SSDB Gene Cluster Search Result

KEGG ID :llt:CVCAS_0057 (532 a.a.)
Definition:pyruvate dehydrogenase E2 component (EC:2.3.1.12); K00627 pyruvate dehydrogenase E2 component (dihydrolipoamide acetyltransferase)
Include: best hitsGap size:
Sort by: SW-score KEGG-species
Search against:All organisms Selected organism group
Threshold:

lltCVCAS_0055CVCAS_0056(K00382)CVCAS_0057(K00627)CVCAS_0058(K00162)CVCAS_0059(K00161)CVCAS_0060(K03800)CVCAS_0061(K01126)CVCAS_0062(K06950)CVCAS_0063(K01867)CVCAS_0064(K04063)CVCAS_0065CVCAS_0066(K03621)CVCAS_0067(K07024)
llk LLKF_0035(K00382)LLKF_0036(K00627)LLKF_0037(K00162)LLKF_0038(K00161)LLKF_0039(K03800)LLKF_0040(K01126)LLKF_0041(K06950)LLKF_0042(K01867)LLKF_0043(K04063)LLKF_0044LLKF_0046(K03621)LLKF_0047(K07024)
llx NCDO2118_0035(K00382)NCDO2118_0036(K00627)NCDO2118_0037(K00162)NCDO2118_0038(K00161)NCDO2118_0039(K03800)NCDO2118_0040(K01126)NCDO2118_0041(K06950)NCDO2118_0042(K01867)NCDO2118_0044(K04063)NCDO2118_0045NCDO2118_0047(K03621)NCDO2118_0048(K07024)
lla L0036(K00382)L0035(K00627)L0034(K00162)L0033(K00161)L64373(K03800)L1007(K01126)L1008(K06950)L0358(K01867)L68759(K04063)L69353L71174(K03621)L1009(K07024)
lld P620_00225(K00382)P620_00230(K00627)P620_00235(K00162)P620_00240(K00161)P620_00245(K03800)P620_00250(K01126)P620_00255(K06950)P620_00260(K01867)P620_00265(K04063)P620_00270P620_00280(K03621)P620_00285(K07024)
lls lilo_0033(K00382)lilo_0034(K00627)lilo_0035(K00162)lilo_0036(K00161)lilo_0037(K03800)lilo_0038(K01126)lilo_0039(K06950)lilo_0040(K01867)lilo_0041(K04063)lilo_0042lilo_0044(K03621)lilo_0045(K07024)
llj LG36_0036(K00382)LG36_0037(K00627)LG36_0038(K00162)LG36_0039(K00161)LG36_0040(K03800)LG36_0041(K01126)LG36_0042(K06950)LG36_0043(K01867)LG36_0044(K04063)LG36_0045LG36_0046(K03621)LG36_0047(K07024)
llmllmg_0070llmg_0071(K00382)llmg_0072(K00627)llmg_0073(K00162)llmg_0074(K00161)llmg_0075(K03800)llmg_0076(K01126)llmg_0077(K06950)llmg_0079(K01867)llmg_0080(K04063)llmg_0081llmg_0083(K03621)llmg_0084(K07024)
llnLLNZ_00345LLNZ_00350(K00382)LLNZ_00355(K00627)LLNZ_00360(K00162)LLNZ_00365(K00161)LLNZ_00370(K03800)LLNZ_00375(K01126)LLNZ_00380(K06950)LLNZ_00390(K01867)LLNZ_00395(K04063)LLNZ_00400LLNZ_00410(K03621)LLNZ_00415(K07024)
llwkw2_0045kw2_0046(K00382)kw2_0047(K00627)kw2_0048(K00162)kw2_0049(K00161)kw2_0050(K03800)kw2_0051(K01126)kw2_0052(K06950)kw2_0054(K01867)kw2_0055(K04063)kw2_0056kw2_0057(K03621)kw2_0058(K07024)
lliuc509_2215uc509_0031(K00382)uc509_0032(K00627)uc509_0033(K00162)uc509_0034(K00161)uc509_0035(K03800)uc509_0036(K01126)uc509_0037(K06950)uc509_0040(K01867)uc509_0042(K04063)uc509_0043uc509_0045(K03621)uc509_0046(K07024)
llcLACR_2548LACR_0048(K00382)LACR_0049(K00627)LACR_0050(K00162)LACR_0051(K00161)LACR_0052(K03800)LACR_0053(K01126) LACR_0058(K01867)LACR_0059(K04063)LACR_0060LACR_0061(K03621)LACR_0062(K07024)
llrllh_13045llh_0195(K00382)llh_0200(K00627)llh_0205(K00162)llh_0210(K00161)llh_0215(K03800)llh_0220(K01126)llh_0230(K06950)llh_0265(K01867)llh_0275(K04063)llh_0280llh_0285(K03621)llh_0290(K07024)
lgv LCGL_0029(K00382)LCGL_0030(K00627)LCGL_0031(K00162)LCGL_0032(K00161)LCGL_0033(K03800)LCGL_0034(K01126)LCGL_0035(K06950)LCGL_0036(K01867)LCGL_0037(K04063) LCGL_0039(K03621)LCGL_0040(K07024)
lgr LCGT_0029(K00382)LCGT_0030(K00627)LCGT_0031(K00162)LCGT_0032(K00161)LCGT_0033(K03800)LCGT_0034(K01126)LCGT_0035(K06950)LCGT_0036(K01867)LCGT_0037(K04063) LCGT_0039(K03621)LCGT_0040(K07024)
lci LCK_00427(K00382)LCK_00426(K00627)LCK_00425(K00162)LCK_00424(K00161)LCK_00423(K03800)LCK_00437(K01126)LCK_00294(K06950)LCK_00201(K01867)  LCK_00447(K03621)LCK_01454(K07024)
ooe OEOE_0331(K00382)OEOE_0330(K00627)OEOE_0329(K00162)OEOE_0328(K00161)OEOE_0327(K03800)OEOE_0949(K01126)OEOE_1748(K06950)OEOE_1800(K01867)  OEOE_0450(K03621)OEOE_0815
ers K210_00155(K00382)K210_00150(K00627)K210_00145(K00162)K210_00140(K00161)K210_00135(K03800) K210_03190(K06950)K210_01125(K01867) K210_06605 K210_07120(K07024)
erh ERH_0441(K00382)ERH_0440(K00627)ERH_0439(K00162)ERH_0438(K00161)ERH_0437(K03800) ERH_1040(K06950)ERH_0673(K01867) ERH_1618 ERH_0011(K07024)
lca LSEI_1308(K00382)LSEI_1307(K00627)LSEI_1306(K00162)LSEI_1305(K00161)LSEI_1473(K03800)LSEI_2760(K01126)LSEI_2635(K06950)LSEI_2624(K01867) LSEI_2873LSEI_1614(K03621)LSEI_2862(K07024)
lpqAF91_13870AF91_07320(K00382)AF91_07325(K00627)AF91_07330(K00162)AF91_07335(K00161)AF91_06510(K03800) AF91_13070(K06950)AF91_13025(K01867)  AF91_05820(K03621)AF91_14000(K07024)
lceLC2W_3041LC2W_1481(K00382)LC2W_1480(K00627)LC2W_1479(K00162)LC2W_1478(K00161)LC2W_1645(K03800)LC2W_2966(K01126)LC2W_2794(K06950)LC2W_2780(K01867) LC2W_3080LC2W_1786(K03621)LC2W_3069(K07024)
lcbLCABL_30350LCABL_15390(K00382)LCABL_15380(K00627)LCABL_15370(K00162)LCABL_15360(K00161)LCABL_16960(K03800)LCABL_29610(K01126)LCABL_28030(K06950)LCABL_27900(K01867) LCABL_30760LCABL_18290(K03621)LCABL_30640(K07024)
lcsLCBD_3056LCBD_1516(K00382)LCBD_1515(K00627)LCBD_1514(K00162)LCBD_1513(K00161)LCBD_1677(K03800) LCBD_2819(K06950)LCBD_2804(K01867) LCBD_3095LCBD_1814(K03621)LCBD_3084(K07024)
lcwBN194_29730BN194_15110(K00382)BN194_15100(K00627)BN194_15090(K00162)BN194_15080(K00161)BN194_16640(K03800)BN194_29060(K01126)BN194_27480(K06950)BN194_27360(K01867) BN194_30130BN194_17940(K03621)BN194_30020(K07024)
lczLCAZH_2844LCAZH_1302(K00382)LCAZH_1301(K00627)LCAZH_1300(K00162)LCAZH_1299(K00161)LCAZH_1463(K03800)LCAZH_2773(K01126)LCAZH_2604(K06950)LCAZH_2591(K01867) LCAZH_2884LCAZH_1603(K03621)LCAZH_2872(K07024)
lclLOCK919_3093LOCK919_1492(K00382)LOCK919_1491(K00627)LOCK919_1490(K00162)LOCK919_1489(K00161)LOCK919_1649(K03800)LOCK919_3024(K01126)LOCK919_2859(K06950)LOCK919_2846(K01867) LOCK919_3133LOCK919_1785(K03621)LOCK919_3120(K07024)
lpiLBPG_01438LBPG_00518(K00382)LBPG_00519(K00627)LBPG_00520(K00162)LBPG_00521(K00161)LBPG_00357(K03800)LBPG_01364(K01126)LBPG_01200(K06950)LBPG_01189(K01867) LBPG_01479LBPG_00889(K03621)LBPG_01466(K07024)
lcxLCA12A_0526LCA12A_1510(K00382)LCA12A_1509(K00627)LCA12A_1508(K00162)LCA12A_1507(K00161)LCA12A_1666(K03800)LCA12A_0459(K01126)LCA12A_0302(K06950)LCA12A_0293(K01867) LCA12A_0564LCA12A_1268(K03621)LCA12A_0552(K07024)
lkiLKI_03285LKI_02935(K00382)LKI_02940(K00627)LKI_02945(K00162)LKI_02950(K00161)LKI_02955(K03800)LKI_02920(K01126)LKI_05210(K06950)LKI_04670(K01867)  LKI_02785(K03621)LKI_07265(K07024)
lecLGMK_09055LGMK_00040(K00382)LGMK_00035(K00627)LGMK_00030(K00162)LGMK_00025(K00161)LGMK_00020(K03800)LGMK_00055(K01126)LGMK_07215(K06950)LGMK_07750(K01867)  LGMK_00190(K03621)LGMK_04880(K07024)
lcn C270_05890(K00382)C270_05895(K00627)C270_05900(K00162)C270_05905(K00161)C270_05910(K03800)C270_05845(K01126)C270_06515(K06950)C270_06990(K01867)  C270_05795(K03621)C270_01485(K07024)
lrcLOCK908_2917LOCK908_1374(K00382)LOCK908_1373(K00627)LOCK908_1372(K00162)LOCK908_1371(K00161)LOCK908_1541(K03800)LOCK908_2843(K01126)LOCK908_2707(K06950)LOCK908_2690(K01867) LOCK908_1300LOCK908_1696(K03621)LOCK908_0033(K07024)
lrlLC705_02827LC705_01337(K00382)LC705_01336(K00627)LC705_01335(K00162)LC705_01334(K00161)LC705_01495(K03800)LC705_02754(K01126)LC705_02631(K06950)LC705_02617(K01867) LC705_01265LC705_01640(K03621)LC705_00029(K07024)
lroLOCK900_2829LOCK900_1292(K00382)LOCK900_1291(K00627)LOCK900_1290(K00162)LOCK900_1289(K00161)LOCK900_1453(K03800)LOCK900_2756(K01126)LOCK900_2621(K06950)LOCK900_2604(K01867) LOCK900_1220LOCK900_1602(K03621)LOCK900_0031(K07024)
lmeLEUM_1917LEUM_0740(K00382)LEUM_0739(K00627)LEUM_0738(K00162)LEUM_0737(K00161)LEUM_0736(K03800)LEUM_1700(K01126)LEUM_0299(K06950)LEUM_1856(K01867)  LEUM_0537(K03621)LEUM_1772(K07024)
lmkLMES_1671LMES_0665(K00382)LMES_0664(K00627)LMES_0663(K00162)LMES_0662(K00161)LMES_0661(K03800)LMES_1471(K01126)LMES_0242(K06950)LMES_1611(K01867)  LMES_0466(K03621)LMES_1539(K07024)
lmmMI1_08360MI1_03390(K00382)MI1_03385(K00627)MI1_03380(K00162)MI1_03375(K00161)MI1_03370(K03800)MI1_07345(K01126)MI1_01240(K06950)MI1_08040(K01867)  MI1_02395(K03621)MI1_07680(K07024)
lpk LACPI_0825LACPI_0824LACPI_0823LACPI_0822LACPI_0821LACPI_0063LACPI_0064LACPI_0065  LACPI_0077LACPI_0067
lraLRHK_2943LRHK_1313(K00382)LRHK_1312(K00627)LRHK_1311(K00162)LRHK_1310(K00161)LRHK_1482(K03800)LRHK_2870(K01126)LRHK_2735(K06950)LRHK_2719(K01867) LRHK_1239LRHK_1630(K03621)LRHK_33(K07024)
lgeC269_00090C269_06880(K00382)C269_06885(K00627)C269_06890(K00162)C269_06895(K00161)C269_06900(K03800)C269_06855(K01126)C269_07530(K06950)C269_01590(K01867)  C269_06775(K03621)C269_01970(K07024)
lgs LEGAS_1378(K00382)LEGAS_1379(K00627)LEGAS_1380(K00162)LEGAS_1381(K00161)LEGAS_1382(K03800)LEGAS_1372(K01126)LEGAS_1523(K06950)LEGAS_0335(K01867)  LEGAS_1356(K03621)LEGAS_0408(K07024)
efi OG1RF_11144(K00382)OG1RF_11143(K00627)OG1RF_11142(K00162)OG1RF_11141(K00161)OG1RF_12105(K03800)OG1RF_11705(K01126)OG1RF_10222(K06950)OG1RF_11768(K01867)  OG1RF_12372(K03621) 
ene ENT_07990(K00382)ENT_07980(K00627)ENT_07970(K00162)ENT_10640(K00166)ENT_24700(K03800)ENT_14500(K01126)ENT_26520(K06950)ENT_15140(K01867)  ENT_28520(K03621) 
efs EFS1_1175(K00382)EFS1_1174(K00627)EFS1_1173(K00162)EFS1_1172(K00161)EFS1_2206(K03800)EFS1_1764(K01126)EFS1_0219(K06950)EFS1_1888(K01867)  EFS1_2536(K03621) 
efq DR75_430(K00382)DR75_429(K00627)DR75_428(K00162)DR75_427(K00161)DR75_1436(K03800)DR75_1000(K01126)DR75_2327(K06950)DR75_1075(K01867)  DR75_1824(K03621) 
efl EF62_1807(K00382)EF62_1806(K00627)EF62_1805(K00162)EF62_1804(K00161)EF62_2895(K03800)EF62_2464(K01126)EF62_0667(K06950)EF62_2523(K01867)  EF62_0178(K03621) 
efa EF1356(K00382)EF1355(K00627)EF1354(K00162)EF1353(K00161)EF2741(K03800)EF2163(K01126)EF0279(K06950)EF2228(K01867)  EF3112(K03621) 
efn DENG_01516(K00382)DENG_01515(K00627)DENG_01514(K00162)DENG_01513(K00161)DENG_02684(K03800)DENG_02205(K01126)DENG_00263(K06950)DENG_02279(K01867)  DENG_02994(K03621) 
efd EFD32_1168(K00382)EFD32_1167(K00627)EFD32_1166(K00162)EFD32_1165(K00161)EFD32_2358(K03800)EFD32_1755(K01126)EFD32_0218(K06950)EFD32_1816(K01867)  EFD32_2684(K03621) 
wko WKK_06350(K00382)WKK_06345(K00627)WKK_06340(K00162)WKK_06335(K00161)WKK_06330(K03800) WKK_05435(K06950)WKK_02375(K01867)  WKK_00610(K03621)WKK_04815(K07024)
caw Q783_04125(K00382)Q783_04120(K00627)Q783_04115(K00162)Q783_04110(K00161)Q783_03310(K03800) Q783_04260(K06950)Q783_03315(K01867)  Q783_04440(K03621)Q783_01910(K07024)
efu HMPREF0351_11228(K00382)HMPREF0351_11227(K00627)HMPREF0351_11226(K00162)HMPREF0351_11225(K00161)HMPREF0351_10758(K03800)HMPREF0351_12172(K01126)HMPREF0351_11329(K06950)HMPREF0351_11284(K01867)  HMPREF0351_10094(K03621)HMPREF0351_12472
efc EFAU004_01091(K00382)EFAU004_01092(K00627)EFAU004_01093(K00162)EFAU004_01094(K00161)EFAU004_00732(K03800)EFAU004_02190(K01126)EFAU004_00991(K06950)EFAU004_01037(K01867)  EFAU004_00132(K03621)EFAU004_02530
efm M7W_1726(K00382)M7W_1725(K00627)M7W_1724(K00162)M7W_1723(K00161)M7W_2140(K03800)M7W_2184(K01126)M7W_1837(K06950)M7W_1793(K01867)  M7W_321(K03621)M7W_45(K07024)
efau EFAU085_01255(K00382)EFAU085_01254(K00627)EFAU085_01253(K00162)EFAU085_01252(K00161)EFAU085_00680(K03800)EFAU085_02182(K01126)EFAU085_01354(K06950)EFAU085_01308(K01867)  EFAU085_00095(K03621)EFAU085_p1117(K07024)
eft M395_07625(K00382)M395_07620(K00627)M395_07615(K00162)M395_07610(K00161)M395_09910(K03800)M395_10170(K01126)M395_08120(K06950)M395_07905(K01867)  M395_00480(K03621) 
lsa LSA1082(K00382)LSA1083(K00627)LSA1084(K00162)LSA1085(K00161)LSA0934(K03800) LSA1145(K06950)LSA0327(K01867) LSA0125(K03294)LSA0700(K03621)LSA1427(K07024)
emu EMQU_1182(K00382)EMQU_1181(K00627)EMQU_1180(K00162)EMQU_1179(K00161)EMQU_0750(K03800)EMQU_0708(K01126)EMQU_1313(K06950)EMQU_1249(K01867)  EMQU_0121(K03621)EMQU_0372(K07024)
cml BN424_1370(K00382)BN424_1369(K00627)BN424_1368(K00162)BN424_1367(K00161)BN424_2396(K03800)BN424_2042(K01126)BN424_1420(K06950)BN424_2395(K01867)  BN424_1471(K03621) 
thl TEH_15260(K00382)TEH_15270(K00627)TEH_15280(K00162)TEH_15290(K00161)TEH_07190(K03800)TEH_09810(K01126)TEH_13680(K06950)TEH_13210(K01867)  TEH_22300(K03621)TEH_10990(K07024)
