SSDB Best Search Result

KEGG ID :cak:Caul_2340 (506 a.a.)
Definition:Aldehyde dehydrogenase; K00138 aldehyde dehydrogenase
Update status:T00651
Show : Best-best Best Paralogs Gene clusters
Threshold:
  

Search Result : 4713 hits

         Entry                    KO   len  SW-score(margin) bits identity overlap best(all)
------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
sbd:ATN00_20950 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2886 ( 1708)   664  0.832  506   <-> 10
sclo:SCLO_2000510 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2886 ( 1310)   664  0.832  506   <-> 14
sjp:SJA_C1-05080 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2886 ( 522)   664  0.832  506   <-> 16
skr:BRX40_22975 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2886 ( 2018)   664  0.832  506   <-> 12
sphd:HY78_28100 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2886 ( 497)   664  0.832  506   <-> 29
sphj:BSL82_19215 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2886 ( 1660)   664  0.832  506   <-> 13
sphm:G432_19590 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2886 ( 1677)   664  0.832  506   <-> 17
ssan:NX02_p0860 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2886 ( 524)   664  0.832  506   <-> 19
phd:102324269 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial-lik      506   2879 ( 532)   662  0.826  506   <-> 111
spmi:K663_19383 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2879 ( 1946)   662  0.830  506   <-> 12
sch:Sphch_4198 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2878 ( 1721)   662  0.828  506   <-> 28
sinb:SIDU_12275 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2878 ( 503)   662  0.828  506   <-> 12
spht:K426_27330 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2878 ( 543)   662  0.828  506   <-> 15
ssy:SLG_p_00680 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2878 ( 567)   662  0.828  506   <-> 24
rdi:CMV14_24895 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2876 ( 590)   661  0.828  506   <-> 27
sal:Sala_2454 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   506   2876 ( 1960)   661  0.828  506   <-> 12
spkc:KC8_13905 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2864 ( 1680)   659  0.834  506   <-> 17
syb:TZ53_23265 aldehyde dehydrogenase          K00138   501   2848 ( 500)   655  0.832  499   <-> 18
aua:M673_22760 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2439 ( 108)   562  0.672  506   <-> 14
nre:BES08_15985 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2437 ( 1311)   561  0.686  506   <-> 28
abf:AMK58_03455 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2433 ( 1383)   560  0.686  506   <-> 14
abq:ABAZ39_11315 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2433 ( 1327)   560  0.686  506   <-> 15
mbry:B1812_13450 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2415 ( 124)   556  0.690  506   <-> 7
cna:AB433_13250 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2411 ( 1080)   555  0.678  506   <-> 13
npp:PP1Y_AT5672 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   506   2409 ( 1077)   555  0.682  506   <-> 25
mee:CS521_11445 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2405 ( 1342)   554  0.700  496   <-> 15
btd:BTI_195 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   506   2401 ( 1198)   553  0.697  492   <-> 30
bud:AQ610_00740 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2401 ( 1192)   553  0.697  492   <-> 30
bul:BW21_268 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   506   2401 ( 1192)   553  0.697  492   <-> 31
mpo:Mpop_3616 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2401 ( 1506)   553  0.690  497   <-> 6
mch:Mchl_3732 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2397 ( 1530)   552  0.688  497   <-> 4
bpr:GBP346_A4109 acetaldehyde dehydrogenase 2 (acetalde K00138   539   2393 ( 1229)   551  0.697  492   <-> 13
buq:AC233_00225 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2392 ( 1187)   551  0.697  492   <-> 37
bgf:BC1003_0049 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2391 ( 1095)   551  0.695  492   <-> 35
cfu:CFU_1655 Aldehyde dehydrogenase; Acetaldehyde dehyd K00138   506   2390 ( 1264)   551  0.676  500   <-> 17
mdi:METDI4227 aldehyde dehydrogenase, chloroacetaldehyd K00138   507   2390 ( 1514)   551  0.686  497   <-> 6
mex:Mext_3423 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2390 ( 1535)   551  0.686  497   <-> 5
mza:B2G69_24675 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   507   2390 ( 1527)   551  0.686  497   <-> 5
swi:Swit_0703 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2389 ( 1166)   550  0.672  506   <-> 39
bpsd:BBX_400 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   506   2388 ( 1181)   550  0.695  492   <-> 31
bpse:BDL_2009 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2388 ( 1181)   550  0.695  492   <-> 31
bpsm:BBQ_3469 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2388 ( 1181)   550  0.695  492   <-> 31
bpso:X996_741 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2388 ( 1181)   550  0.695  492   <-> 30
bpsu:BBN_54 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   506   2388 ( 1181)   550  0.695  492   <-> 31
gjf:M493_16565 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2388 ( 1209)   550  0.689  492   <-> 14
bma:BMA2986 acetaldehyde dehydrogenase         K00138   506   2387 ( 1223)   550  0.693  492   <-> 24
bmab:BM45_2919 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2387 ( 1227)   550  0.693  492   <-> 24
bmae:DM78_39 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   506   2387 ( 1223)   550  0.693  492   <-> 24
bmaf:DM51_2597 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2387 ( 1223)   550  0.693  492   <-> 24
bmai:DM57_1670 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2387 ( 1223)   550  0.693  492   <-> 24
bmal:DM55_1117 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2387 ( 1223)   550  0.693  492   <-> 20
bmaq:DM76_1094 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2387 ( 1223)   550  0.693  492   <-> 20
bmaz:BM44_305 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2387 ( 1223)   550  0.693  492   <-> 24
bml:BMA10229_A1552 aldehyde dehydrogenase family protei K00138   539   2387 ( 1227)   550  0.693  492   <-> 23
bmn:BMA10247_3050 aldehyde dehydrogenase family protein K00138   539   2387 ( 1223)   550  0.693  492   <-> 23
bmv:BMASAVP1_A3320 aldehyde dehydrogenase family protei K00138   539   2387 ( 1223)   550  0.693  492   <-> 19
boc:BG90_1641 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2387 ( 1198)   550  0.695  492   <-> 29
bok:DM82_3095 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2387 ( 1195)   550  0.695  492   <-> 29
bpd:BURPS668_3936 acetaldehyde dehydrogenase      K00138   570   2387 ( 1180)   550  0.693  492   <-> 27
bpl:BURPS1106A_4008 acetaldehyde dehydrogenase     K00138   539   2387 ( 1180)   550  0.693  492   <-> 27
bpm:BURPS1710b_0138 acetaldehyde dehydrogenase     K00138   506   2387 ( 1180)   550  0.693  492   <-> 29
bpq:BPC006_I4044 acetaldehyde dehydrogenase (acetylatin K00138   539   2387 ( 1180)   550  0.693  492   <-> 27
bps:BPSL3369 acetaldehyde dehydrogenase         K00138   506   2387 ( 1180)   550  0.693  492   <-> 30
bpsa:BBU_2166 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2387 ( 1180)   550  0.693  492   <-> 29
bpsh:DR55_1136 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2387 ( 1180)   550  0.693  492   <-> 30
bpz:BP1026B_I3657 acetaldehyde dehydrogenase      K00138   539   2387 ( 1180)   550  0.693  492   <-> 29
bug:BC1001_0030 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2387 ( 1174)   550  0.693  492   <-> 40
but:X994_2732 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2387 ( 1160)   550  0.693  492   <-> 33
bpx:BUPH_03937 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   506   2385 ( 281)   549  0.693  492   <-> 52
bph:Bphy_0010 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2384 ( 1142)   549  0.689  492   <-> 45
bte:BTH_I3247 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   506   2384 ( 1196)   549  0.691  492   <-> 29
btha:DR62_1124 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2384 ( 1191)   549  0.691  492   <-> 30
bthe:BTN_932 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   506   2384 ( 1185)   549  0.691  492   <-> 29
bthl:BG87_636 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2384 ( 1196)   549  0.691  492   <-> 29
bthm:BTRA_634 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2384 ( 1185)   549  0.691  492   <-> 29
btj:BTJ_2516 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   506   2384 ( 1185)   549  0.691  492   <-> 29
btq:BTQ_3187 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   506   2384 ( 1196)   549  0.691  492   <-> 29
btv:BTHA_337 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   506   2384 ( 1185)   549  0.691  492   <-> 29
btz:BTL_433 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   506   2384 ( 1191)   549  0.691  492   <-> 30
mea:Mex_1p3652 aldehyde dehydrogenase; chloroacetaldehy K00138   507   2384 ( 1524)   549  0.684  497   <-> 3
bxb:DR64_2116 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2383 (  26)   549  0.691  492   <-> 60
bxe:Bxe_A4441 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   506   2383 (  26)   549  0.691  492   <-> 60
bpk:BBK_1494 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   506   2382 ( 1175)   549  0.693  492   <-> 29
maqu:Maq22A_c22860 aldehyde dehydrogenase        K00138   507   2381 ( 1295)   549  0.684  497   <-> 18
snj:A7E77_00860 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2381 ( 1224)   549  0.666  506   <-> 10
meta:Y590_16805 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2380 ( 1474)   548  0.682  497   <-> 8
ros:CTJ15_19110 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2380 ( 1355)   548  0.679  498   <-> 13
mno:Mnod_1585 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2378 (  4)   548  0.683  496   <-> 23
sphr:BSY17_1611 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   507   2377 (  13)   548  0.666  506   <-> 20
ccup:BKK81_28280 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2376 ( 1151)   547  0.685  492   <-> 31
cup:BKK80_28095 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2376 ( 1156)   547  0.685  492   <-> 29
cuu:BKK79_34010 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2376 ( 1159)   547  0.685  492   <-> 29
phz:CHX26_04980 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2376 ( 1498)   547  0.674  506   <-> 8
gtk:GT3570_15685 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2375 (  16)   547  0.685  492   <-> 14
bfn:OI25_3469 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2374 (  11)   547  0.691  492   <-> 50
gel:IB49_08390 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2374 (  14)   547  0.687  492   <-> 7
gte:GTCCBUS3UF5_35830 Aldehyde dehydrogenase      K00138   564   2374 (  13)   547  0.687  492   <-> 13
hdi:HDIA_4742 Acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2374 ( 1142)   547  0.666  506   <-> 16
gka:GK3198 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase     K00138   506   2373 (  13)   547  0.685  492   <-> 17
pns:A9D12_06430 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2373 ( 1511)   547  0.668  506   <-> 10
smy:BJP26_09870 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2373 (  55)   547  0.664  506   <-> 13
gea:GARCT_03238 Acetaldehyde dehydrogenase 2      K00138   506   2372 ( 1151)   547  0.687  492   <-> 7
dko:I596_983 Aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2370 ( 1188)   546  0.676  506   <-> 8
ati:AL072_23940 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2368 ( 1235)   546  0.666  506   <-> 17
ggh:GHH_c32780 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2368 ( 1169)   546  0.685  492   <-> 15
met:M446_6813 Aldehyde Dehydrogenase_          K00138   506   2368 (  4)   546  0.681  496   <-> 15
blr:BRLA_c027890 acetaldehyde dehydrogenase 2      K00138   506   2367 ( 1542)   545  0.685  492   <-> 6
cti:RALTA_B1661 Acetaldehyde dehydrogenase 2      K00138   504   2367 ( 1126)   545  0.679  496   <-> 26
gli:GLN3_08695 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2367 (  22)   545  0.683  492   <-> 9
gse:GT50_07910 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2367 ( 1112)   545  0.683  492   <-> 11
gya:GYMC52_3326 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2367 ( 1114)   545  0.683  492   <-> 14
gyc:GYMC61_3296 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   506   2367 ( 1114)   545  0.683  492   <-> 14
reh:H16_B1960 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2367 ( 1130)   545  0.679  496   <-> 35
cgd:CR3_1409 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2366 ( 1124)   545  0.687  492   <-> 22
cuh:BJN34_32360 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2366 (  47)   545  0.679  496   <-> 45
mrd:Mrad2831_0149 Aldehyde Dehydrogenase        K00138   507   2366 ( 1237)   545  0.677  498   <-> 12
stem:CLM74_00145 aldehyde dehydrogenase family protein K00138   509   2366 ( 1277)   545  0.692  493   <-> 11
bsb:Bresu_2007 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   505   2365 ( 1253)   545  0.685  495   <-> 14
gtn:GTNG_3117 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2365 ( 1126)   545  0.681  492   <-> 15
bvc:CEP68_14900 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2364 ( 1216)   545  0.681  496   <-> 7
msl:Msil_2342 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2363 ( 1188)   544  0.666  506   <-> 6
gct:GC56T3_3211 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2362 (  17)   544  0.681  492   <-> 16
mor:MOC_0153 Aldehyde Dehydrogenase           K00138   507   2362 ( 1202)   544  0.679  498   <-> 11
mphy:MCBMB27_05133 long-chain-aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2362 ( 1305)   544  0.679  498   <-> 11
xax:XACM_0104 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   509   2362 ( 1203)   544  0.674  506   <-> 11
xcb:XC_0104 chloroacetaldehyde dehydrogenase      K00138   509   2362 ( 1227)   544  0.679  502   <-> 11
xcc:XCC0101 chloroacetaldehyde dehydrogenase      K00138   509   2362 ( 1225)   544  0.679  502   <-> 11
xfu:XFF4834R_chr01250 probable Aldehyde dehydrogenase B K00138   510   2362 ( 1195)   544  0.674  506   <-> 11
gej:A0V43_13825 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2361 (  16)   544  0.683  492   <-> 16
pter:C2L65_00055 aldehyde dehydrogenase family protein K00138   506   2361 ( 1061)   544  0.685  492   <-> 60
xcp:XCR_0117 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   509   2361 ( 1217)   544  0.679  502   <-> 10
ali:AZOLI_p40300 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2360 ( 1319)   544  0.662  506   <-> 13
xhr:XJ27_16230 aldehyde dehydrogenase          K00138   509   2360 ( 1226)   544  0.685  495   <-> 10
gsr:GS3922_00270 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2359 ( 1111)   544  0.681  492   <-> 10
hni:W911_12740 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2359 ( 1461)   544  0.658  506   <-> 8
brad:BF49_6756 Aldehyde dehydrogenase EC 1213      K00138   505   2358 ( 1133)   543  0.689  499   <-> 11
xca:xcc-b100_0110 aldehyde dehydrogenase (NAD(+))    K00138   509   2358 ( 1223)   543  0.677  502   <-> 9
gwc:GWCH70_3145 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2357 ( 1016)   543  0.679  492   <-> 9
buz:AYM40_00175 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2356 ( 1049)   543  0.681  492   <-> 31
cnc:CNE_2c19240 acetaldehyde dehydrogenase       K00138   506   2356 ( 1101)   543  0.679  492   <-> 53
phs:C2L64_00055 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2355 ( 1063)   543  0.683  492   <-> 61
rgi:RGI145_19005 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2355 ( 1278)   543  0.673  498   <-> 12
brd:JL11_05810 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2354 ( 1513)   542  0.681  495   <-> 7
azl:AZL_d02870 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   506   2353 ( 1241)   542  0.660  506   <-> 21
shyd:CJD35_06175 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2353 ( 1165)   542  0.660  506   <-> 20
sya:A6768_17130 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2353 ( 1266)   542  0.662  506   <-> 22
xcv:XCV0105 putative aldehyde dehydrogenase       K00138   509   2353 ( 1189)   542  0.672  506   <-> 11
xpe:BJD13_16455 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2353 ( 1187)   542  0.672  506   <-> 11
amv:ACMV_17880 aldehyde dehydrogenase          K00138   510   2351 ( 1264)   542  0.683  492   <-> 13
bcai:K788_0003532 Aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2351 ( 1065)   542  0.681  492   <-> 56
mln:A9174_13805 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2351 ( 1160)   542  0.679  492   <-> 28
ptx:ABW99_13955 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2351 ( 1173)   542  0.677  492   <-> 20
rpa:RPA1206 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2351 ( 1266)   542  0.682  497   <-> 10
bpy:Bphyt_0024 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2350 ( 1107)   542  0.683  492   <-> 42
enx:NI40_000690 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2349 ( 1245)   541  0.673  495   <-> 13
moc:BB934_16355 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2349 ( 1280)   541  0.676  500   <-> 22
xac:XAC0129 chloroacetaldehyde dehydrogenase      K00138   509   2349 ( 1194)   541  0.675  502   <-> 11
xao:XAC29_00645 chloroacetaldehyde dehydrogenase    K00138   509   2349 ( 1194)   541  0.675  502   <-> 10
xcf:J172_00234 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   509   2349 ( 1194)   541  0.675  502   <-> 11
xci:XCAW_00518 Chloroacetaldehyde dehydrogenase     K00138   509   2349 ( 1194)   541  0.675  502   <-> 11
xcj:J158_00241 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   509   2349 ( 1194)   541  0.675  502   <-> 11
xcm:J164_00240 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   509   2349 ( 1194)   541  0.675  502   <-> 11
xcn:J169_00239 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   509   2349 ( 1194)   541  0.675  502   <-> 11
xcr:J163_00240 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   509   2349 ( 1194)   541  0.675  502   <-> 11
xct:J151_00243 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   509   2349 ( 1194)   541  0.675  502   <-> 11
xcu:J159_00241 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   509   2349 ( 1194)   541  0.675  502   <-> 11
xcw:J162_00240 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   509   2349 ( 1194)   541  0.675  502   <-> 11
xve:BJD12_13135 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2349 ( 1182)   541  0.666  506   <-> 11
bid:Bind_2852 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2348 ( 1439)   541  0.666  506   <-> 13
xga:BI317_00925 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2348 ( 1214)   541  0.683  495   <-> 10
sphi:TS85_18760 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2347 ( 1195)   541  0.697  492   <-> 21
rpt:Rpal_1399 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2346 ( 1281)   541  0.677  496   <-> 10
ccr:CC_3580 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2345 ( 1205)   540  0.677  496   <-> 15
ccs:CCNA_03695 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2345 ( 1205)   540  0.677  496   <-> 15
lni:CWR52_11830 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2345 ( 1236)   540  0.673  495   <-> 13
stek:AXG53_17780 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2345 ( 1202)   540  0.677  493   <-> 9
ecls:LI67_001655 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2344 ( 1232)   540  0.673  495   <-> 14
para:BTO02_01050 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2344 ( 1107)   540  0.677  492   <-> 30
brc:BCCGELA001_20320 aldehyde dehydrogenase       K00138   505   2343 ( 1121)   540  0.683  499   <-> 15
eas:Entas_0152 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   512   2343 ( 1232)   540  0.673  495   <-> 14
ecln:ECNIH4_00925 aldehyde dehydrogenase        K00138   512   2343 ( 1237)   540  0.671  495   <-> 15
ekb:BFV64_00665 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2343 ( 1230)   540  0.671  495   <-> 15
eno:ECENHK_00910 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2343 ( 1229)   540  0.671  495   <-> 15
acr:Acry_1743 aldehyde dehydrogenase          K00138   510   2342 ( 1255)   540  0.681  492   <-> 11
eau:DI57_17740 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2342 ( 1232)   540  0.671  495   <-> 14
gbc:GbCGDNIH3_1022 Aldehyde dehydrogenase        K00138   513   2342 ( 1274)   540  0.658  506   <-> 7
gbe:GbCGDNIH1_1022 aldehyde dehydrogenase        K00138   513   2342 ( 1278)   540  0.658  506   <-> 5
gbs:GbCGDNIH4_1022 Aldehyde dehydrogenase        K00138   513   2342 ( 1284)   540  0.658  506   <-> 7
hdn:Hden_2315 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2342 ( 1221)   540  0.663  502   <-> 6
rpj:N234_31410 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00138   506   2342 ( 1061)   540  0.675  496   <-> 41
slm:BIZ42_09675 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2342 ( 1212)   540  0.684  493   <-> 12
sno:Snov_2415 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   505   2342 ( 1069)   540  0.668  506   <-> 17
cbw:RR42_s2821 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2341 ( 1090)   539  0.675  492   <-> 41
ncb:C0V82_05430 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2341 ( 1114)   539  0.662  506   <-> 27
oni:Osc7112_2800 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2341 ( 1641)   539  0.663  496   <-> 4
gbh:GbCGDNIH2_1022 Aldehyde dehydrogenase        K00138   513   2340 ( 1281)   539  0.658  506   <-> 5
gdi:GDI0640 Aldehyde dehydrogenase           K00128   511   2340 (  85)   539  0.678  497   <-> 13
gdj:Gdia_1366 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00128   511   2340 (  85)   539  0.678  497   <-> 12
gtm:GT3921_02945 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2340 ( 1077)   539  0.679  492   <-> 13
mam:Mesau_02516 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   505   2340 ( 1145)   539  0.672  500   <-> 22
parb:CJU94_14955 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2339 ( 1104)   539  0.677  492   <-> 39
bgo:BM43_1505 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2338 (  82)   539  0.679  492   <-> 42
dtx:ATSB10_32230 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2338 ( 1448)   539  0.681  492   <-> 10
eec:EcWSU1_00147 Aldehyde dehydrogenase B        K00138   542   2338 ( 1233)   539  0.669  495   <-> 14
ema:C1192_17695 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2338 ( 1295)   539  0.673  495   <-> 7
mlo:mll6639 aldehyde dehydrogenase           K00138   505   2338 ( 1155)   539  0.675  492   <-> 28
bjp:RN69_24020 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2337 ( 1104)   539  0.681  498   <-> 20
bju:BJ6T_49260 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2337 ( 1104)   539  0.681  498   <-> 22
enl:A3UG_00910 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2337 ( 1224)   539  0.669  495   <-> 15
hrb:Hrubri_1778 NAD+ dependent acetaldehyde dehydrogena K00138   506   2337 ( 751)   539  0.679  492   <-> 22
splk:AV944_01535 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2336 ( 1547)   538  0.675  504   <-> 6
cdq:BOQ54_17160 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2335 ( 1343)   538  0.677  501   <-> 14
eclg:EC036_01700 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2335 ( 1229)   538  0.669  495   <-> 15
enc:ECL_00177 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2335 ( 1229)   538  0.669  495   <-> 15
gmc:GY4MC1_0254 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2335 ( 1006)   538  0.671  492   <-> 15
gth:Geoth_0268 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2335 ( 1018)   538  0.671  492   <-> 16
mop:Mesop_6021 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   505   2335 ( 1161)   538  0.677  492   <-> 28
ptl:AOT13_01635 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2335 ( 1007)   538  0.671  492   <-> 15
ajs:Ajs_1890 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2334 ( 1377)   538  0.680  493   <-> 12
bgd:bgla_1g01120 Aldehyde dehydrogenase family protein K00138   506   2334 (  83)   538  0.677  492   <-> 43
dia:Dtpsy_1694 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2334 ( 1448)   538  0.680  493   <-> 10
reu:Reut_B3678 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   506   2334 ( 1167)   538  0.679  492   <-> 41
aak:AA2016_1081 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2333 ( 1124)   538  0.684  493   <-> 35
bue:BRPE67_DCDS11000 aldehyde dehydrogenase       K00138   506   2333 ( 1030)   538  0.681  492   <-> 45
cse:Cseg_4065 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2333 ( 1202)   538  0.671  496   <-> 13
dpy:BA022_05625 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2333 ( 1447)   538  0.680  493   <-> 12
aamy:GFC30_427 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2332 (  10)   537  0.679  492   <-> 10
ecla:ECNIH3_21250 aldehyde dehydrogenase        K00138   512   2332 ( 1219)   537  0.667  495   <-> 12
eclc:ECR091_21180 aldehyde dehydrogenase        K00138   512   2332 ( 1219)   537  0.667  495   <-> 12
ecli:ECNIH5_21170 aldehyde dehydrogenase        K00138   512   2332 ( 1219)   537  0.667  495   <-> 12
pht:BLM14_25745 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2332 (  17)   537  0.680  494   <-> 35
pow:IJ21_33600 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2332 ( 1455)   537  0.663  496   <-> 5
pxy:105396466 uncharacterized LOC105396466            1350   2332 ( 214)   537  0.671  495   <-> 23
pzh:CX676_03205 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2332 ( 1244)   537  0.691  492   <-> 16
agn:AFK25_06295 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2331 ( 1397)   537  0.677  492   <-> 7
ecle:ECNIH2_22650 aldehyde dehydrogenase        K00138   512   2331 ( 1217)   537  0.667  495   <-> 14
ecly:LI62_23965 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2331 ( 1217)   537  0.667  495   <-> 13
eclz:LI64_21010 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2331 ( 1218)   537  0.667  495   <-> 14
ehm:AB284_02880 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2331 ( 1220)   537  0.667  495   <-> 13
exf:BFV63_21280 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2331 ( 1225)   537  0.667  495   <-> 14
gqu:AWC35_11065 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2331 ( 278)   537  0.679  496   <-> 20
sob:CSE16_20795 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2331 ( 145)   537  0.673  492   <-> 10
thk:CCZ27_04645 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2331 ( 1118)   537  0.673  492   <-> 13
eab:ECABU_c40280 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2330 ( 1222)   537  0.673  495   <-> 8
ecc:c4408 Aldehyde dehydrogenase B           K00138   542   2330 ( 1222)   537  0.673  495   <-> 8
elc:i14_4073 aldehyde dehydrogenase B          K00138   542   2330 ( 1222)   537  0.673  495   <-> 8
eld:i02_4073 aldehyde dehydrogenase B          K00138   542   2330 ( 1222)   537  0.673  495   <-> 8
elo:EC042_3898 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2330 ( 1222)   537  0.673  495   <-> 9
gvi:gll1504 aldehyde dehydrogenase           K00138   512   2330 ( 1408)   537  0.677  498   <-> 4
rhy:RD110_14935 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2329 ( 1334)   537  0.681  492   <-> 15
dzc:W909_00265 aldehyde dehydrogenase          K00138   511   2328 ( 1210)   537  0.683  492   <-> 6
lew:DAI21_03680 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2328 ( 1311)   537  0.665  495   <-> 10
thi:THI_0486 aldehyde dehydrogenase B          K00138   506   2328 ( 1150)   537  0.677  493   <-> 8
bja:bll4784 aldehyde dehydrogenase           K00138   505   2327 ( 1079)   536  0.675  499   <-> 16
ebd:ECBD_0142 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   512   2327 ( 1208)   536  0.671  495   <-> 11
ebe:B21_03394 acetaldehyde dehydrogenase        K00138   512   2327 ( 1208)   536  0.671  495   <-> 11
ebl:ECD_03443 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2327 ( 1208)   536  0.671  495   <-> 11
ebr:ECB_03443 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2327 ( 1208)   536  0.671  495   <-> 11
ebw:BWG_3278 aldehyde dehydrogenase B          K00138   512   2327 ( 1283)   536  0.671  495   <-> 10
ecd:ECDH10B_3769 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2327 ( 1215)   536  0.671  495   <-> 10
ecg:E2348C_3837 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2327 ( 1228)   536  0.673  495   <-> 8
ecj:JW3561 aldehyde dehydrogenase B           K00138   512   2327 ( 1215)   536  0.671  495   <-> 11
eco:b3588 aldehyde dehydrogenase B           K00138   512   2327 ( 1215)   536  0.671  495   <-> 11
ecoh:ECRM13516_4378 Aldehyde dehydrogenase B      K00138   512   2327 ( 1216)   536  0.671  495   <-> 12
ecok:ECMDS42_3025 aldehyde dehydrogenase B       K00138   512   2327 ( 1215)   536  0.671  495   <-> 9
ecoo:ECRM13514_4580 Aldehyde dehydrogenase B      K00138   512   2327 ( 1216)   536  0.671  495   <-> 12
ecq:ECED1_4273 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2327 ( 1292)   536  0.673  495   <-> 8
edh:EcDH1_0120 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   512   2327 ( 1215)   536  0.671  495   <-> 11
edj:ECDH1ME8569_3470 aldehyde dehydrogenase       K00138   512   2327 ( 1215)   536  0.671  495   <-> 11
elh:ETEC_3832 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2327 ( 1215)   536  0.671  495   <-> 11
elr:ECO55CA74_20705 aldehyde dehydrogenase B      K00138   512   2327 ( 1215)   536  0.671  495   <-> 9
eok:G2583_4323 Aldehyde dehydrogenase B         K00138   542   2327 ( 1215)   536  0.671  495   <-> 9
lef:LJPFL01_0136 Aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2327 ( 1308)   536  0.665  495   <-> 12
pbh:AAW51_1401 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2327 ( 1114)   536  0.677  492   <-> 9
shq:A0259_21790 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2327 ( 1208)   536  0.671  495   <-> 11
eba:ebA4625 putative aldehyde dehydrogenase       K00138   504   2326 (  47)   536  0.675  492   <-> 12
eci:UTI89_C4129 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyde K00138   542   2326 ( 1230)   536  0.671  495   <-> 8
eck:EC55989_4046 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2326 ( 1218)   536  0.671  495   <-> 11
ecl:EcolC_0125 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   512   2326 ( 1214)   536  0.671  495   <-> 12
ecm:EcSMS35_3915 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2326 ( 1218)   536  0.671  495   <-> 9
ecoa:APECO78_21760 aldehyde dehydrogenase B       K00138   512   2326 ( 1215)   536  0.671  495   <-> 12
