SSDB Gene Cluster Search Result

KEGG ID :lip:LI0331 (428 a.a.)
Definition:alpha-amylase; K07405 alpha-amylase
Include: best hitsGap size:
Sort by: SW-score KEGG-species
Search against:All organisms Selected organism group
Threshold:

lipLI0327LI0328LI0329LI0330LI0331(K07405)LI0332(K16153)LI0333(K00930)LI0334(K03667)LI0335(K01996)LI0336(K01995)LI0337(K01998)LI0338(K01997)LI0339(K01999)LI0340LI0341
lirLAW_00339LAW_00340LAW_00341LAW_00342LAW_00343LAW_00344LAW_00345(K00930)LAW_00346(K03667)LAW_00347(K01996)LAW_00348(K01995)LAW_00349(K01998)LAW_00350(K01997)LAW_00351(K01999)LAW_00352LAW_00353
ddnDND132_0219DND132_1489DND132_3088DND132_3087DND132_3086DND132_3085(K16153)DND132_1477(K00930)DND132_3167(K03667)DND132_2655(K01996)DND132_2651(K01995)DND132_2654(K01998)DND132_2653(K01997)DND132_2652(K01999)DND132_3460DND132_3458
dpiBN4_10735BN4_11324BN4_20186BN4_20185BN4_20184BN4_20183BN4_11316(K00930)BN4_11085(K03667)BN4_11798(K01996)BN4_11802(K01995)BN4_11799(K01998)BN4_11800(K01997)BN4_11801(K01999)BN4_20520BN4_20518
dasDaes_1867Daes_0856Daes_2706Daes_2707Daes_2708Daes_2709(K16153)Daes_2882(K00930)Daes_0871(K03667)Daes_3021(K01996)Daes_3025(K01995)Daes_2460(K01998)Daes_3023(K01997)Daes_2462(K01999)Daes_2201Daes_2203(K03286)
cmr  Cycma_1031Cycma_1030Cycma_1029(K07405)Cycma_4557(K00688)Cycma_3911(K00930)Cycma_0986(K03667)    Cycma_1486  
evi  Echvi_0751Echvi_0752Echvi_0753Echvi_3247Echvi_3850(K00930)Echvi_4669(K03667)   Echvi_1280(K10440)   
baccBRDCF_09340(K07089) BRDCF_02980BRDCF_02985BRDCF_02990BRDCF_02995BRDCF_02235(K00930)        
bbdBelba_2208(K07058) Belba_1558Belba_1559Belba_1560Belba_2593Belba_1374(K00930)Belba_3758(K03667)       
rbcBN938_1431 BN938_2198BN938_2199BN938_2200BN938_1113BN938_1932(K00930)      BN938_0963 
osp  Odosp_0293Odosp_0294Odosp_0295(K07405)Odosp_0296(K16153)Odosp_2810(K00930)    Odosp_2170(K09816)   
ash  AL1_10710AL1_10730AL1_10740AL1_10700AL1_17550(K00930)    AL1_25270(K02123)   
afd  Alfi_1238Alfi_1239Alfi_1240Alfi_1237(K16153)Alfi_1679(K00930)    Alfi_1575   
saal   L336_0975L336_0976 L336_0752(K00931)        
sbe   RAAC3_TM7C01G0752RAAC3_TM7C01G0753 RAAC3_TM7C01G0377(K00926)        
bvsBARVI_11545(K10716) BARVI_05455BARVI_05450BARVI_05445BARVI_01900(K00688)BARVI_08230(K00930)   BARVI_08745    
doi  FH5T_01920FH5T_06790FH5T_06785FH5T_06780(K00688)FH5T_16985(K00930)        
pdiBDI_1390(K08974)BDI_0203BDI_0208BDI_0209BDI_0210(K07405)BDI_2005(K00688)BDI_0488(K00930)    BDI_2587   
tfo  BFO_0171BFO_0170BFO_0169BFO_3305(K00688)BFO_2826(K00930)    BFO_0651(K09816)BFO_2801BFO_3151(K07058) 
chu  CHU_3810CHU_0802(K00754)CHU_0801(K07405)CHU_1581(K00693)CHU_3086(K00930)CHU_2990(K03667)CHU_1259(K11963)CHU_1258(K11962)  CHU_1255(K11959)  
coc  Coch_0988Coch_0986Coch_0985(K07405)Coch_1285(K16153)     Coch_1836   
ddsDdes_0964Ddes_0041Ddes_0471Ddes_0470Ddes_0469(K07405)Ddes_0468(K16153)Ddes_0190(K00930)Ddes_1012(K03667)Ddes_0476(K01996)Ddes_0475(K01995)Ddes_0474(K01998)Ddes_0473(K01997)Ddes_0472(K01999)Ddes_0595Ddes_0596
ccm  Ccan_04120Ccan_04080Ccan_04070Ccan_04060(K16153)         
top  TOPB45_0282TOPB45_0281TOPB45_0280(K07405)TOPB45_0279(K00688)TOPB45_1036(K00930)TOPB45_0202(K03667)   TOPB45_1291(K09816)   