crnCAR_c01230CAR_c09210(K00382)CAR_c09200(K00627)CAR_c09190(K00162)CAR_c09180(K00161)CAR_c07440(K03800)CAR_c13160(K01126)CAR_c09500(K06950)CAR_c07450(K01867)  CAR_c09860(K03621) 
ecasECBG_01419ECBG_02161(K00382)ECBG_02160(K00627)ECBG_02159(K00162)ECBG_02158(K00161)ECBG_02068(K03800)ECBG_00042(K01126)ECBG_01013(K06950)ECBG_01066(K01867)  ECBG_01427(K03621)ECBG_00377(K07024)
ehr EHR_12850(K00382)EHR_12855(K00627)EHR_12860(K00162)EHR_12865(K00161)EHR_00945(K03800)EHR_07830(K01126)EHR_12260(K06950)EHR_12525(K01867)  EHR_04355(K03621) 
aurHMPREF9243_0739HMPREF9243_1600(K00382)HMPREF9243_1601(K00627)HMPREF9243_1602(K00162)HMPREF9243_1603(K00161)HMPREF9243_1775(K03800)HMPREF9243_0411(K01126)    HMPREF9243_1551(K03621)HMPREF9243_1980(K07024)
ppen T256_08720(K00382)T256_08725(K00627)T256_08730(K00162)T256_08735(K00161)T256_08740(K03800)T256_03895(K01126)T256_07150(K06950)T256_01385(K01867)  T256_04105(K03621)T256_08240(K07024)
ppe PEPE_1770(K00382)PEPE_1771(K00627)PEPE_1772(K00162)PEPE_1773(K00161)PEPE_1774(K03800)PEPE_0735(K01126)PEPE_1447(K06950)PEPE_0256(K01867)  PEPE_0840(K03621)PEPE_1674(K07024)
mpx MPD5_0995(K00382)MPD5_0996(K00627)MPD5_0997(K00162)MPD5_0998(K00161)MPD5_0292(K03800)  MPD5_1202(K01867) MPD5_0422MPD5_0236(K03621) 
lia JL58_05540(K00382)JL58_05535(K00627)JL58_05530(K00162)JL58_05525(K00161)JL58_04885(K03800)JL58_06730(K01126)JL58_09450(K06950)JL58_11660(K01867)  JL58_09630(K03621)JL58_04380(K07024)
lio JL53_06020(K00382)JL53_06015(K00627)JL53_06010(K00162)JL53_06005(K00161)JL53_05365(K03800)JL53_07240(K01126)JL53_09915(K06950)JL53_12160(K01867)  JL53_10095(K03621)JL53_04860(K07024)
lmoe BN418_1273(K00382)BN418_1272(K00627)BN418_1270(K00162)BN418_1269(K00161)BN418_0882(K03800)BN418_1528(K01126)BN418_2136(K06950)BN418_2648(K01867)  BN418_2176(K03621)BN418_0479(K07024)
lmob BN419_1270(K00382)BN419_1269(K00627)BN419_1268(K00162)BN419_1266(K00161)BN419_0889(K03800)BN419_1522(K01126)BN419_2137(K06950)BN419_2652(K01867)  BN419_2175(K03621)BN419_0487(K07024)
lms LMLG_2332(K00382)LMLG_2963(K00627)LMLG_2335(K00162)LMLG_2336(K00161)LMLG_1419(K03800)LMLG_2668(K01126)LMLG_2832(K06950)LMLG_0853(K01867)  LMLG_2052(K03621)LMLG_2004(K07024)
lmoq LM6179_1374(K00382)LM6179_1373(K00627)LM6179_1372(K00162)LM6179_1371(K00161)LM6179_1246(K03800)LM6179_2030(K01126)LM6179_2545(K06950)LM6179_2977(K01867)  LM6179_2579(K03621)LM6179_0721(K07024)
lmon LMOSLCC2376_1028(K00382)LMOSLCC2376_1027(K00627)LMOSLCC2376_1026(K00162)LMOSLCC2376_1025(K00161)LMOSLCC2376_0902(K03800)LMOSLCC2376_1246(K01126)LMOSLCC2376_1735(K06950)LMOSLCC2376_2155(K01867)  LMOSLCC2376_1770(K03621)LMOSLCC2376_0413(K07024)
lmj LMOG_00665(K00382)LMOG_00666(K00627)LMOG_00667(K00162)LMOG_00668(K00161)LMOG_00798(K03800)LMOG_00421(K01126)LMOG_03245(K06950)LMOG_01014(K01867)  LMOG_01431(K03621)LMOG_02660(K07024)
lmq LMM7_1085(K00382)LMM7_1084(K00627)LMM7_1083(K00162)LMM7_1082(K00161)LMM7_0967(K03800)LMM7_1376(K01126)LMM7_1865(K06950)LMM7_2300(K01867)  LMM7_1902(K03621)LMM7_0443(K07024)
lmom IJ09_05015(K00382)IJ09_05020(K00627)IJ09_05025(K00162)IJ09_05030(K00161)IJ09_05645(K03800)IJ09_03550(K01126)IJ09_00955(K06950)IJ09_13920(K01867)  IJ09_00785(K03621)IJ09_08225(K07024)
lmow AX10_13850(K00382)AX10_13845(K00627)AX10_13840(K00162)AX10_13835(K00161)AX10_13215(K03800)AX10_00535(K01126)AX10_03110(K06950)AX10_05285(K01867)  AX10_03280(K03621)AX10_10660(K07024)
lmn LM5578_1138(K00382)LM5578_1137(K00627)LM5578_1136(K00162)LM5578_1135(K00161)LM5578_1012(K03800)LM5578_1430(K01126)LM5578_1977(K06950)LM5578_2401(K01867)  LM5578_2011(K03621)LM5578_0453(K07024)
lmy LM5923_1092(K00382)LM5923_1091(K00627)LM5923_1090(K00162)LM5923_1089(K00161)LM5923_0966(K03800)LM5923_1383(K01126)LM5923_1928(K06950)LM5923_2352(K01867)  LM5923_1962(K03621)LM5923_0452(K07024)
lmoc LMOSLCC5850_1061(K00382)LMOSLCC5850_1060(K00627)LMOSLCC5850_1059(K00162)LMOSLCC5850_1058(K00161)LMOSLCC5850_0933(K03800)LMOSLCC5850_1351(K01126)LMOSLCC5850_1839(K06950)LMOSLCC5850_2266(K01867)  LMOSLCC5850_1871(K03621)LMOSLCC5850_0422(K07024)
lmt LMRG_00517(K00382)LMRG_00516(K00627)LMRG_00515(K00162)LMRG_00514(K00161)LMRG_02030(K03800)LMRG_00742(K01126)LMRG_02835(K06950)LMRG_01634(K01867)  LMRG_00956(K03621) 
lmh LMHCC_1572(K00382)LMHCC_1573(K00627)LMHCC_1574(K00162)LMHCC_1575(K00161)LMHCC_1691(K03800)LMHCC_1280(K01126)LMHCC_0785(K06950)LMHCC_0344(K01867)  LMHCC_0748(K03621)LMHCC_2219(K07024)
lmr LMR479A_1083(K00382)LMR479A_1082(K00627)LMR479A_1081(K00162)LMR479A_1080(K00161)LMR479A_0953(K03800)LMR479A_1376(K01126)LMR479A_1885(K06950)LMR479A_2311(K01867)  LMR479A_1919(K03621)LMR479A_0430(K07024)
lml lmo4a_1064(K00382)lmo4a_1063(K00627)lmo4a_1062(K00162)lmo4a_1061(K00161)lmo4a_0946(K03800)lmo4a_1348(K01126)lmo4a_1832(K06950)lmo4a_2259(K01867)  lmo4a_1866(K03621)lmo4a_0430(K07024)
lmod LMON_1065(K00382)LMON_1064(K00627)LMON_1063(K00162)LMON_1062(K00161)LMON_0937(K03800)LMON_1354(K01126)LMON_1844(K06950)LMON_2274(K01867)  LMON_1877(K03621)LMON_0428(K07024)
lmos LMOSLCC7179_1036(K00382)LMOSLCC7179_1035(K00627)LMOSLCC7179_1034(K00162)LMOSLCC7179_1033(K00161)LMOSLCC7179_0911(K03800)LMOSLCC7179_1262(K01126)LMOSLCC7179_1749(K06950)LMOSLCC7179_2176(K01867)  LMOSLCC7179_1782(K03621)LMOSLCC7179_0408(K07024)
lwe lwe1031(K00382)lwe1030(K00627)lwe1029(K00162)lwe1028(K00161)lwe0911(K03800)lwe1307(K01126)lwe1795(K06950)lwe2215(K01867)  lwe1828(K03621)lwe0383(K07024)
lmg LMKG_01867(K00382)LMKG_01868(K00627)LMKG_01869(K00162)LMKG_01870(K00161)LMKG_02361(K03800)LMKG_00929(K01126)LMKG_03100(K06950)LMKG_00111(K01867)  LMKG_00529(K03621)LMKG_01490(K07024)
lsg lse_0949(K00382)lse_0948(K00627)lse_0947(K00162)lse_0946(K00161)lse_0829(K03800)lse_1209(K01126)lse_1749(K06950)lse_2178(K01867)  lse_1789(K03621)lse_0742(K07024)
lmo lmo1055(K00382)lmo1054(K00627)lmo1053(K00162)lmo1052(K00161)lmo0931(K03800)lmo1292(K01126)lmo1777(K06950)lmo2198(K01867)  lmo1809(K03621)lmo0420(K07024)
lmoy LMOSLCC2479_1068(K00382)LMOSLCC2479_1067(K00627)LMOSLCC2479_1066(K00162)LMOSLCC2479_1065(K00161)LMOSLCC2479_0943(K03800)LMOSLCC2479_1352(K01126)LMOSLCC2479_1841(K06950)LMOSLCC2479_2263(K01867)  LMOSLCC2479_1873(K03621)LMOSLCC2479_0421(K07024)
lmx LMOSLCC2372_1069(K00382)LMOSLCC2372_1068(K00627)LMOSLCC2372_1067(K00162)LMOSLCC2372_1066(K00161)LMOSLCC2372_0944(K03800)LMOSLCC2372_1353(K01126)LMOSLCC2372_1843(K06950)LMOSLCC2372_2266(K01867)  LMOSLCC2372_1875(K03621)LMOSLCC2372_0423(K07024)
lmz LMOSLCC2482_1102(K00382)LMOSLCC2482_1101(K00627)LMOSLCC2482_1100(K00162)LMOSLCC2482_1099(K00161)LMOSLCC2482_0976(K03800)LMOSLCC2482_1342(K01126)LMOSLCC2482_1838(K06950)LMOSLCC2482_2264(K01867)  LMOSLCC2482_1871(K03621)LMOSLCC2482_0427(K07024)
lmoz LM1816_12542(K00382)LM1816_12537(K00627)LM1816_12532(K00162)LM1816_12527(K00161)LM1816_12992(K03800)LM1816_15117(K01126)LM1816_16118(K06950)LM1816_08163(K01867)  LM1816_11212(K03621)LM1816_01642(K07024)
lmp MUO_05550(K00382)MUO_05545(K00627)MUO_05540(K00162)MUO_05535(K00161)MUO_04930(K03800)MUO_06685(K01126)MUO_09125(K06950)MUO_11285(K01867)  MUO_09290(K03621)MUO_02310(K07024)
lmw LMOSLCC2755_1057(K00382)LMOSLCC2755_1056(K00627)LMOSLCC2755_1055(K00162)LMOSLCC2755_1054(K00161)LMOSLCC2755_0932(K03800)LMOSLCC2755_1295(K01126)LMOSLCC2755_1835(K06950)LMOSLCC2755_2266(K01867)  LMOSLCC2755_1870(K03621)LMOSLCC2755_0428(K07024)
lmoj LM220_05987(K00382)LM220_05982(K00627)LM220_05977(K00162)LM220_18730(K00161)LM220_04131(K03800)LM220_00820(K01126)LM220_01267(K06950)LM220_10545(K01867)  LM220_20090(K03621)LM220_18020(K07024)
lmox AX24_02675(K00382)AX24_02670(K00627)AX24_02665(K00162)AX24_02660(K00161)AX24_02030(K03800)AX24_03915(K01126)AX24_06630(K06950)AX24_08900(K01867)  AX24_06810(K03621)AX24_14920(K07024)
lmoa LMOATCC19117_1077(K00382)LMOATCC19117_1076(K00627)LMOATCC19117_1075(K00162)LMOATCC19117_1074(K00161)LMOATCC19117_0953(K03800)LMOATCC19117_1300(K01126)LMOATCC19117_1792(K06950)LMOATCC19117_2223(K01867)  LMOATCC19117_1826(K03621)LMOATCC19117_0448(K07024)
lmog BN389_13950(K00382)BN389_10850(K00627)BN389_10840(K00162)BN389_10830(K00161)BN389_09610(K03800)BN389_13160(K01126)BN389_18040(K06950)BN389_22310(K01867)  BN389_18350(K03621)BN389_04470(K07024)
lmol LMOL312_1056(K00382)LMOL312_1055(K00627)LMOL312_1054(K00162)LMOL312_1053(K00161)LMOL312_0932(K03800)LMOL312_1289(K01126)LMOL312_1784(K06950)LMOL312_2217(K01867)  LMOL312_1818(K03621)LMOL312_0431(K07024)
lmf LMOf2365_1076(K00382)LMOf2365_1075(K00627)LMOf2365_1074(K00162)LMOf2365_1073(K00161)LMOf2365_0952(K03800)LMOf2365_1309(K01126)LMOf2365_1802(K06950)LMOf2365_2231(K01867)  LMOf2365_1837(K03621)LMOf2365_0439(K07024)
lmok CQ02_07045(K00382)CQ02_05495(K00627)CQ02_05490(K00162)CQ02_05485(K00161)CQ02_04870(K03800)CQ02_06655(K01126)CQ02_09235(K06950)CQ02_11410(K01867)  CQ02_09395(K03621)CQ02_02290(K07024)
lmc Lm4b_01075(K00382)Lm4b_01074(K00627)Lm4b_01073(K00162)Lm4b_01072(K00161)Lm4b_00950(K03800)Lm4b_01301(K01126)Lm4b_01793(K06950)Lm4b_02225(K01867)  Lm4b_01825(K03621)Lm4b_00443(K07024)
lmot LMOSLCC2540_1055(K00382)LMOSLCC2540_1054(K00627)LMOSLCC2540_1053(K00162)LMOSLCC2540_1052(K00161)LMOSLCC2540_0930(K03800)LMOSLCC2540_1343(K01126)LMOSLCC2540_1857(K06950)LMOSLCC2540_2297(K01867)  LMOSLCC2540_1891(K03621)LMOSLCC2540_0442(K07024)
lmv Y193_10465(K00382)Y193_10470(K00627)Y193_10475(K00162)Y193_10480(K00161)Y193_11095(K03800)Y193_09245(K01126)Y193_06680(K06950)Y193_04495(K01867)  Y193_06520(K03621)Y193_13645(K07024)
lmoo LMOSLCC2378_1073(K00382)LMOSLCC2378_1072(K00627)LMOSLCC2378_1071(K00162)LMOSLCC2378_1070(K00161)LMOSLCC2378_0948(K03800)LMOSLCC2378_1306(K01126)LMOSLCC2378_1798(K06950)LMOSLCC2378_2229(K01867)  LMOSLCC2378_1832(K03621)LMOSLCC2378_0440(K07024)
wct WS74_0657(K00382)WS74_0658(K00627)WS74_0659(K00162)WS74_0660(K00161)WS74_0661(K03800)WS74_0389(K01126)WS74_1243(K06950)WS74_0067(K01867)  WS74_0331(K03621)WS74_0120(K07024)
wci WS105_0717(K00382)WS105_0718(K00627)WS105_0719(K00162)WS105_0720(K00161)WS105_0721(K03800)WS105_0386(K01126)WS105_1237(K06950)WS105_0068(K01867)  WS105_0329(K03621)WS105_0120(K07024)
linlin0332lin1047(K00382)lin1046(K00627)lin1045(K00162)lin1044(K00161)lin0931(K03800)lin1330(K01126)lin1889(K06950)lin2301(K01867)  lin1923(K03621)lin0440(K07024)
wce WS08_0655(K00382)WS08_0656(K00627)WS08_0657(K00162)WS08_0658(K00161)WS08_0659(K03800)WS08_0388(K01126)WS08_1174(K06950)WS08_0068(K01867)  WS08_0331(K03621)WS08_0121(K07024)
liv LIV_1000(K00382)LIV_0999(K00627)LIV_0998(K00162)LIV_0997(K00161)LIV_0873(K03800)LIV_1243(K01126)LIV_1754(K06950)LIV_2185(K01867)  LIV_1785(K03621) 
liiJL52_12630(K08972)JL52_05325(K00382)JL52_05320(K00627)JL52_05315(K00162)JL52_05310(K00161)JL52_04680(K03800)JL52_06570(K01126)JL52_09280(K06950)JL52_11475(K01867)  JL52_09435(K03621) 
liwAX25_12825(K08972)AX25_05405(K00382)AX25_05400(K00627)AX25_05395(K00162)AX25_05390(K00161)AX25_04760(K03800)AX25_06695(K01126)AX25_09440(K06950)AX25_11670(K01867)  AX25_09600(K03621) 
bseBsel_2925Bsel_1605(K00382)Bsel_1604(K00627)Bsel_1603(K00162)Bsel_1602(K00161)Bsel_2402(K03800)Bsel_0664(K01126)Bsel_1901(K06950)Bsel_1541(K01867) Bsel_1152Bsel_1708(K03621) 
lrgLRHM_2729LRHM_1269(K00382)LRHM_1268(K00627)LRHM_1267(K00162)LRHM_1266(K00161)LRHM_1420(K03800)LRHM_2660(K01126)LRHM_2523(K06950)LRHM_2505(K01867) LRHM_1199LRHM_1595(K03621)LRHM_0036(K07024)
lrhLGG_02839LGG_01323(K00382)LGG_01322(K00627)LGG_01321(K00162)LGG_01320(K00161)LGG_01479(K03800)LGG_02766(K01126)LGG_02627(K06950)LGG_02609(K01867) LGG_01252LGG_01659(K03621)LGG_00035(K07024)
pri PRIO_3816(K00382)PRIO_3817(K00627)PRIO_3818(K00162)PRIO_3819(K00161)PRIO_1518(K03800)PRIO_1323(K01126)PRIO_2462(K06950)PRIO_3099(K01867)  PRIO_3158(K03621)PRIO_3657(K07757)
paeqR50912_24710R50912_18825(K00382)R50912_18830(K00627)R50912_18835(K00162)R50912_18840(K00161)R50912_06625(K03800)R50912_17635(K01126)R50912_11930(K06950)R50912_28640(K01867)  R50912_15990(K03621) 