ecoi:ECOPMV1_03923 Aldehyde dehydrogenase B       K00138   512   2326 ( 1230)   536  0.671  495   <-> 8
ecol:LY180_18460 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2326 ( 1215)   536  0.671  495   <-> 11
ecr:ECIAI1_3756 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2326 ( 1210)   536  0.671  495   <-> 12
ecv:APECO1_2866 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyde K00138   542   2326 ( 1230)   536  0.671  495   <-> 8
ecw:EcE24377A_4086 aldehyde dehydrogenase B       K00138   512   2326 ( 1211)   536  0.671  495   <-> 11
ecy:ECSE_3865 aldehyde dehydrogenase          K00138   542   2326 ( 1215)   536  0.671  495   <-> 12
ecz:ECS88_4004 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2326 ( 1230)   536  0.671  495   <-> 8
eih:ECOK1_4032 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2326 ( 1230)   536  0.671  495   <-> 8
ekf:KO11_04770 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2326 ( 1215)   536  0.671  495   <-> 12
eko:EKO11_0137 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   512   2326 ( 1215)   536  0.671  495   <-> 12
ell:WFL_18870 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2326 ( 1215)   536  0.671  495   <-> 12
elp:P12B_c3717 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   512   2326 ( 1214)   536  0.671  495   <-> 11
elu:UM146_18100 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2326 ( 1230)   536  0.671  495   <-> 8
elw:ECW_m3863 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2326 ( 1215)   536  0.671  495   <-> 12
eoh:ECO103_4646 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2326 ( 1215)   536  0.671  495   <-> 12
eoi:ECO111_4408 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2326 ( 1214)   536  0.671  495   <-> 10
eoj:ECO26_5013 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2326 ( 1215)   536  0.671  495   <-> 12
ese:ECSF_3423 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2326 ( 1221)   536  0.671  495   <-> 8
esl:O3K_00905 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2326 ( 1218)   536  0.671  495   <-> 11
esm:O3M_00935 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2326 ( 1218)   536  0.671  495   <-> 11
eso:O3O_24765 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2326 ( 1218)   536  0.671  495   <-> 11
eum:ECUMN_4103 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2326 ( 1215)   536  0.671  495   <-> 10
eun:UMNK88_4374 acetaldehyde dehydrogenase II      K00138   512   2326 ( 1214)   536  0.671  495   <-> 11
sbc:SbBS512_E4003 aldehyde dehydrogenase B       K00138   512   2326 ( 1215)   536  0.671  495   <-> 7
aaa:Acav_2020 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2325 ( 1271)   536  0.677  492   <-> 23
cbra:A6J81_17995 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2325 ( 1228)   536  0.671  495   <-> 11
eln:NRG857_17850 lactaldehyde dehydrogenase       K00138   512   2325 ( 1227)   536  0.669  495   <-> 8
hdt:HYPDE_34548 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2325 ( 1164)   536  0.651  502   <-> 6
ara:Arad_7039 aldehyde dehydrogenase protein      K00138   505   2324 ( 1147)   536  0.674  500   <-> 24
cko:CKO_05043 hypothetical protein           K00138   512   2324 ( 1186)   536  0.669  495   <-> 10
cwe:CO701_22860 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2324 ( 1314)   536  0.669  495   <-> 9
ecoj:P423_19955 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2324 ( 1222)   536  0.671  495   <-> 8
ecos:EC958_3995 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyde K00138   542   2324 ( 1222)   536  0.671  495   <-> 8
ena:ECNA114_3740 Aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2324 ( 1222)   536  0.671  495   <-> 8
span:AWL63_11000 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2324 ( 1230)   536  0.675  499   <-> 18
azc:AZC_1917 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   505   2323 ( 1147)   535  0.686  493   <-> 15
byi:BYI23_D009060 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2323 ( 1020)   535  0.677  492   <-> 45
eclx:LI66_21940 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2323 ( 1216)   535  0.665  492   <-> 14
hse:Hsero_1896 NAD+ dependent acetaldehyde dehydrogenas K00138   506   2323 ( 1255)   535  0.673  492   <-> 22
hsz:ACP92_09450 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2323 ( 1255)   535  0.673  492   <-> 22
laz:A8A57_00865 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2323 ( 1222)   535  0.669  495   <-> 15
masw:AM586_04640 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2323 ( 933)   535  0.675  492   <-> 17
sfe:SFxv_3952 Aldehyde dehydrogenase B         K00138   542   2323 ( 1229)   535  0.671  492   <-> 7
sfl:SF3626 aldehyde dehydrogenase            K00138   542   2323 ( 1229)   535  0.671  492   <-> 6
sfn:SFy_5169 aldehyde dehydrogenase B          K00138   512   2323 ( 1229)   535  0.671  492   <-> 9
sfs:SFyv_5245 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2323 ( 1229)   535  0.671  492   <-> 9
sft:NCTC1_03922 aldehyde dehydrogenase B,Aldehyde dehyd K00138   512   2323 ( 1229)   535  0.671  492   <-> 8
sfv:SFV_3945 aldehyde dehydrogenase B          K00138   512   2323 ( 1210)   535  0.671  492   <-> 7
sfx:S4142 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyde dehydr K00138   542   2323 ( 1229)   535  0.671  492   <-> 6
aav:Aave_3230 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2322 ( 1376)   535  0.671  492   <-> 14
ddc:Dd586_0067 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   511   2322 ( 1202)   535  0.681  492   <-> 7
ebf:D782_0132 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   512   2322 ( 1209)   535  0.669  495   <-> 14
ece:Z5008 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyde dehydr K00138   542   2322 ( 1209)   535  0.669  495   <-> 10
ecf:ECH74115_4958 aldehyde dehydrogenase B       K00138   512   2322 ( 1209)   535  0.669  495   <-> 10
ecs:ECs4464 aldehyde dehydrogenase           K00138   512   2322 ( 1211)   535  0.669  495   <-> 10
ect:ECIAI39_4105 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2322 ( 1224)   535  0.669  495   <-> 7
ecx:EcHS_A3793 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2322 ( 1211)   535  0.669  495   <-> 12
efe:EFER_3582 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2322 ( 1211)   535  0.669  495   <-> 9
elx:CDCO157_4201 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2322 ( 1209)   535  0.669  495   <-> 10
eoc:CE10_4147 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2322 ( 1224)   535  0.669  495   <-> 8
etw:ECSP_4580 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2322 ( 1209)   535  0.669  495   <-> 10
mamo:A6B35_24600 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2322 ( 1135)   535  0.673  492   <-> 30
mass:CR152_06350 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2322 ( 1216)   535  0.665  492   <-> 11
mcg:GL4_0813 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2322 ( 1442)   535  0.642  506   <-> 3
cfd:CFNIH1_05565 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2321 ( 1264)   535  0.669  495   <-> 10
cif:AL515_00495 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2321 ( 1299)   535  0.669  495   <-> 9
ddq:DDI_4375 Aldehyde dehydrogenase           K00138   511   2321 ( 1218)   535  0.679  492   <-> 7
sino:SS05631_c24200 Aldehyde dehydrogenase       K00138   502   2321 ( 1257)   535  0.679  492   <-> 28
xsa:SB85_12750 aldehyde dehydrogenase          K00138   509   2321 ( 1200)   535  0.669  507   <-> 14
afl:Aflv_1604 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   508   2320 ( 1091)   535  0.673  492   <-> 8
anl:GFC29_2548 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2320 ( 1134)   535  0.673  492   <-> 9
anm:GFC28_2886 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2320 ( 1134)   535  0.673  492   <-> 9
bts:Btus_0847 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2320 (  76)   535  0.673  493   <-> 13
buo:BRPE64_DCDS02550 aldehyde Dehydrogenase       K00138   567   2320 ( 1010)   535  0.675  492   <-> 29
eal:EAKF1_ch2355 aldehyde dehydrogenase B        K00138   542   2320 ( 1285)   535  0.671  495   <-> 7
elg:BH714_15890 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2320 ( 1215)   535  0.665  495   <-> 14
hmc:HYPMC_0549 aldehyde dehydrogenase, chloroacetaldehy K00138   506   2320 ( 1075)   535  0.649  502   <-> 17
sfd:USDA257_c46810 acetaldehyde dehydrogenase 2     K00138   502   2320 ( 1205)   535  0.673  492   <-> 26
lax:APT61_21475 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2319 ( 1202)   534  0.669  495   <-> 16
leh:C3F35_10970 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2319 ( 1202)   534  0.669  495   <-> 16
ses:SARI_03969 hypothetical protein           K00138   522   2319 ( 1207)   534  0.671  495   <-> 9
bgl:bglu_1g00950 Aldehyde dehydrogenase family protein K00138   506   2318 ( 1129)   534  0.667  492   <-> 31
bgu:KS03_1004 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2318 ( 1129)   534  0.667  492   <-> 31
jaz:YQ44_22265 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2318 ( 1182)   534  0.671  492   <-> 14
seb:STM474_3852 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2318 ( 1209)   534  0.671  495   <-> 10
seen:SE451236_02520 aldehyde dehydrogenase       K00138   512   2318 ( 1209)   534  0.671  495   <-> 10
sef:UMN798_3998 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2318 ( 1209)   534  0.671  495   <-> 10
sej:STMUK_3666 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2318 ( 1209)   534  0.671  495   <-> 10
sem:STMDT12_C37370 aldehyde dehydrogenase B       K00138   512   2318 ( 1209)   534  0.671  495   <-> 10
send:DT104_36631 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2318 ( 1209)   534  0.671  495   <-> 10
seni:CY43_19100 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2318 ( 1209)   534  0.671  495   <-> 10
senr:STMDT2_35641 aldehyde dehydrogenase B       K00138   512   2318 ( 1209)   534  0.671  495   <-> 10
seo:STM14_4438 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2318 ( 1209)   534  0.671  495   <-> 9
setc:CFSAN001921_22045 aldehyde dehydrogenase      K00138   512   2318 ( 1209)   534  0.671  495   <-> 10
setu:STU288_18590 aldehyde dehydrogenase B       K00138   512   2318 ( 1209)   534  0.671  495   <-> 10
sev:STMMW_36681 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2318 ( 1209)   534  0.671  495   <-> 10
sew:SeSA_A3879 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2318 ( 1212)   534  0.673  495   <-> 8
sey:SL1344_3645 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2318 ( 1209)   534  0.671  495   <-> 10
sfw:WN53_08260 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2318 ( 1210)   534  0.671  496   <-> 15
stm:STM3680 aldehyde dehydrogenase           K00138   512   2318 ( 1209)   534  0.671  495   <-> 10
esj:SJ05684_c23970 Aldehyde dehydrogenase        K00138   502   2317 ( 1217)   534  0.668  506   <-> 27
pse:NH8B_3453 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2317 ( 1160)   534  0.644  506   <-> 22
rgu:A4W93_24780 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2317 (  28)   534  0.667  492   <-> 20
sea:SeAg_B3894 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2317 ( 1208)   534  0.671  495   <-> 10
sed:SeD_A4065 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2317 ( 1197)   534  0.671  495   <-> 9
seeb:SEEB0189_001475 aldehyde dehydrogenase       K00138   512   2317 ( 1208)   534  0.671  495   <-> 10
seec:CFSAN002050_25370 aldehyde dehydrogenase      K00138   512   2317 ( 1208)   534  0.671  495   <-> 10
seeh:SEEH1578_04485 aldehyde dehydrogenase B      K00138   512   2317 ( 1208)   534  0.671  495   <-> 9
seg:SG3750 aldehyde dehydrogenase B           K00138   512   2317 ( 1205)   534  0.671  495   <-> 8
seh:SeHA_C4003 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2317 ( 1208)   534  0.671  495   <-> 9
sena:AU38_17890 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2317 ( 1202)   534  0.671  495   <-> 9
senb:BN855_37680 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2317 ( 1208)   534  0.671  495   <-> 10
senc:SEET0819_02160 aldehyde dehydrogenase       K00138   512   2317 ( 1202)   534  0.671  495   <-> 10
senh:CFSAN002069_13640 aldehyde dehydrogenase      K00138   512   2317 ( 1208)   534  0.671  495   <-> 9
senl:IY59_18525 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2317 ( 1202)   534  0.671  495   <-> 9
seno:AU37_18080 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2317 ( 1202)   534  0.671  495   <-> 9
senq:AU40_20145 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2317 ( 1202)   534  0.671  495   <-> 9
sens:Q786_17980 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2317 ( 1208)   534  0.671  495   <-> 10
senv:AU39_18085 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2317 ( 1202)   534  0.671  495   <-> 9
set:SEN3502 aldehyde dehydrogenase B          K00138   512   2317 ( 1202)   534  0.671  495   <-> 9
shb:SU5_04157 Aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2317 ( 1208)   534  0.671  495   <-> 9
spq:SPAB_04573 hypothetical protein           K00138   512   2317 ( 1214)   534  0.671  495   <-> 10
lei:C2U54_05625 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2316 ( 1200)   534  0.669  495   <-> 16
mpt:Mpe_A0599 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   506   2316 ( 1133)   534  0.667  492   <-> 10
mrm:A7982_11414 Aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2316 ( 1179)   534  0.669  492   <-> 16
jal:BZG29_05900 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2315 ( 1189)   534  0.669  492   <-> 16
sbo:SBO_3588 aldehyde dehydrogenase B          K00138   542   2315 ( 1202)   534  0.669  495   <-> 7
adn:Alide_4113 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   508   2314 ( 1135)   533  0.642  506   <-> 19
bra:BRADO1387 aldehyde dehydrogenase          K00138   514   2314 ( 1200)   533  0.678  494   <-> 13
bro:BRAD285_0888 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2314 ( 1136)   533  0.678  494   <-> 16
cro:ROD_42301 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2314 ( 1245)   533  0.661  495   <-> 9
elf:LF82_0065 aldehyde dehydrogenase B         K00138   542   2314 ( 1216)   533  0.667  495   <-> 8
sfg:AV650_02595 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2314 ( 1194)   533  0.671  496   <-> 16
dze:Dd1591_0058 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   511   2313 ( 1217)   533  0.677  492   <-> 7
rdp:RD2015_515 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2313 ( 1446)   533  0.677  492   <-> 9
adk:Alide2_4466 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   508   2312 ( 1133)   533  0.642  506   <-> 17
cbot:ATE48_11485 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2312 ( 1095)   533  0.667  492   <-> 11
ent:Ent638_0143 Lactaldehyde dehydrogenase       K00138   512   2312 ( 1291)   533  0.659  495   <-> 8
nda:Ndas_4883 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2312 ( 1113)   533  0.679  492   <-> 16
psd:DSC_01640 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   509   2312 ( 1228)   533  0.665  502   <-> 10
see:SNSL254_A3958 aldehyde dehydrogenase B       K00138   512   2312 ( 1203)   533  0.669  495   <-> 9
sene:IA1_17875 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2312 ( 1203)   533  0.669  495   <-> 10
senn:SN31241_2030 Aldehyde dehydrogenase        K00138   512   2312 ( 1203)   533  0.669  495   <-> 9
ced:LH89_11890 aldehyde dehydrogenase          K00138   513   2311 ( 1207)   533  0.675  492   <-> 9
dfn:CVE23_00390 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2311 ( 1207)   533  0.675  492   <-> 9
sek:SSPA3297 aldehyde dehydrogenase B          K00138   512   2311 ( 1202)   533  0.669  495   <-> 9
sent:TY21A_19505 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2311 ( 1308)   533  0.667  495   <-> 7
sex:STBHUCCB_40520 Aldehyde dehydrogenase        K00138   512   2311 ( 1308)   533  0.667  495   <-> 7
spt:SPA3531 aldehyde dehydrogenase B          K00138   512   2311 ( 1202)   533  0.669  495   <-> 9
stt:t3839 aldehyde dehydrogenase B           K00138   512   2311 ( 1308)   533  0.667  495   <-> 7
sty:STY4116 aldehyde dehydrogenase B          K00138   512   2311 ( 1308)   533  0.667  495   <-> 6
bic:LMTR13_18950 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2310 ( 1086)   532  0.671  501   <-> 15
jsv:CNX70_27745 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2310 ( 1163)   532  0.669  492   <-> 13
rhi:NGR_c23150 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   502   2310 ( 1104)   532  0.669  492   <-> 32
sfh:SFHH103_02183 aldehyde dehydrogenase        K00138   502   2310 ( 1190)   532  0.667  492   <-> 30
cfar:CI104_00755 aldehyde dehydrogenase         K00138   510   2309 ( 1178)   532  0.665  495   <-> 9
lgy:T479_23150 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2309 ( 1246)   532  0.661  492   <-> 12
sbg:SBG_3262 aldehyde dehydrogenase B          K00138   512   2309 ( 1193)   532  0.669  495   <-> 9
sbv:N643_16205 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2309 ( 1308)   532  0.669  495   <-> 7
siv:SSIL_0174 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   508   2309 (  93)   532  0.663  492   <-> 14
sphb:EP837_03955 Aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2309 ( 1180)   532  0.665  492   <-> 14
ssil:SOLI23_17935 aldehyde dehydrogenase        K00138   508   2309 ( 101)   532  0.663  492   <-> 14
caf:AL524_02185 aldehyde dehydrogenase         K00138   510   2308 ( 1187)   532  0.665  495   <-> 9
cem:LH23_04430 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2308 ( 1194)   532  0.659  495   <-> 15
cir:C2U53_08810 aldehyde dehydrogenase         K00138   510   2308 ( 1184)   532  0.665  495   <-> 9
pnp:IJ22_29300 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2308 ( 1046)   532  0.669  492   <-> 22
avi:Avi_3181 aldehyde dehydrogenase           K00138   504   2307 ( 1198)   532  0.657  501   <-> 22
bhk:B4U37_11430 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2307 ( 1118)   532  0.661  492   <-> 8
chel:AL346_22580 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2307 ( 1086)   532  0.668  500   <-> 20
ddd:Dda3937_00988 Aldehyde dehydrogenase B       K00138   512   2307 ( 1194)   532  0.673  492   <-> 8
mbat:BN1208_0869 aldehyde dehydrogenase B        K00138   506   2307 (  -)   532  0.659  492   <-> 1
sbz:A464_3751 Aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2307 ( 1190)   532  0.669  495   <-> 9
seep:I137_18640 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2307 ( 1192)   532  0.669  495   <-> 4
senj:CFSAN001992_15245 aldehyde dehydrogenase B     K00138   512   2307 ( 1190)   532  0.667  495   <-> 9
tak:Tharo_3296 acetaldehyde dehydrogenase        K00138   504   2307 ( 1409)   532  0.677  492   <-> 8
kmi:VW41_22630 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2306 ( 1196)   531  0.657  495   <-> 16
lsp:Bsph_4662 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2306 ( 1061)   531  0.657  492   <-> 13
oan:Oant_0271 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2306 ( 1195)   531  0.668  500   <-> 17
rga:RGR602_PC01115 aldehyde dehydrogenase (NAD(+)) prot K00138   502   2306 ( 1080)   531  0.669  492   <-> 24
rhm:B5V46_13845 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2306 ( 1476)   531  0.666  497   <-> 11
sec:SCH_3604 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyde deh K00138   512   2306 ( 1197)   531  0.667  495   <-> 7
smag:AN936_21295 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2306 ( 1281)   531  0.675  492   <-> 25
cama:F384_19415 aldehyde dehydrogenase         K00138   510   2305 ( 1186)   531  0.665  495   <-> 10
cen:LH86_04350 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2305 ( 1199)   531  0.657  495   <-> 14
ebt:EBL_c00940 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2305 ( 1207)   531  0.661  495   <-> 10
oah:DR92_37 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   505   2305 ( 1194)   531  0.666  500   <-> 17
rva:Rvan_1827 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2305 ( 1409)   531  0.663  492   <-> 7
tcl:Tchl_1175 acetaldehyde dehydrogenase        K00138   505   2305 ( 1414)   531  0.675  492   <-> 9
pmar:B0X71_16115 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2304 ( 1086)   531  0.661  493   <-> 11
pol:Bpro_4570 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   506   2304 ( 1186)   531  0.654  506   <-> 24
sfo:Z042_12290 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2304 ( 1193)   531  0.671  495   <-> 15
afr:AFE_1742 aldehyde dehydrogenase (NAD) family protei K00138   506   2303 ( 147)   531  0.663  492   <-> 5
aol:S58_15070 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2303 ( 1108)   531  0.674  494   <-> 17
elq:Ga0102493_111639 aldehyde dehydrogenase       K00138   545   2303 ( 1205)   531  0.662  503   <-> 13
lyb:C3943_26370 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2303 ( 1081)   531  0.661  492   <-> 14
vam:C4F17_01925 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2303 ( 1015)   531  0.675  492   <-> 28
dso:A4U42_09455 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2302 ( 1192)   531  0.671  492   <-> 9
gau:GAU_3007 aldehyde dehydrogenase           K00138   517   2302 ( 1213)   531  0.667  502   <-> 8
glj:GKIL_2969 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2302 ( 1139)   531  0.650  500   <-> 6
lys:LBYS11_22430 aldehyde dehydrogenase family protein K00138   506   2302 ( 1336)   531  0.659  492   <-> 11
mxa:MXAN_5040 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   506   2302 ( 1123)   531  0.665  492   <-> 13
pll:I858_009465 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2301 ( 1236)   530  0.663  492   <-> 7
dsu:Dsui_1464 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2300 ( 1386)   530  0.661  492   <-> 4
mtw:CQW49_11425 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2300 ( 1535)   530  0.670  494   <-> 4
mym:A176_001845 Aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2300 ( 1105)   530  0.667  492   <-> 12
bpf:BpOF4_10305 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2299 ( 1204)   530  0.665  492   <-> 12
pami:JCM7686_3396 aldehyde dehydrogenase (NAD+)     K00138   508   2299 ( 1201)   530  0.662  500   <-> 20
rge:RGE_35630 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2299 ( 1054)   530  0.669  492   <-> 6
agc:BSY240_4369 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   504   2298 ( 1223)   530  0.657  501   <-> 19
rtr:RTCIAT899_PC06775 acetaldehyde dehydrogenase    K00138   502   2298 ( 1208)   530  0.654  506   <-> 26
smaz:LH19_24720 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2298 ( 1268)   530  0.673  492   <-> 23
sme:SMc02689 aldehyde dehydrogenase           K00138   502   2298 ( 1215)   530  0.669  492   <-> 29
smeg:C770_GR4Chr2456 NAD-dependent aldehyde dehydrogena K00138   502   2298 ( 1222)   530  0.669  492   <-> 30
smel:SM2011_c02689 putative aldehyde dehydrogenase   K00138   502   2298 ( 1215)   530  0.669  492   <-> 29
smer:DU99_13135 aldehyde dehydrogenase         K00138   502   2298 ( 1225)   530  0.669  492   <-> 30
smi:BN406_02201 Acetaldehyde dehydrogenase 2      K00138   502   2298 ( 1215)   530  0.669  492   <-> 35
smk:Sinme_2396 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   502   2298 ( 1222)   530  0.669  492   <-> 27
smq:SinmeB_2178 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   502   2298 ( 1208)   530  0.669  492   <-> 29
smx:SM11_chr0830 probabable aldehyde dehydrogenase prot K00138   502   2298 ( 1222)   530  0.669  492   <-> 29
cnt:JT31_13275 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2297 ( 1158)   529  0.659  495   <-> 15
mfu:LILAB_33100 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2297 ( 1115)   529  0.665  492   <-> 15
pjd:Pjdr2_5424 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   506   2297 ( 1507)   529  0.665  492   <-> 5
blep:AL038_11485 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2296 ( 1089)   529  0.669  493   <-> 5
cbaa:SRAA_1677 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2296 ( 1145)   529  0.662  506   <-> 7
lfu:HR49_00665 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2296 ( 1067)   529  0.654  492   <-> 12
mmas:MYMAC_004918 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2296 ( 1120)   529  0.665  492   <-> 15
rel:REMIM1_CH03802 aldehyde dehydrogenase (NAD(+)) prot K00138   502   2296 ( 1092)   529  0.656  506   <-> 29
sel:SPUL_3885 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2296 ( 1181)   529  0.667  495   <-> 8
bbt:BBta_6715 aldehyde dehydrogenase          K00138   514   2295 ( 1092)   529  0.672  494   <-> 20
mbac:BN1209_0674 aldehyde dehydrogenase B        K00138   506   2295 (  -)   529  0.667  492   <-> 1
pana:BBH88_05460 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2295 ( 1219)   529  0.663  492   <-> 11
sera:Ser39006_001375 aldehyde dehydrogenase       K00138   512   2295 ( 1216)   529  0.667  492   <-> 16
spop:SporoP37_11985 aldehyde dehydrogenase       K00138   513   2294 (  6)   529  0.665  492   <-> 10
bmee:DK62_1213 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   505   2293 ( 1200)   529  0.664  500   <-> 19
bmr:BMI_I206 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   505   2293 ( 1200)   529  0.664  500   <-> 18
ppla:BBI15_09520 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2293 ( 1247)   529  0.659  492   <-> 9
smaf:D781_1790 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   503   2293 ( 1150)   529  0.662  497   <-> 16
tmz:Tmz1t_2872 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   506   2293 ( 1091)   529  0.669  492   <-> 10
sho:SHJGH_2219 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   505   2292 ( 178)   528  0.673  493   <-> 33
shy:SHJG_2454 putative aldehyde dehydrogenase      K00138   505   2292 ( 178)   528  0.673  493   <-> 36
bvl:BF3285c1_0481 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate sem K00138   505   2291 ( 1199)   528  0.664  500   <-> 16
ead:OV14_3807 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   504   2291 ( 1081)   528  0.652  506   <-> 36
enf:AKI40_0154 Aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2291 ( 242)   528  0.657  495   <-> 9
pdg:BCM40_01860 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2291 ( 1259)   528  0.661  492   <-> 12
rle:RL4267 putative acetaldehyde dehydrogenase     K00138   502   2291 ( 1201)   528  0.654  506   <-> 30
spsy:AZE41_01225 aldehyde dehydrogenase         K00138   513   2291 ( 1100)   528  0.663  492   <-> 13
bgp:BGL_1c00910 acetaldehyde dehydrogenase AcoD     K00138   506   2290 ( 1113)   528  0.661  492   <-> 27
bpla:bpln_1g00910 Aldehyde dehydrogenase family protein K00138   506   2290 ( 1113)   528  0.661  492   <-> 29
rrf:F11_04800 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2290 ( 1115)   528  0.644  506   <-> 10
rru:Rru_A0931 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2290 ( 1115)   528  0.644  506   <-> 10
azi:AzCIB_1081 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2289 ( 1063)   528  0.663  492   <-> 15
dda:Dd703_0074 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   512   2289 ( 1216)   528  0.673  493   <-> 6
eah:FA04_12020 aldehyde dehydrogenase          K00138   502   2289 ( 1189)   528  0.652  506   <-> 37
mmb:Mmol_0791 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2289 ( 2185)   528  0.657  501   <-> 2
ops:A8A54_00755 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2289 ( 1132)   528  0.666  500   <-> 22
rpm:RSPPHO_01355 Aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2289 ( 1044)   528  0.657  498   <-> 5
same:SAMCFNEI73_Ch2649 acetaldehyde dehydrogenase 2   K00138   536   2289 ( 1210)   528  0.646  506   <-> 26
sure:SporoP32a_08430 aldehyde dehydrogenase       K00138   513   2289 ( 1346)   528  0.659  492   <-> 11
babs:DK51_1252 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   505   2288 ( 1195)   527  0.662  500   <-> 19
bbe:BBR47_56550 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2288 ( 1043)   527  0.669  492   <-> 13
bcar:DK60_303 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   505   2288 ( 1204)   527  0.662  500   <-> 19
bcas:DA85_00980 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2288 ( 1204)   527  0.662  500   <-> 18
bcs:BCAN_A0206 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   505   2288 ( 1204)   527  0.662  500   <-> 19
bfm:BP422_23830 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2288 ( 1059)   527  0.665  492   <-> 12
bol:BCOUA_I0202 unnamed protein product         K00138   505   2288 ( 1204)   527  0.662  500   <-> 17
bpp:BPI_I204 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   505   2288 ( 1195)   527  0.664  500   <-> 19
bpv:DK65_1168 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   505   2288 ( 1195)   527  0.664  500   <-> 19
bsk:BCA52141_I1366 aldehyde dehydrogenase        K00138   505   2288 ( 1204)   527  0.662  500   <-> 18
bsz:DK67_2036 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   505   2288 ( 1204)   527  0.662  500   <-> 19
mela:C6568_11465 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2288 ( 1361)   527  0.642  506   <-> 8
plx:CW734_15620 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2288 ( 1317)   527  0.659  492   <-> 10
rpha:AMC79_CH03928 aldehyde dehydrogenase (NAD(+)) prot K00138   502   2288 ( 1195)   527  0.656  506   <-> 25
spor:SporoP33_08090 aldehyde dehydrogenase       K00138   513   2288 (  0)   527  0.663  492   <-> 13
bmt:BSUIS_A0203 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   505   2287 ( 1208)   527  0.662  500   <-> 18
bsuc:BSSP2_I0199 Aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2287 ( 1208)   527  0.662  500   <-> 20
bsui:BSSP1_I0199 Aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2287 ( 1207)   527  0.662  500   <-> 20
bsup:BSPT1_I0201 Aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2287 ( 1207)   527  0.662  500   <-> 20
bsuv:BSPT2_I0202 Aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2287 ( 1207)   527  0.662  500   <-> 20
och:CES85_0225 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   505   2287 ( 1171)   527  0.666  500   <-> 25
pct:PC1_4158 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   511   2287 ( 1133)   527  0.663  493   <-> 9
pfae:AJGP001_15335 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2287 ( 1229)   527  0.659  492   <-> 11
prt:AUC31_12795 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2287 ( 1343)   527  0.659  492   <-> 9
sega:SPUCDC_3871 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2287 ( 1172)   527  0.665  495   <-> 8
sei:SPC_3760 aldehyde dehydrogenase B          K00138   511   2287 ( 1192)   527  0.667  495   <-> 7
phc:BBI08_10645 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2286 ( 1247)   527  0.657  492   <-> 12
ret:RHE_CH03723 putative aldehyde dehydrogenase protein K00138   502   2286 ( 1202)   527  0.654  506   <-> 24
srz:AXX16_3340 Aldehyde dehydrogenase          K00138   503   2286 ( 158)   527  0.658  497   <-> 15