pgtPGTDC60_2110 PGTDC60_0619PGTDC60_0618PGTDC60_0617PGTDC60_1822(K00688)    PGTDC60_0951(K01998)PGTDC60_0950(K01997)   
pgnPGN_1147 PGN_0429PGN_0428PGN_0427(K07405)PGN_0733(K00688)    PGN_1324(K01998)PGN_1325(K01997)PGN_1328(K01999)  
pgiPG1359 PG1681PG1682PG1683(K07405)PG0699(K00688)         
tcmHL41_01240(K09816) HL41_06735HL41_06740HL41_06745 HL41_03245(K00930)HL41_09065(K03667)       
sat  SYN_00295SYN_00881SYN_00880(K07405)SYN_00879(K16153)SYN_02154(K00930)SYN_02153(K03667)SYN_00785(K01996) SYN_00787(K01998)SYN_00788(K01997)SYN_00789(K01999) SYN_02891
mvo   Mvol_0052Mvol_0053(K07405)Mvol_0263(K00688)Mvol_1369(K00930)      Mvol_0533 
ppn  Palpr_0116Palpr_0115Palpr_0114(K07405)Palpr_0151(K00688)Palpr_1695(K00930)     Palpr_2566(K02188)  
bhlBache_1973 Bache_1453Bache_1454Bache_1455Bache_2019(K00688)Bache_0529(K00930)   Bache_1433Bache_2452   
bfr  BF0998BF0999BF1000(K07405)BF2726(K00688)BF0240(K00930)     BF2010(K01372)  
bfs  BF0919BF0920BF0921(K07405)BF2741(K00688)BF0197(K00930)     BF2064(K01372) BF0946
bfg  BF638R_0979BF638R_0980BF638R_0982BF638R_2751(K00688)BF638R_0189(K00930)     BF638R_2135(K01372)  
bthBT_1343BT_0211BT_4303BT_4304BT_4305(K07405)BT_1293(K00688)BT_3395(K00930)      BT_1795 
bsa  Bacsa_0748Bacsa_0749Bacsa_0750Bacsa_3641(K00688)Bacsa_3036(K00930)    Bacsa_2998(K08974)   
bxy  BXY_34170BXY_34180BXY_34190BXY_00190(K00688)BXY_47800(K00931)      BXY_16660 
pto  PTO1238PTO1239PTO1240(K07405)PTO0067(K00700)PTO1471(K05828)      PTO1083 
bvu  BVU_2774BVU_2775BVU_2776(K07405)BVU_3510(K00688)BVU_1338(K00930)     BVU_2550  
pmz  HMPREF0659_A5932HMPREF0659_A5930HMPREF0659_A5929(K07405)HMPREF0659_A6343(K00688)      HMPREF0659_A6722(K01712)  
pdtPrede_1915(K00342) Prede_2159Prede_2160Prede_2161Prede_0391(K00688)Prede_0025(K00930)        
pitPIN17_A0462 PIN17_A1288PIN17_A1289PIN17_A1290PIN17_A0355(K00688)      PIN17_A0799 PIN17_A0643
tvo  TVN0429TVN0430TVN0431(K07405)TVN1021(K18128)TVN0259(K00926)   TVN1455    
pru  PRU_1661PRU_1660PRU_1659(K07405)PRU_0671(K00688)PRU_2621(K00930)     PRU_1451  
pogPogu_1427  Pogu_0252(K00703)Pogu_0251(K07405)Pogu_0249(K00688)Pogu_1379(K05828) Pogu_1913(K01996)   Pogu_0369(K01999)  
pro  HMPREF0669_00548HMPREF0669_00547HMPREF0669_00546HMPREF0669_01966(K00688)         
pcl   Pcal_1038(K00703)Pcal_1039(K07405)Pcal_1041(K00688)Pcal_0372(K05828) Pcal_0844(K01996)   Pcal_0446(K01999)  
fac  FACI_IFERC01G1349FACI_IFERC01G1350FACI_IFERC01G1351 FACI_IFERC01G1525(K05828)     FACI_IFERC01G0706(K18128)  
tac  Ta0341Ta0340Ta0339m(K07405) Ta1350m(K00926)   Ta0221    
amu   Amuc_1869Amuc_1868(K07405)Amuc_0235(K00688)Amuc_1203(K00930)        
mcn  Mcup_0814Mcup_0818(K00703)Mcup_0817(K07405) Mcup_1908(K05828)        
pahPoras_1097 Poras_1034Poras_1033Poras_1032Poras_0588(K00688)     Poras_0319(K02015)   
mtt   Ftrac_3574Ftrac_3573(K07405)Ftrac_3576(K00693)Ftrac_1533(K00930)Ftrac_0809(K03667)    Ftrac_3642  
min  Minf_0890Minf_1330Minf_1329Minf_0255(K00688)Minf_2361(K00930)   Minf_1075(K03320)Minf_0410(K01992)   
tai  Taci_0888 Taci_0544Taci_0543(K00688)Taci_0449(K05828)Taci_1342(K03667)       

=> Graphics

[ SSDB | GENES | KEGG2 | KEGG | GenomeNet ]