paenP40081_26840P40081_20545(K00382)P40081_20550(K00627)P40081_20555(K00162)P40081_20560(K00161)P40081_07440(K03800)P40081_19080(K01126)P40081_12345(K06950)P40081_31790(K01867)  P40081_17130(K03621) 
pgm PGRAT_17305(K00382)PGRAT_17310(K00627)PGRAT_17315(K00162)PGRAT_17320(K00161)PGRAT_07145(K03800)PGRAT_06285(K01126)PGRAT_11565(K06950)PGRAT_14275(K01867)  PGRAT_14645(K03621) 
paehH70357_25750H70357_20135(K00382)H70357_20140(K00627)H70357_20145(K00162)H70357_20150(K00161)H70357_06885(K03800)H70357_06045(K01126)H70357_12445(K06950)H70357_15790(K01867)  H70357_16305(K03621) 
pbd PBOR_20200(K00382)PBOR_20205(K00627)PBOR_20210(K00162)PBOR_20215(K00161)PBOR_07360(K03800)PBOR_06240(K01126)PBOR_12620(K06950)PBOR_30245(K01867)  PBOR_16855(K03621) 
paeaR70723_17460R70723_18100(K00382)R70723_18105(K00627)R70723_18110(K00162)R70723_18115(K00161)R70723_06055(K03800)R70723_05155(K01126)R70723_11135(K06950)R70723_27360(K01867)  R70723_14790(K03621)R70723_07720(K07024)
paee R70331_17065(K00382)R70331_17070(K00627)R70331_17075(K00162)R70331_17080(K00161)R70331_06065(K03800)R70331_05170(K01126)R70331_10915(K06950)R70331_26435(K01867)  R70331_14350(K03621)R70331_06815(K07024)
lbr LVIS_1407(K00382)LVIS_1408(K00627)LVIS_1409(K00162)LVIS_1410(K00161)LVIS_0180(K03800)LVIS_0993(K01126)LVIS_0133(K06950)LVIS_0448(K01867)  LVIS_0954(K03621)LVIS_0363(K07024)
paef R50345_16920(K00382)R50345_16925(K00627)R50345_16930(K00162)R50345_16935(K00161)R50345_06370(K03800)R50345_05270(K01126)R50345_10460(K06950)R50345_13105(K01867)  R50345_13600(K03621) 
pod PODO_16825(K00382)PODO_16830(K00627)PODO_16835(K00162)PODO_16840(K00161)PODO_05990(K03800)PODO_05230(K01126)PODO_09965(K06950)PODO_12925(K01867)  PODO_13420(K03621) 
lbk LVISKB_1352(K00382)LVISKB_1353(K00627)LVISKB_1354(K00162)LVISKB_1355(K00161)LVISKB_0181(K03800)LVISKB_0977(K01126)LVISKB_0132(K06950)LVISKB_0454(K01867)  LVISKB_1016(K03621)LVISKB_0375(K07024)
paej H70737_16675(K00382)H70737_16680(K00627)H70737_16685(K00162)H70737_16690(K00161)H70737_06210(K03800)H70737_05495(K01126)H70737_09945(K06950)H70737_12495(K01867)  H70737_12940(K03621) 
ppoy RE92_23205(K00382)RE92_23200(K00627)RE92_23195(K00162)RE92_23190(K00161)RE92_05270(K03800)RE92_10105(K01126)RE92_05055(K06950)RE92_16595(K01867)  RE92_02625(K03621)RE92_23555(K07024)
ppo PPM_2595(K00382)PPM_2596(K00627)PPM_2597(K00162)PPM_2598(K00161)PPM_1252(K03800)PPM_0347(K01126)PPM_1296(K06950)PPM_4129(K01867)  PPM_1844(K03621)PPM_2540(K07024)
ppq PPSQR21_026900(K00382)PPSQR21_026910(K00627)PPSQR21_026920(K00162)PPSQR21_026930(K00161)PPSQR21_013520(K03800)PPSQR21_003250(K01126)PPSQR21_013970(K06950)PPSQR21_041690(K01867)  PPSQR21_019240(K03621)PPSQR21_021540(K07024)
ppolX809_07615X809_14660(K00382)X809_14665(K00627)X809_14670(K00162)X809_14675(K00161)X809_07070(K03800)X809_01430(K01126)X809_07470(K06950)X809_21895(K01867)  X809_10005(K03621)X809_14350(K07024)
bbw BDW_02665(K00382)BDW_02670(K00627)BDW_03330(K00167)BDW_03325(K00166)BDW_09255(K03800)  BDW_07545(K01867)BDW_05705(K04063)   
lbhLbuc_2218Lbuc_0739(K00382)Lbuc_0738(K00627)Lbuc_0737(K00162)Lbuc_0736(K00161)Lbuc_2129(K03800)Lbuc_1162(K01126)Lbuc_2139(K06950)Lbuc_1610(K01867) Lbuc_1909Lbuc_1125(K03621)Lbuc_1961(K07024)
lbnLBUCD034_2325LBUCD034_0784(K00382)LBUCD034_0783(K00627)LBUCD034_0782(K00162)LBUCD034_0781(K00161)LBUCD034_2228(K03800)LBUCD034_1297(K01126)LBUCD034_2239(K06950)LBUCD034_1668(K01867) LBUCD034_1997LBUCD034_1258(K03621)LBUCD034_2048(K07024)
ppyPPE_01348PPE_02529(K00382)PPE_02530(K00627)PPE_02531(K00162)PPE_02532(K00161)PPE_01281(K03800)PPE_00323(K01126)PPE_01324(K06950)PPE_03931(K01867)  PPE_01846(K03621) 
ptaHPL003_19860HPL003_20290(K00382)HPL003_20285(K00627)HPL003_20280(K00162)HPL003_20275(K00161)HPL003_14810(K03800)HPL003_09305(K01126)HPL003_15190(K06950)HPL003_01610(K01867)  HPL003_17940(K03621)HPL003_20625(K07024)
lpzLp16_2298Lp16_1680(K00382)Lp16_1681(K00627)Lp16_1682(K00162)Lp16_1683(K00161)Lp16_2151(K03800)Lp16_1198(K01126)Lp16_2097(K06950)Lp16_0392(K01867)  Lp16_1246(K03621)Lp16_1451(K07024)
lpllp_2917lp_2151(K00382)lp_2152(K00627)lp_2153(K00162)lp_2154(K00161)lp_2734(K03800)lp_1578(K01126)lp_2664(K06950)lp_0434(K01867)  lp_1628(K03621)lp_1876(K07024)
lho LOOC260_113440(K00382)LOOC260_113450(K00627)LOOC260_113460(K00162)LOOC260_113470(K00161)LOOC260_106070(K03800) LOOC260_120070(K06950)LOOC260_103580(K01867)  LOOC260_110420(K03621) 
lptzj316_2778zj316_2149(K00382)zj316_2150(K00627)zj316_2151(K00162)zj316_2152(K00161)zj316_2623(K03800)zj316_1575(K01126)zj316_2564(K06950)zj316_0599(K01867)  zj316_1622(K03621)zj316_1855(K07024)
lpsLPST_C2402LPST_C1775(K00382)LPST_C1776(K00627)LPST_C1777(K00162)LPST_C1778(K00161)LPST_C2244(K03800)LPST_C1247(K01126)LPST_C2190(K06950)LPST_C0361(K01867)  LPST_C1293(K03621)LPST_C1506(K07024)
lpjJDM1_2338JDM1_1802(K00382)JDM1_1803(K00627)JDM1_1804(K00162)JDM1_1805(K00161)JDM1_2191(K03800)JDM1_1322(K01126)JDM1_2137(K06950)JDM1_0364(K01867)  JDM1_1368(K03621)JDM1_1577(K07024)
lprLBP_cg2348LBP_cg1724(K00382)LBP_cg1725(K00627)LBP_cg1726(K00162)LBP_cg1727(K00161)LBP_cg2201(K03800)LBP_cg1169(K01126)LBP_cg2145(K06950)LBP_cg0336(K01867)  LBP_cg1216(K03621)LBP_cg1429(K07024)
bbaBd2226(K07787)Bd0778(K00382)Bd0779(K00627)Bd0974(K00167)Bd0972(K00166)Bd2507(K03800)Bd2817(K01126)Bd1426(K06950)Bd0507(K01867)Bd1436(K04063)   
bbacEP01_07390EP01_18135(K00382)EP01_18140(K00627)EP01_14965(K00167)EP01_14960(K00166)EP01_08685(K03800)EP01_10215(K01126)EP01_03395(K06950)EP01_14425(K01867)EP01_03440(K04063)   
lpbSH83_12245SH83_09120(K00382)SH83_09125(K00627)SH83_09130(K00162)SH83_09135(K00161)SH83_11500(K03800)SH83_06555(K01126)SH83_11235(K06950)SH83_01905(K01867)  SH83_06780(K03621)SH83_07775(K07024)
bha BH2652(K00382)BH2653(K00627)BH2654(K00162)BH2655(K00161)BH0683(K03800)BH1080(K01126)BH2835(K06950)BH2200(K01867)  BH2493(K03621) 
lrt LRI_1272(K00382)LRI_1273(K00627)LRI_1274(K00162)LRI_1275(K00161)LRI_0314(K03800) LRI_1032(K06950)LRI_1752(K01867) LRI_0308LRI_0811(K03621)LRI_1371(K07024)
lrr N134_03485(K00382)N134_03480(K00627)N134_03475(K00162)N134_03470(K00161)N134_09215(K03800) N134_05060(K06950)N134_01060(K01867) N134_09245N134_06520(K03621)N134_02855(K07024)
lru HMPREF0538_21877(K00382)HMPREF0538_21876(K00627)HMPREF0538_21875(K00162)HMPREF0538_21874(K00161)HMPREF0538_20853(K03800) HMPREF0538_22205(K06950)HMPREF0538_21380(K01867) HMPREF0538_20862HMPREF0538_20166(K03621)HMPREF0538_21774(K07024)
lrf LAR_0611(K00382)LAR_0610(K00627)LAR_0609(K00162)LAR_0608(K00161)LAR_1565(K03800) LAR_0881(K06950)LAR_0194(K01867) LAR_1573LAR_1094(K03621)LAR_0531(K07024)
lre Lreu_0634(K00382)Lreu_0633(K00627)Lreu_0632(K00162)Lreu_0631(K00161)Lreu_1677(K03800) Lreu_0935(K06950)Lreu_0204(K01867) Lreu_1685Lreu_1161(K03621)Lreu_0545(K07024)
bcy Bcer98_2671(K00382)Bcer98_2672(K00627)Bcer98_2673(K00162)Bcer98_2674(K00161)Bcer98_0839(K03800)Bcer98_3887(K01126)Bcer98_1612(K06950)Bcer98_2370(K01867) Bcer98_3609(K03294)Bcer98_2505(K03621) 
bmycDJ92_3026DJ92_1064(K00382)DJ92_1065(K00627)DJ92_1066(K00162)DJ92_1067(K00161)DJ92_3728(K03800)DJ92_2461(K01126)DJ92_4735(K06950)DJ92_3795(K01867) DJ92_2113(K03294)DJ92_940(K03621) 
afl Aflv_1891(K00382)Aflv_1892(K00627)Aflv_1893(K00162)Aflv_1894(K00161)Aflv_0919(K03800)Aflv_1590(K01126) Aflv_2135(K01867) Aflv_1288(K03294)Aflv_1774(K03621) 
bcxBCA_3287BCA_4074(K00382)BCA_4075(K00627)BCA_4076(K00162)BCA_4077(K00161)BCA_1141(K03800)BCA_5524(K01126)BCA_2252(K06950)BCA_3443(K01867) BCA_5165(K03294)BCA_3953(K03621) 
bcfbcf_15890bcf_19720(K00382)bcf_19725(K00627)bcf_19730(K00162)bcf_19735(K00161)bcf_05500(K03800)bcf_26980(K01126)bcf_10685(K06950)bcf_05925(K01867) bcf_25185(K03294)bcf_19135(K03621) 
bcr BCAH187_A4088(K00382)BCAH187_A4089(K00627)BCAH187_A4090(K00162)BCAH187_A4091(K00161)BCAH187_A1248(K03800)BCAH187_A5552(K01126)BCAH187_A2307(K06950)BCAH187_A3378(K01867) BCAH187_A5170(K03294)BCAH187_A3901(K03621) 
btfYBT020_16055YBT020_19510(K00382)YBT020_19515(K00627)YBT020_19520(K00162)YBT020_19525(K00161)YBT020_06145(K03800)YBT020_26795(K01126)YBT020_11165(K06950)YBT020_16505(K01867) YBT020_24935(K03294)YBT020_18910(K03621) 
bans BAPAT_4010(K00382)BAPAT_4011(K00627)BAPAT_4012(K00162)BAPAT_4013(K00161)BAPAT_1033(K03800)BAPAT_5389(K01126)BAPAT_2068(K06950)BAPAT_1120(K01867) BAPAT_5044(K03294)BAPAT_3825(K03621) 
banhHYU01_16015HYU01_20445(K00382)HYU01_20450(K00627)HYU01_20455(K00162)HYU01_20460(K00161)HYU01_05715(K03800)HYU01_27440(K01126)HYU01_10805(K06950)HYU01_06125(K01867) HYU01_25725(K03294)HYU01_19505(K03621) 
bal BACI_c39260(K00382)BACI_c39270(K00627)BACI_c39280(K00162)BACI_c39290(K00161)BACI_c11260(K03800)BACI_c53680(K01126)BACI_c21170(K06950)BACI_c33030(K01867) BACI_c50270(K03294)BACI_c38060(K03621) 
bnc BCN_3870(K00382)BCN_3871(K00627)BCN_3872(K00162)BCN_3873(K00161)BCN_1064(K03800)BCN_5301(K01126)BCN_2117(K06950)BCN_3171(K01867) BCN_4920(K03294)BCN_3682(K03621) 
bcaBCE_3270BCE_4018(K00382)BCE_4019(K00627)BCE_4020(K00162)BCE_4021(K00161)BCE_1189(K03800)BCE_5503(K01126)BCE_2224(K06950)BCE_3376(K01867) BCE_5157(K03294)BCE_3895(K03621) 
btk BT9727_3712(K00382)BT9727_3713(K00627)BT9727_3714(K00162)BT9727_3715(K00161)BT9727_1001(K03800)BT9727_5054(K01126)BT9727_1981(K06950)BT9727_1081(K01867) BT9727_4728(K03294)BT9727_3594(K03621) 
btwBF38_4405BF38_5140(K00382)BF38_5141(K00627)BF38_5142(K00162)BF38_5143(K00161)BF38_2329(K03800)BF38_1096(K01126)BF38_3375(K06950)BF38_4521(K01867) BF38_778(K03294)BF38_5022(K03621) 
bcq BCQ_3758(K00382)BCQ_3759(K00627)BCQ_3760(K00162)BCQ_3761(K00161)BCQ_1154(K03800)BCQ_5213(K01126)BCQ_2133(K06950)BCQ_3154(K01867) BCQ_4838(K03294)BCQ_3638(K03621) 
bcz BCZK3728(K00382)BCZK3729(K00627)BCZK3730(K00162)BCZK3731(K00161)BCZK1004(K03800)BCZK5070(K01126)BCZK1963(K06950)BCZK1075(K01867) BCZK4743(K03294)BCZK3612(K03621) 
bcu BCAH820_3984(K00382)BCAH820_3985(K00627)BCAH820_3986(K00162)BCAH820_3987(K00161)BCAH820_1167(K03800)BCAH820_5466(K01126)BCAH820_2189(K06950)BCAH820_1259(K01867) BCAH820_5129(K03294)BCAH820_3867(K03621) 
btlBALH_2900BALH_3592(K00382)BALH_3593(K00627)BALH_3594(K00162)BALH_3595(K00161)BALH_0968(K03800)BALH_4870(K01126)BALH_1926(K06950)BALH_1041(K01867) BALH_4556(K03294)BALH_3484(K03621) 
bcef BcrFT9_03083(K00382)BcrFT9_03084(K00627)BcrFT9_03085(K00162)BcrFT9_03086(K00161)BcrFT9_00940(K03800)BcrFT9_04316(K01126)BcrFT9_01746(K06950)BcrFT9_01016(K01867) BcrFT9_04009(K03294)BcrFT9_02978(K03621) 
bcer BCK_15385(K00382)BCK_15380(K00627)BCK_15375(K00162)BCK_15370(K00161)BCK_02880(K03800)BCK_08485(K01126)BCK_23845(K06950)BCK_18410(K01867) BCK_10165(K03294)BCK_15985(K03621) 
mps MPTP_0948(K00382)MPTP_0947(K00627)MPTP_0946(K00162)MPTP_0945(K00161)MPTP_1774(K03800)  MPTP_0729(K01867) MPTP_1632MPTP_0257(K03621)MPTP_1513(K07024)
btn BTF1_18150(K00382)BTF1_18155(K00627)BTF1_18160(K00162)BTF1_18165(K00161)BTF1_03180(K03800)BTF1_25355(K01126)BTF1_08245(K06950)BTF1_14145(K01867) BTF1_23610(K03294)BTF1_17555(K03621) 
btb BMB171_C3633(K00382)BMB171_C3634(K00627)BMB171_C3635(K00162)BMB171_C3636(K00161)BMB171_C0959(K03800)BMB171_C4969(K01126)BMB171_C1936(K06950)BMB171_C3027(K01867)  BMB171_C3518(K03621) 
bthiBTK_29914BTK_20945(K00382)BTK_20950(K00627)BTK_20955(K00162)BTK_20960(K00161)BTK_06265(K03800)BTK_28520(K01126)BTK_11955(K06950)BTK_17730(K01867) BTK_26595(K03294)BTK_20360(K03621) 
bthu YBT1518_22020(K00382)YBT1518_22025(K00627)YBT1518_22030(K00162)YBT1518_22035(K00161)YBT1518_06565(K03800)YBT1518_30230(K01126)YBT1518_11880(K06950)YBT1518_18140(K01867) YBT1518_27880(K03294)YBT1518_21115(K03621) 
btt HD73_4253(K00382)HD73_4254(K00627)HD73_4255(K00162)HD73_4256(K00161)HD73_1243(K03800)HD73_4471(K01126)HD73_2412(K06950)HD73_3604(K01867) HD73_5384(K03294)HD73_4138(K03621) 
bthrYBT1520_30114YBT1520_21080(K00382)YBT1520_21085(K00627)YBT1520_21090(K00162)YBT1520_21095(K00161)YBT1520_06215(K03800)YBT1520_28670(K01126)YBT1520_11740(K06950)YBT1520_17740(K01867) YBT1520_26665(K03294)YBT1520_20470(K03621) 
btg BTB_c41030(K00382)BTB_c41040(K00627)BTB_c41050(K00162)BTB_c41060(K00161)BTB_c11540(K03800)BTB_c55740(K01126)BTB_c22110(K06950)BTB_c34040(K01867) BTB_c52420(K03294)BTB_c39790(K03621) 