thu:AC731_009595 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2286 ( 1077)   527  0.667  492   <-> 9
xau:Xaut_0366 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2286 ( 1206)   527  0.659  496   <-> 12
ble:BleG1_1074 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2285 ( 1209)   527  0.663  492   <-> 13
bme:BMEI1747 aldehyde dehydrogenase           K00138   505   2285 ( 1188)   527  0.662  500   <-> 21
bmel:DK63_1738 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   505   2285 ( 1192)   527  0.662  500   <-> 20
dar:Daro_1008 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2285 ( 1285)   527  0.665  492   <-> 7
exm:U719_09770 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2285 ( 1160)   527  0.648  492   <-> 9
pku:AUO94_02285 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2285 ( 1224)   527  0.659  492   <-> 11
rbn:RBXJA2T_18613 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2285 ( 1049)   527  0.667  492   <-> 6
vbo:CKY39_14175 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2285 ( 976)   527  0.663  492   <-> 26
aoa:dqs_3079 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2284 ( 1053)   526  0.671  492   <-> 13
azo:azo2939 aldehyde dehydrogenase (NAD+)        K00138   506   2284 ( 1049)   526  0.671  492   <-> 13
exu:ESP131_11870 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2284 ( 1157)   526  0.646  492   <-> 8
fil:BN1229_v1_3729 Acetaldehyde dehydrogenase 2 (Acetal K00138   506   2284 ( 1466)   526  0.640  506   <-> 5
fiy:BN1229_v1_3721 Acetaldehyde dehydrogenase 2 (Acetal K00138   506   2284 ( 1466)   526  0.640  506   <-> 5
nbr:O3I_014150 dehydrogenase              K00138   507   2284 ( 101)   526  0.661  492   <-> 29
pge:LG71_02170 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2284 ( 186)   526  0.663  495   <-> 21
rec:RHECIAT_CH0003997 putative aldehyde dehydrogenase ( K00138   502   2284 ( 1190)   526  0.656  506   <-> 22
vei:Veis_3514 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2284 ( 1163)   526  0.655  496   <-> 27
bcl:ABC1818 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2282 ( 982)   526  0.657  492   <-> 15
mgy:MGMSRv2__2998 aldehyde dehydrogenase B       K00138   506   2282 ( 1253)   526  0.644  506   <-> 4
pln:Plano_2650 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2282 ( 1273)   526  0.659  492   <-> 8
rhl:LPU83_pLPU83d1935 Acetaldehyde dehydrogenase 2   K00138   502   2282 ( 1210)   526  0.654  506   <-> 26
rlu:RLEG12_28850 aldehyde dehydrogenase         K00138   502   2282 ( 1174)   526  0.650  506   <-> 29
tsy:THSYN_11365 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2282 ( 1896)   526  0.659  492   <-> 2
bcet:V910_101773 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase K00138   505   2281 ( 1188)   526  0.662  500   <-> 18
hyl:LPB072_13770 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2281 ( 1063)   526  0.667  493   <-> 17
rlb:RLEG3_30040 aldehyde dehydrogenase         K00138   502   2281 ( 1204)   526  0.652  506   <-> 24
rlt:Rleg2_3506 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   502   2281 ( 1193)   526  0.652  506   <-> 35
bms:BR0202 aldehyde dehydrogenase family protein    K00138   505   2280 ( 1196)   526  0.660  500   <-> 18
bsf:BSS2_I0197 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2280 ( 1196)   526  0.660  500   <-> 18
bsg:IY72_00850 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2280 ( 1196)   526  0.660  500   <-> 19
bsi:BS1330_I0202 aldehyde dehydrogenase family protein K00138   505   2280 ( 1196)   526  0.660  500   <-> 18
bsv:BSVBI22_A0202 aldehyde dehydrogenase family protein K00138   505   2280 ( 1196)   526  0.660  500   <-> 18
bsw:IY71_01125 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2280 ( 1196)   526  0.660  500   <-> 18
esi:Exig_1715 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2280 ( 1143)   526  0.642  506   <-> 8
pde:Pden_2366 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   508   2280 ( 1145)   526  0.656  500   <-> 30
bmg:BM590_A0209 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   505   2279 ( 1197)   525  0.660  500   <-> 19
bmi:BMEA_A0211 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   505   2279 ( 1197)   525  0.660  500   <-> 15
bmw:BMNI_I0199 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   505   2279 ( 1197)   525  0.660  500   <-> 20
bmz:BM28_A0212 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   505   2279 ( 1197)   525  0.660  500   <-> 20
jab:VN23_14025 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2279 ( 1459)   525  0.659  495   <-> 6
rsu:NHU_03134 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2279 ( 1282)   525  0.658  497   <-> 14
smd:Smed_2260 aldehyde dehydrogenase          K00138   502   2279 ( 1193)   525  0.663  492   <-> 29
bov:BOV_0194 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   505   2278 ( 1185)   525  0.660  500   <-> 13
nch:A0U93_06515 aldehyde dehydrogenase         K00138   501   2278 ( 1392)   525  0.654  494   <-> 10
vpd:VAPA_2c01990 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2278 ( 968)   525  0.657  492   <-> 27
aza:AZKH_1960 aldehyde dehydrogenase          K00138   517   2277 (  9)   525  0.661  492   <-> 22
baco:OXB_0754 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   513   2277 (  7)   525  0.659  492   <-> 19
btrm:SAMEA390648702060 aldehyde dehydrogenase      K00138   509   2277 ( 1096)   525  0.665  492   <-> 13
cij:WG74_13035 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2277 ( 1383)   525  0.658  503   <-> 15
rhx:AMK02_CH03845 aldehyde dehydrogenase (NAD(+)) prote K00138   502   2277 ( 1187)   525  0.650  506   <-> 20
bgj:AWC36_19265 aldehyde dehydrogenase         K00138   511   2276 ( 1180)   525  0.661  492   <-> 11
dac:Daci_5650 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2276 ( 998)   525  0.669  492   <-> 18
del:DelCs14_0950 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   507   2276 ( 910)   525  0.669  492   <-> 22
dhk:BO996_26390 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2276 ( 997)   525  0.669  492   <-> 20
dts:BI380_26835 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2276 ( 998)   525  0.669  492   <-> 21
ean:Eab7_1574 Aldehyde dehydrogenase dhaS        K00138   506   2276 ( 1142)   525  0.638  506   <-> 8
eca:ECA0094 aldehyde dehydrogenase B          K00138   511   2276 ( 1111)   525  0.663  493   <-> 9
pcv:BCS7_00270 aldehyde dehydrogenase          K00138   511   2276 ( 1189)   525  0.659  493   <-> 6
spri:SPRI_2563 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2276 ( 1103)   525  0.661  493   <-> 24
txi:TH3_12700 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2276 ( 1076)   525  0.657  492   <-> 18
vap:Vapar_5690 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   506   2276 ( 977)   525  0.657  492   <-> 22
pato:GZ59_01000 aldehyde dehydrogenase B        K00138   511   2275 ( 1097)   524  0.663  493   <-> 9
patr:EV46_00485 aldehyde dehydrogenase         K00138   511   2275 ( 1097)   524  0.663  493   <-> 9
trs:Terro_4085 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   509   2275 ( 1581)   524  0.663  495   <-> 4
pcc:PCC21_000840 aldehyde dehydrogenase         K00138   511   2274 ( 1105)   524  0.659  493   <-> 9
aep:AMC99_02328 Aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2273 ( 1409)   524  0.656  503   <-> 9
mbd:MEBOL_003731 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2273 (  49)   524  0.652  489   <-> 9
rei:IE4771_CH04051 aldehyde dehydrogenase (NAD(+)) prot K00138   502   2273 ( 1056)   524  0.650  506   <-> 33
att:AMQ28_13520 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2272 ( 1456)   524  0.659  493   <-> 6
pye:A6J80_08910 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   508   2272 ( 1133)   524  0.650  500   <-> 18
rep:IE4803_CH04109 aldehyde dehydrogenase (NAD(+)) prot K00138   502   2272 ( 1180)   524  0.650  506   <-> 25
rhn:AMJ98_CH03959 aldehyde dehydrogenase (NAD(+)) prote K00138   502   2272 ( 1199)   524  0.650  506   <-> 20
mfa:Mfla_1995 Lactaldehyde dehydrogenase        K00138   506   2271 (  -)   524  0.653  493   <-> 1
rlg:Rleg_3801 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   502   2271 ( 1191)   524  0.648  506   <-> 25
sals:SLNWT_0728 betaine aldehyde dehydrogenase     K00138   505   2271 ( 1150)   524  0.661  493   <-> 23
ala:BFG52_10515 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2270 ( 1157)   523  0.655  493   <-> 13
gxy:GLX_11750 aldehyde dehydrogenase          K00138   503   2270 ( 1328)   523  0.641  499   <-> 8
kna:B0W47_00390 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2270 ( 1291)   523  0.639  499   <-> 11
nal:B005_2471 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase   K00138   507   2270 ( 1075)   523  0.663  492   <-> 14
ppoa:BJK05_17005 aldehyde dehydrogenase         K00138   511   2270 ( 1100)   523  0.657  493   <-> 9
shz:shn_12900 aldehyde dehydrogenase          K00138   502   2270 ( 1142)   523  0.661  492   <-> 38
acra:BSY15_1401 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   507   2269 ( 1401)   523  0.659  492   <-> 11
bvr:BVIR_1129 Acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2269 ( 1406)   523  0.647  493   <-> 6
msc:BN69_1577 Aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2269 ( 1470)   523  0.668  494   <-> 5
pws:A7983_08365 aldehyde dehydrogenase         K00138   511   2269 ( 1180)   523  0.661  493   <-> 5
cvi:CV_0393 aldehyde dehydrogenase (NAD)        K00138   501   2268 ( 1113)   523  0.647  501   <-> 11
msd:MYSTI_05536 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2268 ( 1114)   523  0.663  492   <-> 16
dra:DR_A0348 aldehyde dehydrogenase           K00138   515   2267 ( 1121)   523  0.657  496   <-> 8
opo:DSM2777_05770 aldehyde dehydrogenase        K00138   511   2267 ( 1148)   523  0.659  498   <-> 12
abg:Asbog_02108 aldehyde dehydrogenase         K00138   501   2266 ( 1541)   522  0.638  497   <-> 7
aql:BXU06_01210 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2266 ( 1113)   522  0.629  507   <-> 13
bha:BH0681 aldehyde dehydrogenase            K00138   506   2266 ( 970)   522  0.657  493   <-> 13
rpc:RPC_1964 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   506   2266 ( 1422)   522  0.648  492   <-> 10
vff:VITFI_CDS0301 (NAD(+)) aldehyde dehydrogenase    K00138   506   2266 ( 1050)   522  0.648  506   <-> 10
cet:B8281_16660 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2265 ( 1427)   522  0.654  492   <-> 6
psyc:DABAL43B_2118 aldehyde dehydrogenase (NAD+)    K00138   508   2265 ( 1157)   522  0.646  505   <-> 11
cvc:BKX93_13485 aldehyde dehydrogenase         K00138   500   2264 ( 1099)   522  0.657  492   <-> 11
psyg:AK825_09775 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2264 ( 1160)   522  0.650  505   <-> 15
bhz:ACR54_03655 Acetaldehyde dehydrogenase 2      K00138   509   2263 ( 1075)   522  0.657  492   <-> 24
mei:Msip34_1176 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   506   2263 ( 1423)   522  0.652  492   <-> 2
mep:MPQ_1244 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2263 ( 1417)   522  0.652  492   <-> 2
sfa:Sfla_0494 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   505   2263 ( 1091)   522  0.673  493   <-> 22
strp:F750_6499 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2263 ( 1091)   522  0.673  493   <-> 22
simp:C6571_09630 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2262 ( 1317)   521  0.659  492   <-> 11
tra:Trad_1538 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2262 ( 1142)   521  0.663  504   <-> 9
age:AA314_01025 Aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2261 ( 1050)   521  0.654  489   <-> 12
prw:PsycPRwf_1192 aldehyde dehydrogenase        K00138   508   2261 ( 1405)   521  0.646  508   <-> 9
raa:Q7S_00235 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2261 ( 1112)   521  0.657  495   <-> 8
rhb:NY08_1940 Aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2261 ( 1165)   521  0.650  492   <-> 22
bbm:BN115_2725 aldehyde dehydrogenase          K00138   509   2260 ( 1109)   521  0.660  494   <-> 26
meh:M301_0904 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2260 ( 1108)   521  0.652  492   <-> 6
keu:S101446_00387 Long-chain-aldehyde dehydrogenase   K00138   503   2259 ( 1335)   521  0.635  499   <-> 9
pso:PSYCG_10050 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2259 ( 1160)   521  0.646  505   <-> 13
rah:Rahaq_0049 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   512   2259 ( 1110)   521  0.657  495   <-> 8
bmk:DM80_1560 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   508   2258 ( 997)   521  0.642  492   <-> 45
asj:AsACE_p100012 aldehyde dehydrogenase (NAD(+)) prote K00138   503   2257 (  20)   520  0.654  492   <-> 10
bmj:BMULJ_03133 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   508   2257 ( 1003)   520  0.642  492   <-> 40
bmu:Bmul_0132 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   508   2257 ( 1003)   520  0.642  492   <-> 41
bmul:NP80_260 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   508   2257 ( 1007)   520  0.642  492   <-> 39
brk:CWS35_30175 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2257 ( 1021)   520  0.657  501   <-> 19
otk:C6570_02360 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2257 ( 1268)   520  0.628  506   <-> 12
pspg:AK823_09555 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2257 ( 1152)   520  0.648  505   <-> 14
raq:Rahaq2_0055 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   512   2257 ( 1120)   520  0.657  495   <-> 10
gxl:H845_1253 Aldehyde dehydrogenase          K00138   503   2256 ( 1329)   520  0.633  499   <-> 9
llu:AKJ09_06280 Aldehyde dehydrogenase         K00138   527   2256 ( 1038)   520  0.657  492   <-> 17
mphl:MPHLCCUG_02548 EPTC-inducible aldehyde dehydrogena K00138   507   2256 ( 1238)   520  0.661  492   <-> 30
mva:Mvan_1468 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2256 ( 1104)   520  0.657  492   <-> 31
aex:Astex_1745 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   505   2255 ( 1130)   520  0.653  496   <-> 8
brv:CFK39_11380 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2255 ( 1188)   520  0.665  492   <-> 6
cbab:SMCB_1630 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2255 ( 1090)   520  0.654  492   <-> 8
hmn:HM131_03165 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2255 ( 1120)   520  0.648  492   <-> 17
bper:BN118_1361 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2254 ( 1117)   520  0.662  494   <-> 16
hav:AT03_19640 aldehyde dehydrogenase          K00138   511   2254 ( 1133)   520  0.655  498   <-> 13
pec:W5S_4618 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   511   2254 ( 1163)   520  0.657  493   <-> 6
ppar:A8F97_19255 aldehyde dehydrogenase         K00138   511   2254 ( 1163)   520  0.657  493   <-> 6
pwa:Pecwa_4440 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   511   2254 ( 1164)   520  0.657  493   <-> 6
rfa:A3L23_00286 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2254 ( 1169)   520  0.645  499   <-> 22
bbh:BN112_0214 aldehyde dehydrogenase          K00138   509   2253 ( 1097)   519  0.658  494   <-> 26
bbr:BB2388 aldehyde dehydrogenase            K00138   509   2253 ( 1099)   519  0.658  494   <-> 26
bbx:BBS798_2228 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2253 ( 1097)   519  0.658  494   <-> 26
bkw:BkAM31D_12825 Acetaldehyde dehydrogenase 2     K00138   505   2253 ( 1089)   519  0.654  492   <-> 12
pali:A3K91_2056 Aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2253 ( 1163)   519  0.642  505   <-> 16
ajo:RZ95_19820 aldehyde dehydrogenase          K00138   503   2252 (  16)   519  0.655  493   <-> 10
cceu:CBR64_14685 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2252 ( 1111)   519  0.650  492   <-> 8
ccro:CMC5_005890 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2251 ( 1003)   519  0.659  492   <-> 15
pcr:Pcryo_1844 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   508   2251 ( 1148)   519  0.644  505   <-> 12
achr:C2U31_06720 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2250 ( 1067)   519  0.664  491   <-> 23
ack:C380_22945 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2250 ( 1385)   519  0.652  492   <-> 17
ata:AWN88_16050 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2250 ( 1152)   519  0.648  492   <-> 17
miu:ABE85_20530 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2250 ( 1118)   519  0.651  495   <-> 12
rhs:A3Q41_03128 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2250 ( 1145)   519  0.643  499   <-> 26
rir:BN877_I2299 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2250 ( 1154)   519  0.648  492   <-> 20
rsb:RS694_18955 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2250 ( 1141)   519  0.648  492   <-> 8
bpa:BPP1323 aldehyde dehydrogenase           K00138   530   2249 ( 1092)   518  0.656  494   <-> 22
cga:Celgi_3073 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2249 ( 1464)   518  0.659  496   <-> 5
rpy:Y013_08725 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2249 ( 1111)   518  0.654  492   <-> 24
aro:B0909_01985 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2248 ( 1121)   518  0.646  492   <-> 17
bpar:BN117_2303 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2248 ( 1114)   518  0.656  494   <-> 20
dei:C4375_16495 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2248 ( 1146)   518  0.657  492   <-> 10
hau:Haur_1159 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2248 ( 964)   518  0.650  492   <-> 7
atu:Atu2224 aldehyde dehydrogenase           K00138   505   2247 ( 1105)   518  0.646  492   <-> 20
bcen:DM39_22 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   508   2247 ( 1024)   518  0.636  492   <-> 58
bpsl:WS57_13635 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2247 ( 1001)   518  0.636  492   <-> 57
cfus:CYFUS_005940 aldehyde dehydrogenase        K00138   509   2247 (  4)   518  0.638  503   <-> 15
mos:AXE82_00045 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2247 ( 1221)   518  0.644  492   <-> 6
nao:Y958_25655 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2247 ( 1046)   518  0.657  496   <-> 29
nsr:NS506_04607 Aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2247 (  20)   518  0.653  493   <-> 23
par:Psyc_1612 aldehyde dehydrogenase family protein, NA K00138   508   2247 ( 1215)   518  0.642  505   <-> 7
rox:BV494_16425 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2247 ( 1177)   518  0.651  495   <-> 10
eat:EAT1b_2411 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   506   2246 ( 1411)   518  0.640  492   <-> 6
ccx:COCOR_00596 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2245 ( 1092)   518  0.649  493   <-> 12
lve:103090253 aldehyde dehydrogenase-like             503   2244 ( 124)   517  0.650  492   <-> 30
mche:BB28_04400 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2244 (  18)   517  0.650  506   <-> 15
mvq:MYVA_1217 aldehyde dehydrogenase          K00138   494   2244 ( 1090)   517  0.644  492   <-> 39
rhu:A3Q40_00437 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2244 ( 1273)   517  0.648  492   <-> 12
acv:AMD27_09280 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2243 ( 1202)   517  0.646  492   <-> 7
jeo:JMA_17610 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2243 ( 1327)   517  0.644  492   <-> 6
kba:A0U89_01460 aldehyde dehydrogenase         K00138   504   2243 ( 1277)   517  0.628  497   <-> 9
meu:ACJ67_07740 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2242 (  -)   517  0.642  492   <-> 1
odi:ODI_R2645 Aldehyde dehydrogenase          K00138   508   2242 ( 1239)   517  0.649  493   <-> 16
req:REQ_36160 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2242 ( 1062)   517  0.661  492   <-> 20
six:BSY16_362 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   502   2242 ( 1071)   517  0.652  492   <-> 43
kfl:Kfla_6807 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2240 ( 1034)   516  0.647  496   <-> 15
mste:MSTE_00906 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   505   2240 (  9)   516  0.646  506   <-> 20
rav:AAT18_18430 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2240 ( 988)   516  0.659  492   <-> 29
adt:APT56_02010 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2239 ( 1029)   516  0.659  493   <-> 17
axn:AX27061_0363 Aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2239 ( 1027)   516  0.659  493   <-> 17
axo:NH44784_018301 Aldehyde dehydrogenase        K00138   509   2239 ( 1029)   516  0.659  493   <-> 18
axs:LH59_01805 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2239 ( 1017)   516  0.659  493   <-> 18
axx:ERS451415_00361 Acetaldehyde dehydrogenase 2    K00138   509   2239 ( 1027)   516  0.659  493   <-> 17
bced:DM42_1643 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   508   2239 ( 983)   516  0.640  492   <-> 46
bceo:I35_0066 Aldehyde dehydrogenase          K00138   508   2239 ( 982)   516  0.640  492   <-> 45
bcj:BCAL0064 acetaldehyde dehydrogenase         K00138   508   2239 ( 852)   516  0.640  492   <-> 41
mabb:MASS_2732 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2239 (  41)   516  0.654  492   <-> 18
mabl:MMASJCM_2751 aldehyde dehydrogenase        K00138   507   2239 (  37)   516  0.654  492   <-> 18
mak:LH56_10140 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2239 (  37)   516  0.654  492   <-> 17
mmv:MYCMA_1530 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2239 (  37)   516  0.654  492   <-> 19
myc:NF90_10445 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2239 (  37)   516  0.654  492   <-> 19
mys:NF92_10450 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2239 (  37)   516  0.654  492   <-> 19
rac:RA876_14240 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2239 ( 1101)   516  0.634  506   <-> 7
rhw:BFN03_03265 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2239 ( 1257)   516  0.646  492   <-> 14
agr:AGROH133_07750 aldehyde dehydrogenase        K00138   505   2238 ( 1105)   516  0.644  492   <-> 18
aid:CTZ23_08205 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   503   2238 ( 1085)   516  0.653  493   <-> 7
ais:BUW96_27410 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   509   2238 ( 949)   516  0.654  492   <-> 21
arl:AFL94_00670 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2238 ( 1155)   516  0.659  492   <-> 18
atf:Ach5_21010 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2238 ( 1111)   516  0.644  492   <-> 18
bcew:DM40_909 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   508   2238 ( 981)   516  0.638  492   <-> 40
blat:WK25_02030 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2238 ( 979)   516  0.638  492   <-> 35
ajn:BVL33_10025 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   503   2237 ( 1127)   516  0.653  493   <-> 8
ary:ATC04_17345 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2237 ( 1154)   516  0.659  492   <-> 18
asw:CVS48_04260 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2237 ( 1053)   516  0.654  492   <-> 28
mbl:AAX09_06780 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2237 ( 1174)   516  0.653  499   <-> 4
mgi:Mflv_4952 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2237 ( 1124)   516  0.646  492   <-> 27
mll:B1R94_22430 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2237 ( 1132)   516  0.646  492   <-> 27
rha:RHA1_ro08917 aldehyde dehydrogenase (NAD+)     K00138   507   2237 (  3)   516  0.650  492   <-> 75
bub:BW23_1578 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   508   2236 ( 1089)   516  0.632  492   <-> 33
gar:AOZ07_00720 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2236 ( 1097)   516  0.659  492   <-> 20
rop:ROP_61390 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2236 ( 991)   516  0.650  492   <-> 77
stsi:A4E84_05345 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2236 ( 1047)   516  0.651  493   <-> 34
cke:B5M06_03450 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2235 ( 1482)   515  0.648  492   <-> 7
mye:AB431_03615 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2235 (  20)   515  0.654  492   <-> 36
roa:Pd630_LPD02722 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenas K00138   507   2235 ( 1070)   515  0.650  492   <-> 87
vhl:BME96_13585 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2235 ( 979)   515  0.654  492   <-> 16
bct:GEM_0125 Aldehyde Dehydrogenase           K00138   508   2234 ( 1005)   515  0.636  492   <-> 42
brz:CFK38_16115 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2234 ( 1190)   515  0.659  492   <-> 10
bcm:Bcenmc03_0148 Aldehyde Dehydrogenase        K00138   508   2233 ( 987)   515  0.638  492   <-> 38
msp:Mspyr1_43690 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2233 ( 1120)   515  0.644  492   <-> 26
pna:Pnap_3013 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2233 ( 1333)   515  0.650  492   <-> 14
psya:AOT82_1107 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2233 ( 1152)   515  0.634  505   <-> 10
sje:AAV35_001595 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2233 ( 1117)   515  0.625  506   <-> 10
bstg:WT74_00800 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2232 ( 1068)   515  0.632  492   <-> 36
eic:NT01EI_3474 aldehyde dehydrogenase family protein, K00138   509   2232 ( 1423)   515  0.649  496   <-> 5
mey:TM49_22270 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2232 ( 1153)   515  0.652  492   <-> 12
msb:LJ00_04475 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2232 (  3)   515  0.646  492   <-> 39
msg:MSMEI_0879 Aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2232 (  3)   515  0.646  492   <-> 39
msh:LI98_04475 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2232 (  3)   515  0.646  492   <-> 39
msm:MSMEG_0900 eptc-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2232 (  3)   515  0.646  492   <-> 39
msn:LI99_04475 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2232 (  3)   515  0.646  492   <-> 39
arq:BWQ92_15980 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2231 ( 1081)   514  0.654  492   <-> 29
mmed:Mame_03313 Acetaldehyde dehydrogenase 2      K00138   506   2231 ( 1133)   514  0.654  492   <-> 21
nfa:NFA_29950 putative aldehyde dehydrogenase      K00138   505   2231 ( 1083)   514  0.661  493   <-> 24
nfr:ERS450000_01085 EPTC-inducible aldehyde dehydrogena K00138   505   2231 ( 1078)   514  0.661  493   <-> 26
pur:AOC03_09795 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2231 ( 1239)   514  0.634  505   <-> 7
rrz:CS378_07950 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   507   2231 ( 1070)   514  0.652  492   <-> 25
vir:X953_14250 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2231 ( 975)   514  0.657  492   <-> 15
bsem:WJ12_00700 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2230 ( 993)   514  0.638  492   <-> 43
bstl:BBJ41_10240 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2230 ( 1003)   514  0.636  492   <-> 50
mgo:AFA91_31200 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2230 (  11)   514  0.648  492   <-> 47
mjl:Mjls_0620 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2230 ( 1101)   514  0.648  492   <-> 36
mkm:Mkms_0640 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2230 ( 1102)   514  0.648  492   <-> 33
mmc:Mmcs_0627 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   507   2230 ( 1102)   514  0.648  492   <-> 30
moi:MOVS_02920 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2230 ( 1149)   514  0.649  499   <-> 5
ncy:NOCYR_4581 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2230 ( 1219)   514  0.657  493   <-> 19
sct:SCAT_0945 putative aldehyde dehydrogenase      K00138   507   2230 ( 1081)   514  0.646  503   <-> 21
scy:SCATT_09460 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2230 ( 1081)   514  0.646  503   <-> 21
sur:STAUR_2162 Aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   508   2229 ( 1048)   514  0.648  492   <-> 12
aai:AARI_01370 aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   507   2228 ( 1116)   514  0.650  492   <-> 14
acm:AciX9_2779 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   510   2228 ( 1511)   514  0.646  494   <-> 8
acw:A0J50_06630 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2228 ( 1104)   514  0.654  492   <-> 16
art:Arth_3088 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2228 ( 1069)   514  0.657  493   <-> 28
bch:Bcen2424_0134 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))    K00138   508   2228 ( 983)   514  0.636  492   <-> 41
bcn:Bcen_2921 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   553   2228 ( 983)   514  0.636  492   <-> 38
mab:MAB_2792c Probable aldehyde dehydrogenase      K00138   507   2228 (  15)   514  0.654  492   <-> 20
mabo:NF82_13940 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2228 (  15)   514  0.654  492   <-> 20
may:LA62_14170 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2228 (  15)   514  0.654  492   <-> 20
maz:LA61_14065 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2228 (  15)   514  0.654  492   <-> 20
pnl:PNK_1796 Aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2228 ( 1754)   514  0.635  499   <-> 3
reb:XU06_08920 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2228 ( 1044)   514  0.652  492   <-> 30
rer:RER_18100 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2228 ( 1046)   514  0.652  492   <-> 32
rey:O5Y_08680 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2228 ( 1044)   514  0.652  492   <-> 23
rfr:Rfer_2866 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2228 ( 1068)   514  0.646  492   <-> 13
rqi:C1M55_09155 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2228 ( 1044)   514  0.652  492   <-> 26
cdn:BN940_08441 Aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2227 ( 1007)   513  0.640  492   <-> 22
mdx:BTO20_27860 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2227 (  5)   513  0.650  492   <-> 41
bpyr:ABD05_06700 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2226 ( 1016)   513  0.636  492   <-> 44
hhd:HBHAL_4849 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2226 ( 1158)   513  0.640  492   <-> 15
aei:AOY20_11970 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2225 ( 1371)   513  0.637  493   <-> 7
axy:AXYL_00335 acetaldehyde dehydrogenase        K00138   509   2225 ( 952)   513  0.652  492   <-> 27
bdf:WI26_00680 aldehyde dehydrogenase          K00138   508   2225 ( 1007)   513  0.636  492   <-> 40
bdl:AK34_2952 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   508   2225 ( 984)   513  0.632  492   <-> 30
gbi:PG2T_07230 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2225 ( 820)   513  0.652  492   <-> 9
mft:XA26_15460 Aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2225 ( 1207)   513  0.648  492   <-> 28
mul:MUL_0494 aldehyde dehydrogenase           K00138   507   2225 (  54)   513  0.654  492   <-> 15
myv:G155_07755 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2225 ( 1205)   513  0.648  492   <-> 28
aeh:Mlg_2726 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2224 ( 1445)   513  0.644  492   <-> 5
amq:AMETH_5579 betaine aldehyde dehydrogenase      K00138   505   2224 (  84)   513  0.652  492   <-> 45
bac:BamMC406_0134 Aldehyde Dehydrogenase        K00138   508   2224 ( 1005)   513  0.632  492   <-> 44
bam:Bamb_0124 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   508   2224 ( 1002)   513  0.632  492   <-> 41
btei:WS51_11485 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2224 ( 986)   513  0.636  492   <-> 38
acc:BDGL_001587 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2223 ( 1097)   513  0.652  492   <-> 24
alc:OTEC02_06865 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2223 ( 1012)   513  0.650  492   <-> 25
bcon:NL30_18825 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2223 ( 1010)   513  0.632  492   <-> 48
miz:BAB75_05210 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2223 (  7)   513  0.651  496   <-> 27
arn:CGK93_17410 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2222 ( 1091)   512  0.650  492   <-> 20
bpc:BPTD_2123 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2222 ( 1085)   512  0.658  494   <-> 15
bpe:BP2157 aldehyde dehydrogenase            K00138   506   2222 ( 1085)   512  0.658  494   <-> 14
bpet:B1917_1937 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2222 ( 1085)   512  0.658  494   <-> 14
bpeu:Q425_28930 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2222 ( 1085)   512  0.658  494   <-> 15
bur:Bcep18194_A3314 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)    K00138   508   2222 ( 984)   512  0.632  492   <-> 63
rst:ATY39_14580 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2222 ( 1083)   512  0.634  492   <-> 9
abaj:BJAB0868_02340 NAD-dependent aldehyde dehydrogenas K00138   503   2221 ( 1103)   512  0.650  492   <-> 24
abc:ACICU_02298 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   503   2221 ( 1095)   512  0.650  492   <-> 25
abd:ABTW07_2495 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   503   2221 ( 1095)   512  0.650  492   <-> 22
abh:M3Q_2550 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase    K00138   503   2221 ( 1095)   512  0.650  492   <-> 23
abj:BJAB07104_02458 NAD-dependent aldehyde dehydrogenas K00138   503   2221 ( 1095)   512  0.650  492   <-> 22
abr:ABTJ_01442 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   503   2221 ( 1095)   512  0.650  492   <-> 23
abw:BL01_16435 aldehyde dehydrogenase          K00138   503   2221 ( 1095)   512  0.650  492   <-> 21
abx:ABK1_1436 ald1                   K00138   503   2221 ( 1095)   512  0.650  492   <-> 22
abz:ABZJ_02453 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   503   2221 ( 1101)   512  0.650  492   <-> 22
aez:C3E78_03295 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2221 ( 1008)   512  0.644  492   <-> 14
metr:BSY238_3535 aldehyde dehydrogenase family protein K00138   504   2221 ( 1319)   512  0.642  494   <-> 4
nno:NONO_c20100 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2221 ( 1007)   512  0.645  493   <-> 52
spiu:SPICUR_03375 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2221 ( 1050)   512  0.648  492   <-> 8
vne:CFK40_06585 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2221 ( 922)   512  0.650  492   <-> 23
acd:AOLE_06655 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   503   2220 ( 1097)   512  0.650  492   <-> 19
acry:AC20117_16195 aldehyde dehydrogenase        K00138   507   2220 ( 1060)   512  0.659  492   <-> 33
mli:MULP_05153 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2220 ( 1209)   512  0.652  492   <-> 16
aci:ACIAD2018 Acetaldehyde dehydrogenase 2 (Acetaldehyd K00138   503   2219 ( 1094)   512  0.634  492   <-> 17
bcep:APZ15_04605 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2219 ( 999)   512  0.634  492   <-> 47
bgg:CFK41_02095 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2219 ( 1161)   512  0.652  492   <-> 8
ntp:CRH09_18230 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2219 ( 1136)   512  0.651  493   <-> 31
aau:AAur_pTC20196 aldehyde dehydrogenase        K00138   507   2218 (  7)   511  0.657  493   <-> 32
bmec:WJ16_00670 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2218 ( 991)   511  0.634  492   <-> 44
mcb:Mycch_1057 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   507   2218 (  64)   511  0.640  492   <-> 29
abab:BJAB0715_02411 NAD-dependent aldehyde dehydrogenas K00138   503   2216 ( 1096)   511  0.648  492   <-> 21
abm:ABSDF1638 aldehyde dehydrogenase          K00138   503   2216 ( 1100)   511  0.648  492   <-> 8
ano:RR32_07335 aldehyde dehydrogenase          K00138   503   2216 ( 1085)   511  0.650  492   <-> 20
abaa:IX88_13050 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2215 ( 1096)   511  0.648  492   <-> 19
abad:ABD1_21020 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2215 ( 1090)   511  0.648  492   <-> 19
abal:ABLAC_14120 Acetaldehyde dehydrogenase 2(Acetaldeh K00138   503   2215 ( 1095)   511  0.648  492   <-> 20
abau:IX87_06490 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2215 ( 1070)   511  0.648  492   <-> 27
abaz:P795_6445 aldehyde dehydrogenase 1         K00138   503   2215 ( 1088)   511  0.648  492   <-> 25
abk:LX00_11385 aldehyde dehydrogenase          K00138   503   2215 ( 1070)   511  0.648  492   <-> 27
acb:A1S_2102 aldehyde dehydrogenase 1          K00138   503   2215 ( 1085)   511  0.648  492   <-> 19
asd:AS9A_4238 Dehydrogenase               K00138   518   2215 ( 1113)   511  0.644  492   <-> 24
bfa:Bfae_28630 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   507   2215 ( 1129)   511  0.654  492   <-> 7
buk:MYA_0131 Aldehyde dehydrogenase           K00138   508   2215 ( 1061)   511  0.630  492   <-> 31
bve:AK36_628 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   508   2215 ( 1057)   511  0.630  492   <-> 31
bvi:Bcep1808_0140 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))    K00138   508   2215 ( 1068)   511  0.630  492   <-> 35
cmar:IMCC12053_1281 aldehyde dehydrogenase       K00138   506   2215 ( 1127)   511  0.632  503   <-> 8
goq:ACH46_01465 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2215 ( 1092)   511  0.650  492   <-> 16
xce:Xcel_0913 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2215 ( 1339)   511  0.650  492   <-> 4
asol:BEN76_05995 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2214 ( 1085)   511  0.638  492   <-> 21
maad:AZF01_10270 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2214 ( 1100)   511  0.652  492   <-> 22
are:AL755_06380 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2213 ( 1027)   510  0.642  492   <-> 23
arx:ARZXY2_616 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2213 ( 1060)   510  0.650  492   <-> 22
msa:Mycsm_01088 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2213 ( 1068)   510  0.633  499   <-> 25
bge:BC1002_0785 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   508   2212 ( 1000)   510  0.626  492   <-> 31
kse:Ksed_24920 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2212 ( 1245)   510  0.648  492   <-> 9
mav:MAV_4691 eptc-inducible aldehyde dehydrogenase   K00138   507   2212 ( 1085)   510  0.634  492   <-> 26
mava:LA64_21830 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2212 ( 1085)   510  0.634  492   <-> 24
mavd:NF84_21645 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2212 ( 1085)   510  0.634  492   <-> 22
mavr:LA63_21860 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2212 ( 1085)   510  0.634  492   <-> 24
arr:ARUE_c32130 putative acetaldehyde dehydrogenase   K00138   507   2211 ( 1074)   510  0.646  492   <-> 26
mmae:MMARE11_47220 aldehyde dehydrogenase        K00138   507   2211 (  34)   510  0.652  492   <-> 19
mmi:MMAR_4912 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2211 (  34)   510  0.652  492   <-> 20
mph:MLP_28950 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2211 ( 1089)   510  0.635  502   <-> 21
arz:AUT26_15035 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2210 ( 1070)   510  0.650  492   <-> 24
lao:AOX59_18155 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2210 ( 1069)   510  0.634  492   <-> 17
salj:SMD11_5624 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2210 ( 1060)   510  0.634  492   <-> 24
abb:ABBFA_001365 Acetaldehyde dehydrogenase 2(Acetaldeh K00138   503   2209 ( 1083)   509  0.646  492   <-> 23
abn:AB57_2434 aldehyde dehydrogenase          K00138   503   2209 ( 1083)   509  0.646  492   <-> 24
aby:ABAYE1460 aldehyde dehydrogenase          K00138   503   2209 ( 1083)   509  0.646  492   <-> 21
ppk:U875_05340 aldehyde dehydrogenase          K00138   509   2209 (  60)   509  0.640  492   <-> 31
ppno:DA70_22410 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2209 (  60)   509  0.640  492   <-> 31
prb:X636_04260 aldehyde dehydrogenase          K00138   509   2209 (  60)   509  0.640  492   <-> 30
vil:CFK37_11395 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2209 ( 1093)   509  0.644  492   <-> 17
psul:AU252_16200 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2208 (  49)   509  0.646  492   <-> 29
aru:ASPU41_01470 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2207 ( 1043)   509  0.652  494   <-> 18
brx:BH708_11020 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2207 ( 1155)   509  0.644  492   <-> 10
cfi:Celf_0284 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2207 ( 1177)   509  0.646  492   <-> 5
nsl:BOX37_12310 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2207 (  4)   509  0.649  493   <-> 24
src:M271_09570 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2207 ( 993)   509  0.641  496   <-> 40
tmo:TMO_1069 acetaldehyde dehydrogenase         K00138   515   2207 ( 1100)   509  0.634  492   <-> 21
ahl:AHTJS_11735 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2206 ( 1068)   509  0.648  492   <-> 11
bly:A2T55_04625 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2206 (  29)   509  0.646  492   <-> 22
eho:A9798_01850 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2206 ( 1344)   509  0.643  496   <-> 4
mao:MAP4_4068 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2206 ( 1234)   509  0.632  492   <-> 16
mavi:RC58_20210 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2206 ( 1234)   509  0.632  492   <-> 17
mavu:RE97_20260 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2206 ( 1234)   509  0.632  492   <-> 17
mpa:MAP_3952 hypothetical protein            K00138   507   2206 ( 1234)   509  0.632  492   <-> 22
ami:Amir_1089 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2205 ( 1221)   508  0.650  492   <-> 14
kit:CFP65_6620 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2205 ( 1020)   508  0.640  492   <-> 22
mrh:MycrhN_1185 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2205 (  2)   508  0.640  492   <-> 31
rbh:B4966_08155 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2205 ( 1276)   508  0.640  492   <-> 4
sod:Sant_0106 Aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   532   2205 ( 1088)   508  0.644  492   <-> 10
mne:D174_07185 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2204 ( 1125)   508  0.642  492   <-> 25
myn:MyAD_07050 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2204 ( 1125)   508  0.642  492   <-> 25
apn:Asphe3_29190 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2203 ( 1053)   508  0.649  493   <-> 22
apre:CNX65_05475 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2203 ( 1226)   508  0.650  492   <-> 15
blin:BLSMQ_1201 Aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2203 (  16)   508  0.650  492   <-> 19
fsy:FsymDg_3486 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   505   2203 ( 1092)   508  0.655  493   <-> 10
nae:BHE16_08875 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2203 ( 1143)   508  0.633  496   <-> 8
sauo:BV401_36890 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2202 ( 987)   508  0.644  492   <-> 24
kau:B6264_00405 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2201 ( 1024)   508  0.640  492   <-> 17
cser:CCO03_02940 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2200 ( 1335)   507  0.636  492   <-> 9
smal:SMALA_6656 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   507   2200 ( 985)   507  0.644  492   <-> 32
vig:BKP57_17375 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2200 ( 677)   507  0.639  493   <-> 15
afa:UZ73_05565 aldehyde dehydrogenase          K00138   508   2199 ( 1084)   507  0.640  492   <-> 15
fri:FraEuI1c_4957 Aldehyde Dehydrogenase        K00138   507   2199 ( 1023)   507  0.641  496   <-> 47
goc:CXX93_01430 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2199 ( 1047)   507  0.648  492   <-> 16
ido:I598_1403 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase   K00138   507   2199 ( 1114)   507  0.644  492   <-> 8
kra:Krad_3272 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2199 ( 1183)   507  0.646  492   <-> 7
svl:Strvi_3149 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2199 ( 989)   507  0.640  492   <-> 34
dfe:Dfer_0072 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   517   2198 ( 1571)   507  0.642  494   <-> 7
hba:Hbal_2744 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2198 ( 1081)   507  0.633  501   <-> 12
svt:SVTN_37910 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2197 ( 1029)   507  0.646  492   <-> 26
thac:CSC3H3_12245 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2197 ( 992)   507  0.634  492   <-> 18
arw:MB46_02825 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2195 ( 1080)   506  0.636  492   <-> 17
oih:OB2534 aldehyde dehydrogenase            K00138   506   2195 ( 1109)   506  0.638  492   <-> 15
afs:AFR_05700 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2194 ( 986)   506  0.642  492   <-> 23
mhad:B586_19730 aldehyde dehydrogenase         K00138   511   2194 ( 1224)   506  0.631  496   <-> 9
pcon:B0A89_07900 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2194 ( 1088)   506  0.636  500   <-> 7
ach:Achl_2788 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2193 ( 1031)   506  0.649  493   <-> 21
scz:ABE83_00825 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2193 ( 1057)   506  0.638  492   <-> 29
amyc:CU254_33990 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2191 ( 997)   505  0.636  492   <-> 37
krh:KRH_16890 NAD(+)-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2191 ( 1105)   505  0.635  496   <-> 13
labr:CHH27_25800 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2191 ( 1080)   505  0.637  498   <-> 20
aoi:AORI_7063 aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   507   2190 ( 1028)   505  0.635  502   <-> 32
daa:AKL17_2515 aldehyde dehydrogenase          K00138   508   2190 ( 1067)   505  0.631  502   <-> 29
don:BSK21_15295 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2190 ( 1127)   505  0.628  492   <-> 13
paby:Ga0080574_TMP3309 aldehyde dehydrogenase      K00138   506   2190 ( 1021)   505  0.645  496   <-> 24
sbh:SBI_02310 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2190 ( 1019)   505  0.642  492   <-> 36
sit:TM1040_3621 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   506   2190 ( 1118)   505  0.637  496   <-> 20
aja:AJAP_03835 Putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2189 ( 1027)   505  0.635  502   <-> 29
arm:ART_4080 aldehyde dehydrogenase           K00138   507   2189 ( 1092)   505  0.634  492   <-> 14
muc:MuYL_0125 aldehyde dehydrogenase          K00138   500   2189 ( 1468)   505  0.641  499   <-> 5
ngl:RG1141_PA02720 Chloroacetaldehyde dehydrogenase   K00138   506   2189 ( 1093)   505  0.637  499   <-> 23
aer:AERYTH_13350 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2188 ( 997)   505  0.634  492   <-> 12
aka:TKWG_01325 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   507   2188 ( 1201)   505  0.622  492   <-> 13
cid:P73_4223 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2188 ( 1003)   505  0.627  496   <-> 20
put:PT7_2456 Aldehyde Dehydrogenase           K00138   508   2188 ( 1027)   505  0.624  492   <-> 17
ceh:CEW89_10810 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2187 ( 1010)   504  0.618  503   <-> 17
iva:Isova_0858 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2187 ( 1123)   504  0.636  492   <-> 8
ngv:CDO52_14765 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2187 ( 1019)   504  0.644  492   <-> 19
tpro:Ga0080559_TMP982 aldehyde dehydrogenase      K00138   506   2187 ( 997)   504  0.627  496   <-> 20
ari:UM93_00850 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2186 ( 1037)   504  0.648  492   <-> 12
mjd:JDM601_0444 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2186 ( 1191)   504  0.648  492   <-> 24
mmal:CKJ54_21805 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2185 ( 1195)   504  0.624  492   <-> 25
vpn:A21D_00195 Acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   507   2185 ( 681)   504  0.637  493   <-> 14
son:SO_4480 NAD+-dependent acetaldehyde dehydrogenase E K00138   506   2184 ( 1076)   504  0.630  492   <-> 7
actn:L083_1162 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2183 ( 977)   503  0.642  492   <-> 15
sbb:Sbal175_3996 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2183 ( 1058)   503  0.635  493   <-> 10
sbl:Sbal_0248 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2183 ( 1061)   503  0.635  493   <-> 10
sbm:Shew185_0248 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2183 ( 1059)   503  0.635  493   <-> 10
sbn:Sbal195_0251 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2183 ( 1057)   503  0.635  493   <-> 10
sbs:Sbal117_0350 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2183 ( 1061)   503  0.635  493   <-> 10
sbt:Sbal678_0257 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2183 ( 1057)   503  0.635  493   <-> 10
sld:T261_0673 putative aldehyde dehydrogenase      K00138   507   2183 ( 1010)   503  0.640  492   <-> 24
mia:OCU_45580 hypothetical protein           K00138   494   2182 ( 1139)   503  0.624  492   <-> 29
mid:MIP_06946 putative aldehyde dehydrogenase      K00138   494   2182 ( 1196)   503  0.624  492   <-> 23
mir:OCQ_46920 hypothetical protein           K00138   494   2182 ( 1091)   503  0.624  492   <-> 27
mit:OCO_45860 hypothetical protein           K00138   507   2182 ( 1139)   503  0.624  492   <-> 27
mmm:W7S_23040 hypothetical protein           K00138   507   2182 ( 1195)   503  0.624  492   <-> 27
myo:OEM_46010 hypothetical protein           K00138   507   2182 ( 1195)   503  0.624  492   <-> 23
ngg:RG540_PA14330 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase K00138   506   2182 ( 1049)   503  0.635  499   <-> 18
sfi:SFUL_98 Aldehyde dehydrogenase           K00138   507   2182 ( 1044)   503  0.630  492   <-> 24
shew:CKQ84_09550 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2182 ( 1067)   503  0.635  493   <-> 10
shw:Sputw3181_0214 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))   K00138   506   2182 ( 1065)   503  0.633  493   <-> 10
slau:SLA_7242 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2182 ( 214)   503  0.634  492   <-> 25
amk:AMBLS11_15305 aldehyde dehydrogenase family protein K00138   505   2181 ( 1163)   503  0.627  493   <-> 8
spc:Sputcn32_0364 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))    K00138   506   2181 ( 1071)   503  0.633  493   <-> 10
pat:Patl_1874 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   506   2180 ( 1126)   503  0.626  492   <-> 14
sbj:CF168_19600 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2180 ( 1046)   503  0.628  492   <-> 8
she:Shewmr4_0249 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))    K00138   506   2180 ( 1063)   503  0.628  492   <-> 8
shf:CEQ32_17700 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2180 ( 1061)   503  0.628  492   <-> 8
shm:Shewmr7_3772 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))    K00138   506   2180 ( 1056)   503  0.628  492   <-> 8
shp:Sput200_0222 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2180 ( 1070)   503  0.631  493   <-> 10
lch:Lcho_2104 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2179 ( 996)   503  0.642  492   <-> 15
mau:Micau_0975 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   501   2179 ( 966)   503  0.640  492   <-> 17
mchi:AN480_23915 aldehyde dehydrogenase         K00138   494   2179 ( 1192)   503  0.622  492   <-> 27
mil:ML5_1222 Aldehyde Dehydrogenase           K00138   501   2179 ( 966)   503  0.640  492   <-> 19
amim:MIM_c02280 acetaldehyde dehydrogenase 2      K00138   507   2178 ( 987)   502  0.620  492   <-> 25
cmr:Cycma_3926 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   508   2178 ( 1036)   502  0.616  508   <-> 7
sbp:Sbal223_0252 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2178 ( 1062)   502  0.633  493   <-> 10
sgb:WQO_32840 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2178 ( 1037)   502  0.632  492   <-> 24
amaa:amad1_16510 aldehyde dehydrogenase family protein K00138   505   2177 ( 1168)   502  0.625  493   <-> 11
amad:I636_15825 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   505   2177 ( 1168)   502  0.625  493   <-> 10
amai:I635_16465 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   505   2177 ( 1168)   502  0.625  493   <-> 11
nml:Namu_1779 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2177 ( 990)   502  0.630  492   <-> 12
rcp:RCAP_rcc01620 aldehyde dehydrogenase (NADP(+))   K00138   508   2177 ( 1050)   502  0.624  500   <-> 11
snw:BBN63_33025 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2177 ( 1062)   502  0.636  492   <-> 23
amac:MASE_15565 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   505   2176 ( 1150)   502  0.625  493   <-> 9
amb:AMBAS45_16000 aldehyde dehydrogenase family protein K00138   505   2176 ( 1158)   502  0.625  493   <-> 8
amg:AMEC673_15860 aldehyde dehydrogenase family protein K00138   505   2176 ( 1150)   502  0.625  493   <-> 9
thw:BMG03_11375 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2176 ( 1081)   502  0.622  500   <-> 20
mie:LG41_21700 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2175 ( 1136)   502  0.624  492   <-> 26
shn:Shewana3_0250 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2175 ( 1037)   502  0.626  492   <-> 8
gbr:Gbro_0109 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K18370   507   2174 ( 1045)   501  0.638  492   <-> 17
colw:A3Q33_01085 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2173 ( 984)   501  0.616  492   <-> 21
diz:CT688_01135 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2173 ( 899)   501  0.638  492   <-> 14
gho:AL542_11385 aldehyde dehydrogenase         K00138   502   2173 ( 1321)   501  0.640  492   <-> 8
kal:KALB_6181 hypothetical protein           K00138   507   2173 ( 1038)   501  0.640  492   <-> 29
spsw:Sps_00324 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2173 ( 1058)   501  0.617  493   <-> 14
con:TQ29_20030 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2172 ( 934)   501  0.644  492   <-> 15
dni:HX89_01545 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2172 ( 1181)   501  0.632  492   <-> 9
kfv:AS188_07995 aldehyde dehydrogenase         K00138   515   2172 ( 1126)   501  0.620  510   <-> 17
pseh:XF36_26335 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2172 ( 1064)   501  0.636  492   <-> 20
rme:Rmet_5128 aldehyde dehydrogenase 2 (ACDH-II)    K00138   506   2172 ( 959)   501  0.626  492   <-> 22
rmn:TK49_14895 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2172 ( 1042)   501  0.635  493   <-> 16
spse:SULPSESMR1_04238 long-chain-aldehyde dehydrogenase K00138   507   2172 (  13)   501  0.644  492   <-> 22
asp:AOR13_188 Aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2171 ( 1008)   501  0.619  493   <-> 13
asq:AVL57_17535 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2171 ( 1008)   501  0.619  493   <-> 13
cps:CPS_1885 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   506   2171 ( 1098)   501  0.624  492   <-> 22
rhp:LPB142_08865 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2171 ( 1067)   501  0.628  500   <-> 16
tsm:ASU32_22895 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2171 ( 968)   501  0.638  492   <-> 23
vmi:AL543_16545 aldehyde dehydrogenase         K00138   502   2171 ( 1070)   501  0.632  492   <-> 9
alt:ambt_01100 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   505   2170 ( 1141)   500  0.619  493   <-> 11
led:BBK82_40805 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2170 ( 988)   500  0.635  496   <-> 26
our:CEQ07_01075 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2170 ( 1341)   500  0.632  492   <-> 6
ppul:RO07_06300 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2170 ( 1070)   500  0.646  492   <-> 25
aaq:AOC05_03050 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2169 ( 1047)   500  0.630  492   <-> 20
adi:B5T_01644 Aldehyde dehydrogenase (NAD) family prote K00138   506   2169 ( 1008)   500  0.616  492   <-> 18
amae:I876_15965 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   505   2169 ( 1161)   500  0.623  493   <-> 10
amal:I607_15665 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   505   2169 ( 1161)   500  0.623  493   <-> 9
amao:I634_15910 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   505   2169 ( 1161)   500  0.623  493   <-> 10
amin:AUMI_112500 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2169 ( 1132)   500  0.642  492   <-> 12
jte:ASJ30_14255 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2169 ( 1106)   500  0.631  496   <-> 10
slo:Shew_3574 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2169 ( 1074)   500  0.622  492   <-> 9
smav:CFF01_17705 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2169 ( 1073)   500  0.622  492   <-> 9
acta:C1701_19340 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2168 ( 1062)   500  0.640  492   <-> 15
gag:Glaag_1861 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2168 ( 1112)   500  0.620  492   <-> 11
rsl:RPSI07_0359 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   506   2168 ( 1240)   500  0.628  492   <-> 16
camu:CA2015_3877 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   508   2167 ( 1082)   500  0.626  494   <-> 5
mars:A8C75_12600 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2167 ( 995)   500  0.627  496   <-> 34
mec:Q7C_54 Aldehyde dehydrogenase            K00138   506   2167 ( 1525)   500  0.622  492   <-> 4
sna:Snas_1782 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2167 ( 1016)   500  0.631  499   <-> 10
yan:AYJ57_16830 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2167 ( 1016)   500  0.631  496   <-> 21
cphy:B5808_04295 aldehyde dehydrogenase         K00138   524   2166 ( 1096)   500  0.638  492   <-> 20
sdv:BN159_7435 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2166 ( 1000)   500  0.636  492   <-> 26
tor:R615_15425 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2166 ( 1487)   500  0.616  492   <-> 7
aal:EP13_15510 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2165 ( 1279)   499  0.617  493   <-> 12
lap:ACP90_22800 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2165 ( 1062)   499  0.629  499   <-> 22
mip:AXH82_06330 aldehyde dehydrogenase         K00138   516   2165 ( 982)   499  0.637  493   <-> 15
psea:WY02_14440 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2165 ( 1046)   499  0.638  492   <-> 16
psim:KR76_24715 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2165 ( 940)   499  0.648  489   <-> 27
amh:I633_17085 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   505   2163 ( 1515)   499  0.625  493   <-> 8
cai:Caci_4527 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2163 ( 981)   499  0.640  492   <-> 26
dtm:BJL86_0833 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2163 ( 1092)   499  0.628  492   <-> 13
fbr:FBFL15_1270 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   501   2163 ( 1599)   499  0.621  501   <-> 7
ica:Intca_0294 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2163 ( 999)   499  0.642  489   <-> 14
ppr:PBPRB0309 putative aldehyde dehydrogenase      K00138   506   2163 ( 1331)   499  0.606  492   <-> 10
srt:Srot_2059 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   505   2163 ( 1143)   499  0.637  493   <-> 9
stro:STRMOE7_34135 aldehyde dehydrogenase        K00138   507   2163 ( 991)   499  0.634  489   <-> 25
amag:I533_15550 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   505   2162 ( 1136)   499  0.623  493   <-> 11
pphr:APZ00_17945 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2162 ( 1075)   499  0.618  503   <-> 20
pre:PCA10_31320 aldehyde dehydrogenase PedI       K00138   506   2162 (  41)   499  0.638  494   <-> 41
rsc:RCFBP_10309 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   506   2162 ( 1069)   499  0.632  492   <-> 8
spav:Spa2297_04230 aldehyde dehydrogenase        K00138   507   2162 ( 1001)   499  0.636  492   <-> 26
thas:C6Y53_11360 aldehyde dehydrogenase         K00138   515   2162 ( 1125)   499  0.634  492   <-> 14
mup:A0256_17310 aldehyde dehydrogenase         K00138   500   2161 ( 1546)   498  0.629  499   <-> 6
rso:RSc3128 putative nad+ dependent acetaldehyde dehydr K00138   506   2161 ( 1066)   498  0.634  492   <-> 17
sma:SAVERM_7177 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2161 ( 1011)   498  0.634  492   <-> 26
tol:TOL_3274 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2161 ( 1483)   498  0.614  492   <-> 7
git:C6V83_02395 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2160 ( 1000)   498  0.634  492   <-> 13
gpo:GPOL_c02950 alcohol dehydrogenase          K18370   507   2160 ( 998)   498  0.632  492   <-> 28
lagg:B0E33_06225 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2160 ( 1005)   498  0.627  499   <-> 24
pfz:AV641_02875 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2160 ( 1025)   498  0.636  492   <-> 20
rse:F504_3151 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2160 ( 1061)   498  0.634  492   <-> 16
rsm:CMR15_10272 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   506   2160 ( 1058)   498  0.630  492   <-> 19
sall:SAZ_36790 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2160 ( 991)   498  0.634  492   <-> 31
salu:DC74_7095 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2160 ( 991)   498  0.634  492   <-> 29
mhc:MARHY3262 NAD+ dependent acetaldehyde dehydrogenase K00138   506   2159 ( 1117)   498  0.618  492   <-> 8
rin:ACS15_4565 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2159 ( 965)   498  0.629  493   <-> 18
rmb:K529_020250 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2159 ( 1100)   498  0.629  496   <-> 23
stp:Strop_0957 aldehyde dehydrogenase          K00138   501   2159 ( 1004)   498  0.634  492   <-> 15
axe:P40_07745 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2158 ( 959)   498  0.616  492   <-> 16