bti BTG_29580(K00382)BTG_29575(K00627)BTG_29570(K00162)BTG_29565(K00161)BTG_15520(K03800)BTG_21515(K01126)BTG_09135(K06950)BTG_14860(K01867) BTG_23520(K03294)BTG_30520(K03621) 
bthtH175_328p098H175_ch4037(K00382)H175_ch4038(K00627)H175_ch4039(K00162)H175_ch4040(K00161)H175_ch1053(K03800)H175_ch5505(K01126)H175_ch2128(K06950)H175_ch3325(K01867) H175_ch5158(K03294)H175_ch3913(K03621) 
bcg BCG9842_B1168(K00382)BCG9842_B1167(K00627)BCG9842_B1166(K00162)BCG9842_B1165(K00161)BCG9842_B4185(K03800)BCG9842_B5454(K01126)BCG9842_B3146(K06950)BCG9842_B4110(K01867)  BCG9842_B1291(K03621) 
bbyCY96_29310CY96_18930(K00382)CY96_18935(K00627)CY96_18940(K00162)CY96_18945(K00161)CY96_04725(K03800)CY96_25995(K01126)CY96_09885(K06950)CY96_15740(K01867) CY96_24250(K03294)CY96_18340(K03621) 
bcb BCB4264_A4072(K00382)BCB4264_A4073(K00627)BCB4264_A4074(K00162)BCB4264_A4075(K00161)BCB4264_A1121(K03800)BCB4264_A5496(K01126)BCB4264_A2172(K06950)BCB4264_A3353(K01867) BCB4264_A5163(K03294)BCB4264_A3952(K03621) 
btc CT43_CH3975(K00382)CT43_CH3976(K00627)CT43_CH3977(K00162)CT43_CH3978(K00161)CT43_CH1038(K03800)CT43_CH5414(K01126)CT43_CH2097(K06950)CT43_CH3269(K01867) CT43_CH5076(K03294)CT43_CH3853(K03621) 
bpfBpOF4_21384BpOF4_01065(K00382)BpOF4_01070(K00627)BpOF4_01075(K00162)BpOF4_01080(K00161)BpOF4_12910(K03800)BpOF4_11140(K01126)BpOF4_01775(K06950)BpOF4_18890(K01867)  BpOF4_00365(K03621) 
btmMC28_G056MC28_3258(K00382)MC28_3259(K00627)MC28_3260(K00162)MC28_3261(K00161)MC28_0324(K03800)MC28_4607(K01126)MC28_1374(K06950)MC28_2486(K01867) MC28_4284(K03294)MC28_3076(K03621) 
bty Btoyo_1214(K00382)Btoyo_1215(K00627)Btoyo_1216(K00162)Btoyo_1217(K00161)Btoyo_3747(K03800)Btoyo_2570(K01126)Btoyo_4786(K06950)Btoyo_0575(K01867) Btoyo_2253(K03294)Btoyo_1090(K03621) 
baiBAA_3301BAA_4204(K00382)BAA_4205(K00627)BAA_4206(K00162)BAA_4207(K00161)BAA_1177(K03800)BAA_5648(K01126)BAA_2225(K06950)BAA_1265(K01867) BAA_5292(K03294)BAA_4015(K03621) 
barGBAA_3258GBAA_4181(K00382)GBAA_4182(K00627)GBAA_4183(K00162)GBAA_4184(K00161)GBAA_1089(K03800)GBAA_5622(K01126)GBAA_2163(K06950)GBAA_1188(K01867) GBAA_5261(K03294)GBAA_3991(K03621) 
batBAS3025BAS3880(K00382)BAS3881(K00627)BAS3882(K00162)BAS3883(K00161)BAS1017(K03800)BAS5222(K01126)BAS2009(K06950)BAS1099(K01867) BAS4886(K03294)BAS3704(K03621) 
bantA16_32800A16_41830(K00382)A16_41840(K00627)A16_41850(K00162)A16_41860(K00161)A16_11510(K03800)A16_56330(K01126)A16_21960(K06950)A16_12380(K01867) A16_52770(K03294)A16_39980(K03621) 
bahBAMEG_1360BAMEG_4222(K00382)BAMEG_4223(K00627)BAMEG_4224(K00162)BAMEG_4225(K00161)BAMEG_3487(K03800)BAMEG_5666(K01126)BAMEG_2432(K06950)BAMEG_3399(K01867) BAMEG_5314(K03294)BAMEG_0640(K03621) 
banrA16R_33210A16R_42360(K00382)A16R_42370(K00627)A16R_42380(K00162)A16R_42390(K00161)A16R_11650(K03800)A16R_57010(K01126)A16R_22230(K06950)A16R_12560(K01867) A16R_53390(K03294)A16R_40450(K03621) 
bax H9401_3986(K00382)H9401_3987(K00627)H9401_3988(K00162)H9401_3989(K00161)H9401_1029(K03800)H9401_5363(K01126)H9401_2051(K06950)H9401_1117(K01867) H9401_5018(K03294)H9401_3802(K03621) 
banvDJ46_2002DJ46_2878(K00382)DJ46_2879(K00627)DJ46_2880(K00162)DJ46_2881(K00161)DJ46_5541(K03800)DJ46_4268(K01126)DJ46_961(K06950)DJ46_26(K01867) DJ46_3932(K03294)DJ46_2692(K03621) 
banBA_3258BA_4181(K00382)BA_4182(K00627)BA_4183(K00162)BA_4184(K00161)BA_1089(K03800)BA_5622(K01126)BA_2163(K06950)BA_1188(K01867) BA_5261(K03294)BA_3991(K03621) 
bbat Bdt_0740(K00382)Bdt_0741(K00627)Bdt_0918(K00167)Bdt_0917(K00166)Bdt_2445(K03800)Bdt_2751(K01126)Bdt_1409(K06950)Bdt_0495(K01867)Bdt_1418(K04063)   
gst HW35_15945(K00382)HW35_15940(K00627)HW35_15935(K00162)HW35_15930(K00161)HW35_15000(K03800)HW35_03930(K01126)HW35_02910(K06950)HW35_15295(K01867)  HW35_16635(K03621) 
gth Geoth_2860(K00382)Geoth_2861(K00627)Geoth_2862(K00162)Geoth_2863(K00161)Geoth_1258(K03800)Geoth_1301(K01126)Geoth_0954(K15553)Geoth_3056(K01867)  Geoth_2734(K03621) 
gmc GY4MC1_2838(K00382)GY4MC1_2839(K00627)GY4MC1_2840(K00162)GY4MC1_2841(K00161)GY4MC1_1146(K03800)GY4MC1_2375(K01126)GY4MC1_0884(K15553)GY4MC1_3040(K01867)  GY4MC1_2721(K03621) 
bclABC1001ABC2417(K00382)ABC2418(K00627)ABC2419(K00162)ABC2420(K00161)ABC1613(K03800)ABC0356(K01126)ABC3311(K06950)ABC0274(K01867)  ABC2303(K03621) 
bceBC3225BC3970(K00382)BC3971(K00627)BC3972(K00162)BC3973(K00161)BC1086(K03800)BC5374(K01126)BC2150(K06950)BC3340(K01867) BC5013(K03294)BC3851(K03621) 
bweBcerKBAB4_0371BcerKBAB4_3796(K00382)BcerKBAB4_3797(K00627)BcerKBAB4_3798(K00162)BcerKBAB4_3799(K00161)BcerKBAB4_1006(K03800)BcerKBAB4_5167(K01126)BcerKBAB4_1999(K06950)BcerKBAB4_3081(K01867) BcerKBAB4_4845(K03294)BcerKBAB4_3676(K03621) 
gwc GWCH70_0955(K00382)GWCH70_0954(K00627)GWCH70_0953(K00162)GWCH70_0952(K00161)GWCH70_1752(K03800)GWCH70_1393(K01126) GWCH70_0754(K01867)  GWCH70_1079(K03621) 
bww bwei_0984(K00382)bwei_0983(K00627)bwei_0982(K00162)bwei_0981(K00161)bwei_3907(K03800)bwei_4409(K01126)bwei_2858(K06950)bwei_1580(K01867) bwei_4749(K03294)bwei_1104(K03621) 
bmyo BG05_2055(K00382)BG05_2054(K00627)BG05_2053(K00162)BG05_2052(K00161)BG05_4795(K03800)BG05_635(K01126)BG05_3836(K06950)BG05_2659(K01867) BG05_1005(K03294)BG05_2171(K03621) 
bcoBcell_1054Bcell_2665(K00382)Bcell_2666(K00627)Bcell_2667(K00162)Bcell_2668(K00161)Bcell_1551(K03800)Bcell_0649(K01126)Bcell_2178(K06950)Bcell_2912(K01867)  Bcell_2537(K03621) 
tapGZ22_12635GZ22_06180(K00382)GZ22_06175(K00627)GZ22_06170(K00162)GZ22_06165(K00161)GZ22_04955(K03800)GZ22_08750(K01126)GZ22_08115(K06950)GZ22_05110(K01867)  GZ22_06685(K03621) 
bmeg BG04_3643(K00382)BG04_3642(K00627)BG04_3641(K00162)BG04_3640(K00161)BG04_2900(K03800)BG04_1364(K01126)BG04_4286(K06950)BG04_2995(K01867)  BG04_1140(K03621) 
bmdBMD_2487BMD_1329(K00382)BMD_1328(K00627)BMD_1327(K00162)BMD_1326(K00161)BMD_0611(K03800)BMD_0466(K01126)BMD_1941(K06950)BMD_0705(K01867)  BMD_4210(K03621) 
gtn GTNG_0925(K00382)GTNG_0924(K00627)GTNG_0923(K00162)GTNG_0922(K00161)GTNG_2358(K03800)GTNG_2314(K01126) GTNG_0689(K01867)  GTNG_1041(K03621) 
gjf M493_05385(K00382)M493_05380(K00627)M493_05375(K00162)M493_05370(K00161)M493_12560(K03800)M493_12365(K01126) M493_04150(K01867)  M493_06035(K03621)M493_18035(K07024)
bli BL01619(K00382)BL01618(K00627)BL01617(K00162)BL01616(K00161)BL01079(K03800)BL05263(K01126)BL01368(K06950)BL03339(K01867)  BL02313(K03621) 
bmh BMWSH_3881(K00382)BMWSH_3882(K00627)BMWSH_3883(K00162)BMWSH_3884(K00161)BMWSH_4629(K03800)BMWSH_4779(K01126)BMWSH_3295(K06950)BMWSH_4550(K01867)    
bld BLi01677(K00382)BLi01676(K00627)BLi01675(K00162)BLi01674(K00161)BLi01102(K03800)BLi02589(K01126)BLi02326(K06950)BLi01231(K01867)  BLi01810(K03621) 
bmq BMQ_1349(K00382)BMQ_1348(K00627)BMQ_1347(K00162)BMQ_1346(K00161)BMQ_0608(K03800)BMQ_0464(K01126)BMQ_1985(K06950)BMQ_0704(K01867)  BMQ_4223(K03621) 
lsl LSL_0156(K00382)LSL_0155(K00627)LSL_0154(K00162)LSL_0153(K00161)LSL_0157(K03800) LSL_1580(K06950)LSL_0218(K01867)  LSL_0623(K03621)LSL_1702(K07024)
bag Bcoa_0220(K00382)Bcoa_0221(K00627)Bcoa_0222(K00162)Bcoa_0223(K00161)Bcoa_0390(K03800)Bcoa_2869(K01126)Bcoa_3292(K06950)Bcoa_0352(K01867)  Bcoa_0091(K03621) 
lsi HN6_00133(K00382)HN6_00132(K00627)HN6_00131(K00162)HN6_00130(K00161)HN6_00134(K03800) HN6_01328(K06950)HN6_00212(K01867)  HN6_00553(K03621)HN6_01424(K07024)
baco OXB_1906(K00382)OXB_1905(K00627)OXB_1904(K00162)OXB_1903(K00161)OXB_1667(K03800)OXB_2227(K01126) OXB_1802(K01867)  OXB_2010(K03621) 
blh BaLi_c17120(K00382)BaLi_c17110(K00627)BaLi_c17100(K00162)BaLi_c17090(K00161)BaLi_c12240(K03800)BaLi_c26730(K01126)BaLi_c24140(K06950)BaLi_c13630(K01867)  BaLi_c18430(K03621)BaLi_c28630(K07024)
gct GC56T3_2512(K00382)GC56T3_2513(K00627)GC56T3_2514(K00162)GC56T3_2515(K00161) GC56T3_1105(K01126) GC56T3_2735(K01867)  GC56T3_2365(K03621) 
lsjLSJ_4081LSJ_0186(K00382)LSJ_0185(K00627)LSJ_0184(K00162)LSJ_0183(K00161)LSJ_0187(K03800) LSJ_1639(K06950)LSJ_0266(K01867)  LSJ_0671(K03621)LSJ_1745c(K07024)
gycGYMC61_0701GYMC61_1835(K00382)GYMC61_1834(K00627)GYMC61_1833(K00162)GYMC61_1832(K00161) GYMC61_0258(K01126) GYMC61_1610(K01867)  GYMC61_1970(K03621) 
gyaGYMC52_2853GYMC52_0961(K00382)GYMC52_0960(K00627)GYMC52_0959(K00162)GYMC52_0958(K00161) GYMC52_2407(K01126) GYMC52_0734(K01867)  GYMC52_1093(K03621) 
gte GTCCBUS3UF5_12380(K00382)GTCCBUS3UF5_12370(K00627)GTCCBUS3UF5_12360(K00162)GTCCBUS3UF5_12350(K00161)GTCCBUS3UF5_27330(K03800)GTCCBUS3UF5_26760(K01126) GTCCBUS3UF5_9630(K01867)  GTCCBUS3UF5_13770(K03621) 
baci B1NLA3E_05740(K00382)B1NLA3E_05735(K00627)B1NLA3E_05730(K00162)B1NLA3E_05725(K00161)B1NLA3E_04025(K03800)B1NLA3E_15405(K01126)B1NLA3E_14365(K06950)B1NLA3E_04775(K01867)  B1NLA3E_06405(K03621) 
gka GK1061(K00382)GK1060(K00627)GK1059(K00162)GK1058(K00161)GK2420(K03800)GK2385(K01126) GK0809(K01867)  GK1188(K03621) 
bpumBW16_07315BW16_07625(K00382)BW16_07620(K00627)BW16_07615(K00162)BW16_07610(K00161)BW16_05240(K03800)BW16_11670(K01126)BW16_10530(K06950)BW16_06085(K01867)  BW16_08305(K03621)BW16_15750(K07024)
ggh GHH_c10000(K00382)GHH_c09990(K00627)GHH_c09980(K00162)GHH_c09970(K00161) GHH_c24590(K01126) GHH_c07530(K01867)  GHH_c11130(K03621) 
bacwQR42_06660QR42_06935(K00382)QR42_06930(K00627)QR42_06925(K00162)QR42_06920(K00161)QR42_05035(K03800)QR42_10875(K01126)QR42_09775(K06950)QR42_05520(K01867)  QR42_07600(K03621) 
bleBleG1_3653BleG1_2399(K00382)BleG1_2400(K00627)BleG1_2401(K00162)BleG1_2402(K00161)BleG1_1419(K03800)BleG1_0297(K01126)BleG1_0895(K06950)BleG1_2530(K01867)  BleG1_2291(K03621) 
bpuBPUM_1300BPUM_1358(K00382)BPUM_1357(K00627)BPUM_1356(K00162)BPUM_1355(K00161)BPUM_0968(K03800)BPUM_2151(K01126)BPUM_1924(K06950)BPUM_1068(K01867)  BPUM_1488(K03621) 
bacpSB24_02790SB24_02465(K00382)SB24_02470(K00627)SB24_02475(K00162)SB24_02480(K00161)SB24_04650(K03800)SB24_17495(K01126)SB24_18685(K06950)SB24_04160(K01867)  SB24_01845(K03621)SB24_16605
bsoBSNT_02350BSNT_02433(K00382)BSNT_02432(K00627)BSNT_02431(K00162)BSNT_02430(K00161)BSNT_01741(K03800)BSNT_01649(K01126)BSNT_03264(K06950)BSNT_01911(K01867)  BSNT_02604(K03621) 
bamiKSO_012460KSO_012135(K00382)KSO_012140(K00627)KSO_012145(K00162)KSO_012150(K00161)KSO_014635(K03800)KSO_008165(K01126)KSO_009420(K06950)KSO_014130(K01867)  KSO_011495(K03621)KSO_007300(K07024)
bamlBAM5036_1319BAM5036_1383(K00382)BAM5036_1382(K00627)BAM5036_1381(K00162)BAM5036_1380(K00161)BAM5036_0948(K03800)BAM5036_2169(K01126)BAM5036_1931(K06950)BAM5036_1042(K01867)  BAM5036_1508(K03621)BAM5036_2356
bamaRBAU_1364RBAU_1427(K00382)RBAU_1426(K00627)RBAU_1425(K00162)RBAU_1424(K00161)RBAU_1007(K03800)RBAU_2382(K01126)RBAU_1967(K06950)RBAU_1102(K01867)  RBAU_1548(K03621)RBAU_2554(K07024)
baqBACAU_1354BACAU_1419(K00382)BACAU_1418(K00627)BACAU_1417(K00162)BACAU_1416(K00161)BACAU_1005(K03800)BACAU_2259(K01126)BACAU_2009(K06950)BACAU_1103(K01867)  BACAU_1543(K03621)BACAU_2429(K07024)
bacyQF06_06050QF06_06330(K00382)QF06_06325(K00627)QF06_06320(K00162)QF06_06315(K00161)QF06_04050(K03800)QF06_03745(K01126)QF06_09150(K06950)QF06_04650(K01867)  QF06_06970(K03621) 
bamfU722_07355U722_07685(K00382)U722_07680(K00627)U722_07675(K00162)U722_07670(K00161)U722_05305(K03800)U722_12230(K01126)U722_10955(K06950)U722_05820(K01867)  U722_08340(K03621)U722_13115(K07024)
bayRBAM_013820RBAM_014450(K00382)RBAM_014440(K00627)RBAM_014430(K00162)RBAM_014420(K00161)RBAM_010450(K03800)RBAM_022460(K01126)RBAM_020030(K06950)RBAM_011420(K01867)  RBAM_015720(K03621)RBAM_024170(K07024)
bifN288_06540N288_08800(K00382)N288_08795(K00627)N288_08790(K00162)N288_08785(K00161)N288_07030(K03800)N288_22245(K01126)N288_16460(K06950)N288_07610(K01867)  N288_09485(K03621) 
bamyV529_13370V529_14020(K00382)V529_14010(K00627)V529_14000(K00162)V529_13990(K00161)V529_09870(K03800)V529_25190(K01126)V529_22080(K06950)V529_10890(K01867)  V529_15290(K03621)V529_27000(K07024)
bxhBAXH7_02066BAXH7_02007(K00382)BAXH7_02008(K00627)BAXH7_02009(K00162)BAXH7_02010(K00161)BAXH7_01008(K03800)BAXH7_02527(K01126)BAXH7_01435(K06950)BAXH7_02429(K01867)  BAXH7_01872(K03621)BAXH7_02711(K07024)