dsh:Dshi_1095 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2158 ( 1045)   498  0.628  492   <-> 13
mgot:MgSA37_01631 Acetaldehyde dehydrogenase 2     K00138   508   2158 ( 1509)   498  0.610  495   <-> 5
phn:PAEH1_12945 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2158 ( 1047)   498  0.628  492   <-> 6
pnr:AT302_05865 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2158 ( 991)   498  0.638  492   <-> 28
rsn:RSPO_c00353 aldehyde dehydrogenase (nad(+))     K00138   506   2157 ( 1204)   498  0.630  492   <-> 16
strd:NI25_33335 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2157 ( 992)   498  0.636  492   <-> 23
afe:Lferr_1790 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   506   2156 ( 1338)   497  0.630  492   <-> 4
agm:DCE93_05330 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2156 ( 999)   497  0.622  492   <-> 13
bbd:Belba_0071 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   517   2156 ( 1599)   497  0.628  494   <-> 5
kpl:KPaMU14_08950 aldehyde dehydrogenase        K00138   507   2156 ( 1057)   497  0.629  493   <-> 10
mlu:Mlut_21440 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   507   2156 ( 1084)   497  0.632  492   <-> 10
oho:Oweho_1614 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   508   2156 ( 955)   497  0.622  492   <-> 8
seds:AAY24_05085 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2156 ( 1268)   497  0.628  492   <-> 6
vro:BSZ04_15465 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2156 ( 1051)   497  0.614  492   <-> 9
ams:AMIS_8620 putative aldehyde dehydrogenase      K00138   507   2155 ( 984)   497  0.630  492   <-> 25
maf:MAF_04610 putative aldehyde dehydrogenase      K00138   507   2155 ( 1306)   497  0.620  492   <-> 9
mbb:BCG_0498 Probable aldehyde dehydrogenase      K00138   507   2155 ( 1303)   497  0.620  492   <-> 11
mbk:K60_004840 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2155 ( 1303)   497  0.620  492   <-> 12
mbm:BCGMEX_0469 Putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2155 ( 1303)   497  0.620  492   <-> 11
mbo:BQ2027_MB0467 PROBABLE ALDEHYDE DEHYDROGENASE    K00138   507   2155 ( 1303)   497  0.620  492   <-> 10
mbt:JTY_0468 putative aldehyde dehydrogenase      K00138   507   2155 ( 1303)   497  0.620  492   <-> 10
mbx:BCGT_0232 Aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2155 ( 1303)   497  0.620  492   <-> 10
mbz:LH58_02460 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2155 ( 1303)   497  0.620  492   <-> 11
mce:MCAN_04571 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2155 ( 1187)   497  0.620  492   <-> 10
mcq:BN44_10508 Putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2155 ( 1187)   497  0.620  492   <-> 10
mki:LH54_18115 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2155 ( 1108)   497  0.624  492   <-> 15
mkn:MKAN_18190 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2155 ( 1104)   497  0.624  492   <-> 15
mks:LG40_18015 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2155 ( 1108)   497  0.624  492   <-> 15
mmic:RN08_0511 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2155 ( 1303)   497  0.620  492   <-> 10
mra:MRA_0464 putative aldehyde dehydrogenase      K00138   507   2155 ( 1187)   497  0.620  492   <-> 10
mtb:TBMG_00460 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2155 ( 1187)   497  0.620  492   <-> 10
mtc:MT0474 aldehyde dehydrogenase            K00138   507   2155 ( 1187)   497  0.620  492   <-> 10
mtd:UDA_0458 unnamed protein product          K00138   507   2155 ( 1187)   497  0.620  492   <-> 10
mte:CCDC5079_0431 aldehyde dehydrogenase        K00138   507   2155 ( 1187)   497  0.620  492   <-> 10
mtf:TBFG_10465 hypothetical aldehyde dehydrogenase   K00138   507   2155 ( 1187)   497  0.620  492   <-> 10
mtg:MRGA327_02905 aldehyde dehydrogenase        K00138   507   2155 ( 1187)   497  0.620  492   <-> 10
mtj:J112_02440 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2155 ( 1187)   497  0.620  492   <-> 10
mtk:TBSG_00465 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2155 ( 1187)   497  0.620  492   <-> 10
mtl:CCDC5180_0424 aldehyde dehydrogenase        K00138   507   2155 ( 1187)   497  0.620  492   <-> 10
mtn:ERDMAN_0503 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2155 ( 1187)   497  0.620  492   <-> 10
mto:MTCTRI2_0462 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2155 ( 1187)   497  0.620  492   <-> 10
mtq:HKBS1_0476 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2155 ( 1187)   497  0.620  492   <-> 10
mtu:Rv0458 aldehyde dehydrogenase            K00138   507   2155 ( 1187)   497  0.620  492   <-> 10
mtub:MT7199_0467 putative ALDEHYDE DEHYDROGENASE    K00138   507   2155 ( 1187)   497  0.620  492   <-> 10
mtue:J114_02440 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2155 ( 1187)   497  0.620  492   <-> 10
mtul:TBHG_00455 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   507   2155 ( 1187)   497  0.620  492   <-> 10
mtur:CFBS_0476 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2155 ( 1187)   497  0.620  492   <-> 10
mtut:HKBT1_0476 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2155 ( 1187)   497  0.620  492   <-> 10
mtuu:HKBT2_0476 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2155 ( 1187)   497  0.620  492   <-> 10
mtv:RVBD_0458 aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   507   2155 ( 1187)   497  0.620  492   <-> 10
mtz:TBXG_000458 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2155 ( 1187)   497  0.620  492   <-> 10
ske:Sked_13410 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   507   2155 ( 1336)   497  0.628  492   <-> 6
slc:SL103_21545 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2155 ( 982)   497  0.632  489   <-> 26
micr:BMW26_17260 aldehyde dehydrogenase         K00138   516   2154 ( 973)   497  0.631  493   <-> 17
mim:AKG07_12550 aldehyde dehydrogenase         K00138   516   2154 ( 973)   497  0.631  493   <-> 16
rmm:ROSMUCSMR3_01273 acetaldehyde dehydrogenase 2    K00138   506   2153 ( 1170)   497  0.631  496   <-> 14
sci:B446_05995 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2153 ( 996)   497  0.630  492   <-> 22
cei:CEPID_01515 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2152 ( 1036)   496  0.630  492   <-> 9
mix:AB663_000823 aldehyde dehydrogenase         K00138   517   2152 ( 963)   496  0.629  493   <-> 12
ppsy:AOC04_23050 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2152 ( 1024)   496  0.634  492   <-> 17
hyp:A0257_19265 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2151 ( 1459)   496  0.622  500   <-> 9
mcz:BN45_10507 Putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2151 ( 1176)   496  0.618  492   <-> 10
pfw:PF1751_v1c34000 aldehyde dehydrogenase       K00138   506   2151 (  22)   496  0.622  492   <-> 26
sscu:CEP64_10015 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2151 ( 1083)   496  0.617  491   <-> 11
mbs:MRBBS_1214 Aldehyde dehydrogenase          K00138   524   2150 ( 1089)   496  0.624  492   <-> 20
mpq:ABA45_06205 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2150 ( 1095)   496  0.624  492   <-> 20
hyz:AXW84_03780 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2149 ( 1477)   496  0.620  500   <-> 8
mcv:BN43_10497 Putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2149 ( 1184)   496  0.618  492   <-> 10
mcx:BN42_20182 Putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2149 ( 1165)   496  0.620  492   <-> 10
pfn:HZ99_13680 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2149 ( 500)   496  0.626  492   <-> 27
ppnm:LV28_11965 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2149 ( 968)   496  0.638  492   <-> 30
stre:GZL_01556 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2149 ( 992)   496  0.628  492   <-> 28
pff:PFLUOLIPICF718925 aldehyde dehydrogenase      K00138   506   2148 (  19)   495  0.622  492   <-> 27
rpf:Rpic12D_2104 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2148 ( 1027)   495  0.623  493   <-> 17
rpi:Rpic_2498 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2148 ( 1020)   495  0.623  493   <-> 13
saq:Sare_0895 aldehyde dehydrogenase          K00138   501   2148 ( 964)   495  0.628  492   <-> 15
gta:BCM27_00870 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2147 ( 1018)   495  0.626  492   <-> 31
haa:A5892_16565 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2147 ( 1043)   495  0.628  492   <-> 20
sls:SLINC_1298 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2147 ( 957)   495  0.628  492   <-> 33
snr:SNOUR_06665 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2147 ( 990)   495  0.626  492   <-> 28
ssia:A7J05_31565 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2147 ( 1002)   495  0.630  492   <-> 20
vca:M892_01315 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2147 ( 1039)   495  0.608  492   <-> 8
vha:VIBHAR_02420 hypothetical protein          K00138   506   2147 ( 1039)   495  0.608  492   <-> 8
pfg:AB870_09115 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2146 ( 978)   495  0.636  492   <-> 24
pspu:NA29_01935 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2146 ( 977)   495  0.632  492   <-> 30
scb:SCAB_79811 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2146 ( 888)   495  0.630  492   <-> 42
vfu:vfu_B00564 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2146 ( 1058)   495  0.614  492   <-> 13
vow:A9237_16270 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2145 ( 1022)   495  0.608  492   <-> 11
mcw:A8L33_03675 aldehyde dehydrogenase         K00138   515   2144 ( 1066)   495  0.604  513   <-> 9
ppro:PPC_2262 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2144 (  30)   495  0.620  492   <-> 30
ptv:AA957_04145 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2144 (  29)   495  0.624  492   <-> 32
scx:AS200_37810 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2144 (  26)   495  0.632  492   <-> 31
sgv:B1H19_36130 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2144 ( 983)   495  0.624  492   <-> 22
spl:Spea_3942 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2144 ( 1047)   495  0.620  492   <-> 11
vej:VEJY3_07895 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2144 ( 994)   495  0.614  492   <-> 19
vna:PN96_05305 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2144 ( 1003)   495  0.614  492   <-> 21
fpsz:AMR72_03870 aldehyde dehydrogenase         K00138   500   2143 ( 1431)   494  0.613  499   <-> 6
mox:DAMO_1526 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2143 ( 1329)   494  0.618  492   <-> 3
spun:BFF78_36425 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2143 ( 988)   494  0.628  492   <-> 24
dit:C3V38_07340 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2142 ( 946)   494  0.636  492   <-> 10
fli:Fleli_0700 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2142 ( 1013)   494  0.609  494   <-> 6
pvr:PverR02_27855 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2142 (  12)   494  0.626  492   <-> 39
samb:SAM23877_1262 Acetaldehyde dehydrogenase 2 (Acetal K00138   507   2142 ( 973)   494  0.630  492   <-> 25
sgr:SGR_351 putative aldehyde dehydrogenase       K00138   507   2142 ( 1003)   494  0.620  492   <-> 24
acts:ACWT_0938 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2141 ( 987)   494  0.624  492   <-> 15
ase:ACPL_1056 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2141 ( 987)   494  0.624  492   <-> 15
psk:U771_27985 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2141 (  3)   494  0.626  492   <-> 37
salf:SMD44_08166 aldehyde dehydrogenase         K00138   518   2141 ( 1000)   494  0.628  492   <-> 23
apac:S7S_07235 aldehyde dehydrogenase (NAD) family prot K00138   506   2140 ( 1085)   494  0.613  493   <-> 9
hsw:Hsw_0677 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase    K00138   508   2140 ( 1010)   494  0.622  500   <-> 9
mtx:M943_02375 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2140 ( 1172)   494  0.620  490   <-> 10
sco:SCO1174 aldehyde dehydrogenase           K00138   507   2140 ( 971)   494  0.626  492   <-> 24
vfl:AL536_05760 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2140 ( 987)   494  0.614  492   <-> 12
fra:Francci3_2944 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)     K00138   506   2139 ( 1149)   493  0.624  490   <-> 7
gor:KTR9_0095 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K18370   507   2139 ( 1007)   493  0.622  492   <-> 27
panp:PSNIH2_09455 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2139 ( 962)   493  0.630  492   <-> 13
papi:SG18_06710 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2139 ( 968)   493  0.634  492   <-> 24
part:PARC_b0323 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2139 ( 1111)   493  0.618  492   <-> 11
pfk:PFAS1_27370 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2139 (  4)   493  0.622  492   <-> 32
psil:PMA3_15650 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2139 (  19)   493  0.624  492   <-> 43
cur:cu1813 aldehyde dehydrogenase            K00138   506   2138 ( 1148)   493  0.636  492   <-> 7
fln:FLA_5479 aldehyde dehydrogenase           K00138   510   2138 ( 1319)   493  0.616  498   <-> 13
mih:BJP65_09060 aldehyde dehydrogenase         K00138   516   2138 ( 1049)   493  0.597  514   <-> 11
saz:Sama_3435 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2138 ( 1027)   493  0.605  506   <-> 10
slv:SLIV_31930 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2138 ( 972)   493  0.622  492   <-> 24
clw:CLAC_08430 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2137 ( 1106)   493  0.632  492   <-> 6
cua:CU7111_1747 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2137 ( 1398)   493  0.634  492   <-> 8
vhr:AL538_01470 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2137 ( 1023)   493  0.608  492   <-> 9
hye:AM218_10980 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2136 ( 1010)   493  0.620  500   <-> 8
mhos:CXR34_00105 aldehyde dehydrogenase         K00138   515   2136 ( 1051)   493  0.606  513   <-> 12
mts:MTES_1530 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   516   2136 ( 1063)   493  0.597  514   <-> 13
poi:BOP93_22935 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2136 ( 984)   493  0.625  493   <-> 21
ppw:PputW619_0597 Aldehyde Dehydrogenase        K00138   506   2136 ( 948)   493  0.622  492   <-> 27
ahd:AI20_13000 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2135 ( 994)   493  0.618  492   <-> 11
cry:B7495_09130 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2135 ( 1203)   493  0.626  492   <-> 10
pba:PSEBR_a2666 Aldehyde dehydrogenase NAD(+)      K00138   506   2135 (  16)   493  0.626  492   <-> 40
pecq:AD017_15000 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2135 ( 915)   493  0.620  492   <-> 31
pha:PSHAb0219 aldehyde dehydrogenase B (wide specificit K00138   506   2135 ( 1123)   493  0.616  492   <-> 11
png:PNIG_b0320 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2135 ( 1112)   493  0.616  492   <-> 11
ppz:H045_17605 putative aldehyde dehydrigenase     K00138   506   2135 ( 1001)   493  0.624  492   <-> 26
psee:FRP1_28005 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2135 ( 915)   493  0.620  492   <-> 30
pseq:AD006_07185 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2135 ( 1020)   493  0.620  492   <-> 29
vni:VIBNI_A1321 aldehyde dehydrogenase         K00138   502   2135 ( 1124)   493  0.624  492   <-> 24
aeo:O23A_p0399 Aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2134 ( 1008)   492  0.614  492   <-> 9
mej:Q7A_1892 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2134 ( 1421)   492  0.605  499   <-> 3
ome:OLMES_0464 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2134 ( 1255)   492  0.608  492   <-> 8
pfb:VO64_2313 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2134 ( 982)   492  0.624  492   <-> 22
ptn:PTRA_b0345 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2134 ( 1110)   492  0.614  492   <-> 14
pfl:PFL_2222 aldehyde dehydrogenase PedI        K00138   506   2133 (  19)   492  0.618  492   <-> 29
phh:AFB00_13060 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2133 ( 1038)   492  0.623  496   <-> 23
por:APT59_19775 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2133 ( 909)   492  0.628  492   <-> 21
psc:A458_10395 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2133 (  60)   492  0.627  493   <-> 14
psh:Psest_2276 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2133 (  64)   492  0.624  492   <-> 13
pstu:UIB01_10075 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2133 (  0)   492  0.627  493   <-> 15
sse:Ssed_0269 aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2133 ( 1016)   492  0.614  492   <-> 12
strm:M444_28985 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2133 ( 818)   492  0.624  492   <-> 24
asr:WL1483_282 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2132 ( 1038)   492  0.614  492   <-> 10
pman:OU5_6119 hypothetical protein           K00138   506   2132 (  12)   492  0.620  492   <-> 34
ppuu:PputUW4_02942 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2132 (  5)   492  0.624  492   <-> 41
ror:RORB6_24260 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2132 ( 1022)   492  0.612  492   <-> 22
sclf:BB341_00205 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2132 ( 996)   492  0.618  492   <-> 23
sesp:BN6_12930 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2132 ( 967)   492  0.621  496   <-> 23
tpr:Tpau_4058 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2132 ( 1062)   492  0.626  492   <-> 18
vdb:AL552_15305 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2132 ( 998)   492  0.608  492   <-> 12
pazo:AYR47_17420 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2131 (  3)   492  0.622  492   <-> 31
hyg:AUC43_00525 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2130 ( 964)   491  0.615  504   <-> 11
mpal:BO218_11155 aldehyde dehydrogenase         K00138   515   2130 ( 1002)   491  0.604  513   <-> 9
nca:Noca_2092 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2130 ( 948)   491  0.629  499   <-> 29
vag:N646_0769 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2130 ( 989)   491  0.604  492   <-> 14
aace:A0U92_12420 aldehyde dehydrogenase         K00138   501   2129 ( 939)   491  0.610  500   <-> 10
adh:CK627_19930 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2129 ( 1005)   491  0.616  492   <-> 10
maur:BOH66_00100 aldehyde dehydrogenase         K00138   515   2129 ( 1070)   491  0.604  513   <-> 13
pox:MB84_02215 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2129 ( 960)   491  0.628  492   <-> 24
shl:Shal_0328 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2129 ( 1035)   491  0.620  492   <-> 12
alm:AO498_07845 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2128 ( 1545)   491  0.609  494   <-> 6
amed:B224_3968 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2128 ( 1026)   491  0.614  492   <-> 9
mlq:ASQ50_07955 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2128 ( 986)   491  0.606  492   <-> 11
pkr:AYO71_26800 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2128 ( 966)   491  0.626  492   <-> 22
psai:C3B54_11556 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2128 ( 1029)   491  0.614  492   <-> 10
cart:PA27867_1859 Aldehyde dehydrogenase        K00138   507   2127 ( 1156)   491  0.624  492   <-> 8
cum:NI26_08640 aldehyde dehydrogenase          K00138   513   2127 ( 1479)   491  0.630  492   <-> 5
hyd:PK28_05235 aldehyde dehydrogenase          K00138   508   2127 ( 1005)   491  0.618  500   <-> 7
psv:PVLB_22390 NAD+ dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2127 ( 932)   491  0.624  492   <-> 25
ron:TE10_21820 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2127 ( 1016)   491  0.616  492   <-> 18
sgs:AVL59_31030 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2127 ( 970)   491  0.624  492   <-> 36
vct:JV59_20280 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2127 ( 1425)   491  0.596  492   <-> 10
vsp:VS_II1334 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2127 ( 103)   491  0.598  492   <-> 8
epr:EPYR_01634 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   506   2126 ( 961)   490  0.632  497   <-> 8
epy:EpC_15180 Aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   506   2126 ( 962)   490  0.632  497   <-> 8
erj:EJP617_31840 Aldehyde dehydrogenase family protein K00138   506   2126 ( 964)   490  0.632  497   <-> 8
pbc:CD58_26070 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2126 ( 963)   490  0.626  492   <-> 35
pfe:PSF113_2975 ExaC                  K00138   506   2126 (  6)   490  0.624  492   <-> 36
pfs:PFLU_5441 putative aldehyde dehydrigenase      K00138   506   2126 ( 975)   490  0.620  492   <-> 32
vcy:IX92_18755 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2126 ( 985)   490  0.596  492   <-> 12
avo:AMS64_17550 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2125 ( 1005)   490  0.612  492   <-> 9
pch:EY04_28270 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2125 ( 938)   490  0.624  492   <-> 30
pcp:JM49_03995 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2125 ( 938)   490  0.624  492   <-> 24
pmos:O165_026750 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2125 ( 911)   490  0.624  492   <-> 28
psec:CCOS191_4776 Aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2125 ( 914)   490  0.624  492   <-> 26
psj:PSJM300_11120 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2125 (  23)   490  0.620  492   <-> 10
psp:PSPPH_4666 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2125 ( 923)   490  0.630  492   <-> 18
panr:A7J50_5161 Aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2124 ( 971)   490  0.622  492   <-> 23
pcz:PCL1606_07960 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2124 ( 932)   490  0.626  492   <-> 31
pfc:PflA506_4734 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2124 ( 977)   490  0.622  492   <-> 20
ppx:T1E_2684 Aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2124 (  6)   490  0.622  492   <-> 33
psem:TO66_27710 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2124 ( 913)   490  0.626  492   <-> 31
psw:LK03_08160 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2124 ( 928)   490  0.628  492   <-> 20
sen:SACE_2915 aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   507   2124 (  10)   490  0.612  503   <-> 30
sgu:SGLAU_04400 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2124 ( 961)   490  0.624  492   <-> 19
vex:VEA_003330 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2124 ( 985)   490  0.604  492   <-> 12
vpa:VP1703 aldehyde dehydrogenase            K00138   506   2124 ( 976)   490  0.604  492   <-> 12
vph:VPUCM_1783 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2124 ( 973)   490  0.604  492   <-> 11
vpk:M636_13560 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2124 ( 979)   490  0.604  492   <-> 11
cub:BJK06_00195 aldehyde dehydrogenase         K00138   513   2123 ( 1182)   490  0.636  492   <-> 10
hch:HCH_01852 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   525   2123 ( 989)   490  0.606  492   <-> 14
pdr:H681_04050 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   506   2123 ( 963)   490  0.618  492   <-> 26
pen:PSEEN0634 NAD+ dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2123 ( 931)   490  0.624  492   <-> 23
pko:PKOR_18545 aldehyde dehydrogenase          K00138   510   2123 ( 1005)   490  0.598  503   <-> 9
ppb:PPUBIRD1_2995 Aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2123 (  3)   490  0.622  492   <-> 25
ppf:Pput_3083 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2123 (  4)   490  0.622  492   <-> 27
ppi:YSA_09645 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2123 (  4)   490  0.622  492   <-> 28
psa:PST_2071 probable aldehyde dehydrogenase      K00138   506   2123 (  43)   490  0.629  493   <-> 12
psb:Psyr_0629 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2123 ( 942)   490  0.630  492   <-> 20
psz:PSTAB_1965 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2123 (  48)   490  0.629  493   <-> 11
splu:LK06_029455 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2123 ( 972)   490  0.626  492   <-> 22
coa:DR71_399 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   506   2122 ( 1096)   490  0.626  492   <-> 4
hym:N008_04615 aldehyde dehydrogenase          K00138   509   2122 ( 995)   490  0.617  501   <-> 8
paj:PAJ_0310 aldehyde dehydrogenase AldA        K00138   506   2122 (  59)   490  0.614  492   <-> 13
pam:PANA_0984 AldA                   K00138   506   2122 (  58)   490  0.614  492   <-> 13
paq:PAGR_g3222 aldehyde dehydrogenase AldA       K00138   506   2122 (  56)   490  0.614  492   <-> 13
pfx:A7318_24080 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2122 ( 976)   490  0.618  492   <-> 20
psr:PSTAA_2103 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2122 (  47)   490  0.627  493   <-> 12
vpf:M634_08975 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2122 ( 974)   490  0.602  492   <-> 11
pamg:BKM19_004810 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2121 ( 928)   489  0.628  492   <-> 21
pmon:X969_09460 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2121 (  7)   489  0.616  492   <-> 32
pmot:X970_09120 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2121 (  7)   489  0.616  492   <-> 32
ppj:RK21_02606 aldehyde dehydrogenase          K00138   494   2121 (  17)   489  0.616  492   <-> 33
ppse:BN5_2341 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2121 (  20)   489  0.618  492   <-> 13
ppt:PPS_2227 aldehyde dehydrogenase           K00138   494   2121 (  17)   489  0.616  492   <-> 35
ppud:DW66_2484 aldehyde dehydrogenase          K00138   494   2121 (  17)   489  0.616  492   <-> 36
ppuh:B479_11550 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2121 (  2)   489  0.616  492   <-> 29
ppun:PP4_06170 hydrazone dehydrogenase         K00138   506   2121 (  28)   489  0.616  492   <-> 34
acav:VI35_15230 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2120 ( 989)   489  0.612  492   <-> 7
marb:CJ263_02850 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2120 ( 1439)   489  0.606  500   <-> 7
pput:L483_02855 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2120 (  20)   489  0.618  492   <-> 37
srw:TUE45_01535 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2120 ( 970)   489  0.626  492   <-> 24
bsan:CHH28_15270 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2119 ( 1045)   489  0.614  492   <-> 8
palh:B1H58_18700 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2119 ( 921)   489  0.622  492   <-> 10
pbm:CL52_09095 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2119 (  35)   489  0.623  493   <-> 12
pfo:Pfl01_4989 putative aldehyde dehydrigenase     K00138   520   2119 ( 950)   489  0.626  492   <-> 26
ppv:NJ69_15725 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2119 ( 946)   489  0.618  492   <-> 16
spe:Spro_2410 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2119 ( 981)   489  0.606  492   <-> 20
malk:MalAC0309_1663 aldehyde dehydrogenase       K00138   507   2118 ( 1002)   489  0.615  499   <-> 14
sry:M621_12325 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2118 ( 999)   489  0.606  492   <-> 18
acx:Achr_33230 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   506   2117 ( 877)   488  0.616  492   <-> 10
avr:B565_2959 Aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2117 ( 1009)   488  0.612  492   <-> 9
pavl:BKM03_04185 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2117 ( 924)   488  0.628  492   <-> 20
pcg:AXG94_11745 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2117 (  6)   488  0.620  492   <-> 34
pin:Ping_2539 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2117 ( 1050)   488  0.599  496   <-> 10
plf:PANA5342_3316 aldehyde dehydrogenase (NAD) family p K00138   506   2117 (  51)   488  0.614  492   <-> 13
pphe:PP2015_1847 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2117 ( 1045)   488  0.610  492   <-> 9
ppu:PP_2680 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2117 (  1)   488  0.620  492   <-> 31
sply:Q5A_012540 Long-chain-aldehyde dehydrogenase    K00138   506   2117 ( 1003)   488  0.606  492   <-> 17
sra:SerAS13_2385 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2117 ( 1002)   488  0.606  492   <-> 15
srr:SerAS9_2384 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2117 ( 1002)   488  0.606  492   <-> 15
srs:SerAS12_2384 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2117 ( 1002)   488  0.606  492   <-> 15
vga:BSQ33_18505 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2117 ( 1040)   488  0.596  492   <-> 6
mpur:MARPU_13640 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2116 ( 1419)   488  0.608  492   <-> 2
msq:BKP64_17930 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2116 ( 905)   488  0.598  492   <-> 18
mvs:MVIS_2732 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2116 ( 1046)   488  0.608  492   <-> 9
pcq:PcP3B5_36430 Acetaldehyde dehydrogenase 2      K00138   506   2116 (  6)   488  0.616  492   <-> 43
pses:PSCI_2099 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2116 (  37)   488  0.622  492   <-> 31
psyr:N018_03565 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2116 ( 926)   488  0.628  492   <-> 24
eam:EAMY_2114 putative aldehyde dehydrogenase      K00138   506   2115 ( 947)   488  0.627  496   <-> 8
eay:EAM_2048 putative aldehyde dehydrogenase      K00138   506   2115 ( 947)   488  0.627  496   <-> 8
gsl:Gasu_62010 aldehyde dehydrogenase (NAD+)            512   2115 ( 235)   488  0.599  494   <-> 16
ppg:PputGB1_0590 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2115 (  14)   488  0.616  492   <-> 31
vpb:VPBB_1562 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2115 ( 971)   488  0.602  492   <-> 11
com:CMT41_11295 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2114 ( 1288)   488  0.608  492   <-> 9
pprc:PFLCHA0_c54390 aldehyde dehydrogenase AldA     K00138   506   2114 (  1)   488  0.616  492   <-> 29
pub:SAR11_0756 Acetaldehyde dehydrogenase II (ACDH-II) K00138   516   2114 ( 1132)   488  0.616  492   <-> 8
srl:SOD_c22410 aldehyde dehydrogenase AldA       K00138   506   2114 ( 999)   488  0.604  492   <-> 18
ahi:VU14_16450 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2113 ( 999)   487  0.610  492   <-> 10
evi:Echvi_0481 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   509   2113 ( 1416)   487  0.595  499   <-> 6
ppsl:BJP27_11690 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2113 ( 917)   487  0.622  492   <-> 21
pst:PSPTO_0728 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2113 ( 931)   487  0.626  492   <-> 21
vtu:IX91_18840 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2113 (  99)   487  0.598  492   <-> 13
ebi:EbC_26130 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   506   2112 ( 935)   487  0.628  500   <-> 13
palk:PSAKL28_06260 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2112 ( 870)   487  0.624  492   <-> 30
plz:S4054249_25730 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2112 ( 1505)   487  0.610  492   <-> 7
pset:THL1_2865 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2112 (  4)   487  0.619  494   <-> 47
vcl:VCLMA_A1572 Aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2112 ( 1299)   487  0.596  492   <-> 6
frp:AX769_14405 aldehyde dehydrogenase         K00138   513   2111 ( 1163)   487  0.622  492   <-> 14
gai:IMCC3135_12945 Long-chain-aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2111 ( 957)   487  0.606  492   <-> 36
mari:ACP86_06345 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2111 ( 916)   487  0.600  492   <-> 17
marm:YQ22_12725 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2111 ( 1201)   487  0.604  500   <-> 8
paeb:NCGM1900_0941 putative aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2111 (  14)   487  0.620  492   <-> 20
pnc:NCGM2_5221 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   506   2111 (  7)   487  0.620  492   <-> 23
psos:POS17_2171 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2111 (  4)   487  0.614  492   <-> 32
rsi:Runsl_2605 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2111 ( 1345)   487  0.619  494   <-> 8
swp:swp_0216 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   506   2111 ( 952)   487  0.606  492   <-> 12
zga:ZOBELLIA_2757 NAD dependent aldehyde dehydrogenase K00138   506   2111 ( 1179)   487  0.613  494   <-> 9
fae:FAES_3117 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   508   2110 ( 1425)   487  0.588  505   <-> 7
maq:Maqu_3410 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2110 ( 1057)   487  0.598  492   <-> 9
paem:U769_04730 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00138   506   2110 (  13)   487  0.620  492   <-> 23
paep:PA1S_04720 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2110 (  6)   487  0.620  492   <-> 23
paer:PA1R_gp1911 Aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2110 ( 926)   487  0.620  492   <-> 21
paf:PAM18_0918 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   506   2110 (  10)   487  0.620  492   <-> 22
pao:Pat9b_0931 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2110 (  39)   487  0.614  492   <-> 18
pau:PA14_11810 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   506   2110 (  0)   487  0.620  492   <-> 23
psg:G655_04570 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   506   2110 (  6)   487  0.620  492   <-> 23
psm:PSM_B0267 aldehyde dehydrogenase B (wide specificit K00138   506   2110 ( 1094)   487  0.606  492   <-> 9
ptd:PTET_b0343 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2110 ( 1078)   487  0.606  492   <-> 9
serf:L085_16685 aldehyde dehydrogenase B        K00138   506   2110 ( 974)   487  0.610  492   <-> 19
smw:SMWW4_v1c23970 aldehyde dehydrogenase B       K00138   506   2110 ( 974)   487  0.610  492   <-> 19
vce:Vch1786_I1312 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2110 ( 170)   487  0.596  492   <-> 7
vcf:IR04_14270 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2110 (  94)   487  0.596  492   <-> 6
vch:VC1819 aldehyde dehydrogenase            K00138   506   2110 ( 170)   487  0.596  492   <-> 7
vci:O3Y_08820 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2110 (  94)   487  0.596  492   <-> 7
vcj:VCD_002555 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2110 (  94)   487  0.596  492   <-> 7
vcm:VCM66_1742 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2110 (  94)   487  0.596  492   <-> 7
vcq:EN18_12235 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2110 (  94)   487  0.596  492   <-> 7
vcs:MS6_1586 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2110 (  94)   487  0.596  492   <-> 7
vcz:VAB027_2471 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2110 ( 1302)   487  0.596  492   <-> 6
aha:AHA_1248 aldehyde dehydrogenase           K00138   520   2109 ( 1002)   487  0.608  492   <-> 10
avd:AvCA6_08000 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   506   2109 ( 483)   487  0.614  492   <-> 19
avl:AvCA_08000 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   506   2109 ( 483)   487  0.614  492   <-> 19
avn:Avin_08000 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   506   2109 ( 483)   487  0.614  492   <-> 19
eae:EAE_01340 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2109 ( 996)   487  0.610  492   <-> 21
nom:AAT17_02240 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2109 ( 984)   487  0.613  494   <-> 8
nsd:BST91_03630 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2109 ( 978)   487  0.613  494   <-> 8
pbw:D172_018070 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2109 ( 1088)   487  0.602  492   <-> 11
slx:SLAV_31940 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2109 ( 796)   487  0.620  492   <-> 24
vcx:VAA049_1052 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2109 ( 1311)   487  0.600  492   <-> 6
fin:KQS_05320 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   501   2108 ( 1512)   486  0.597  494   <-> 3
mtt:Ftrac_0952 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2108 ( 951)   486  0.608  505   <-> 6
pia:PI2015_3320 Aldehyde dehydrogenase B        K00138   506   2108 ( 1076)   486  0.606  492   <-> 9
sers:SERRSCBI_11265 aldehyde dehydrogenase       K00138   506   2108 ( 968)   486  0.610  492   <-> 19
slq:M495_11930 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2108 ( 985)   486  0.604  492   <-> 23
smac:SMDB11_1665 putative chloroacetaldehyde dehydrogen K00138   506   2108 ( 967)   486  0.610  492   <-> 20
swd:Swoo_2254 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2108 ( 978)   486  0.614  492   <-> 14
aaj:BOQ57_06060 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2107 ( 995)   486  0.608  492   <-> 10
ear:CCG33730 Aldehyde dehydrogenase (EC 1.2.1.3)    K00138   506   2107 ( 993)   486  0.610  492   <-> 20
mad:HP15_3144 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   533   2107 ( 925)   486  0.598  492   <-> 15
ahj:V469_16525 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2106 ( 992)   486  0.608  492   <-> 11
ahp:V429_06825 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2106 ( 992)   486  0.608  492   <-> 10
ahr:V428_06825 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2106 ( 992)   486  0.608  492   <-> 10
ahy:AHML_06595 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2106 ( 992)   486  0.608  492   <-> 11
pap:PSPA7_1085 acetaldehyde dehydrogenase 2 (acetaldehy K00138   506   2106 (  0)   486  0.620  492   <-> 22
pmk:MDS_2936 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2106 ( 946)   486  0.620  492   <-> 17
pmy:Pmen_1964 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2106 ( 929)   486  0.616  492   <-> 17
kpy:KPNIH31_19620 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2105 ( 991)   486  0.614  492   <-> 20
pae:PA1984 NAD+ dependent aldehyde dehydrogenase ExaC  K00138   506   2105 (  2)   486  0.609  506   <-> 23
paeg:AI22_18000 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2105 (  2)   486  0.609  506   <-> 23
paei:N296_2047 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2105 (  2)   486  0.609  506   <-> 23
pael:T223_17050 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2105 (  2)   486  0.609  506   <-> 23
paeo:M801_2046 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2105 (  2)   486  0.609  506   <-> 22
paev:N297_2047 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2105 (  2)   486  0.609  506   <-> 23
pag:PLES_33381 probable aldehyde dehydrogenase     K00138   506   2105 (  2)   486  0.609  506   <-> 23
pfv:Psefu_2102 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2105 (  1)   486  0.618  492   <-> 27
vco:VC0395_A1414 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2105 (  89)   486  0.593  492   <-> 6
vcr:VC395_1934 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2105 (  89)   486  0.593  492   <-> 6
ahh:RY45_06655 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2104 ( 990)   485  0.606  492   <-> 10
mart:BTR34_12580 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2104 ( 1499)   485  0.598  500   <-> 7
paec:M802_2045 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2104 (  1)   485  0.609  506   <-> 22
paes:SCV20265_3408 Aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2104 ( 649)   485  0.609  506   <-> 24
pdk:PADK2_15730 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   506   2104 (  1)   485  0.609  506   <-> 21
prh:LT40_19050 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2104 ( 985)   485  0.618  492   <-> 19
cmv:CMUST_13760 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2103 ( 1121)   485  0.623  493   <-> 8
lmoi:VV02_09665 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2103 ( 943)   485  0.627  490   <-> 16
prp:M062_21230 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2103 ( 915)   485  0.620  492   <-> 22
kpp:A79E_1108 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2102 ( 989)   485  0.612  492   <-> 18
kpu:KP1_4252 aldehyde dehydrogenase B          K00138   506   2102 ( 989)   485  0.612  492   <-> 18
mio:AOA12_21355 aldehyde dehydrogenase         K00138   516   2102 ( 974)   485  0.618  492   <-> 29
smar:SM39_1839 putative chloroacetaldehyde dehydrogenas K00138   506   2102 ( 968)   485  0.608  492   <-> 21
ypf:BZ19_1555 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   506   2102 ( 988)   485  0.612  492   <-> 8
ypi:YpsIP31758_1862 aldehyde dehydrogenase (NAD) family K00138   506   2102 ( 988)   485  0.612  492   <-> 8
chm:B842_11675 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2101 ( 1252)   485  0.628  492   <-> 9
kpi:D364_15250 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2101 ( 988)   485  0.612  492   <-> 19
kpn:KPN_02991 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyde de K00138   506   2101 ( 988)   485  0.612  492   <-> 18
kpt:VK055_4528 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2101 ( 987)   485  0.612  492   <-> 19
kpv:KPNIH29_20395 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2101 ( 988)   485  0.612  492   <-> 19
kpx:PMK1_00466 Aldehyde dehydrogenase B         K00138   506   2101 ( 987)   485  0.612  492   <-> 18
kpz:KPNIH27_19605 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2101 ( 988)   485  0.612  492   <-> 20
palc:A0T30_04955 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2101 ( 991)   485  0.618  492   <-> 13
pci:PCH70_44920 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2101 ( 898)   485  0.620  492   <-> 20
ypb:YPTS_2271 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2101 ( 983)   485  0.612  492   <-> 8
ypc:BZ23_1765 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   506   2101 ( 991)   485  0.612  492   <-> 8
ypo:BZ17_263 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   506   2101 ( 988)   485  0.612  492   <-> 8
ypq:DJ40_110 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   506   2101 ( 976)   485  0.612  492   <-> 9
ypr:BZ20_4054 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   506   2101 ( 976)   485  0.612  492   <-> 8
yps:YPTB2197 probable aldehyde dehydrogenase      K00138   506   2101 ( 988)   485  0.612  492   <-> 8
ypu:BZ21_1478 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   506   2101 ( 983)   485  0.612  492   <-> 8
ypy:YPK_1974 Aldehyde Dehydrogenase           K00138   506   2101 ( 979)   485  0.612  492   <-> 8
ars:ADJ73_09400 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2100 ( 1145)   485  0.609  496   <-> 8
vsh:BSZ05_20000 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2100 ( 972)   485  0.591  492   <-> 18
kqv:B8P98_06250 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2099 ( 986)   484  0.608  492   <-> 16
pkc:PKB_4885 Aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2099 (  28)   484  0.616  492   <-> 36
vvu:VV2_0869 Aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2099 ( 1009)   484  0.600  492   <-> 8
eol:Emtol_2716 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2098 ( 1335)   484  0.613  506   <-> 7
kpa:KPNJ1_01255 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2098 ( 984)   484  0.612  492   <-> 19
kpb:FH42_10965 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2098 ( 985)   484  0.612  492   <-> 19
kpc:KPNIH10_20245 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2098 ( 984)   484  0.612  492   <-> 18
kpg:KPNIH32_21265 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2098 ( 984)   484  0.612  492   <-> 19
kph:KPNIH24_08465 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2098 ( 984)   484  0.612  492   <-> 19
kpj:N559_1244 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyde de K00138   506   2098 ( 984)   484  0.612  492   <-> 19
kpne:KU54_006165 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2098 ( 984)   484  0.612  492   <-> 18
kpnu:LI86_06170 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2098 ( 984)   484  0.612  492   <-> 19
kpq:KPR0928_19725 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2098 ( 984)   484  0.612  492   <-> 18
kps:KPNJ2_01281 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2098 ( 984)   484  0.612  492   <-> 19
kpw:KPNIH30_20405 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2098 ( 984)   484  0.612  492   <-> 18
vvl:VV93_v1c42520 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase K00138   506   2098 ( 1001)   484  0.600  492   <-> 8
vvm:VVMO6_04237 aldehyde dehydrogenase         K00128   506   2098 ( 999)   484  0.600  492   <-> 8
cpho:CPHO_11070 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2097 ( 1002)   484  0.620  492   <-> 8
kpe:KPK_1140 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2097 ( 980)   484  0.610  492   <-> 20
kpk:A593_05125 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2097 ( 983)   484  0.610  492   <-> 19
kva:Kvar_1079 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2097 ( 984)   484  0.610  492   <-> 19
kvd:KR75_02540 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2097 ( 983)   484  0.610  492   <-> 19
kvq:SP68_09110 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2097 ( 983)   484  0.610  492   <-> 20
pve:UC34_22290 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2097 ( 930)   484  0.622  492   <-> 26
vvy:VVA1341 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase    K00138   506   2097 ( 998)   484  0.600  492   <-> 11
hbe:BEI_2989 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2096 ( 928)   484  0.604  492   <-> 24
hsi:BOX17_04240 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2096 ( 944)   484  0.604  492   <-> 17
kpo:KPN2242_17925 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyd K00138   506   2096 ( 983)   484  0.610  492   <-> 19
cmd:B841_06270 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2095 ( 1016)   483  0.621  493   <-> 10
ege:EM595_1531 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2095 ( 1017)   483  0.623  493   <-> 9
gsn:YC6258_00056 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2095 ( 923)   483  0.591  492   <-> 14
sdn:Sden_2339 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   506   2094 ( 928)   483  0.604  492   <-> 9
tfa:BW733_09480 aldehyde dehydrogenase         K00138   519   2094 ( 1291)   483  0.615  493   <-> 4
cpi:Cpin_4152 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   509   2093 ( 1199)   483  0.594  502   <-> 9
hhh:CLM76_01930 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2093 ( 956)   483  0.598  492   <-> 18
pep:AQ505_05685 aldehyde dehydrogenase         K00138   501   2093 ( 1314)   483  0.605  494   <-> 9
tes:BW730_12825 aldehyde dehydrogenase         K00138   518   2093 ( 1218)   483  0.617  493   <-> 5
halo:BWR19_14585 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2092 ( 987)   483  0.595  496   <-> 21
srn:A4G23_05431 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2092 ( 956)   483  0.616  492   <-> 17
hel:HELO_2817 aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2091 ( 966)   482  0.604  492   <-> 23
kqu:AVR78_24715 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2091 ( 975)   482  0.608  492   <-> 20
paln:B0W48_03040 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2091 ( 1060)   482  0.596  492   <-> 9
chn:A605_12715 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2090 ( 996)   482  0.616  492   <-> 15
pel:SAR11G3_00851 aldehyde dehydrogenase        K00138   515   2090 ( 1225)   482  0.612  492   <-> 5
cmq:B840_11350 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2088 ( 1194)   482  0.616  492   <-> 8
srd:SD10_13180 aldehyde dehydrogenase          K00138   504   2088 ( 1403)   482  0.586  503   <-> 8
tho:SP60_01425 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2088 ( 1635)   482  0.593  496   <-> 2
kpnk:BN49_1133 unnamed protein product; highly similar K00138   506   2087 ( 968)   482  0.610  492   <-> 18
seqo:SE1039_24070 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2085 ( 1003)   481  0.595  491   <-> 7
arb:A9P82_13190 aldehyde dehydrogenase         K00138   516   2084 ( 1288)   481  0.595  494   <-> 3
cku:UL82_09520 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2084 ( 1280)   481  0.612  492   <-> 2
nwa:Nwat_3005 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   519   2084 ( 816)   481  0.604  495   <-> 6
pstt:CH92_18080 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2084 ( 890)   481  0.612  492   <-> 18
cter:A606_11560 aldehyde dehydrogenase         K00138   513   2082 ( 950)   480  0.619  493   <-> 9
hag:BB497_07145 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2082 ( 902)   480  0.596  492   <-> 16
kln:LH22_17615 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2082 (  19)   480  0.604  492   <-> 10
skl:C7J89_02760 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2082 ( 967)   480  0.607  491   <-> 10
pspo:PSPO_a3190 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2081 ( 1053)   480  0.600  492   <-> 8
pstw:DSJ_11345 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2081 ( 957)   480  0.620  492   <-> 10
kpr:KPR_1299 unnamed protein product; highly similar to K00138   506   2080 ( 967)   480  0.606  492   <-> 19
noc:Noc_2916 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   519   2080 ( 827)   480  0.604  495   <-> 5
aalg:AREALGSMS7_00865 long-chain-aldehyde dehydrogenase K00138   507   2079 ( 1364)   480  0.605  494   <-> 11
cda:CDHC04_2040 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2077 ( 1108)   479  0.622  492   <-> 4
cdr:CDHC03_2009 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2077 ( 1104)   479  0.622  492   <-> 4
cdv:CDVA01_1935 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2077 ( 1110)   479  0.622  492   <-> 4
cgy:CGLY_00990 Aldehyde dehydrogenase          K00138   513   2076 ( 959)   479  0.615  493   <-> 15
hcs:FF32_01930 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2076 ( 904)   479  0.591  492   <-> 22
pea:PESP_b0416 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2076 ( 1043)   479  0.587  492   <-> 9
shv:AAT16_10405 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2076 ( 938)   479  0.605  491   <-> 9
cdi:DIP2115 Putative aldehyde dehydrogenase       K00138   506   2075 ( 1106)   479  0.620  492   <-> 4
cdip:ERS451417_02140 aldehyde dehydrogenase       K00138   506   2075 ( 1114)   479  0.620  492   <-> 4
cds:CDC7B_2087 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2075 ( 1114)   479  0.620  492   <-> 4
cdz:CD31A_2130 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   506   2074 (  0)   479  0.620  492   <-> 4
cor:Cp267_1964 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2074 ( 1074)   479  0.620  492   <-> 5
cou:Cp162_1869 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2074 ( 1068)   479  0.620  492   <-> 5
cdp:CD241_2008 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2073 ( 1101)   478  0.620  492   <-> 4
cdt:CDHC01_2009 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2073 ( 1101)   478  0.620  492   <-> 4
coe:Cp258_1909 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2073 ( 1066)   478  0.618  492   <-> 5
coi:CpCIP5297_1919 Aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2073 ( 1066)   478  0.618  492   <-> 5
cpg:Cp316_1948 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2073 ( 1066)   478  0.618  492   <-> 4
cmai:BFX80_14710 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2072 ( 888)   478  0.600  492   <-> 22
cop:Cp31_1884 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2072 ( 1065)   478  0.620  492   <-> 5
pseo:OM33_02825 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2072 ( 1047)   478  0.596  492   <-> 8
cun:Cul210932_2103 Aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2071 ( 1078)   478  0.618  492   <-> 7
ham:HALO1188 Aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2071 ( 919)   478  0.589  492   <-> 26
hco:LOKO_01818 Aldehyde dehydrogenase B         K00138   506   2071 ( 907)   478  0.593  496   <-> 19
mmw:Mmwyl1_3281 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2071 ( 917)   478  0.598  492   <-> 35
cdb:CDBH8_2076 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2070 ( 1095)   478  0.618  492   <-> 4
cuc:CULC809_01972 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2070 ( 1079)   478  0.618  492   <-> 7
cue:CULC0102_2115 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2070 ( 1082)   478  0.618  492   <-> 7
cul:CULC22_02123 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2070 ( 1082)   478  0.618  492   <-> 7
cuq:Cul210931_2044 Aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2070 ( 1077)   478  0.618  492   <-> 7
cus:CulFRC11_1990 Aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2070 ( 1077)   478  0.618  492   <-> 5
cuz:Cul05146_2088 Aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2070 ( 1077)   478  0.618  492   <-> 7
fjg:BB050_03855 Acetaldehyde dehydrogenase 2      K00138   524   2070 ( 1216)   478  0.585  501   <-> 8
pbb:AKN87_02745 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2070 ( 933)   478  0.601  491   <-> 8
fjo:Fjoh_2967 aldehyde dehydrogenase          K00138   501   2069 ( 1436)   477  0.587  501   <-> 7
mme:Marme_1320 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   505   2069 ( 881)   477  0.594  493   <-> 20
tbn:TBH_C1075 aldehyde dehydrogenase          K00138   498   2069 ( 1052)   477  0.605  494   <-> 2
cfk:CFRA_05225 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2068 ( 1088)   477  0.618  492   <-> 6
fib:A6C57_12230 aldehyde dehydrogenase         K00138   504   2068 ( 1422)   477  0.590  505   <-> 8
koc:AB185_13600 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2068 ( 934)   477  0.598  492   <-> 17
koe:A225_4518 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2068 ( 934)   477  0.598  492   <-> 16
kok:KONIH1_22665 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2068 ( 948)   477  0.598  492   <-> 16
kom:HR38_26445 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2068 ( 935)   477  0.598  492   <-> 15
kox:KOX_00375 aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2068 ( 928)   477  0.598  492   <-> 17
koy:J415_09335 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2068 ( 928)   477  0.598  492   <-> 16
rfo:REIFOR_02352 aldehyde dehydrogenase family protein K00138   506   2068 ( 950)   477  0.594  493   <-> 11
cdd:CDCE8392_2009 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2067 ( 1098)   477  0.618  492   <-> 4
cdw:CDPW8_2073 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2067 ( 1092)   477  0.618  492   <-> 4
cfc:CFLV_11510 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2067 ( 968)   477  0.614  492   <-> 14
cii:CIMIT_10685 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2067 ( 1222)   477  0.612  500   <-> 9
cted:CTEST_12095 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2067 ( 982)   477  0.612  492   <-> 12
hak:KO116_01173 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2067 (  4)   477  0.589  492   <-> 30
csa:Csal_2913 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   506   2066 ( 933)   477  0.589  492   <-> 21
fbl:Fbal_0934 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00128   506   2066 ( 999)   477  0.610  492   <-> 9
syi:SB49_10635 aldehyde dehydrogenase          K00138   499   2066 ( 1483)   477  0.595  496   <-> 8
cde:CDHC02_2011 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2065 ( 1096)   477  0.618  492   <-> 4
laci:CW733_04935 aldehyde dehydrogenase         K00138   500   2065 (  20)   477  0.593  496   <-> 8
cdh:CDB402_1967 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2064 ( 1097)   476  0.616  492   <-> 4
crd:CRES_0300 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2064 ( 1074)   476  0.616  492   <-> 7
cuj:CUL131002_2008c Aldehyde dehydrogenase       K00138   506   2064 ( 1071)   476  0.614  492   <-> 7
oll:CW732_19075 aldehyde dehydrogenase         K00138   500   2064 (  23)   476  0.593  496   <-> 9
pant:PSNIH1_12190 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2064 ( 960)   476  0.606  492   <-> 9
poa:CW731_01900 aldehyde dehydrogenase         K00138   500   2064 ( 895)   476  0.595  496   <-> 8
pcm:AY601_3490 Aldehyde dehydrogenase          K00138   497   2063 ( 1382)   476  0.600  495   <-> 8
pva:Pvag_1020 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2063 ( 949)   476  0.612  492   <-> 12
tmar:MARIT_1914 aldehyde dehydrogenase B        K00138   500   2063 ( 910)   476  0.599  494   <-> 6
cvt:B843_11720 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2062 ( 1200)   476  0.611  493   <-> 8
ptu:PTUN_a4119 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2062 ( 1313)   476  0.593  492   <-> 9
gfl:GRFL_3627 Aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2061 ( 1276)   476  0.588  500   <-> 9
kco:BWI95_18160 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2061 ( 957)   476  0.591  492   <-> 8
pagg:AL522_12330 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2061 ( 930)   476  0.612  492   <-> 13
cui:AFK65_10750 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2060 ( 957)   475  0.587  492   <-> 10
caqu:CAQU_11415 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2058 ( 921)   475  0.608  492   <-> 8
cdo:CDOO_12265 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2056 ( 1198)   475  0.614  492   <-> 6
mct:MCR_0557 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   442   2055 ( 1162)   474  0.658  445   <-> 3
pagc:BEE12_14665 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2054 ( 923)   474  0.610  492   <-> 9
cva:CVAR_0116 aldehyde dehydrogenase          K00138   513   2052 ( 1100)   474  0.617  493   <-> 13
hhu:AR456_15230 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2052 ( 914)   474  0.596  492   <-> 23
cmw:AFK63_08170 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2051 ( 944)   473  0.581  492   <-> 10
ctu:CTU_22770 Aldehyde dehydrogenase          K00138   536   2051 ( 965)   473  0.583  492   <-> 10
mpc:Mar181_0954 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   505   2051 ( 881)   473  0.591  492   <-> 22
sxo:SXYL_00173 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2051 ( 984)   473  0.593  491   <-> 9
csx:CSING_11995 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2050 ( 1089)   473  0.608  492   <-> 7
lut:Lupro_04275 aldehyde dehydrogenase         K00138   499   2050 ( 855)   473  0.589  496   <-> 7
sxl:SXYLSMQ121_0177 Aldehyde dehydrogenase       K00138   506   2050 ( 983)   473  0.593  491   <-> 9
car:cauri_2317 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2048 ( 940)   473  0.606  492   <-> 10
cmj:AFK66_008825 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2048 ( 936)   473  0.581  492   <-> 9
csi:P262_02667 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2048 ( 936)   473  0.581  492   <-> 9
csj:CSK29544_02937 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2048 ( 952)   473  0.581  492   <-> 10
csk:ES15_1865 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2048 ( 941)   473  0.581  492   <-> 10
csz:CSSP291_08180 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2048 ( 942)   473  0.581  492   <-> 10
cuv:CUREI_10145 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2047 ( 1363)   472  0.610  492   <-> 4
lvn:BWR22_07420 aldehyde dehydrogenase         K00138   499   2047 ( 911)   472  0.589  496   <-> 9
ptq:P700755_001767 NAD+-dependent aldehyde dehydrogenas K00128   500   2047 (  22)   472  0.595  496   <-> 11
sdl:Sdel_0312 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   498   2047 (  -)   472  0.588  498   <-> 1
sli:Slin_2333 aldehyde dehydrogenase          K00138   504   2047 ( 1432)   472  0.581  503   <-> 6
clh:IX49_07155 aldehyde dehydrogenase          K00138   500   2046 ( 1123)   472  0.593  496   <-> 10
cly:Celly_1449 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   500   2046 ( 1123)   472  0.593  496   <-> 10
esa:ESA_01681 hypothetical protein           K00138   506   2046 ( 942)   472  0.579  492   <-> 9
sht:KO02_19370 aldehyde dehydrogenase          K00138   500   2045 ( 1222)   472  0.575  494   <-> 7
enr:H650_01040 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2044 ( 961)   472  0.600  492   <-> 10
sba:Sulba_0330 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   498   2044 ( 1510)   472  0.588  498   <-> 3
cstr:CBE89_02380 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2043 ( 928)   472  0.606  492   <-> 11
ndo:DDD_3172 chloroacetaldehyde dehydrogenase      K00138   499   2043 ( 941)   472  0.583  496   <-> 8
ccjz:ccrud_12585 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2042 ( 1108)   471  0.606  492   <-> 11
cgt:cgR_2686 hypothetical protein            K00138   506   2042 ( 1113)   471  0.608  492   <-> 14
kus:B9G99_09820 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2042 ( 856)   471  0.587  492   <-> 12
sxy:BE24_11205 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2042 ( 972)   471  0.591  491   <-> 9
cdm:AFK67_10520 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2041 ( 935)   471  0.577  492   <-> 9
kor:AWR26_11010 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2041 ( 1013)   471  0.596  492   <-> 10
krd:A3780_13110 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2041 ( 1016)   471  0.596  492   <-> 11
ksa:C813_24295 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2041 ( 950)   471  0.600  492   <-> 10
mcat:MC25239_00561 Acetaldehyde dehydrogenase 2     K00138   442   2041 ( 1152)   471  0.656  445   <-> 3
spir:CWM47_07965 aldehyde dehydrogenase         K00138   504   2040 ( 1393)   471  0.583  501   <-> 8
bfv:C628_13855 hypothetical protein           K00138   506   2039 ( 1108)   471  0.606  492   <-> 10
cgj:AR0_13540 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2039 ( 1109)   471  0.606  492   <-> 11
cgq:CGLAR1_13405 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2039 ( 1109)   471  0.606  492   <-> 11
cpip:CJF12_19805 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2039 ( 1432)   471  0.575  504   <-> 10