bampB938_07190B938_07525(K00382)B938_07520(K00627)B938_07515(K00162)B938_07510(K00161)B938_05035(K03800)B938_11605(K01126)B938_10350(K06950)B938_05545(K01867)  B938_08160(K03621)B938_12480(K07024)
bamcU471_14090U471_14780(K00382)U471_14770(K00627)U471_14760(K00162)U471_14750(K00161)U471_10380(K03800)U471_23210(K01126)U471_20640(K06950)U471_11380(K01867)  U471_16120(K03621)U471_25050(K07024)
bamnBASU_1343BASU_1407(K00382)BASU_1406(K00627)BASU_1405(K00162)BASU_1404(K00161)BASU_0984(K03800)BASU_2171(K01126)BASU_1934(K06950)BASU_1081(K01867)  BASU_1528(K03621)BASU_2360(K07024)
bamtAJ82_07935AJ82_08290(K00382)AJ82_08285(K00627)AJ82_08280(K00162)AJ82_08275(K00161)AJ82_05875(K03800)AJ82_12715(K01126)AJ82_11360(K06950)AJ82_06415(K01867)  AJ82_08995(K03621)AJ82_13650(K07024)
baoBAMF_1480BAMF_1536(K00382)BAMF_1535(K00627)BAMF_1534(K00162)BAMF_1533(K00161)BAMF_1114(K03800)BAMF_2316(K01126)BAMF_2089(K06950)BAMF_1215(K01867)  BAMF_1661(K03621)BAMF_2511(K07024)
bazBAMTA208_10125BAMTA208_09840(K00382)BAMTA208_09845(K00627)BAMTA208_09850(K00162)BAMTA208_09855(K00161)BAMTA208_04810(K03800)BAMTA208_12395(K01126)BAMTA208_07055(K06950)BAMTA208_11895(K01867)  BAMTA208_09200(K03621)BAMTA208_13280(K07024)
bqlLL3_01508LL3_01567(K00382)LL3_01566(K00627)LL3_01565(K00162)LL3_01564(K00161)LL3_01113(K03800)LL3_02604(K01126)LL3_02193(K06950)LL3_01221(K01867)  LL3_01749(K03621)LL3_02787(K07024)
bjsMY9_1540MY9_1600(K00382)MY9_1599(K00627)MY9_1598(K00162)MY9_1597(K00161)MY9_1126(K03800)MY9_1057(K01126)MY9_2191(K06950)MY9_1243(K01867)  MY9_1735(K03621) 
bssBSUW23_07215BSUW23_07515(K00382)BSUW23_07510(K00627)BSUW23_07505(K00162)BSUW23_07500(K00161)BSUW23_05185(K03800)BSUW23_13910(K01126)BSUW23_10715(K06950)BSUW23_05770(K01867)  BSUW23_08175(K03621) 
bstGYO_1739GYO_1800(K00382)GYO_1799(K00627)GYO_1798(K00162)GYO_1797(K00161)GYO_1323(K03800)GYO_2664(K01126)GYO_2412(K06950)GYO_1446(K01867)  GYO_1939(K03621) 
bqyMUS_1487MUS_1556(K00382)MUS_1555(K00627)MUS_1554(K00162)MUS_1553(K00161)MUS_1076(K03800)MUS_2708(K01126)MUS_2364(K06950)   MUS_1740(K03621)MUS_2891(K07024)
bsxC663_1447C663_1504(K00382)C663_1503(K00627)C663_1502(K00162)C663_1501(K00161)C663_1049(K03800)C663_0985(K01126)C663_2061(K06950)C663_1169(K01867)  C663_1633(K03621) 
bsqB657_14030B657_14610(K00382)B657_14600(K00627)B657_14590(K00162)B657_14580(K00161)B657_10250(K03800)B657_09620(K01126)B657_21890(K06950)B657_11420(K01867)  B657_15890(K03621) 
bmpNG74_01438NG74_01503(K00382)NG74_01502(K00627)NG74_01501(K00162)NG74_01500(K00161)NG74_01053(K03800)NG74_02351(K01126)NG74_02096(K06950)NG74_01153(K01867)  NG74_01634(K03621)NG74_02539(K07024)
bshBSU6051_14030BSU6051_14610(K00382)BSU6051_14600(K00627)BSU6051_14590(K00162)BSU6051_14580(K00161)BSU6051_10250(K03800)BSU6051_09620(K01126)BSU6051_21890(K06950)BSU6051_11420(K01867)  BSU6051_15890(K03621) 
bsusQ433_08050Q433_08365(K00382)Q433_08360(K00627)Q433_08355(K00162)Q433_08350(K00161)Q433_05800(K03800)Q433_05445(K01126)Q433_11920(K06950)Q433_06445(K01867)  Q433_09100(K03621) 
baclBS34A_15600BS34A_16210(K00382)BS34A_16200(K00627)BS34A_16190(K00162)BS34A_16180(K00161)BS34A_11390(K03800)BS34A_10810(K01126)BS34A_24130(K06950)BS34A_12600(K01867)  BS34A_17570(K03621) 
bsyI653_07215I653_07505(K00382)I653_07500(K00627)I653_07495(K00162)I653_07490(K00161)I653_05170(K03800)I653_04845(K01126)I653_10405(K06950)I653_05800(K01867)  I653_08170(K03621) 
siv SSIL_3151(K00382)SSIL_3152(K00627)SSIL_3153(K00162)SSIL_3154(K00161)SSIL_0719(K03800)SSIL_2746(K01126)SSIL_2599(K06950)SSIL_3236(K01867)  SSIL_3036(K03621) 
bsnBSn5_19090BSn5_19380(K00382)BSn5_19375(K00627)BSn5_19370(K00162)BSn5_19365(K00161)BSn5_17005(K03800)BSn5_16685(K01126)BSn5_01405(K06950)BSn5_17620(K01867)  BSn5_20055(K03621) 
bspU712_07375U712_07680(K00382)U712_07675(K00627)U712_07670(K00162)U712_07665(K00161)U712_05225(K03800)U712_04895(K01126)U712_10580(K06950)U712_05865(K01867)  U712_08355(K03621) 
bslA7A1_1549A7A1_0566(K00382)A7A1_0567(K00627)A7A1_0568(K00162)A7A1_0569(K00161)A7A1_3709(K03800)A7A1_3765(K01126)A7A1_2875(K06950)A7A1_0959(K01867)  A7A1_3496(K03621) 
bsulBSUA_01529BSUA_01589(K00382)BSUA_01588(K00627)BSUA_01587(K00162)BSUA_01586(K00161)BSUA_01122(K03800)BSUA_01057(K01126)BSUA_02354(K06950)BSUA_01242(K01867)  BSUA_01720(K03621) 
bsuBSU14030BSU14610(K00382)BSU14600(K00627)BSU14590(K00162)BSU14580(K00161)BSU10250(K03800)BSU09620(K01126)BSU21890(K06950)BSU11420(K01867)  BSU15890(K03621) 
bsutBSUB_01529BSUB_01589(K00382)BSUB_01588(K00627)BSUB_01587(K00162)BSUB_01586(K00161)BSUB_01122(K03800)BSUB_01057(K01126)BSUB_02354(K06950)BSUB_01242(K01867)  BSUB_01720(K03621) 
bsrI33_1582I33_1641(K00382)I33_1640(K00627)I33_1639(K00162)I33_1638(K00161)I33_1157(K03800)I33_1090(K01126)I33_2247(K06950)I33_1274(K01867)  I33_1775(K03621) 
byaBANAU_1317BANAU_1382(K00382)BANAU_1381(K00627)BANAU_1380(K00162)BANAU_1379(K00161)BANAU_0949(K03800)BANAU_2398(K01126)BANAU_2109(K06950)BANAU_1048(K01867)  BANAU_1541(K03621)BANAU_2574(K07024)
balmBsLM_1493BsLM_1555BsLM_1554BsLM_1553BsLM_1551BsLM_1067BsLM_1002BsLM_2131BsLM_1193  BsLM_1686 
bacbOY17_09995OY17_10325(K00382)OY17_10320(K00627)OY17_10315(K00162)OY17_10310(K00161)OY17_07910(K03800)OY17_14500(K01126)OY17_13050(K06950)OY17_08410(K01867)  OY17_10940(K03621)OY17_15370(K07024)
exm U719_11275(K00382)U719_11280(K00627)U719_11285(K00162)U719_11290(K00161)U719_03810(K03800)U719_08365(K01126)U719_04950(K06950)U719_11530(K01867)  U719_10780(K03621) 
lgy T479_04170(K00382)T479_04165(K00627)T479_04160(K00162)T479_04155(K00161)T479_19465(K03800)T479_02090(K01126)T479_08795(K06950)T479_03530(K01867)  T479_04875(K03621) 
vir X953_12655(K00382)X953_12660(K00627)X953_12665(K00162)X953_12670(K00161)X953_05265(K03800)X953_10505(K01126)X953_11145(K06950)X953_05520(K01867)  X953_12120(K03621) 
bambBAPNAU_2377BAPNAU_2308(K00382)BAPNAU_2309(K00627)BAPNAU_2310(K00162)BAPNAU_2311(K00161)BAPNAU_2754(K03800)BAPNAU_1339(K01126)BAPNAU_1726(K06950)BAPNAU_2653(K01867)  BAPNAU_2179(K03621)BAPNAU_1146(K07024)
bex A11Q_696(K00382)A11Q_697(K00627)A11Q_795(K00167)A11Q_794(K00166) A11Q_1407(K01126)A11Q_275(K06950)A11Q_1236(K01867)A11Q_2484(K04063)A11Q_2121  
esiExig_1520Exig_2008(K00382)Exig_2009(K00627)Exig_2010(K00162)Exig_2011(K00161)Exig_0718(K03800)Exig_1704(K01126)Exig_0942(K06950)Exig_2059(K01867)  Exig_1910(K03621) 
ean Eab7_1857(K00382)Eab7_1858(K00627)Eab7_1859(K00162)Eab7_1860(K00161)Eab7_0691(K03800)Eab7_1510(K01126)Eab7_0913(K06950)Eab7_1906(K01867)  Eab7_1761(K03621) 
suh SAMSHR1132_09430(K00382)SAMSHR1132_09420(K00627)SAMSHR1132_09410(K00162)SAMSHR1132_09400(K00161)SAMSHR1132_08740(K03800)SAMSHR1132_15700(K01126)SAMSHR1132_19130(K06950)SAMSHR1132_08440(K01867)  SAMSHR1132_10700(K03621)SAMSHR1132_23460(K07024)
eatEAT1b_2146EAT1b_2788(K00382)EAT1b_2787(K00627)EAT1b_2786(K00162)EAT1b_2785(K00161)EAT1b_2467(K03800)EAT1b_1276(K01126)EAT1b_0494(K06950)EAT1b_2735(K01867)  EAT1b_2883(K03621)EAT1b_2466(K07024)
saz Sama_0377(K00382)Sama_1711(K09699)Sama_1710(K00167)Sama_1709(K00166) Sama_3037(K01126) Sama_3360(K01867)  Sama_1983(K03621) 
bck BCO26_0965(K00382)BCO26_0964(K00627)BCO26_0963(K00162)BCO26_0962(K00161)BCO26_0788(K03800)BCO26_2910(K01126) BCO26_0825(K01867)  BCO26_1096(K03621) 
bcoa BF29_9(K00382)BF29_8(K00627)BF29_7(K00162)BF29_6(K00161)BF29_3320(K03800)BF29_2190(K01126) BF29_3358(K01867)  BF29_128(K03621) 
suq HMPREF0772_12136(K00382)HMPREF0772_12137(K00627)HMPREF0772_12138(K00162)HMPREF0772_12139(K00161)HMPREF0772_12207(K03800)HMPREF0772_11432(K01126)HMPREF0772_11104(K06950)HMPREF0772_12240(K01867)  HMPREF0772_12003(K03621)HMPREF0772_10665(K07024)
batrTD68_04270TD68_04555(K00382)TD68_04550(K00627)TD68_04545(K00162)TD68_04540(K00161)TD68_02365(K03800)TD68_09490(K01126)TD68_07950(K06950)TD68_02925(K01867)  TD68_05205(K03621) 
baeBATR1942_04785BATR1942_05075(K00382)BATR1942_05070(K00627)BATR1942_05065(K00162)BATR1942_05060(K00161)BATR1942_02735(K03800)BATR1942_10395(K01126)BATR1942_08795(K06950)BATR1942_03345(K01867)  BATR1942_05740(K03621) 
bbe BBR47_32950(K00382)BBR47_32960(K00627)BBR47_32970(K00162)BBR47_32980(K00161)BBR47_46650(K03800)BBR47_20890(K01126)BBR47_52760(K06950)BBR47_13250(K01867)  BBR47_36280(K03621) 
bmet BMMGA3_05310(K00382)BMMGA3_05305(K00627)BMMGA3_05300(K00162)BMMGA3_05295(K00161)BMMGA3_11530(K03800)BMMGA3_11360(K01126)BMMGA3_10290(K06950)BMMGA3_04510(K01867)  BMMGA3_05955(K03621) 
ssdSPSINT_0256SPSINT_0805(K00382)SPSINT_0804(K00627)SPSINT_0803(K00162)SPSINT_0802(K00161)SPSINT_0731(K03800)SPSINT_1490(K01126)SPSINT_1752(K06950)SPSINT_0673(K01867) SPSINT_0073SPSINT_0938(K03621) 
sdt SPSE_1695(K00382)SPSE_1696(K00627)SPSE_1697(K00162)SPSE_1698(K00161)SPSE_1785(K03800)SPSE_1070(K01126)SPSE_0737(K06950)SPSE_1849(K01867) SPSE_2404SPSE_1571(K03621) 
oihOB0402OB1415(K00382)OB1414(K00627)OB1413(K00162)OB1412(K00161)OB1174(K03800)OB2833(K01126)OB1742(K06950)OB1208(K01867)  OB1522(K03621) 
aacAaci_1523Aaci_0454(K00382)Aaci_0455(K00627)Aaci_0456(K00162)Aaci_0457(K00161) Aaci_0074(K01126) Aaci_2351(K01867)  Aaci_1342(K03621) 
fbl Fbal_0372(K00382)Fbal_2356(K09699)Fbal_2357(K00167)Fbal_2358(K00166) Fbal_0503(K01126)Fbal_3736(K06950)Fbal_0330(K01867)  Fbal_1394(K03621) 
sauc CA347_1011(K00382)CA347_1010(K00627)CA347_1009(K00162)CA347_1008(K00161)CA347_946(K03800)CA347_1711(K01126)CA347_2169(K06950)CA347_913(K01867)  CA347_1145(K03621)CA347_2599(K07024)
suy SA2981_1053(K00382)SA2981_1052(K00627)SA2981_1051(K00162)SA2981_1050(K00161)SA2981_0981(K03800)SA2981_1679(K01126)SA2981_2030(K06950)SA2981_0951(K01867)  SA2981_1187(K03621)SA2981_2461(K07024)
sauw SAI5S5_1007760(K00382)SAI5S5_1007750(K00627)SAI5S5_1007740(K00162)SAI5S5_1007730(K00161)SAI5S5_1007260(K03800)SAI5S5_1012550(K01126)SAI5S5_1015330(K06950)SAI5S5_1006980(K01867)  SAI5S5_1008730(K03621)SAI5S5_1018740(K07024)
saj SaurJH9_1156(K00382)SaurJH9_1155(K00627)SaurJH9_1154(K00162)SaurJH9_1153(K00161)SaurJH9_1086(K03800)SaurJH9_1776(K01126)SaurJH9_2126(K06950)SaurJH9_0995(K01867)  SaurJH9_1288(K03621)SaurJH9_2548(K07024)
sauj SAI2T2_1007810(K00382)SAI2T2_1007800(K00627)SAI2T2_1007790(K00162)SAI2T2_1007780(K00161)SAI2T2_1007310(K03800)SAI2T2_1012600(K01126)SAI2T2_1015400(K06950)SAI2T2_1007030(K01867)  SAI2T2_1008780(K03621)SAI2T2_1018810(K07024)
sauy SAI8T7_1007800(K00382)SAI8T7_1007790(K00627)SAI8T7_1007780(K00162)SAI8T7_1007770(K00161)SAI8T7_1007300(K03800)SAI8T7_1012590(K01126)SAI8T7_1015370(K06950)SAI8T7_1007020(K01867)  SAI8T7_1008770(K03621)SAI8T7_1018780(K07024)
sug SAPIG1093(K00382)SAPIG1092(K00627)SAPIG1091(K00162)SAPIG1090(K00161)SAPIG1025(K03800)SAPIG1773(K01126)SAPIG2130(K06950)SAPIG0992(K01867)  SAPIG1228(K03621)SAPIG2577(K07024)
sad SAAV_1061(K00382)SAAV_1060(K00627)SAAV_1059(K00162)SAAV_1058(K00161)SAAV_0992(K03800)SAAV_1731(K01126)SAAV_2143(K06950)SAAV_0957(K01867)  SAAV_1201(K03621)SAAV_2590(K07024)
sav SAV1096(K00382)SAV1095(K00627)SAV1094(K00162)SAV1093(K00161)SAV1028(K03800)SAV1721(K01126)SAV2089(K06950)SAV0996(K01867)  SAV1229(K03621)SAV2525(K07024)
suc ECTR2_951(K00382)ECTR2_950(K00627)ECTR2_949(K00162)ECTR2_948(K00161)ECTR2_884(K03800)ECTR2_1561(K01126)ECTR2_1945(K06950)ECTR2_851(K01867)  ECTR2_1085(K03621)ECTR2_2377(K07024)
sah SaurJH1_1178(K00382)SaurJH1_1177(K00627)SaurJH1_1176(K00162)SaurJH1_1175(K00161)SaurJH1_1108(K03800)SaurJH1_1811(K01126)SaurJH1_2164(K06950)SaurJH1_1014(K01867)  SaurJH1_1313(K03621)SaurJH1_2600(K07024)
saunSAKOR_02348SAKOR_01018(K00382)SAKOR_01017(K00627)SAKOR_01016(K00162)SAKOR_01015(K00161)SAKOR_00946(K03800)SAKOR_01662(K01126)SAKOR_02055(K06950)SAKOR_00913(K01867)  SAKOR_01156(K03621)SAKOR_02514(K07024)
sauq SAI4T8_1007790(K00382)SAI4T8_1007780(K00627)SAI4T8_1007770(K00162)SAI4T8_1007760(K00161)SAI4T8_1007290(K03800)SAI4T8_1012590(K01126)SAI4T8_1015400(K06950)SAI4T8_1007010(K01867)  SAI4T8_1008760(K03621)SAI4T8_1018810(K07024)
sauv SAI7S6_1007800(K00382)SAI7S6_1007790(K00627)SAI7S6_1007780(K00162)SAI7S6_1007770(K00161)SAI7S6_1007300(K03800)SAI7S6_1012600(K01126)SAI7S6_1015390(K06950)SAI7S6_1007020(K01867)  SAI7S6_1008770(K03621)SAI7S6_1018800(K07024)
sau SA0946(K00382)SA0945(K00627)SA0944(K00162)SA0943-1(K00161)SA0884(K03800)SA1542(K01126)SA1892(K06950)SA0855(K01867)  SA1072(K03621)SA2313(K07024)
sud ST398NM01_1093(K00382)ST398NM01_1092(K00627)ST398NM01_1091(K00162)ST398NM01_1090(K00161)ST398NM01_1025(K03800)ST398NM01_1773(K01126)ST398NM01_2130(K06950)ST398NM01_0992(K01867)  ST398NM01_1228(K03621)ST398NM01_2577(K07024)
saud CH52_00405(K00382)CH52_00410(K00627)CH52_00415(K00162)CH52_00420(K00161)CH52_00740(K03800)CH52_10505(K01126)CH52_08510(K06950)CH52_00900(K01867)  CH52_12940(K03621)CH52_06375(K07024)
sauk SAI3T3_1007800(K00382)SAI3T3_1007790(K00627)SAI3T3_1007780(K00162)SAI3T3_1007770(K00161)SAI3T3_1007300(K03800)SAI3T3_1012580(K01126)SAI3T3_1015390(K06950)SAI3T3_1007020(K01867)  SAI3T3_1008770(K03621)SAI3T3_1018800(K07024)
saux SAI6T6_1007770(K00382)SAI6T6_1007760(K00627)SAI6T6_1007750(K00162)SAI6T6_1007740(K00161)SAI6T6_1007270(K03800)SAI6T6_1012560(K01126)SAI6T6_1015350(K06950)SAI6T6_1006990(K01867)  SAI6T6_1008740(K03621)SAI6T6_1018740(K07024)
saut SAI1T1_2007790(K00382)SAI1T1_2007780(K00627)SAI1T1_2007770(K00162)SAI1T1_2007760(K00161)SAI1T1_2007290(K03800)SAI1T1_2012580(K01126)SAI1T1_2015390(K06950)SAI1T1_2007010(K01867)  SAI1T1_2008760(K03621)SAI1T1_2018800(K07024)
saub C248_1123(K00382)C248_1122(K00627)C248_1121(K00162)C248_1120(K00161)C248_1052(K03800)C248_1761(K01126)C248_2100(K06950)C248_1019(K01867)  C248_1259(K03621)C248_2583(K07024)
saw SAHV_1088(K00382)SAHV_1087(K00627)SAHV_1086(K00162)SAHV_1085(K00161)SAHV_1021(K03800)SAHV_1707(K01126)SAHV_2074(K06950)SAHV_0991(K01867)  SAHV_1219(K03621)SAHV_2509(K07024)
saug SA268_0984(K00382)SA268_0983(K00627)SA268_0982(K00162)SA268_0981(K00161)SA268_0914(K03800)SA268_1668(K01126)SA268_2001(K06950)SA268_0881(K01867)  SA268_1121(K03621)SA268_2439(K07024)
suu M013TW_1028(K00382)M013TW_1027(K00627)M013TW_1026(K00162)M013TW_1025(K00161)M013TW_0956(K03800)M013TW_1733(K01126)M013TW_2047(K06950)M013TW_0919(K01867)  M013TW_1167(K03621)M013TW_2497(K07024)
sar SAR1070(K00382)SAR1069(K00627)SAR1068(K00162)SAR1067(K00161)SAR0997(K03800)SAR1798(K01126)SAR2178(K06950)SAR0964(K01867)  SAR1205(K03621)SAR2607(K07024)
saua SAAG_02205(K00382)SAAG_02204(K00627)SAAG_02203(K00162)SAAG_02202(K00161)SAAG_02136(K03800)SAAG_01623(K01126)SAAG_02302(K06950)SAAG_02104(K01867)  SAAG_01826(K03621)SAAG_00348(K07024)
sue SAOV_1040(K00382)SAOV_1039(K00627)SAOV_1038(K00162)SAOV_1037(K00161)SAOV_0973c(K03800)SAOV_1707(K01126)SAOV_2130(K06950)SAOV_0942c(K01867)  SAOV_1232(K03621)SAOV_2569c(K07024)
saus SA40_0967(K00382)SA40_0966(K00627)SA40_0965(K00162)SA40_0964(K00161)SA40_0897(K03800)SA40_1581(K01126)SA40_1846(K06950)SA40_0863(K01867)  SA40_1102(K03621)SA40_2278(K07024)
saue RSAU_000981(K00382)RSAU_000980(K00627)RSAU_000979(K00162)RSAU_000978(K00161)RSAU_000914(K03800)RSAU_001577(K01126)RSAU_001928(K06950)RSAU_000872(K01867)  RSAU_001111(K03621)RSAU_002366(K07024)
sauu SA957_0982(K00382)SA957_0981(K00627)SA957_0980(K00162)SA957_0979(K00161)SA957_0912(K03800)SA957_1664(K01126)SA957_1930(K06950)SA957_0878(K01867)  SA957_1117(K03621)SA957_2362(K07024)
blrBRLA_c024830BRLA_c029030(K00382)BRLA_c029040(K00627)BRLA_c029050(K00162)BRLA_c029060(K00161)BRLA_c028260(K03800)BRLA_c045340(K01126) BRLA_c017030(K01867)  BRLA_c033460(K03621) 
suf SARLGA251_10090(K00382)SARLGA251_10080(K00627)SARLGA251_10070(K00162)SARLGA251_10060(K00161)SARLGA251_09420(K03800)SARLGA251_16110(K01126)SARLGA251_18910(K06950)SARLGA251_09120(K01867)  SARLGA251_11400(K03621)SARLGA251_23000(K07024)
slgSLGD_02041SLGD_01779(K00382)SLGD_01780(K00627)SLGD_01781(K00162)SLGD_01782(K00161)SLGD_01841(K03800)SLGD_01210(K01126)SLGD_00933(K06950)SLGD_01872(K01867)  SLGD_01677(K03621)SLGD_00474(K07024)
slnSLUG_20140SLUG_17740(K00382)SLUG_17750(K00627)SLUG_17760(K00162)SLUG_17770(K00161)SLUG_18350(K03800)SLUG_12080(K01126)SLUG_09760(K06950)SLUG_18660(K01867)  SLUG_16740(K03621)SLUG_04720(K07024)
saxUSA300HOU_2172USA300HOU_1039(K00382)USA300HOU_1038(K00627)USA300HOU_1037(K00162)USA300HOU_1036(K00161)USA300HOU_0348(K03800)USA300HOU_1709(K01126)USA300HOU_2084(K06950)USA300HOU_0954(K01867)  USA300HOU_1165(K03621)USA300HOU_2514(K07024)
sacSACOL2170SACOL1105(K00382)SACOL1104(K00627)SACOL1103(K00162)SACOL1102(K00161)SACOL1034(K03800)SACOL1770(K01126)SACOL2080(K06950)SACOL1001(K01867)  SACOL1243(K03621)SACOL2536(K07024)
sauiAZ30_11525AZ30_05235(K00382)AZ30_05230(K00627)AZ30_05225(K00162)AZ30_05220(K00161)AZ30_04895(K03800)AZ30_08710(K01126)AZ30_11045(K06950)AZ30_04735(K01867)  AZ30_05905(K03621)AZ30_13235(K07024)
saeNWMN_2081NWMN_0962(K00382)NWMN_0961(K00627)NWMN_0960(K00162)NWMN_0959(K00161)NWMN_0897(K03800)NWMN_1614(K01126)NWMN_1993(K06950)NWMN_0866(K01867)  NWMN_1139(K03621)NWMN_2423(K07024)
suw SATW20_10910(K00382)SATW20_10900(K00627)SATW20_10890(K00162)SATW20_10880(K00161)SATW20_10240(K03800)SATW20_17110(K01126)SATW20_22280(K06950)SATW20_09940(K01867)  SATW20_12230(K03621)SATW20_26460(K07024)
suz MS7_1053(K00382)MS7_1052(K00627)MS7_1051(K00162)MS7_1050(K00161)MS7_0985(K03800)MS7_1727(K01126)MS7_2105(K06950)MS7_0952(K01867)  MS7_1187(K03621)MS7_2531(K07024)
saaSAUSA300_2139SAUSA300_0996(K00382)SAUSA300_0995(K00627)SAUSA300_0994(K00162)SAUSA300_0993(K00161)SAUSA300_0930(K03800)SAUSA300_1667(K01126)SAUSA300_2045(K06950)SAUSA300_0897(K01867)  SAUSA300_1122(K03621)SAUSA300_2464(K07024)
suk SAA6008_01051(K00382)SAA6008_01050(K00627)SAA6008_01049(K00162)SAA6008_01048(K00161)SAA6008_00982(K03800)SAA6008_01689(K01126)SAA6008_02127(K06950)SAA6008_00949(K01867)  SAA6008_01184(K03621)SAA6008_02563(K07024)
sut SAT0131_01134(K00382)SAT0131_01132(K00627)SAT0131_01131(K00162)SAT0131_01130(K00161)SAT0131_01062(K03800)SAT0131_01824(K01126)SAT0131_02247(K06950)SAT0131_01031(K01867)  SAT0131_01279(K03621)SAT0131_02728(K07024)
sasSAS2262SAS1031(K00382)SAS1030(K00627)SAS1029(K00162)SAS1028(K00161)SAS0960(K03800)SAS1647(K01126)SAS1993(K06950)SAS0866(K01867)  SAS1163(K03621)SAS2411(K07024)
samMW2292MW0979(K00382)MW0978(K00627)MW0977(K00162)MW0976(K00161)MW0908(K03800)MW1663(K01126)MW2012(K06950)MW0878(K01867)  MW1112(K03621)MW2445(K07024)
sauz SAZ172_1035(K00382)SAZ172_1034(K00627)SAZ172_1033(K00162)SAZ172_1032(K00161)SAZ172_0968(K03800)SAZ172_1734(K01126)SAZ172_2193(K06950)SAZ172_0936(K01867)  SAZ172_1233(K03621)SAZ172_2623(K07024)
saum BN843_10010(K00382)BN843_10000(K00627)BN843_9990(K00162)BN843_9980(K00161)BN843_9340(K03800)BN843_17240(K01126)BN843_21260(K06950)BN843_9000(K01867)  BN843_11370(K03621)BN843_25610(K07024)
saurSABB_03036SABB_01060(K00382)SABB_01059(K00627)SABB_01058(K00162)SABB_01057(K00161)SABB_00995(K03800)SABB_01846(K01126)SABB_03249(K06950)SABB_00964(K01867)  SABB_00277(K03621)SABB_01158(K07024)
sauf X998_1094(K00382)X998_1093(K00627)X998_1092(K00162)X998_1091(K00161)X998_1027(K03800)X998_1736(K01126)X998_2068(K06950)X998_0994(K01867)  X998_1230(K03621)X998_2508(K07024)
saoSAOUHSC_02435SAOUHSC_01043(K00382)SAOUHSC_01042(K00627)SAOUHSC_01041(K00162)SAOUHSC_01040(K00161)SAOUHSC_00963(K03800)SAOUHSC_01830(K01126)SAOUHSC_02324(K06950)SAOUHSC_00933(K01867)  SAOUHSC_01197(K03621)SAOUHSC_02831(K07024)
shu SHYC_08830(K00382)SHYC_08835(K00627)SHYC_08840(K00162)SHYC_08845(K00161)SHYC_09200(K03800)SHYC_06020(K01126)SHYC_03835(K06950)SHYC_09360(K01867)  SHYC_08270(K03621) 
suxSAEMRSA15_20850SAEMRSA15_09260(K00382)SAEMRSA15_09250(K00627)SAEMRSA15_09240(K00162)SAEMRSA15_09230(K00161)SAEMRSA15_08570(K03800)SAEMRSA15_16290(K01126)SAEMRSA15_19980(K06950)SAEMRSA15_08260(K01867)  SAEMRSA15_10620(K03621)SAEMRSA15_24240(K07024)
hhd HBHAL_2811(K00382)HBHAL_2810(K00627)HBHAL_2809(K00162)HBHAL_2808(K00161)HBHAL_2236(K03800)HBHAL_3430(K01126)HBHAL_3223(K06950)HBHAL_2301(K01867)  HBHAL_3000(K03621) 
suvSAVC_09770SAVC_04640(K00382)SAVC_04635(K00627)SAVC_04630(K00162)SAVC_04625(K00161)SAVC_04300(K03800)SAVC_07810(K01126)SAVC_09325(K06950)SAVC_04150(K01867)  SAVC_05310(K03621)SAVC_11500(K07024)
hch HCH_04743(K00382)HCH_03685(K09699)HCH_03686(K00167)HCH_03687(K00166) HCH_02696(K01126) HCH_04739(K01867)  HCH_02142(K03621) 
suj SAA6159_00952(K00382)SAA6159_00951(K00627)SAA6159_00950(K00162)SAA6159_00949(K00161)SAA6159_00883(K03800)SAA6159_01644(K01126)SAA6159_02003(K06950)SAA6159_00853(K01867)  SAA6159_01082(K03621)SAA6159_02421(K07024)
sab SAB0962(K00382)SAB0961(K00627)SAB0960(K00162)SAB0959(K00161)SAB0893c(K03800)SAB1579c(K01126)SAB1973(K06950)SAB0863c(K01867)  SAB1093(K03621)SAB2399c(K07024)
lmu LBLM1_05105(K00382)LBLM1_05100(K00627)LBLM1_05095(K00162)LBLM1_05090(K00161)LBLM1_05110(K03800)LBLM1_01325(K01126)LBLM1_04450(K06950)LBLM1_10525(K01867) LBLM1_06520LBLM1_03670(K03621)LBLM1_00380(K07024)
shm Shewmr7_3597(K00382)Shewmr7_1949(K09699)Shewmr7_1948(K00167)Shewmr7_1947(K00166) Shewmr7_3444(K01126) Shewmr7_0255(K01867)  Shewmr7_2469(K03621) 
shn Shewana3_0428(K00382)Shewana3_2129(K09699)Shewana3_2130(K00167)Shewana3_2131(K00166) Shewana3_0585(K01126) Shewana3_3886(K01867)  Shewana3_2561(K03621) 
axl AXY_16170(K00382)AXY_16180(K00627)AXY_16190(K00162)AXY_16200(K00161)AXY_07810(K03800)AXY_23900(K01126) AXY_17990(K01867)  AXY_15340(K03621) 
ssp SSP1693(K00382)SSP1694(K00627)SSP1695(K00162)SSP1696(K00161)SSP1757(K03800)SSP1816(K01126)SSP0794(K06950)SSP1789(K01867)  SSP1540(K03621)SSP0276(K07024)
mcl MCCL_0713(K00382)MCCL_0712(K00627)MCCL_0711(K00162)MCCL_0710(K00161)MCCL_1547(K03800)MCCL_1162(K01126)MCCL_1744(K06950)MCCL_0610(K01867)  MCCL_0814(K03621)MCCL_1085(K07024)
spc Sputcn32_3415(K00382)Sputcn32_1887(K09699)Sputcn32_1886(K00167)Sputcn32_1885(K00166)  Sputcn32_0584(K01992)Sputcn32_3698(K01867)  Sputcn32_1579(K03621) 
son SO_0426(K00382)SO_2341(K09699)SO_2340(K00167)SO_2339(K00166) SO_0587(K01126) SO_0294(K01867)  SO_2779(K03621) 
jeo JMA_15240(K00382)JMA_15230(K00627)JMA_15220(K00162)JMA_15210(K00161)JMA_13560(K03800)JMA_35630(K01126)JMA_19250(K06950)JMA_14090(K01867) JMA_03990JMA_16460(K03621) 
aadTC41_2990TC41_0585(K00382)TC41_0586(K00627)TC41_0587(K00162)TC41_0588(K00161) TC41_0094(K01126) TC41_2635(K01867)  TC41_1270(K03621) 
tco Theco_1716(K00382)Theco_1717(K00627)Theco_1718(K00162)Theco_1719(K00161) Theco_3589(K01126) Theco_0836(K01867)  Theco_2140(K03621) 
she Shewmr4_0430(K00382)Shewmr4_2026(K09699)Shewmr4_2027(K00167)Shewmr4_2028(K00166) Shewmr4_0586(K01126) Shewmr4_3690(K01867)  Shewmr4_2399(K03621) 
shaSH2321(K03449)SH1856(K00382)SH1857(K00627)SH1858(K00162)SH1859(K00161)SH1931(K03800)SH1203(K01126)SH0946(K06950)SH1962(K01867)  SH1685(K03621)SH0544(K07024)
sxy BE24_02805(K00382)BE24_02800(K00627)BE24_02795(K00162)BE24_02790(K00161)BE24_02485(K03800)BE24_04180(K01126)BE24_07920(K06950)BE24_02330(K01867)  BE24_03415(K03621)BE24_10115(K07024)
shhShL2_02179(K03449)ShL2_01727(K00382)ShL2_01728(K00627)ShL2_01729(K00162)ShL2_01730(K00161)ShL2_01793(K03800)ShL2_01090(K01126)ShL2_00837(K06950)ShL2_01823(K01867)  ShL2_01617(K03621)ShL2_00439(K07024)
swa A284_08350(K00382)A284_08355(K00627)A284_08360(K00162)A284_08365(K00161)A284_08640(K03800)A284_05195(K01126)A284_04020(K06950)A284_08790(K01867)  A284_07470(K03621)A284_01875(K07024)
sbp Sbal223_3854(K00382)Sbal223_2233(K09699)Sbal223_2234(K00167)Sbal223_2235(K00166) Sbal223_0091(K01126) Sbal223_3995(K01867)  Sbal223_2651(K03621) 
sxl SXYLSMQ121_1696(K00382)SXYLSMQ121_1697(K00627)SXYLSMQ121_1698(K00162)SXYLSMQ121_1699(K00161)SXYLSMQ121_1757(K03800)SXYLSMQ121_1080(K01126)SXYLSMQ121_0827(K06950)SXYLSMQ121_1787(K01867)  SXYLSMQ121_1578(K03621)SXYLSMQ121_0403(K07024)
lsp Bsph_1366(K00382)Bsph_1365(K00627)Bsph_1364(K00162)Bsph_1363(K00161)Bsph_0421(K03800)Bsph_0870(K01126)Bsph_2209(K06950)Bsph_1215(K01867)  Bsph_1516(K03621) 
rdn HMPREF0733_10005(K00382)HMPREF0733_10006(K00658)HMPREF0733_10604(K00162)HMPREF0733_10605(K00161) HMPREF0733_10790(K01126) HMPREF0733_11355(K01867)   HMPREF0733_11376(K07024)