cef:CE2625 putative aldehyde dehydrogenase       K00138   561   2038 ( 1098)   470  0.612  492   <-> 7
cgb:cg3096 ALDEHYDE DEHYDROGENASE            K00138   506   2038 ( 1108)   470  0.606  492   <-> 10
cgl:NCgl2698 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase    K00138   506   2038 ( 1108)   470  0.606  492   <-> 10
cgm:cgp_3096 acetaldehyde dehydrogenase (acetylating)  K00138   506   2038 ( 1108)   470  0.606  492   <-> 9
cgu:WA5_2698 NAD-dependent acetaldehyde dehydrogenase  K00138   506   2038 ( 1108)   470  0.606  492   <-> 10
cgg:C629_13690 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2037 ( 1124)   470  0.606  492   <-> 17
cgs:C624_13685 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2037 ( 1124)   470  0.606  492   <-> 17
lan:Lacal_2209 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   500   2037 ( 891)   470  0.589  496   <-> 9
ccon:AFK62_10265 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2036 ( 973)   470  0.579  492   <-> 9
kin:AB182_14895 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2030 ( 994)   469  0.587  492   <-> 9
zdf:AN401_05440 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2030 ( 784)   469  0.591  492   <-> 23
kma:B9H00_05020 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2029 ( 868)   468  0.587  492   <-> 13
oce:GU3_08785 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2029 ( 884)   468  0.600  492   <-> 19
cgx:SB89_13160 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2027 ( 1101)   468  0.604  492   <-> 9
cgv:CGLAU_11175 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2026 ( 1349)   468  0.606  492   <-> 5
eao:BD94_3067 Aldehyde dehydrogenase          K00138   510   2026 ( 1421)   468  0.579  494   <-> 5
satk:SA2016_3956 aldehyde dehydrogenase         K00138   430   2026 ( 897)   468  0.685  429   <-> 23
sgn:SGRA_1893 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2026 ( 1441)   468  0.592  498   <-> 6
cdx:CDES_12545 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2025 ( 1205)   467  0.604  492   <-> 10
emg:BBD33_07580 aldehyde dehydrogenase         K00138   510   2025 ( 1393)   467  0.578  498   <-> 5
emn:M876_12790 aldehyde dehydrogenase          K00138   518   2025 ( 1411)   467  0.579  494   <-> 5
lul:LPB138_03380 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2024 ( 1410)   467  0.587  494   <-> 6
wvi:Weevi_R0033 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   500   2024 ( 1302)   467  0.577  494   <-> 4
elb:VO54_03491 Acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   510   2023 ( 1409)   467  0.577  494   <-> 7
egm:AYC65_01555 aldehyde dehydrogenase         K00138   510   2020 ( 1409)   466  0.577  494   <-> 6
een:BBD30_10955 aldehyde dehydrogenase         K00138   510   2017 ( 1405)   466  0.577  494   <-> 5
chry:CEY12_08740 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2016 ( 1248)   465  0.565  506   <-> 11
ego:BBD34_05160 aldehyde dehydrogenase         K00138   510   2016 ( 1403)   465  0.577  494   <-> 6
sphn:BV902_24835 aldehyde dehydrogenase         K00138   500   2016 ( 1221)   465  0.573  494   <-> 7
ccn:H924_11765 hypothetical protein           K00138   506   2013 ( 1116)   465  0.600  492   <-> 9
zpr:ZPR_3649 aldehyde dehydrogenase           K00138   499   2011 ( 1367)   464  0.577  496   <-> 8
abu:Abu_0378 aldehyde dehydrogenase           K00138   498   2010 ( 1472)   464  0.564  498   <-> 2
ant:Arnit_2776 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   498   2010 ( 1075)   464  0.577  494   <-> 7
shal:SHALO_2805 acetaldehyde dehydrogenase       K00138   498   2010 ( 1135)   464  0.577  496   <-> 5
cio:CEQ15_12655 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2009 ( 1254)   464  0.571  499   <-> 10
salt:AO058_00990 aldehyde dehydrogenase         K00138   499   2009 ( 1397)   464  0.573  496   <-> 7
abl:A7H1H_0379 NAD+-dependent acetaldehyde dehydrogenas K00138   498   2007 ( 1469)   463  0.562  498   <-> 2
csta:CSTAT_11815 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2004 ( 902)   463  0.589  492   <-> 16
abt:ABED_0353 aldehyde dehydrogenase          K00138   498   2003 ( 1468)   462  0.561  499   <-> 2
camg:CAMM_11590 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2003 ( 908)   462  0.587  492   <-> 16
chh:A0O34_14860 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2002 ( 1377)   462  0.571  504   <-> 8
cfn:CFAL_01200 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2001 ( 982)   462  0.593  492   <-> 7
smul:SMUL_3037 acetaldehyde dehydrogenase        K00138   498   2001 ( 1136)   462  0.575  496   <-> 4
chz:CHSO_3821 aldehyde dehydrogenase          K00138   509   2000 ( 1372)   462  0.557  506   <-> 8
kle:AO703_08300 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2000 ( 888)   462  0.579  492   <-> 16
suls:Sdiek1_2803 Acetaldehyde dehydrogenase 2      K00138   498   1999 ( 1257)   462  0.577  496   <-> 3
sulj:SJPD1_2710 acetaldehyde dehydrogenase       K00138   498   1998 ( 1185)   461  0.579  496   <-> 4
esc:Entcl_2778 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   1995 ( 879)   461  0.579  492   <-> 15
smiz:4412673_03182 Acetaldehyde dehydrogenase 2     K00138   500   1995 ( 1142)   461  0.567  494   <-> 6
ccg:CCASEI_12930 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   1994 ( 892)   460  0.585  492   <-> 13
alp:LPB137_02750 aldehyde dehydrogenase         K00138   498   1987 ( 1437)   459  0.569  494   <-> 5
mcs:DR90_1365 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   421   1986 ( 1102)   459  0.672  424   <-> 3
sulr:B649_05220 hypothetical protein          K00138   498   1983 ( 1343)   458  0.567  494   <-> 2
cjk:jk0202 aldehyde dehydrogenase            K00138   506   1978 ( 935)   457  0.587  492   <-> 5
arc:ABLL_0509 aldehyde dehydrogenase          K00138   498   1966 ( 1039)   454  0.563  499   <-> 3
mtuc:J113_03265 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   1965 ( 1005)   454  0.583  496   <-> 7
pbo:PACID_02980 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   507   1965 ( 903)   454  0.598  492   <-> 9
aaci:ASQ49_03595 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   1963 ( 901)   453  0.596  492   <-> 9
ehx:EMIHUDRAFT_450336 putative mitochondrial aldehyde d      529   1959 ( 352)   452  0.570  505   <-> 30
lxy:O159_09580 aldehyde dehydrogenase          K00138   533   1838 ( 659)   425  0.550  493   <-> 10
lxx:Lxx22600 aldehyde dehydrogenase           K00138   509   1811 ( 860)   419  0.556  495   <-> 4
dru:Desru_3510 Aldehyde Dehydrogenase               491   1712 ( 949)   396  0.520  492   <-> 3
ssm:Spirs_2638 Aldehyde Dehydrogenase               493   1703 ( 634)   394  0.522  492   <-> 5
mas:Mahau_2111 aldehyde dehydrogenase (acceptor)          491   1681 ( 815)   389  0.495  497   <-> 4
cpy:Cphy_0958 Aldehyde Dehydrogenase                492   1678 ( 966)   388  0.498  494   <-> 3
tae:TepiRe1_0142 aldehyde dehydrogenase B             491   1663 ( 878)   385  0.518  490   <-> 3
tep:TepRe1_0132 Aldehyde Dehydrogenase               491   1663 ( 878)   385  0.518  490   <-> 3
tpz:Tph_c21630 aldehyde dehydrogenase AldA             491   1663 (  -)   385  0.518  492   <-> 1
dpn:BCB69_00320 aldehyde dehydrogenase               495   1662 (  -)   385  0.485  495   <-> 1
cct:CC1_34210 aldehyde dehydrogenase (acceptor)          494   1649 ( 1195)   382  0.494  494   <-> 2
ibu:IB211_02280 Aldehyde dehydrogenase B              513   1649 ( 1246)   382  0.499  493   <-> 2
tnr:Thena_0877 Aldehyde Dehydrogenase               493   1636 ( 1122)   379  0.496  500   <-> 4
taz:TREAZ_1835 aldehyde dehydrogenase (NAD) family prot      493   1634 ( 1002)   378  0.488  496   <-> 3
cbei:LF65_00802 aldehyde dehydrogenase               493   1631 ( 875)   378  0.496  494   <-> 4
cbe:Cbei_0729 aldehyde dehydrogenase                493   1628 ( 414)   377  0.496  494   <-> 6
cbz:Cbs_0729 aldehyde dehydrogenase                493   1628 ( 414)   377  0.496  494   <-> 6
ele:Elen_1838 Aldehyde Dehydrogenase                494   1624 ( 1133)   376  0.494  492   <-> 2
eyy:EGYY_18160 hypothetical protein                494   1623 ( 1106)   376  0.492  492   <-> 2
aur:HMPREF9243_1132 aldehyde dehydrogenase (NAD) family      493   1622 ( 765)   376  0.497  499   <-> 2
leo:AMK43_04410 aldehyde dehydrogenase               494   1615 ( 954)   374  0.492  494   <-> 2
bpsi:IX83_03970 aldehyde dehydrogenase               492   1609 ( 528)   373  0.499  499   <-> 6
mve:X875_3380 Aldehyde dehydrogenase                494   1608 ( 700)   372  0.505  499   <-> 4
aun:AWM73_04225 aldehyde dehydrogenase               493   1607 ( 747)   372  0.493  493   <-> 2
cpu:cpfrc_01893 aldehyde dehydrogenase         K00138   424   1607 ( 602)   372  0.584  409   <-> 5
pfr:PFREUD_19300 Lactaldehyde dehydrogenase            498   1604 ( 657)   371  0.498  492   <-> 5
pfre:RM25_1838 Putative aldehyde dehydrogenase AldA        498   1604 ( 656)   371  0.498  492   <-> 5
def:CNY67_02230 aldehyde dehydrogenase               493   1602 ( 725)   371  0.486  500   <-> 3
mvg:X874_16640 Aldehyde dehydrogenase               494   1601 ( 694)   371  0.503  499   <-> 4
cpse:CPTA_00281 Aldehyde dehydrogenase         K00138   424   1599 ( 594)   370  0.582  409   <-> 7
cpsf:CPTC_00916 Aldehyde dehydrogenase         K00138   424   1599 ( 594)   370  0.582  409   <-> 7
cpsu:CPTB_01249 Aldehyde dehydrogenase         K00138   424   1599 ( 594)   370  0.582  409   <-> 7
gpa:GPA_02080 aldehyde dehydrogenase (acceptor)          494   1597 ( 1094)   370  0.490  492   <-> 2
ecor:SAMEA4412678_1070 Putative aldehyde dehydrogenase       491   1594 ( 746)   369  0.501  499   <-> 4
cls:CXIVA_06100 hypothetical protein                506   1593 ( 684)   369  0.473  510   <-> 2
gan:UMN179_01656 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase      495   1591 ( 788)   369  0.493  493   <-> 5
cpor:BED41_15810 aldehyde dehydrogenase              497   1590 ( 729)   368  0.476  500   <-> 5
dds:Ddes_1981 Aldehyde Dehydrogenase                502   1589 ( 487)   368  0.477  507   <-> 4
asu:Asuc_1065 aldehyde dehydrogenase                494   1585 (  -)   367  0.501  499   <-> 1
msu:MS1551 PutA protein                      494   1584 ( 1167)   367  0.497  499   <-> 2
bths:CNY62_03440 aldehyde dehydrogenase              491   1580 ( 636)   366  0.487  497   <-> 4
asan:AWM72_02690 aldehyde dehydrogenase              493   1577 ( 701)   365  0.501  499   <-> 3
nsi:A6J88_06175 aldehyde dehydrogenase               491   1577 ( 693)   365  0.501  499   <-> 5
pmr:PMI2113 aldehyde dehydrogenase                 493   1576 ( 487)   365  0.490  490   <-> 4
pvl:AOB99_12375 aldehyde dehydrogenase               493   1576 ( 487)   365  0.490  490   <-> 4
vte:BHY08_03710 aldehyde dehydrogenase               492   1575 ( 912)   365  0.489  495   <-> 3
deo:CAY53_05565 aldehyde dehydrogenase               495   1569 ( 713)   363  0.471  495   <-> 5
med:MELS_1156 aldehyde dehydrogenase family protein        492   1569 ( 741)   363  0.490  496   <-> 2
ain:Acin_0724 aldehyde dehydrogenase                495   1568 ( 1167)   363  0.474  500   <-> 2
pay:PAU_01081 aldehyde dehydrogenase b (lactaldehyde de      494   1568 ( 469)   363  0.483  484   <-> 9
pmib:BB2000_2185 aldehyde dehydrogenase              475   1568 ( 479)   363  0.494  480   <-> 4
nel:NELON_09695 aldehyde dehydrogenase               491   1567 ( 689)   363  0.497  499   <-> 5
fpd:CTM68_06535 aldehyde dehydrogenase               491   1566 (  -)   363  0.475  495   <-> 1
nwe:SAMEA3174300_1081 putative succinate-semialdehyde d      493   1563 ( 643)   362  0.489  499   <-> 5
rdn:HMPREF0733_11439 aldehyde dehydrogenase B           491   1562 ( 614)   362  0.493  499   <-> 4
apa:APP7_2098 Putative aldehyde dehydrogenase aldA         493   1561 ( 1020)   362  0.490  500   <-> 2
apl:APL_2011 Putative aldehyde dehydrogenase aldA         493   1561 ( 1020)   362  0.490  500   <-> 2
apj:APJL_2061 putative aldehyde dehydrogenase           493   1560 ( 1021)   361  0.488  500   <-> 2
ccu:Ccur_13620 aldehyde dehydrogenase (acceptor)          497   1560 (  -)   361  0.474  496   <-> 1
fhw:RN87_05310 aldehyde dehydrogenase               491   1560 (  -)   361  0.473  495   <-> 1
fnt:HMPREF0405_01251 hypothetical protein             491   1560 (  -)   361  0.471  495   <-> 1
asi:ASU2_11155 aldehyde dehydrogenase aldA             493   1559 ( 997)   361  0.488  500   <-> 3
ass:ASU1_11175 aldehyde dehydrogenase aldA             493   1559 ( 997)   361  0.488  500   <-> 3
got:AXE85_04955 aldehyde dehydrogenase               492   1558 ( 757)   361  0.487  495   <-> 2
csh:Closa_1722 Aldehyde Dehydrogenase               495   1556 ( 1005)   361  0.472  492   <-> 2
fnu:FN0454 aldehyde dehydrogenase                 491   1552 (  -)   360  0.467  495   <-> 1
fus:HMPREF0409_00162 hypothetical protein             491   1552 (  -)   360  0.467  495   <-> 1
fne:FSDG_01109 hypothetical protein                491   1546 (  -)   358  0.465  495   <-> 1
vat:B7L28_07005 aldehyde dehydrogenase               494   1545 (  -)   358  0.482  492   <-> 1
cbac:JI75_06690 aldehyde dehydrogenase               494   1544 ( 1441)   358  0.464  494   <-> 2
fnc:HMPREF0946_00010 hypothetical protein             491   1543 (  -)   358  0.469  495   <-> 1
vrm:44547418_01474 Putative aldehyde dehydrogenase AldA      494   1543 ( 1443)   358  0.475  493   <-> 2
mmk:MU9_76 Aldehyde dehydrogenase B                494   1539 ( 679)   357  0.482  485   <-> 3
cpas:Clopa_2141 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        499   1535 ( 788)   356  0.486  490   <-> 4
kur:ASO14_1 aldehyde dehydrogenase family protein    K00138   337   1535 ( 300)   356  0.653  337   <-> 10
cpae:CPAST_c23760 putative aldehyde dehydrogenase AldA       498   1534 ( 777)   356  0.478  490   <-> 2
cpat:CLPA_c23760 putative aldehyde dehydrogenase AldA       498   1534 ( 777)   356  0.478  490   <-> 2
meb:Abm4_1628 aldehyde dehydrogenase family protein        498   1533 ( 839)   355  0.461  503   <-> 2
vpr:Vpar_1382 Aldehyde Dehydrogenase                494   1528 (  -)   354  0.477  493   <-> 1
ptt:VY86_14745 aldehyde dehydrogenase               494   1526 ( 414)   354  0.471  486   <-> 9
xpo:XPG1_0638 putative aldehyde dehydrogenase AldA         494   1526 ( 664)   354  0.474  481   <-> 4
ccv:CCV52592_1278 aldehyde dehydrogenase B             492   1525 (  -)   353  0.468  491   <-> 1
cure:CUREO_1291 aldehyde dehydrogenase               486   1524 (  -)   353  0.466  494   <-> 1
vpi:BW732_09025 aldehyde dehydrogenase               492   1524 ( 822)   353  0.486  492   <-> 3
xdo:XDD1_3133 putative aldehyde dehydrogenase AldA         494   1512 ( 379)   350  0.479  482   <-> 10
xne:XNC1_0875 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyde de      494   1512 ( 409)   350  0.457  499   <-> 12
xnm:XNC2_0859 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyde de      494   1512 ( 409)   350  0.457  499   <-> 12
ccoc:CCON33237_0809 aldehyde dehydrogenase B            491   1511 (  -)   350  0.467  492   <-> 1
smur:BWP33_08135 aldehyde dehydrogenase              491   1510 ( 684)   350  0.479  499   <-> 4
cco:CCC13826_1326 aldehyde dehydrogenase B             491   1507 (  -)   349  0.465  492   <-> 1
mol:YLM1_1594 aldehyde dehydrogenase                497   1507 ( 768)   349  0.462  500   <-> 3
plu:plu3739 Aldehyde dehydrogenase B (Lactaldehyde dehy      494   1506 ( 266)   349  0.475  486   <-> 10
xbo:XBJ1_3649 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyde de      493   1501 ( 388)   348  0.461  499   <-> 9
mbr:MONBRDRAFT_26571 hypothetical protein             355   1495 ( 478)   347  0.619  357   <-> 12
sbac:BVH56_00400 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1489 ( 610)   345  0.453  492   <-> 5
xbv:XBW1_3954 putative aldehyde dehydrogenase AldA         493   1478 ( 372)   343  0.465  484   <-> 10
xho:A9255_11350 aldehyde dehydrogenase               494   1478 ( 341)   343  0.463  484   <-> 11
cspf:CSF_0503 aldehyde dehydrogenase B               486   1474 ( 1072)   342  0.451  494   <-> 2
scv:A4G25_09700 aldehyde dehydrogenase         K00128   510   1472 ( 107)   341  0.451  501   <-> 8
sca:SCA_2103 putative aldehyde dehydrogenase      K00128   510   1467 ( 109)   340  0.445  501   <-> 8
cha:CHAB381_1759 aldehyde dehydrogenase B             486   1463 ( 659)   339  0.451  494   <-> 2
psts:E05_48920 AldA protein               K00138   337   1459 ( 476)   338  0.626  337   <-> 15
ssif:AL483_11865 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1459 ( 366)   338  0.443  501   <-> 6
ess:ATZ33_15855 aldehyde dehydrogenase               498   1458 ( 767)   338  0.476  492   <-> 3
efd:EFD32_0195 acetaldehyde dehydrogenase 2 domain prot      496   1453 (  -)   337  0.467  490   <-> 1
mcak:MCCS_05940 Putative aldehyde dehydrogenase AldA  K00128   492   1451 ( 464)   337  0.446  495   <-> 4
shu:SHYC_02410 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   1450 ( 368)   336  0.449  492   <-> 7
efi:OG1RF_10198 aldehyde dehydrogenase (NAD(+))          496   1447 ( 784)   336  0.465  490   <-> 2
efq:DR75_2276 acyl-CoA reductase family protein          496   1447 (  -)   336  0.465  490   <-> 1
efa:EF0253 aldehyde dehydrogenase                 496   1446 (  -)   335  0.465  490   <-> 1
efl:EF62_0622 acetaldehyde dehydrogenase 2 domain prote      496   1446 (  -)   335  0.465  490   <-> 1
efn:DENG_00232 Aldehyde dehydrogenase               496   1446 ( 783)   335  0.465  490   <-> 2
efs:EFS1_0194 aldehyde dehydrogenase                496   1446 (  -)   335  0.465  490   <-> 1
mcl:MCCL_0390 aldehyde dehydrogenase          K00128   492   1445 ( 484)   335  0.442  495   <-> 4
sab:SAB0108 aldehyde dehdydrogenase           K00128   495   1444 ( 387)   335  0.457  492   <-> 5
cgra:CGRAC_0397 acetaldehyde dehydrogenase             488   1443 (  -)   335  0.480  490   <-> 1
ene:ENT_03190 NAD-dependent aldehyde dehydrogenases        496   1442 (  -)   335  0.463  490   <-> 1
sauc:CA347_179 putative aldehyde dehydrogenase AldA   K00128   495   1441 ( 387)   334  0.457  492   <-> 5
sux:SAEMRSA15_01330 putative aldehyde dehydrogenase   K00128   495   1440 ( 384)   334  0.457  492   <-> 5
saue:RSAU_000121 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1439 ( 387)   334  0.457  492   <-> 5
sue:SAOV_0114 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   1439 ( 387)   334  0.457  492   <-> 5
suf:SARLGA251_01410 putative aldehyde dehydrogenase   K00128   495   1439 ( 385)   334  0.457  492   <-> 5
suj:SAA6159_00151 putative aldehyde dehydrogenase    K00128   495   1439 ( 390)   334  0.457  492   <-> 5
sagq:EP23_07730 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1438 ( 350)   334  0.451  492   <-> 8
sams:NI36_00770 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1438 ( 386)   334  0.457  492   <-> 4
sas:SAS0142 putative aldehyde dehydrogenase       K00128   495   1438 ( 386)   334  0.457  492   <-> 5
saug:SA268_0146 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1438 ( 386)   334  0.457  492   <-> 5
saus:SA40_0134 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1438 ( 386)   334  0.457  492   <-> 5
sauu:SA957_0149 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1438 ( 386)   334  0.457  492   <-> 5
suu:M013TW_0157 Aldehyde dehydrogenase B        K00128   495   1438 ( 386)   334  0.457  492   <-> 5
sad:SAAV_0135 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   1436 ( 538)   333  0.457  492   <-> 4
sah:SaurJH1_0158 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1436 ( 383)   333  0.457  492   <-> 5
saj:SaurJH9_0153 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1436 ( 383)   333  0.457  492   <-> 5
sam:MW0142 ORFID:MW0142; aldehyde dehydrogenase homolog K00128   495   1436 ( 384)   333  0.457  492   <-> 5
sau:SA0162 ORFID:SA0162; aldehyde dehydrogenase homolog K00128   495   1436 ( 383)   333  0.457  492   <-> 5
saud:CH52_04890 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1436 ( 383)   333  0.457  492   <-> 5
sauj:SAI2T2_1001200 Aldehyde dehydrogenase       K00128   495   1436 ( 383)   333  0.457  492   <-> 5
sauk:SAI3T3_1001200 Aldehyde dehydrogenase       K00128   495   1436 ( 383)   333  0.457  492   <-> 5
sauq:SAI4T8_1001200 Aldehyde dehydrogenase       K00128   495   1436 ( 383)   333  0.457  492   <-> 5
saut:SAI1T1_2001200 Aldehyde dehydrogenase       K00128   495   1436 ( 383)   333  0.457  492   <-> 5
sauv:SAI7S6_1001200 Putative aldehyde dehydrogenase Ald K00128   495   1436 ( 383)   333  0.457  492   <-> 5
sauw:SAI5S5_1001190 Putative aldehyde dehydrogenase Ald K00128   495   1436 ( 383)   333  0.457  492   <-> 5
saux:SAI6T6_1001200 Putative aldehyde dehydrogenase Ald K00128   495   1436 ( 383)   333  0.457  492   <-> 5
sauy:SAI8T7_1001200 Putative aldehyde dehydrogenase Ald K00128   495   1436 ( 383)   333  0.457  492   <-> 5
sav:SAV0167 aldehyde dehydrogenase homologue      K00128   495   1436 ( 383)   333  0.457  492   <-> 5
saw:SAHV_0166 aldehyde dehydrogenase homologue     K00128   495   1436 ( 383)   333  0.457  492   <-> 5
suc:ECTR2_131 acetaldehyde dehydrogenase 2 (Acetaldehyd K00128   495   1436 ( 383)   333  0.457  492   <-> 5
suy:SA2981_0168 Aldehyde dehydrogenase B        K00128   495   1436 ( 383)   333  0.457  492   <-> 5
sar:SAR0169 putative aldehyde dehydrogenase       K00128   495   1435 ( 382)   333  0.457  492   <-> 5
saua:SAAG_00650 aldehyde dehydrogenase aldA       K00128   495   1435 ( 382)   333  0.457  492   <-> 5
saur:SABB_01674 putative aldehyde dehydrogenase AldA  K00128   495   1435 ( 382)   333  0.457  492   <-> 5
sauz:SAZ172_0177 Aldehyde dehydrogenase B        K00128   495   1435 ( 382)   333  0.457  492   <-> 5
suk:SAA6008_00145 putative aldehyde dehydrogenase    K00128   495   1435 ( 382)   333  0.457  492   <-> 5
suq:HMPREF0772_10331 aldehyde dehydrogenase (NAD) famil K00128   495   1435 ( 382)   333  0.457  492   <-> 5
sut:SAT0131_00158 Putative aldehyde dehydrogenase AldA K00128   495   1435 ( 382)   333  0.457  492   <-> 5
suw:SATW20_01780 putative aldehyde dehydrogenase    K00128   495   1435 ( 382)   333  0.457  492   <-> 5
saub:C248_0156 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1433 ( 389)   332  0.455  492   <-> 5
sud:ST398NM01_0181 Aldehyde dehydrogenase B       K00128   495   1433 ( 389)   332  0.455  492   <-> 5
sug:SAPIG0181 aldehyde dehydrogenase B         K00128   495   1433 ( 389)   332  0.455  492   <-> 5
macr:BHM04_07695 aldehyde dehydrogenase         K00128   492   1432 ( 471)   332  0.446  495   <-> 4
saa:SAUSA300_0170 aldehyde dehydrogenase        K00128   495   1430 ( 378)   332  0.455  492   <-> 5
sac:SACOL0154 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   1430 ( 378)   332  0.455  492   <-> 5
sae:NWMN_0113 aldehyde dehydrogenase homolog      K00128   495   1430 ( 378)   332  0.455  492   <-> 5
sao:SAOUHSC_00132 aldehyde dehydrogenase        K00128   495   1430 ( 378)   332  0.455  492   <-> 5
sauf:X998_0150 putative aldehyde dehydrogenase AldA   K00128   495   1430 ( 378)   332  0.455  492   <-> 5
saui:AZ30_00875 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1430 ( 378)   332  0.455  492   <-> 5
saum:BN843_1730 Aldehyde dehydrogenase B        K00128   495   1430 ( 378)   332  0.455  492   <-> 5
sax:USA300HOU_0181 aldehyde dehydrogenase (NAD(+))   K00128   495   1430 ( 378)   332  0.455  492   <-> 5
suv:SAVC_00605 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   1429 ( 377)   332  0.455  492   <-> 5
saun:SAKOR_00147 Aldehyde dehydrogenase B        K00128   495   1427 ( 375)   331  0.455  492   <-> 5
suz:MS7_0161 putative aldehyde dehydrogenase AldA    K00128   495   1426 ( 374)   331  0.453  492   <-> 5
suh:SAMSHR1132_01410 putative aldehyde dehydrogenase  K00128   495   1422 ( 360)   330  0.451  492   <-> 5
tmr:Tmar_1513 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00146   552   1422 ( 224)   330  0.462  481   -> 6
ssch:LH95_02170 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1419 ( 320)   329  0.441  492   <-> 6
sscz:RN70_02455 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1419 ( 319)   329  0.441  492   <-> 6
lfb:C1X05_01075 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   500   1418 ( 211)   329  0.448  504   -> 4
snl:BJD96_00475 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1418 (  25)   329  0.437  501   <-> 10
slz:B5P37_04130 aldehyde dehydrogenase         K00128   496   1406 ( 318)   326  0.436  493   <-> 7
scoh:BZ166_05475 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1393 ( 269)   323  0.431  501   <-> 7
scap:AYP1020_1677 Putative aldehyde dehydrogenase AldA K00128   497   1385 ( 312)   322  0.430  493   <-> 6
shh:ShL2_02157 aldehyde dehydrogenase          K00128   497   1382 ( 304)   321  0.419  501   <-> 7
sdt:SPSE_0383 aldehyde dehydrogenase          K00128   496   1381 ( 285)   321  0.423  492   <-> 6
ssd:SPSINT_2083 Aldehyde dehydrogenase B        K00128   496   1381 ( 283)   321  0.423  492   <-> 6
sha:SH0547 aldehyde dehydrogenase homologue       K00128   497   1375 ( 298)   319  0.427  501   <-> 7
ery:CP97_14245 aldehyde dehydrogenase (acceptor)          501   1374 ( 434)   319  0.446  493   <-> 10
slg:SLGD_00479 Aldehyde dehydrogenase B         K00128   497   1374 ( 321)   319  0.419  504   <-> 5
sln:SLUG_04770 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   497   1374 ( 324)   319  0.419  504   <-> 5
spet:CEP67_11725 aldehyde dehydrogenase         K00128   497   1370 ( 256)   318  0.414  493   <-> 6
apr:Apre_1244 Aldehyde Dehydrogenase                490   1368 ( 624)   318  0.432  495   <-> 3
acid:CBP33_05365 aldehyde dehydrogenase              511   1366 ( 338)   317  0.455  495   <-> 12
sep:SE2071 aldehyde dehydrogenase            K00128   497   1366 ( 298)   317  0.424  493   <-> 6
sepp:SEB_02077 Aldehyde dehydrogenase B         K00128   497   1366 ( 293)   317  0.424  493   <-> 6
seps:DP17_1013 putative aldehyde dehydrogenase AldA   K00128   497   1366 ( 298)   317  0.424  493   <-> 6
ser:SERP2084 aldehyde dehydrogenase           K00128   497   1366 ( 293)   317  0.424  493   <-> 6
acin:CBP34_05200 aldehyde dehydrogenase              511   1364 ( 336)   317  0.455  495   <-> 9
acip:CBP36_05815 aldehyde dehydrogenase              511   1364 ( 336)   317  0.455  495   <-> 13
acis:CBP35_13130 aldehyde dehydrogenase              511   1364 ( 336)   317  0.455  495   <-> 10
tum:CBW65_02735 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   501   1364 ( 185)   317  0.442  484   -> 5
tab:CIG75_04085 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   501   1363 ( 512)   317  0.442  484   -> 4
ctm:Cabther_B0098 aldehyde dehydrogenase (acceptor)   K00146   499   1359 ( 224)   316  0.463  484   -> 4
hhm:BN341_14870 Aldehyde dehydrogenase         K00138   307   1359 ( 534)   316  0.620  308   <-> 3
anx:ACH33_09655 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   500   1352 (  29)   314  0.447  488   -> 13
nar:Saro_3848 aldehyde dehydrogenase (acceptor)          501   1352 ( 216)   314  0.431  503   <-> 25
sphy:CHN51_06995 aldehyde dehydrogenase              499   1351 ( 211)   314  0.446  491   <-> 17
apak:AP3564_13090 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00128   494   1342 (  0)   312  0.438  496   -> 14
bcy:Bcer98_1480 aldehyde dehydrogenase               490   1341 (  50)   312  0.427  492   -> 10
swa:A284_01890 aldehyde dehydrogenase          K00128   497   1341 ( 284)   312  0.416  493   <-> 6
tbc:A0O31_02243 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate semia K00128   492   1341 ( 239)   312  0.463  479   -> 8
cre:CHLREDRAFT_135609 aldehyde dehydrogenase      K00128   536   1333 ( 182)   310  0.448  475   -> 9
spas:STP1_1015 aldehyde dehydrogenase          K00128   497   1333 ( 277)   310  0.414  493   <-> 6
npn:JI59_24660 aldehyde dehydrogenase               499   1331 ( 224)   309  0.427  503   <-> 32
plv:ERIC2_c20610 putative aldehyde dehydrogenase DhaS  K00128   494   1328 ( 209)   309  0.446  480   -> 5
bsj:UP17_13275 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   493   1325 (  14)   308  0.434  482   -> 25
mhd:Marky_1279 Betaine-aldehyde dehydrogenase           482   1325 ( 151)   308  0.446  480   -> 6
saci:Sinac_6246 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00128   491   1325 ( 134)   308  0.444  482   -> 9
plp:Ple7327_0161 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00146   504   1323 ( 354)   307  0.443  497   -> 4
aba:Acid345_1381 aldehyde dehydrogenase (acceptor)   K00146   496   1321 ( 180)   307  0.452  480   -> 10
bmet:BMMGA3_02490 Putative aldehyde dehydrogenase DhaS K00128   499   1315 (  27)   306  0.434  486   -> 7
aad:TC41_2804 Aldehyde Dehydrogenase          K00146   497   1309 (  37)   304  0.443  481   -> 14
bmur:ABE28_006590 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00128   495   1309 (  60)   304  0.435  481   -> 23
tos:Theos_1541 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   492   1308 ( 164)   304  0.446  480   -> 8
aac:Aaci_2504 Aldehyde Dehydrogenase          K00146   497   1307 (  27)   304  0.443  481   -> 12
bmyc:DJ92_537 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   494   1307 (  83)   304  0.432  482   -> 14
pmq:PM3016_2846 DhaS                  K00128   493   1307 (  60)   304  0.432  479   -> 11
pms:KNP414_02599 DhaS                  K00128   493   1307 (  60)   304  0.432  479   -> 9
psl:Psta_2398 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   492   1306 ( 549)   304  0.432  495   -> 5
bcer:BCK_17490 aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1304 ( 118)   303  0.425  482   -> 10
fmr:Fuma_04383 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00128   493   1303 ( 287)   303  0.439  481   -> 7
blh:BaLi_c23350 putative aldehyde dehydrogenase DhaS  K00128   498   1302 ( 187)   303  0.430  484   -> 10
csl:COCSUDRAFT_31641 aldehyde dehydrogenase       K00128   486   1301 (  11)   302  0.455  484   -> 10
bcx:BCA_3648 aldehyde dehydrogenase (NAD)        K00128   494   1300 ( 116)   302  0.427  482   -> 10
bgy:BGLY_2501 putative aldehyde dehydrogenase DhaS   K00128   494   1300 ( 156)   302  0.433  483   -> 9
bld:BLi02249 putative aldehyde dehydrogenase DhaS    K00146   498   1300 ( 189)   302  0.430  484   -> 10
bli:BL00585 aldehyde dehydrogenase           K00146   495   1300 ( 189)   302  0.430  484   -> 10
cvr:CHLNCDRAFT_133364 hypothetical protein       K00128   497   1300 ( 177)   302  0.444  498   -> 8
pmw:B2K_14470 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   493   1300 (  45)   302  0.430  479   -> 9
bah:BAMEG_1021 aldehyde dehydrogenase (NAD)       K00128   494   1299 ( 162)   302  0.425  482   -> 9
bai:BAA_3638 aldehyde dehydrogenase (NAD)        K00128   494   1299 ( 162)   302  0.425  482   -> 9
ban:BA_3609 aldehyde dehydrogenase           K00128   494   1299 ( 162)   302  0.425  482   -> 9
banh:HYU01_17660 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1299 ( 162)   302  0.425  482   -> 9