sxo SXYL_01839(K00382)SXYL_01840(K00627)SXYL_01841(K00162)SXYL_01842(K00161)SXYL_01905(K03800)SXYL_01143(K01126)SXYL_00843(K06950)SXYL_01935(K01867)  SXYL_01656(K03621)SXYL_00409(K07024)
spas STP1_2154(K00382)STP1_2153(K00627)STP1_2152(K00162)STP1_2151(K00161)STP1_2096(K03800)STP1_0279(K01126)STP1_0524(K06950)STP1_2066(K01867)  STP1_2260(K03621)STP1_1018(K07024)
lfe LAF_1137(K00382)LAF_1138(K00627)LAF_1139(K00162)LAF_1140(K00161)LAF_1710(K03800)LAF_1018(K01126)LAF_1149(K06950)LAF_0067(K01867) LAF_0705LAF_1240(K03621)LAF_1748(K07024)
lff LBFF_1254(K00382)LBFF_1255(K00627)LBFF_1256(K00162)LBFF_1257(K00161)LBFF_1894(K03800)LBFF_1121(K01126)LBFF_1266(K06950)LBFF_0070(K01867)LBFF_1895 LBFF_1352(K03621)LBFF_1932(K07024)
seps DP17_2127(K00382)DP17_2126(K00627)DP17_2125(K00162)DP17_2124(K00161)DP17_2012(K03800)DP17_350(K01126)DP17_632(K06950)DP17_1977(K01867)  DP17_2235(K03621)DP17_1016(K07024)
shp Sput200_3553(K00382)Sput200_2104(K09699)Sput200_2105(K00167)Sput200_2106(K00166)Sput200_1964 Sput200_0508(K01992)Sput200_4010(K01867)  Sput200_1596(K03621) 
ser SERP0683(K00382)SERP0682(K00627)SERP0681(K00162)SERP0680(K00161)SERP0616(K03800)SERP1285(K01126)SERP1696(K06950)SERP0575(K01867)  SERP0795(K03621)SERP2088(K07024)
plnPlano_2833Plano_2022(K00382)Plano_2023(K00627)Plano_2024(K00162)Plano_2025(K00161)Plano_0869(K03800)Plano_2490(K01126)Plano_1642(K06950)Plano_2107(K01867)  Plano_1923(K03621) 
sepp SEB_00770(K00382)SEB_00769(K00627)SEB_00768(K00162)SEB_00767(K00161)SEB_00706(K03800)SEB_01421(K01126)SEB_01699(K06950)SEB_p102471(K01867)  SEB_00884(K03621)SEB_02081(K07024)
sca Sca_0722(K00382)Sca_0721(K00627)Sca_0720(K00162)Sca_0719(K00161)Sca_0644(K03800)Sca_1327(K01126)Sca_1590(K06950)Sca_0596(K01867) Sca_2384Sca_0852(K03621) 
acl ACL_1309(K00382)ACL_1310(K00627)ACL_1311(K00162)ACL_1312(K00161)ACL_1307(K03800)ACL_0804 ACL_1182(K01867)  ACL_0227(K03621) 
lfr LC40_0740(K00382)LC40_0741(K00627)LC40_0742(K00162)LC40_0743(K00161)LC40_1086(K03800)  LC40_0052(K01867) LC40_0472 LC40_1113(K07024)
sep SE0794(K00382)SE0793(K00627)SE0792(K00162)SE0791(K00161)SE0728(K03800)SE1397(K01126)SE1688(K06950)SE0685(K01867)  SE0904(K03621)SE2075(K07024)
cva CVAR_0939(K00382)CVAR_0938(K00627)CVAR_0937(K00162)CVAR_0936(K00161)CVAR_0780(K03800)CVAR_3077(K01126) CVAR_2243(K01867)CVAR_0434(K04063)  CVAR_0046(K07024)
sbb Sbal175_0495(K00382)Sbal175_2268(K09699)Sbal175_2269(K00167)Sbal175_2270(K00166) Sbal175_0096(K01126) Sbal175_0305(K01867)  Sbal175_2624(K03621) 
pjdPjdr2_2485Pjdr2_2653(K00382)Pjdr2_2652(K00627)Pjdr2_2651(K00162)Pjdr2_2650(K00161)Pjdr2_2172(K03800)Pjdr2_5325(K01126)Pjdr2_0714(K06950)Pjdr2_4883(K01867)  Pjdr2_3494(K03621) 
rmu RMDY18_07290(K00382)RMDY18_07280(K00658)RMDY18_02180(K00162)RMDY18_02170(K00161) RMDY18_00850(K01126) RMDY18_16520(K01867)   RMDY18_16280(K07024)
ilo IL0460(K00382)IL1678(K09699)IL1679(K00167)IL1680(K00166)IL0300(K03800)IL2303(K01126) IL2323(K01867)IL2550(K04063) IL1343(K03621) 
pdu PDUR_15605(K00382)PDUR_15610(K00627)PDUR_15615(K00162)PDUR_15620(K00161)PDUR_07525(K03800)PDUR_06610(K01126)PDUR_14650(K06950)PDUR_12110(K01867)  PDUR_13545(K03621) 
apal BN85401540(K00382)BN85401530(K00627)BN85401520(K00162)BN85401510(K00161)BN85401610(K03800) BN85407150(K06950)BN85402620(K01867)  BN85411980(K03621) 
ili K734_02305(K00382)K734_08455(K09699)K734_08460(K00167)K734_08465(K00166)K734_01505(K03800)K734_11595(K01126) K734_11695(K01867)K734_12830(K04063) K734_06750(K03621) 
sbn Sbal195_4052(K00382)Sbal195_2201(K09699)Sbal195_2200(K00167)Sbal195_2199(K00166) Sbal195_0095(K01126) Sbal195_4193(K01867)  Sbal195_1756(K03621) 
lfu HR49_19375(K00382)HR49_19380(K00627)HR49_19385(K00162)HR49_19390(K00161)HR49_04445(K03800)HR49_21710(K01126)HR49_15180(K06950)HR49_20075(K01867)  HR49_18680(K03621) 
sbt Sbal678_4085(K00382)Sbal678_2205(K09699)Sbal678_2204(K00167)Sbal678_2203(K00166) Sbal678_0099(K01126) Sbal678_4227(K01867)  Sbal678_1795(K03621) 
shw Sputw3181_0528(K00382)Sputw3181_2121(K09699)Sputw3181_2122(K00167)Sputw3181_2123(K00166)Sputw3181_1966 Sputw3181_3588(K01992)Sputw3181_3840(K01867)  Sputw3181_2443(K03621) 
aau AAur_1756(K00382)AAur_1755(K00658)AAur_3892(K00162)AAur_1521(K00161)AAur_2129(K03800)AAur_0369(K01126) AAur_1237(K01867)AAur_1752(K04063)AAur_1180  
sth STH414(K00382)STH413(K00627)STH412(K00162)STH411(K00161)STH561(K03800)STH2458(K01126) STH1411(K01867)  STH1447(K03621) 
pste PSTEL_15555(K00382)PSTEL_15560(K00627)PSTEL_15565(K00162)PSTEL_15570(K00161)PSTEL_07165(K03800)PSTEL_06350(K01126) PSTEL_22465(K01867)  PSTEL_13290(K03621) 
sbm Shew185_3932(K00382)Shew185_2151(K09699)Shew185_2150(K00167)Shew185_2149(K00166) Shew185_0090(K01126) Shew185_4075(K01867)  Shew185_1713(K03621) 
ppm PPSC2_c2886(K00382)PPSC2_c2887(K00627)PPSC2_c2888(K00162)PPSC2_c2889(K00161)PPSC2_c1375(K03800)PPSC2_c0374(K01126)PPSC2_c1421(K06950)PPSC2_c4413(K01867)  PPSC2_c2048(K03621)PPSC2_c2825(K07024)
arr ARUE_c16600(K00382)ARUE_c16590(K00658)ARUE_c40350(K00162)ARUE_c14350(K00161)ARUE_c22850(K03800)ARUE_c03420(K01126) ARUE_c11730(K01867)ARUE_c16560(K04063)ARUE_c11140(K03294)  
psab PSAB_13935(K00382)PSAB_13940(K00627)PSAB_13945(K00162)PSAB_13950(K00161)PSAB_06380(K03800)PSAB_05285(K01126)PSAB_15090(K06950)PSAB_10415(K01867)  PSAB_11890(K03621) 
hel HELO_3110(K00382)HELO_2372(K09699)HELO_2371(K00167)HELO_2370(K00166) HELO_1108(K01126) HELO_3818(K01867)HELO_3174(K04063) HELO_1996(K03621) 
ahe Arch_0736(K00382)Arch_0735(K00658)   Arch_0060(K01126)Arch_1142(K06950)Arch_0389(K01867)   Arch_1753
sbl Sbal_3911(K00382)Sbal_2220(K09699)Sbal_2221(K00167)Sbal_2222(K00166) Sbal_4260(K01126) Sbal_4105(K01867)  Sbal_1716(K03621) 
slo Shew_3429(K00382)Shew_1927(K09699)Shew_1926(K00167)Shew_1925(K00166) Shew_0554(K01126) Shew_0221(K01867)  Shew_1600(K03621) 
sbs Sbal117_4070(K00382)Sbal117_2343(K09699)Sbal117_2344(K00167)Sbal117_2345(K00166) Sbal117_4429(K01126) Sbal117_4261(K01867)  Sbal117_1829(K03621) 
tpy CQ11_01140(K00382)CQ11_01145(K00658)   CQ11_08720(K01126) CQ11_10480(K01867)    
plvERIC2_c09750ERIC2_c09480(K00382)ERIC2_c09470(K00627)ERIC2_c09460(K00162)ERIC2_c09450(K00161)ERIC2_c26150(K03800)ERIC2_c09490(K01126)ERIC2_c03090(K06950)ERIC2_c30190(K01867)  ERIC2_c22090(K03621) 
sfr Sfri_3775(K00382)Sfri_1937(K09699)Sfri_1936(K00167)Sfri_1935(K00166) Sfri_3322(K01126) Sfri_0383(K01867)  Sfri_1496(K03621)Sfri_2848(K07026)
phaPSHAa1388(K09808)PSHAa0393(K00382)PSHAa1630(K09699)PSHAa1631(K00167)PSHAa1632(K00166) PSHAa2483(K01126)PSHAa1148(K06950)PSHAa2708(K01867)PSHAa2202(K04063) PSHAa1810(K03621) 
pmwB2K_16995B2K_30290(K00382)B2K_30295(K00627)B2K_30300(K00162)B2K_30305(K00161)B2K_24375(K03800)B2K_02950(K01126)B2K_35025(K06950)B2K_05300(K01867)  B2K_26910(K03621) 
pbj VN24_23990(K00382)VN24_23995(K00627)VN24_24000(K00162)VN24_24005(K00161)VN24_15500(K03800)VN24_06975(K01126)VN24_03055(K06950)VN24_15720(K01867)  VN24_20600(K03621) 
pmqPM3016_3285PM3016_5959(K00382)PM3016_5960(K00627)PM3016_5961(K00162)PM3016_5962(K00161)PM3016_4701(K03800)PM3016_572(K01126)PM3016_6946(K06950)PM3016_1051(K01867)  PM3016_5204(K03621) 
pmsKNP414_03049KNP414_06346(K00382)KNP414_06347(K00627)KNP414_06348(K00162)KNP414_06349(K00161)KNP414_05317(K03800)KNP414_00654(K01126)KNP414_07387(K06950)KNP414_03647(K01867)  KNP414_05862(K03621) 
gym GYMC10_2404(K00382)GYMC10_2403(K00627)GYMC10_2402(K00162)GYMC10_2401(K00161)GYMC10_5191(K03800)GYMC10_4274(K01126)GYMC10_2927(K06950)GYMC10_5483(K01867)  GYMC10_4247(K03621) 
pseo OM33_13845(K00382)OM33_10865(K09699)OM33_10870(K00167)OM33_10875(K00166) OM33_01105(K01126) OM33_01395(K01867) OM33_16080  
ari UM93_03085(K00382)UM93_03080(K00658)UM93_06740(K00162)UM93_01355(K00161)UM93_04095(K03800)UM93_14980(K01126) UM93_05675(K01867)UM93_03060(K04063)UM93_04585(K03294)  
psm PSM_A2702(K00382)PSM_A1603(K09699)PSM_A1604(K00167)PSM_A1605(K00166) PSM_A0528(K01126)PSM_A1875(K06950)PSM_A0318(K01867)PSM_A0939(K04063) PSM_A1249(K03621) 
sse Ssed_0433(K00382)Ssed_2327(K09699)Ssed_2328(K00167)Ssed_2329(K00166) Ssed_0785(K01126) Ssed_4257(K01867)  Ssed_2627(K03621) 
swd Swoo_0321(K00382)Swoo_2280(K09699)Swoo_2279(K00167)Swoo_2278(K00166) Swoo_4183(K01126) Swoo_0348(K01867)  Swoo_2039(K03621)Swoo_4236(K03270)
pihUB51_01255UB51_07370(K00382)UB51_07365(K00627)UB51_07360(K00162)UB51_07355(K00161)UB51_16115(K03800)UB51_18785(K01126)UB51_13670(K06950)UB51_24235(K01867)  UB51_13240(K03621)UB51_08885(K07024)
spl Spea_0421(K00382)Spea_2244(K09699)Spea_2245(K00167)Spea_2246(K00166) Spea_3552(K01126) Spea_0246(K01867)  Spea_2497(K03621) 
apn Asphe3_15880(K00382)Asphe3_15870(K00658)Asphe3_38500(K00162)Asphe3_13720(K00161)Asphe3_18540(K03800)Asphe3_04400(K01126) Asphe3_11560(K01867)Asphe3_15850(K04063)Asphe3_20260(K03294)  
ach Achl_1606(K00382)Achl_1605(K00658)Achl_3817(K00162)Achl_1399(K00161)Achl_1879(K03800)Achl_0543(K01126) Achl_1196(K01867)Achl_1603(K04063)   
swpswp_4674swp_4749(K00382)swp_2604(K09699)swp_2605(K00167)swp_2606(K00166) swp_0775(K01126) swp_2074(K01867)  swp_3048(K03621) 
hse Hsero_1455(K00382)Hsero_1454(K00627)   Hsero_3616(K01126)Hsero_4781(K06950)Hsero_1516(K01867)  Hsero_1922(K03621) 
maq Maqu_1156(K00382)Maqu_1380(K09699)Maqu_1381(K00167)Maqu_1382(K00166) Maqu_1922(K01126) Maqu_1159(K01867) Maqu_0129Maqu_1869(K03621) 
mhc MARHY2122(K00382)MARHY2011(K09699)MARHY2010(K00167)MARHY2009(K00166) MARHY1383(K01126) MARHY2119(K01867) MARHY0119MARHY1434(K03621) 
sdnSden_3471Sden_3381(K00382)Sden_1788(K09699)Sden_1787(K00167)Sden_1786(K00166) Sden_3215(K01126) Sden_0269(K01867)  Sden_2296(K03621) 
bts Btus_0313(K00382)Btus_0312(K00627)Btus_0311(K00162)Btus_0310(K00161)Btus_2480(K03800)Btus_0383(K01126) Btus_0626(K01867)  Btus_1441(K03621) 
bgp BGL_1c26340(K00382)BGL_1c26350(K00627)BGL_2c02410(K00167)BGL_2c02400(K00166) BGL_1c03040(K01126) BGL_2c04630(K01867)  BGL_1c09870(K03621) 
shl Shal_0478(K00382)Shal_2232(K09699)Shal_2233(K00167)Shal_2234(K00166) Shal_3646(K01126) Shal_4074(K01867)  Shal_1774(K03621) 
kal KALB_1941(K00382)KALB_1940(K00658)KALB_3068(K00162)KALB_3067(K00161) KALB_105(K01126) KALB_1826(K01867)KALB_4373(K04063)   
bmul NP80_2253NP80_2254NP80_1898NP80_1899 NP80_444 NP80_2215  NP80_1222 
bgu KS03_3247(K00382)KS03_3248(K00627)KS03_3386(K00167)KS03_3387(K00166) KS03_1254(K01126) KS03_5230(K01867)  KS03_1883(K03621) 
bgl bglu_1g24790(K00382)bglu_1g24800(K00627)bglu_2g02650(K00167)bglu_2g02640(K00166) bglu_1g03100(K01126) bglu_2g06930(K01867)  bglu_1g09500(K03621) 
sna Snas_4199(K00382)Snas_4200(K00658)Snas_6069(K00162)Snas_6068(K00161) Snas_4375(K01126) Snas_3900(K01867)Snas_4494(K04063)   
ganUMN179_00601UMN179_02185(K00382)UMN179_02184(K00627)UMN179_01177(K00615)  UMN179_02109 UMN179_01676(K01867)  UMN179_00971(K03621) 
bmk DM80_2832(K00382)DM80_2831(K00627)DM80_3189(K00162)DM80_3188(K00161) DM80_1278(K01126) DM80_2870(K01867)  DM80_521(K03621) 
bdl AK34_972(K00382)AK34_971(K00627)AK34_1286(K00162)AK34_1285(K00161) AK34_2745(K01126) AK34_1010(K01867)  AK34_2051(K03621) 
bph Bphy_1468(K00382)Bphy_1469(K00627)Bphy_6076(K00162)Bphy_6075(K00161) Bphy_0220(K01126) Bphy_1429(K01867)Bphy_5223(K04063) Bphy_0827(K03621) 
boc BG90_2810BG90_2809BG90_4267BG90_4266 BG90_1853 BG90_4523  BG90_2650 
bok DM82_1902(K00382)DM82_1903(K00627)DM82_3776(K00162)DM82_3777(K00161) DM82_2863(K01126) DM82_6141(K01867)  DM82_2063(K03621) 
bgf BC1003_1155(K00382)BC1003_1154(K00627)BC1003_2098(K00162)BC1003_2099(K00161) BC1003_0247(K01126) BC1003_1195(K01867)BC1003_5615(K04063) BC1003_2521(K03621) 
ske Sked_15470(K00382)Sked_15460(K00658)Sked_18840(K00162)Sked_35870(K00161)Sked_10810(K03800)Sked_18890(K01126) Sked_06710(K01867)Sked_32410(K04063) Sked_20890(K13571) 
mlu Mlut_13320(K00382)Mlut_13330(K00658)Mlut_06810(K00162)Mlut_06800(K00161)Mlut_11650(K03800)Mlut_01720(K01126) Mlut_04760(K01867)   Mlut_00960(K07024)
bur Bcep18194_A5441(K00382)Bcep18194_A5442(K00627)Bcep18194_A4361(K00167)Bcep18194_A4360(K00166) Bcep18194_A3496(K01126)Bcep18194_C7497(K06950)Bcep18194_C6975(K01867)  Bcep18194_A4232(K03621)Bcep18194_C7391(K03270)