banr:A16R_36620 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1299 ( 162)   302  0.425  482   -> 9
bans:BAPAT_3457 Aldehyde dehydrogenase         K00128   494   1299 ( 162)   302  0.425  482   -> 9
bant:A16_36160 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   1299 ( 162)   302  0.425  482   -> 9
banv:DJ46_2329 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   494   1299 ( 162)   302  0.425  482   -> 9
bar:GBAA_3609 aldehyde dehydrogenase (NAD)       K00128   494   1299 ( 162)   302  0.425  482   -> 9
bat:BAS3348 aldehyde dehydrogenase           K00128   494   1299 ( 162)   302  0.425  482   -> 9
bax:H9401_3432 Aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1299 ( 162)   302  0.425  482   -> 9
bcf:bcf_17615 Aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1299 ( 115)   302  0.425  482   -> 10
bcu:BCAH820_3562 aldehyde dehydrogenase (NAD)      K00128   494   1299 ( 161)   302  0.425  482   -> 9
bcz:BCE33L3263 aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1299 ( 165)   302  0.425  482   -> 10
btk:BT9727_3313 aldehyde dehydrogenase         K00128   494   1299 ( 162)   302  0.425  482   -> 9
btl:BALH_3195 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00128   494   1299 ( 115)   302  0.425  482   -> 10
bal:BACI_c34980 aldehyde dehydrogenase         K00128   494   1298 ( 397)   302  0.425  482   -> 10
pls:VT03_07540 Aldehyde dehydrogenase PuuC       K00128   493   1298 (  67)   302  0.445  481   -> 6
rca:Rcas_0272 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00128   517   1298 ( 239)   302  0.453  490   <-> 8
btw:BF38_4728 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   494   1297 ( 159)   301  0.425  482   -> 9
far:ABE41_003565 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1296 (  94)   301  0.435  481   -> 9
ncn:BZZ01_08485 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   503   1296 ( 396)   301  0.446  482   -> 7
hgi:ABY42_16225 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   507   1295 (  27)   301  0.445  483   <-> 9
bcq:BCQ_3348 aldehyde dehydrogenase           K00128   494   1294 ( 145)   301  0.425  482   -> 7
ges:VT84_32325 NAD/NADP-dependent betaine aldehyde dehy K00128   495   1294 (  16)   301  0.427  501   -> 7
bby:CY96_16765 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   1293 ( 138)   301  0.423  482   -> 8
bthi:BTK_18820 aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1293 ( 139)   301  0.423  482   -> 9
bthr:YBT1520_18880 aldehyde dehydrogenase        K00128   494   1293 ( 139)   301  0.423  482   -> 9
bthu:YBT1518_19495 Aldehyde dehydrogenase        K00128   494   1293 ( 151)   301  0.423  482   -> 8
bthy:AQ980_12190 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1293 ( 139)   301  0.423  482   -> 9
btt:HD73_3826 Aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1293 ( 139)   301  0.423  482   -> 9
fpn:ABE65_003495 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1293 (  90)   301  0.432  481   -> 10
bcb:BCB4264_A3662 aldehyde dehydrogenase (NAD)     K00128   494   1292 ( 134)   300  0.423  482   -> 8
bce:BC3555 aldehyde dehydrogenase            K00128   494   1292 ( 134)   300  0.423  482   -> 8
bko:CKF48_21155 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1291 ( 123)   300  0.429  482   -> 18
bmd:BMD_1994 aldehyde dehydrogenase (NAD) family protei K00146   497   1291 (  58)   300  0.424  483   -> 20
bmeg:BG04_4339 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   487   1291 (  57)   300  0.424  483   -> 23
bmh:BMWSH_3238 Aldehyde dehydrogenase          K00128   497   1291 (  64)   300  0.424  483   -> 18
bmq:BMQ_2038 aldehyde dehydrogenase (NAD) family protei K00146   497   1291 (  58)   300  0.424  483   -> 22
bmyo:BG05_2457 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   494   1291 (  87)   300  0.421  482   -> 12
bcg:BCG9842_B1655 aldehyde dehydrogenase (NAD)     K00128   494   1289 ( 137)   300  0.423  482   -> 8
bti:BTG_01610 aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1289 ( 133)   300  0.423  482   -> 8
btn:BTF1_15525 aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1289 ( 133)   300  0.423  482   -> 8
bwe:BcerKBAB4_3257 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))   K00128   494   1289 (  79)   300  0.421  482   -> 11
bww:bwei_1385 Aldehyde dehydrogenase (NAD)       K00128   494   1289 (  84)   300  0.424  483   -> 12
harc:HARCEL1_01255 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00128   506   1289 ( 1187)   300  0.454  480   -> 2
bacw:QR42_09450 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1288 ( 148)   299  0.420  483   -> 8
bpu:BPUM_1857 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   1288 ( 154)   299  0.422  483   -> 6
btm:MC28_2703 Aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1288 (  75)   299  0.421  482   -> 10
hwa:HQ_1972A aldehyde dehydrogenase           K00128   508   1288 ( 644)   299  0.431  487   <-> 2
hwc:Hqrw_2140 aldehyde dehydrogenase          K00128   508   1288 ( 642)   299  0.431  487   <-> 2
bca:BCE_3569 aldehyde dehydrogenase           K00128   494   1287 ( 104)   299  0.421  482   -> 10
btc:CT43_CH3498 aldehyde dehydrogenase         K00128   494   1287 ( 133)   299  0.421  482   -> 8
btf:YBT020_17405 aldehyde dehydrogenase         K00128   494   1287 ( 146)   299  0.423  482   -> 8
btg:BTB_c36300 putative aldehyde dehydrogenase DhaS   K00128   494   1287 ( 133)   299  0.421  482   -> 8
btht:H175_ch3556 Aldehyde dehydrogenase         K00128   494   1287 ( 133)   299  0.421  482   -> 8
bty:Btoyo_0767 Aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1287 (  61)   299  0.419  482   -> 12
bpus:UP12_09505 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1286 ( 129)   299  0.422  483   -> 8
hbo:Hbor_38310 aldehyde dehydrogenase (acceptor)    K00128   507   1286 ( 137)   299  0.434  488   <-> 7
bon:A361_15210 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   493   1285 (  9)   299  0.409  496   -> 17
bsaf:BSL056_10470 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00128   494   1285 ( 149)   299  0.418  483   -> 9
asoc:CB4_03347 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00128   496   1284 (  54)   299  0.438  479   -> 12
bxi:BK049_17635 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1283 ( 145)   298  0.420  483   -> 8
sap:Sulac_1635 aldehyde dehydrogenase (acceptor)    K00128   498   1283 ( 112)   298  0.429  485   -> 9
say:TPY_3276 Aldehyde Dehydrogenase                498   1283 ( 112)   298  0.429  485   -> 9
apro:F751_3645 Aldehyde dehydrogenase family 2 member B K00128   481   1282 ( 140)   298  0.444  477   -> 8
plh:VT85_12500 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00128   492   1282 ( 405)   298  0.428  498   -> 5
bcef:BcrFT9_02713 Aldehyde dehydrogenase        K00128   471   1281 ( 139)   298  0.422  481   -> 8
pir:VN12_11985 NAD/NADP-dependent betaine aldehyde dehy K00128   491   1281 ( 456)   298  0.445  485   -> 6
balt:CFN77_10025 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   494   1279 ( 130)   297  0.418  483   -> 8
bpum:BW16_10190 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1279 ( 130)   297  0.418  483   -> 8
rrs:RoseRS_0265 aldehyde dehydrogenase (acceptor)    K00128   512   1278 ( 223)   297  0.455  490   -> 8
lpil:LIP_2324 betaine-aldehyde dehydrogenase            493   1277 ( 145)   297  0.440  502   -> 10
magx:XM1_2532 aldehyde dehydrogenase DhaS        K00146   501   1276 ( 237)   297  0.430  509   -> 8
hma:rrnAC0201 aldehyde dehydrogenase          K00128   508   1274 (  82)   296  0.429  503   -> 10
min:Minf_1839 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00146   512   1273 ( 559)   296  0.429  485   -> 3
bfx:BC359_13045 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   498   1272 ( 411)   296  0.416  502   -> 8
bif:N288_12280 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   1271 ( 415)   296  0.413  482   -> 11
pbj:VN24_13180 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   1270 (  2)   295  0.431  489   -> 12
bst:GYO_2333 aldehyde dehydrogenase           K00128   495   1268 ( 151)   295  0.414  485   -> 9
nmo:Nmlp_1730 aldehyde dehydrogenase          K00128   508   1268 ( 515)   295  0.425  503   -> 4
plm:Plim_1868 Retinal dehydrogenase           K00128   492   1267 ( 564)   295  0.445  481   -> 6
sti:Sthe_0359 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   502   1267 ( 104)   295  0.433  499   -> 6
bgi:BGM20_04240 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1266 ( 134)   294  0.414  485   -> 11
bsl:A7A1_2801 Aldehyde dehydrogenase          K00128   498   1266 ( 134)   294  0.414  485   -> 11
bsus:Q433_11500 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1266 ( 134)   294  0.414  485   -> 11
bsx:C663_1983 putative aldehyde dehydrogenase      K00128   490   1266 ( 141)   294  0.416  485   -> 11
mpro:BJP34_10025 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1266 ( 465)   294  0.441  481   -> 5
bsr:I33_2169 aldehyde dehydrogenase           K00128   495   1265 ( 144)   294  0.416  485   -> 11
els:105019148 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   518   1265 ( 145)   294  0.433  483   -> 19
bao:BAMF_2002 DhaS                   K00128   495   1264 ( 155)   294  0.417  484   -> 8
baz:BAMTA208_07510 DhaS                 K00128   495   1264 ( 155)   294  0.417  484   -> 8
bql:LL3_02102 aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00128   495   1264 ( 155)   294  0.417  484   -> 8
bxh:BAXH7_01527 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1264 ( 155)   294  0.417  484   -> 8
cyh:Cyan8802_1556 Retinal dehydrogenase         K00128   490   1264 ( 553)   294  0.430  481   -> 4
bacs:AUL54_00850 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1263 ( 147)   294  0.415  484   -> 10
hla:Hlac_3047 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   508   1263 ( 365)   294  0.424  500   <-> 5
ipa:Isop_0423 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00146   500   1263 (  10)   294  0.435  497   -> 7
pbor:BSF38_00050 Phenylacetaldehyde dehydrogenase    K00128   491   1263 ( 362)   294  0.435  481   -> 6
tad:TRIADDRAFT_37388 expressed hypothetical protein   K00128   494   1263 ( 189)   294  0.423  485   -> 11
bacl:BS34A_21420 aldehyde dehydrogenase DhaS      K00128   495   1262 ( 130)   294  0.416  485   -> 11
balm:BsLM_2053 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   1262 ( 130)   294  0.416  485   -> 11
bck:BCO26_1277 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   494   1262 ( 260)   294  0.423  482   -> 6
bsh:BSU6051_19310 putative aldehyde dehydrogenase DhaS K00128   495   1262 ( 130)   294  0.416  485   -> 11
bso:BSNT_08494 aldehyde dehydrogenase          K00128   490   1262 ( 137)   294  0.416  485   -> 10
bsp:U712_10180 Putative aldehyde dehydrogenase dhaS   K00128   495   1262 ( 130)   294  0.416  485   -> 11
bsq:B657_19310 Putative aldehyde dehydrogenase     K00128   502   1262 ( 130)   294  0.416  485   -> 11
bss:BSUW23_10320 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1262 ( 166)   294  0.412  485   -> 11
bsu:BSU19310 aldehyde dehydrogenase DhaS        K00128   495   1262 ( 130)   294  0.416  485   -> 11
bsul:BSUA_02078 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1262 ( 130)   294  0.416  485   -> 11
bsut:BSUB_02078 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1262 ( 130)   294  0.416  485   -> 11
pif:PITG_10940 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial pr K00128   525   1262 (  78)   294  0.417  499   -> 16
bacy:QF06_08780 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1261 ( 130)   293  0.414  485   -> 11
bcoa:BF29_303 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   494   1261 ( 276)   293  0.427  483   -> 4
bsn:BSn5_01000 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1261 ( 129)   293  0.414  485   -> 11
rpd:RPD_0049 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K09472   505   1261 ( 197)   293  0.421  497   -> 8
bag:Bcoa_3250 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   494   1260 (  28)   293  0.427  483   -> 10
bjs:MY9_2113 aldehyde dehydrogenase (NAD) family protei K00128   495   1260 ( 126)   293  0.410  485   -> 11
rrd:RradSPS_2074 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K09472   502   1260 ( 157)   293  0.402  488   -> 15
bsy:I653_09995 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1259 ( 134)   293  0.414  485   -> 11
dmo:Dmoj_GI18107 uncharacterized protein        K00128   516   1259 (  6)   293  0.435  487   -> 11
ter:Tery_2599 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00128   490   1259 ( 568)   293  0.435  480   -> 4
bamb:BAPNAU_1840 aldehyde dehydrogenase (NAD+)     K00128   495   1257 ( 147)   292  0.413  484   -> 9
bmp:NG74_01984 Phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00128   495   1257 ( 147)   292  0.413  484   -> 9
bacp:SB24_19165 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1256 ( 145)   292  0.411  484   -> 9
baml:BAM5036_1837 putative aldehyde dehydrogenase    K00128   495   1256 ( 145)   292  0.411  484   -> 9
ofo:BRW83_2234 NAD/NADP-dependent betaine aldehyde dehy K00128   483   1255 ( 360)   292  0.421  484   -> 2
sasa:106605645 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial-li K00128   518   1255 (  12)   292  0.427  487   -> 37
tap:GZ22_14185 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   1255 ( 355)   292  0.414  483   -> 11
lbc:LACBIDRAFT_256254 aldehyde dehydrogenase      K00128   502   1254 ( 130)   292  0.429  485   -> 15
meso:BSQ44_08905 betaine-aldehyde dehydrogenase          487   1254 ( 104)   292  0.453  483   -> 26
bsm:BSM4216_1665 Aldehyde dehydrogenase         K00128   494   1253 (  68)   291  0.415  482   -> 8
hab:SG26_12565 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   508   1253 ( 275)   291  0.427  503   -> 7
hhi:HAH_0949 aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00128   508   1253 ( 285)   291  0.427  503   -> 7
hhn:HISP_04880 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   508   1253 ( 285)   291  0.427  503   -> 7
micc:AUP74_02645 NAD/NADP-dependent betaine aldehyde de      487   1253 (  97)   291  0.432  481   -> 15
nve:NEMVE_v1g179476 hypothetical protein        K00128   523   1253 ( 131)   291  0.423  503   -> 25
act:ACLA_066620 aldehyde dehydrogenase         K00128   496   1252 (  73)   291  0.437  503   -> 21
bamc:U471_19650 dhaS                  K00128   495   1252 ( 136)   291  0.411  484   -> 9
bamp:B938_09865 DhaS                  K00128   495   1252 ( 143)   291  0.411  484   -> 10
bay:RBAM_019060 DhaS                  K00128   495   1252 ( 136)   291  0.411  484   -> 9
nge:Natgr_2311 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   504   1252 ( 484)   291  0.431  483   -> 3
bacb:OY17_12660 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1251 ( 141)   291  0.411  484   -> 9
bama:RBAU_1875 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1251 ( 144)   291  0.411  484   -> 9
bamf:U722_10395 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1251 ( 148)   291  0.411  484   -> 9
bami:KSO_009835 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1251 ( 148)   291  0.411  484   -> 9
bamn:BASU_1856 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1251 ( 141)   291  0.411  484   -> 9
bamy:V529_19360 DhaS                  K00128   495   1251 ( 132)   291  0.411  484   -> 9
baq:BACAU_1906 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00128   495   1251 ( 148)   291  0.411  484   -> 9
bqy:MUS_2280 aldehyde dehydrogenase           K00128   495   1251 ( 141)   291  0.411  484   -> 9
bya:BANAU_2029 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00128   495   1251 ( 141)   291  0.411  484   -> 9
psoj:PHYSODRAFT_541556 hypothetical protein       K00128   525   1251 (  12)   291  0.422  486   -> 23
stax:MC45_16650 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   490   1251 ( 486)   291  0.417  482   -> 7
bamt:AJ82_10825 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1250 ( 137)   291  0.409  484   -> 10
bvm:B9C48_09715 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1250 ( 142)   291  0.409  484   -> 9
len:LEP3755_35170 aldehyde dehydrogenase              503   1250 ( 122)   291  0.447  486   <-> 5
scu:SCE1572_51840 betaine-aldehyde dehydrogenase          480   1250 (  16)   291  0.436  488   -> 14
cyt:cce_3229 aldehyde dehydrogenase           K00128   490   1249 ( 539)   291  0.437  481   -> 6
htu:Htur_4012 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   508   1249 (  69)   291  0.427  482   <-> 19
cten:CANTEDRAFT_117236 hypothetical protein       K00128   517   1248 ( 129)   290  0.440  480   -> 10
dpx:DAPPUDRAFT_51170 hypothetical protein        K00128   501   1247 (  76)   290  0.431  487   -> 16
dre:368239 aldehyde dehydrogenase 2 family member, tand K00128   516   1247 (  1)   290  0.430  488   -> 22
riv:Riv7116_5722 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00128   489   1247 ( 592)   290  0.428  481   -> 6
yli:YALI0E00264g YALI0E00264p              K00128   522   1247 (  65)   290  0.419  504   -> 13
bae:BATR1942_08325 aldehyde dehydrogenase        K00128   495   1245 ( 134)   290  0.414  485   -> 11
batr:TD68_07525 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1245 ( 134)   290  0.414  485   -> 11
cyc:PCC7424_3759 Aldehyde Dehydrogenase         K00128   490   1245 ( 302)   290  0.432  481   -> 7
kyr:CVV65_10965 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   497   1245 (  81)   290  0.420  479   -> 11
smo:SELMODRAFT_164447 hypothetical protein       K00128   500   1244 (  3)   289  0.436  502   -> 78
tbi:Tbis_1741 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K09472   504   1244 (  78)   289  0.426  481   -> 12
beo:BEH_02420 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   496   1243 (  15)   289  0.412  483   -> 24
cwa:CwatDRAFT_0842 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)    K00128   490   1243 ( 546)   289  0.435  481   -> 5
dpd:Deipe_0854 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        482   1243 ( 128)   289  0.420  488   -> 9
ini:109186419 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      527   1243 (  46)   289  0.438  502   -> 25
tro:trd_1825 aldehyde dehydrogenase aldh              501   1243 ( 146)   289  0.436  489   -> 6
zro:ZYRO0C00484g hypothetical protein          K00128   519   1243 ( 110)   289  0.435  476   -> 8
aip:107644362 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      504   1242 (  47)   289  0.427  492   -> 37
dmr:Deima_1099 Betaine-aldehyde dehydrogenase           483   1242 (  87)   289  0.426  488   -> 7
hae:halTADL_2368 aldehyde dehydrogenase (NAD+)     K00128   508   1242 ( 498)   289  0.416  500   -> 5
tve:TRV_03424 aldehyde dehydrogenase, putative     K00128   682   1242 ( 101)   289  0.427  497   -> 13
abe:ARB_01730 aldehyde dehydrogenase, putative     K00128   740   1241 (  93)   289  0.429  489   -> 13
mcc:713451 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondri K00128   517   1241 (  52)   289  0.424  500   -> 18
obg:Verru16b_00949 Putative aldehyde dehydrogenase AldA K00128   499   1241 ( 539)   289  0.448  495   <-> 5
cpap:110818570 aldehyde dehydrogenase family 2 member C      501   1240 (  47)   288  0.407  508   -> 18
sphp:LH20_19200 aldehyde dehydrogenase         K00128   493   1240 ( 322)   288  0.442  484   -> 19
mng:MNEG_2203 aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00128   546   1239 (  87)   288  0.433  504   -> 9
scl:sce9189 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+)).      K00128   480   1239 (  18)   288  0.441  478   -> 17
glp:Glo7428_1824 Betaine-aldehyde dehydrogenase          503   1238 ( 138)   288  0.447  486   -> 6
hgl:101706449 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   521   1238 ( 113)   288  0.421  501   -> 22
mlr:MELLADRAFT_115037 hypothetical protein       K00128   499   1238 ( 121)   288  0.412  485   -> 12
mze:101468171 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   547   1238 ( 113)   288  0.433  483   -> 23
psin:CAK95_03295 hypothetical protein               490   1238 ( 120)   288  0.427  490   <-> 17
pspw:BJG93_18705 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   483   1238 ( 146)   288  0.426  488   -> 27
vba:IMCC26134_07935 betaine-aldehyde dehydrogenase   K00128   480   1238 ( 989)   288  0.444  493   <-> 3
cap:CLDAP_09440 betaine aldehyde dehydrogenase           499   1237 ( 161)   288  0.434  495   <-> 5
cjc:100388478 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   517   1236 (  96)   288  0.425  501   -> 20
cwo:Cwoe_4862 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00146   498   1236 ( 124)   288  0.434  489   -> 31
dgr:Dgri_GH13227 GH13227 gene product from transcript G K00128   518   1236 (  35)   288  0.421  485   -> 10
ppp:112281305 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   535   1236 (  25)   288  0.433  480   -> 23
sanh:107662045 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial-li K00128   516   1236 ( 101)   288  0.430  484   -> 31
flu:CHH17_00720 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1235 (  79)   287  0.434  486   -> 7
aml:100483231 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   521   1234 (  65)   287  0.414  500   -> 20
sbq:101047165 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   517   1234 (  50)   287  0.425  501   -> 18
csab:103239134 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitocho K00128   557   1233 (  36)   287  0.431  483   -> 18
mcf:102122135 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   557   1233 (  37)   287  0.431  483   -> 18
pgr:PGTG_15016 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00128   507   1233 (  14)   287  0.411  492   -> 11
bpt:Bpet2339 probable aldehyde dehydrogenase      K09472   499   1232 (  45)   287  0.407  486   -> 16
dbr:Deba_1258 Aldehyde Dehydrogenase                886   1232 ( 1128)   287  0.427  499   <-> 3
lcf:108886103 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   518   1231 (  99)   286  0.431  483   -> 21
rbb:108512199 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   517   1231 (  34)   286  0.420  500   -> 19
rro:104674556 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   517   1231 (  34)   286  0.420  500   -> 19
bcv:Bcav_0209 Aldehyde Dehydrogenase                477   1230 ( 175)   286  0.451  477   -> 12
mrr:Moror_14154 aldehyde dehydrogenase         K00128   503   1230 (  48)   286  0.413  506   -> 18
nat:NJ7G_1141 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   505   1230 ( 293)   286  0.424  486   -> 6
oaa:100074904 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   518   1230 (  32)   286  0.423  485   -> 19
pon:100171596 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial pre K00128   517   1230 (  57)   286  0.422  502   -> 18
woc:BA177_02065 aldehyde dehydrogenase PuuC       K09472   504   1230 (  55)   286  0.414  485   -> 14
eai:106842261 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   521   1229 ( 101)   286  0.418  500   -> 20
amex:103036383 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial  K00128   521   1228 (  75)   286  0.429  482   -> 15
csr:Cspa_c29000 betaine aldehyde dehydrogenase GbsA   K00130   493   1228 ( 447)   286  0.410  493   -> 5
ecb:100057622 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   521   1228 (  99)   286  0.418  500   -> 23
ggo:101150906 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   517   1228 (  49)   286  0.423  503   -> 23
hsa:217 aldehyde dehydrogenase 2 family member     K00128   517   1228 (  40)   286  0.422  502   -> 20
nfi:NFIA_113710 aldehyde dehydrogenase         K00128   493   1228 (  12)   286  0.434  493   -> 27
ngi:103745571 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   520   1228 (  29)   286  0.427  483   -> 19
pps:100970208 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   517   1228 (  39)   286  0.422  502   -> 18
ptr:107967644 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial iso K00128   517   1228 (  45)   286  0.422  502   -> 18
sro:Sros_7521 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   481   1228 (  53)   286  0.428  481   -> 26
tsc:TSC_c16730 aldehyde dehydrogenase          K00128   493   1228 (  96)   286  0.437  478   -> 8
var:108346139 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      501   1228 (  39)   286  0.427  504   -> 24
aprs:BI364_04885 aldehyde dehydrogenase PuuC            500   1227 ( 375)   286  0.422  476   -> 5
oro:101383919 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial iso K00128   521   1227 (  24)   286  0.418  500   -> 19
rss:109448502 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   521   1227 (  52)   286  0.427  483   -> 26
mmu:11669 aldehyde dehydrogenase 2, mitochondrial    K00128   519   1226 (  49)   285  0.428  484   -> 21
vin:AKJ08_0456 Aldehyde dehydrogenase          K00128   492   1226 ( 409)   285  0.430  484   -> 9
spu:581706 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial    K00128   525   1225 ( 140)   285  0.430  500   -> 21
aof:109819736 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      499   1224 ( 124)   285  0.407  486   -> 24
ccw:104688675 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   520   1224 ( 116)   285  0.426  481   -> 13
gga:416880 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondri K00128   587   1224 ( 107)   285  0.426  481   -> 16
phu:Phum_PHUM307790 Aldehyde dehydrogenase, putative  K00128   515   1224 ( 145)   285  0.434  489   -> 8
pvu:PHAVU_004G162200g hypothetical protein             502   1224 (  36)   285  0.419  503   -> 24
ssc:733685 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial precur K00128   521   1224 (  9)   285  0.420  500   -> 20
tmu:101349890 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   521   1224 ( 106)   285  0.429  483   -> 19
bpec:110162751 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial  K00128   519   1223 (  87)   285  0.424  502   -> 18
ccan:109695403 LOW QUALITY PROTEIN: aldehyde dehydrogen K00128   521   1223 ( 117)   285  0.416  500   -> 24
fpg:101923880 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   492   1223 (  97)   285  0.428  481   -> 14
hai:109382254 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   521   1223 (  55)   285  0.424  484   -> 20
pbs:Plabr_2163 aldehyde dehydrogenase (acceptor)    K00128   496   1223 ( 486)   285  0.426  484   -> 5
phi:102102503 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   520   1223 ( 111)   285  0.426  481   -> 16
kaf:KAFR_0C04880 hypothetical protein          K00128   513   1222 (  99)   284  0.430  484   -> 8
nfu:107378988 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   517   1222 ( 110)   284  0.419  504   -> 17
nnu:104592609 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      494   1222 (  1)   284  0.419  503   -> 21
rno:29539 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondria K00128   519   1222 (  28)   284  0.426  484   -> 21
tru:101077479 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   518   1222 ( 120)   284  0.427  483   -> 23
cjo:107321157 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   580   1221 ( 107)   284  0.426  481   -> 14
non:NOS3756_31890 aldehyde dehydrogenase        K00128   488   1221 ( 298)   284  0.423  480   -> 7
tng:GSTEN00009913G001 unnamed protein product      K00128   518   1221 ( 130)   284  0.429  483   -> 26
xtr:448267 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondri K00128   521   1221 (  70)   284  0.436  484   -> 17
afm:AFUA_7G01000 aldehyde dehydrogenase         K00128   493   1220 (  12)   284  0.431  492   -> 24
cau:Caur_3336 aldehyde dehydrogenase                510   1220 ( 119)   284  0.428  500   -> 7
chl:Chy400_3598 Aldehyde Dehydrogenase               510   1220 ( 119)   284  0.428  500   -> 7
cyj:Cyan7822_5005 Aldehyde Dehydrogenase        K00128   490   1220 ( 267)   284  0.423  482   -> 5
ath:AT3G24503 aldehyde dehydrogenase 2C4        K12355   501   1219 (  19)   284  0.418  488   -> 14
gtt:GUITHDRAFT_64806 hypothetical protein        K00128   482   1219 (  9)   284  0.417  484   -> 14
lcm:102360306 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   523   1219 (  25)   284  0.423  504   -> 17
tgu:100217978 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   520   1219 ( 106)   284  0.424  481   -> 18
zma:541913 cytosolic aldehyde dehydrogenase RF2C    K12355   502   1219 (  32)   284  0.403  496   -> 27
brs:S23_62250 putative betaine aldehyde dehydrogenase  K00128   498   1218 (  45)   283  0.404  502   -> 10
cfa:610941 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondri K00128   538   1218 (  54)   283  0.415  499   -> 18
eus:EUTSA_v10002492mg hypothetical protein             501   1218 (  57)   283  0.417  487   -> 15
pmaj:107211700 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial  K00128   520   1218 ( 108)   283  0.424  481   -> 14
rcu:8284821 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4  K12355   501   1218 (  3)   283  0.419  504   -> 21
dai:Desaci_2682 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00130   503   1217 ( 757)   283  0.418  490   -> 3
lcd:clem_13885 Betaine aldehyde dehydrogenase           488   1217 ( 555)   283  0.425  499   -> 8
cag:Cagg_1018 Aldehyde Dehydrogenase                510   1216 ( 127)   283  0.424  495   -> 8
hcq:109521879 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   518   1216 (  96)   283  0.424  481   -> 17
lav:100657192 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   521   1216 ( 134)   283  0.414  500   -> 22
rla:Rhola_00000830 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase      502   1216 ( 243)   283  0.413  496   -> 6
chx:102170543 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   520   1215 (  85)   283  0.418  500   -> 19
jcu:105640404 aldehyde dehydrogenase family 2 member B4 K00128   541   1215 (  22)   283  0.433  496   -> 18
noe:CLI64_13470 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   489   1215 ( 263)   283  0.420  481   -> 7
ola:101172271 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   520   1215 (  88)   283  0.429  483   -> 18
pda:103720725 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      501   1215 (  23)   283  0.403  486   -> 18
sus:Acid_6729 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00128   469   1215 ( 283)   283  0.443  463   -> 10
clu:CLUG_04537 hypothetical protein           K00128   518   1214 (  87)   283  0.439  476   -> 9
clus:A9F13_25g00330 putative aldehyde dehydrogenase (NA K00128   518   1214 (  87)   283  0.439  476   -> 9
dpo:Dpse_GA25309 uncharacterized protein        K00128   557   1214 (  17)   283  0.428  484   -> 14
mgg:MPLG2_0028 putative aldehyde dehydrogenase DhaS        476   1214 ( 312)   283  0.447  481   <-> 6
oas:101116511 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   520   1214 (  84)   283  0.418  500   -