jag GJA_1103(K00382)GJA_1102(K00627)   GJA_4183(K01126)GJA_1988(K06950)GJA_1981(K01867)GJA_3800(K04063) GJA_1613(K03621) 
yep YE105_C0815(K00382)YE105_C0814(K00627)  YE105_C2009(K03800)YE105_C0246(K01126) YE105_C3684(K01867)  YE105_C2487(K03621)YE105_C2361(K07024)
bvi Bcep1808_2215(K00382)Bcep1808_2216(K00627)Bcep1808_1765(K00162)Bcep1808_1766(K00161) Bcep1808_0381(K01126) Bcep1808_5675(K01867)  Bcep1808_1039(K03621) 
bpk BBK_2659(K00382)BBK_2658(K00627)BBK_5052(K00167)BBK_5053(K00166) BBK_1713(K01126) BBK_4600(K01867)  BBK_2510(K03621) 
svoSVI_2281SVI_0266(K00382)SVI_2044(K09699)SVI_2043(K00167)SVI_2042(K00166)  SVI_0102SVI_3999(K01867)  SVI_2546(K03621)SVI_1727
bmu Bmul_1135(K00382)Bmul_1134(K00627)Bmul_1435(K00162)Bmul_1434(K00161) Bmul_0302(K01126) Bmul_1177(K01867)  Bmul_2184(K03621) 
bmj BMULJ_02119(K00382)BMULJ_02120(K00627)BMULJ_01808(K00162)BMULJ_01809(K00161) BMULJ_02952(K01126) BMULJ_02077(K01867)  BMULJ_01057(K03621) 
byi BYI23_A009060(K00382)BYI23_A009050(K00627)BYI23_D011420(K00162)BYI23_D011410(K00161) BYI23_A023960(K01126) BYI23_A017520(K01867)BYI23_B004360(K04063) BYI23_A019080(K03621) 
bue BRPE67_ACDS09130(K00382)BRPE67_ACDS09120(K00627)BRPE67_DCDS00130(K00162)BRPE67_DCDS00120(K00161) BRPE67_ACDS24760(K01126) BRPE67_ACDS18010(K01867)BRPE67_BCDS06980(K04063) BRPE67_ACDS19710(K03621) 
dda Dd703_0676(K00382)Dd703_0675(K00627)  Dd703_1629(K03800)Dd703_1875(K01126)Dd703_3492(K06950)Dd703_0344(K01867)  Dd703_1584(K03621)Dd703_1793(K07024)
buo BRPE64_ACDS10230(K00382)BRPE64_ACDS10220(K00627)BRPE64_DCDS00150(K00162)  BRPE64_ACDS25300(K01126) BRPE64_ACDS18070(K01867)BRPE64_BCDS08860(K04063) BRPE64_ACDS19810(K03621) 
bct GEM_1293(K00382)GEM_1292(K00627)GEM_2216(K00167)GEM_2217(K00166) GEM_3122(K01126) GEM_1331(K01867)  GEM_2399(K03621) 
ddc Dd586_3506(K00382)Dd586_3507(K00627)  Dd586_1621(K03800)Dd586_2043(K01126)Dd586_0459(K06950)Dd586_3795(K01867)  Dd586_1583(K03621) 
bac BamMC406_2045(K00382)BamMC406_2046(K00627)BamMC406_1135(K00167)BamMC406_1134(K00166) BamMC406_0327(K01126) BamMC406_6431(K01867)  BamMC406_1000(K03621) 
dac Daci_3978(K00382)Daci_3979(K00627)Daci_0727(K00615)  Daci_5469(K01126) Daci_5415(K01867)Daci_3893(K04063) Daci_5273(K03621) 
arm ART_0215(K00382)ART_0214(K00658)ART_2858(K00162)ART_4222(K00161)ART_0699(K03800)ART_2513(K01126) ART_1002(K01867)ART_0211(K04063)   
yro CH64_3316(K00382)CH64_3315(K00627)  CH64_730(K03800)CH64_2836(K01126) CH64_2385(K01867)  CH64_935(K03621)CH64_298(K07024)
bpd BURPS668_2610(K00382)BURPS668_2611(K00627)BURPS668_A3192(K00167)BURPS668_A3193(K00166) BURPS668_3693(K01126) BURPS668_A2670(K01867)  BURPS668_2793(K03621) 
bpse BDL_3191(K00382)BDL_3190(K00627)BDL_5747(K00167)BDL_5748(K00166) BDL_2235(K01126) BDL_5268(K01867)  BDL_2998(K03621)BDL_3258
del DelCs14_2821(K00382)DelCs14_2820(K00627)DelCs14_5810(K00615)  DelCs14_1141(K01126) DelCs14_1195(K01867)DelCs14_2919(K04063) DelCs14_1341(K03621) 
dze Dd1591_0636(K00382)Dd1591_0635(K00627)   Dd1591_2095(K01126)Dd1591_3615(K06950)Dd1591_0266(K01867)  Dd1591_1620(K03621)Dd1591_1878(K07024)
aoc Aocu_00930(K00382)Aocu_00920(K00627)Aocu_00910(K00162)Aocu_00900(K00161)Aocu_00950(K03800)  Aocu_03120(K01867) Aocu_02310Aocu_12350(K03621) 
bps BPSL2299(K00382)BPSL2300(K00627)BPSS2272(K00167)BPSS2273(K00166) BPSL3162(K01126) BPSS1865(K01867)  BPSL2443(K03621) 
spe Spro_4009(K00382)Spro_4010(K00627)  Spro_2162(K03800)Spro_0238(K01126)Spro_2224(K06950)Spro_1406(K01867)  Spro_1903(K03621) 
bpso X996_1868(K00382)X996_1867(K00627)X996_5229(K00167)X996_5228(K00166) X996_958(K01126) X996_5669(K01867)  X996_1718(K03621) 
but X994_138(K00382)X994_137(K00627)X994_4777(K00167)X994_4776(K00166) X994_2972(K01126) X994_5233(K01867)  X994_3711(K03621)X994_208
bsb Bresu_3327(K00382)Bresu_3329Bresu_3330(K00167)Bresu_3332(K00166) Bresu_1420(K01126) Bresu_0290(K01867)  Bresu_1896(K03621) 
bpsm BBQ_1014(K00382)BBQ_1013(K00627)BBQ_3832(K00167)BBQ_3831(K00166) BBQ_132(K01126) BBQ_4267(K01867)  BBQ_864(K03621) 
bxb DR64_3704(K00382)DR64_3703(K00627)DR64_5654(K00162)DR64_7590(K00161) DR64_1880(K01126) DR64_5742(K01867)DR64_6463(K04063) DR64_3234(K03621) 
mro MROS_0857(K00382)MROS_0858(K00627)MROS_2258(K11381)  MROS_1054(K01126) MROS_2554(K01867)  MROS_2450(K03621) 
mpt Mpe_A2126(K00382)Mpe_A2127(K00627)Mpe_A1601(K00162)Mpe_A1602(K00161) Mpe_A2739(K01126) Mpe_A2640(K01867)Mpe_A3272(K04063) Mpe_A0635(K03621) 
smafD781_3974D781_3746(K00382)D781_3747(K00627)  D781_1993(K03800)D781_0204(K01126) D781_4319(K01867)  D781_1813(K03621)D781_1383(K07024)
bxe Bxe_A1543(K00382)Bxe_A1542(K00627)Bxe_B0314(K00162)Bxe_C0857(K00161) Bxe_A4202(K01126) Bxe_B0406(K01867)Bxe_B1145(K04063) Bxe_A1071(K03621) 
hpaz K756_03440(K00382)K756_03435(K00627)     K756_08885(K01867)  K756_00190(K03621) 
bpy Bphyt_2589(K00382)Bphyt_2590(K00627)Bphyt_5919(K00162)Bphyt_5920(K00161) Bphyt_0513(K01126)Bphyt_4767(K06950)Bphyt_7191(K01867)Bphyt_5465(K04063) Bphyt_2913(K03621) 
bpl BURPS1106A_2665(K00382)BURPS1106A_2666(K00627)BURPS1106A_A3066(K00167)BURPS1106A_A3067(K00166) BURPS1106A_3751(K01126) BURPS1106A_A2528(K01867)  BURPS1106A_2854(K03621) 
bpr GBP346_A2790(K00382)GBP346_A2791(K00627)   GBP346_A3878(K01126) GBP346_A2745(K01867)  GBP346_A2974(K03621) 
sod Sant_3326(K00382)Sant_3327(K00627)  Sant_2068(K03800)Sant_0239(K01126)Sant_2506(K06950)Sant_0389(K01867)Sant_3769(K04063) Sant_2481(K03621) 
bpz BP1026B_I1030(K00382)BP1026B_I1029(K00627)BP1026B_II2447(K00167)BP1026B_II2449(K00166) BP1026B_I3391(K01126) BP1026B_II2000(K01867)  BP1026B_I0873(K03621) 
saq Sare_3551(K00382)Sare_3552(K00658)Sare_2239(K00162)Sare_2238(K00161) Sare_5023(K01126) Sare_1145(K01867) Sare_0277(K03294)Sare_1176(K03621) 
bcen DM39_2208(K00382)DM39_2209(K00627)DM39_6352(K00167)DM39_6353(K00166) DM39_215(K01126) DM39_6967(K01867)  DM39_958(K03621) 
hpas JL26_03400(K00382)JL26_03395(K00627)   JL26_10785(K01126) JL26_07825(K01867)  JL26_10900(K03621) 
dzc W909_16810(K00382)W909_16815(K00627)  W909_11915(K03800)W909_09845(K01126)W909_02405(K06950)W909_18460(K01867)  W909_12110(K03621) 
fts F92_01675(K00382)F92_01670(K00627)   F92_08375(K01126) F92_01650(K01867)  F92_06315(K03621) 
bpm BURPS1710b_2743(K00382)BURPS1710b_2744(K00627)BURPS1710b_A1410(K00167)BURPS1710b_A1411(K00166) BURPS1710b_3721(K01126) BURPS1710b_A0956(K01867)  BURPS1710b_2908(K03621) 
fta FTA_0330(K00382)FTA_0329(K00627)  FTA_1018(K03800)FTA_1595(K01126) FTA_0325(K01867)  FTA_1205(K03621) 
bpsh DR55_2222(K00382)DR55_2221(K00627)DR55_5458(K00167)DR55_5457(K00166) DR55_1340(K01126) DR55_5872(K01867)  DR55_2073(K03621) 
bve AK36_1753AK36_1752AK36_2079AK36_2078 AK36_436 AK36_5166  AK36_2816 
bpsu BBN_1141(K00382)BBN_1140(K00627)BBN_5768(K00167)BBN_5769(K00166) BBN_258(K01126) BBN_5328(K01867)  BBN_991(K03621) 
ftl FTL_0311(K00382)FTL_0310(K00627)  FTL_0967(K03800)FTL_1511(K01126) FTL_0306(K01867)  FTL_1142(K03621) 
ftz CH68_331(K00382)CH68_330(K00627)  CH68_1036(K03800)CH68_1637(K01126) CH68_324(K01867)  CH68_1228(K03621) 
fto X557_01675(K00382)X557_01670(K00627)  X557_05040(K03800)  X557_01640(K01867)  X557_05920(K03621) 
fti FTS_0311(K00382)FTS_0310(K00627)  FTS_0947(K03800)FTS_1476(K01126) FTS_0304(K01867)  FTS_1113(K03621) 
bub BW23_2781(K00382)BW23_2780(K00627)BW23_2138(K00162)BW23_2137(K00161) BW23_1350(K01126) BW23_4112(K01867)  BW23_611(K03621) 
ron TE10_06350(K00382)TE10_06345(K00627)TE10_14425(K00162)TE10_14430(K00161)TE10_05705(K03800)TE10_00630(K01126)TE10_18685(K06950)TE10_05245(K01867)TE10_13965(K04063) TE10_11335(K03621)TE10_10095(K07024)
asg FB03_01315(K00382)FB03_01310(K00658)  FB03_04080(K03800)FB03_02515(K01126) FB03_08585(K01867)   FB03_04730(K07024)
yin CH53_993(K00382)CH53_994(K00627)  CH53_4127(K03800)CH53_2048(K01126) CH53_1537(K01867)  CH53_9(K03621)CH53_3678(K07024)
btz BTL_1571(K00382)BTL_1570(K00627)BTL_5357(K00162)BTL_5356(K00161) BTL_631(K01126) BTL_5631(K01867)  BTL_1409(K03621) 
slq M495_20900(K00382)M495_20905(K00627)  M495_10715(K03800)M495_01045(K01126)M495_11065(K06950)M495_06495(K01867)  M495_09160(K03621) 
sec SC0153(K00382)SC0152(K00627)SC2341(K00615) SC4420(K03800)SC3482(K01126)SC1996(K06950)SC4363(K01867)SC1564(K04063) SC1140(K03621)SC0837(K07757)
hpr PARA_19360(K00382)PARA_19370(K00627)   PARA_07600(K01126) PARA_07730(K01867)  PARA_02490(K03621) 
bcj BCAL2207(K00382)BCAL2208(K00627)BCAL1213(K00167)BCAL1212(K00166) BCAL0286(K01126) BCAL2169(K01867)  BCAL0991(K03621) 
ypc BZ23_192(K00382)BZ23_191(K00627)BZ23_292(K00615) BZ23_1896(K03800)BZ23_3869(K01126) BZ23_3364(K01867)  BZ23_2054(K03621) 
ypu BZ21_4099(K00382)BZ21_4098(K00627)BZ21_20(K00615) BZ21_1610(K03800)BZ21_3599(K01126) BZ21_3077(K01867)  BZ21_1768(K03621) 
yps YPTB0715(K00382)YPTB0714(K00627)YPTB0817(K00615) YPTB2322(K03800)YPTB0242(K01126) YPTB3744(K01867)  YPTB2474(K03621) 
ypq DJ40_1657(K00382)DJ40_1658(K00627)DJ40_1556(K00615) DJ40_4263(K03800)DJ40_2177(K01126) DJ40_2652(K01867)  DJ40_4068(K03621) 
ypr BZ20_1371(K00382)BZ20_1372(K00627)BZ20_1241(K00615) BZ20_3921(K03800)BZ20_1880(K01126) BZ20_2351(K01867)  BZ20_3734(K03621) 
ypb YPTS_0745(K00382)YPTS_0744(K00627)YPTS_0852(K00615) YPTS_2397(K03800)YPTS_0258(K01126) YPTS_3939(K01867)  YPTS_2562(K03621) 
ypo BZ17_1840(K00382)BZ17_1841(K00627)BZ17_1739(K00615) BZ17_132(K03800)BZ17_2341(K01126) BZ17_2842(K01867)  BZ17_4162(K03621) 
ftv CH67_597(K00382)CH67_596(K00627)  CH67_1304(K03800)CH67_1908(K01126) CH67_590(K01867)  CH67_1497(K03621) 
bto WQG_11360(K00382)WQG_11370(K00627)  WQG_2530(K03800)WQG_17040(K01126) WQG_1810(K01867)  WQG_4420(K03621) 
ftc DA46_397(K00382)DA46_398(K00627)  DA46_1839(K03800)DA46_1240(K01126) DA46_404(K01867)  DA46_1647(K03621) 
btha DR62_3343(K00382)DR62_3344(K00627)DR62_5158(K00162)DR62_5157(K00161) DR62_921(K01126) DR62_5431(K01867)  DR62_136(K03621) 
fth FTH_0312(K00382)FTH_0311(K00627)  FTH_0944(K03800)FTH_1463(K01126) FTH_0307(K01867)  FTH_1117(K03621) 
ebi EbC_07500(K00382)EbC_07490(K00627)   EbC_42360(K01126)EbC_26840(K06950)EbC_41840(K01867)EbC_20240(K04063) EbC_16520(K03621) 
paoPat9b_0240(K03453)Pat9b_0690(K00382)Pat9b_0689(K00627)  Pat9b_1868(K03800)Pat9b_0270(K01126)Pat9b_2417(K06950)Pat9b_3683(K01867)Pat9b_0861(K04063) Pat9b_1479(K03621)Pat9b_1043(K07024)
ypy YPK_3489(K00382)YPK_3490(K00627)YPK_3382(K00615) YPK_1839(K03800)YPK_3958(K01126) YPK_0231(K01867)  YPK_1683(K03621) 
dia Dtpsy_1659(K00382)Dtpsy_1658(K00627)   Dtpsy_0787(K01126) Dtpsy_2771(K01867)Dtpsy_0007(K04063) Dtpsy_2634(K03621) 
sfi SFUL_1749(K00382)SFUL_1750(K00658)SFUL_3474(K00162)SFUL_3492(K00161)SFUL_6260(K03800)SFUL_1522(K01126) SFUL_3433(K01867)SFUL_6015(K04063)SFUL_5922(K03294) SFUL_3618(K07024)
bge BC1002_1901(K00382)BC1002_1902(K00627)BC1002_5942(K00162)BC1002_5943(K00161) BC1002_0243(K01126) BC1002_5933(K01867)BC1002_4048(K04063) BC1002_2144(K03621) 
bpsa BBU_3263(K00382)BBU_3262(K00627)BBU_3717(K00167)BBU_3716(K00166) BBU_2386(K01126) BBU_4146(K01867)  BBU_3115(K03621) 
yet CH48_906(K00382)CH48_907(K00627)  CH48_3637(K03800)CH48_1942(K01126) CH48_1412(K01867)  CH48_7(K03621)CH48_4011(K07024)
bfn OI25_2839(K00382)OI25_2838(K00627)   OI25_1190(K01126)OI25_4354(K06950)OI25_117(K01867)OI25_6907(K04063) OI25_2508(K03621) 
bgd bgla_1g28040(K00382)bgla_1g28050(K00627)bgla_2g03050(K00167)bgla_2g03040(K00166) bgla_1g03550(K01126) bgla_2g05360(K01867)  bgla_1g10380(K03621) 
bcm Bcenmc03_2153(K00382)Bcenmc03_2154(K00627)Bcenmc03_1217(K00167)Bcenmc03_1216(K00166) Bcenmc03_0378(K01126) Bcenmc03_7076(K01867)  Bcenmc03_1078(K03621) 
btre F542_10700(K00382)F542_10690(K00627)  F542_19430(K03800)F542_5040(K01126) F542_20140(K01867)  F542_17630(K03621) 
btra F544_11730(K00382)F544_11740(K00627)  F544_2020(K03800)F544_17390(K01126) F544_1360(K01867)  F544_4700(K03621) 
bul BW21_1484(K00382)BW21_1483(K00627)BW21_4135(K00162)BW21_4136(K00161) BW21_482(K01126) BW21_4665(K01867)  BW21_1334(K03621) 
btq BTQ_2048(K00382)BTQ_2049(K00627)BTQ_3533(K00162)BTQ_3532(K00161) BTQ_2951(K01126) BTQ_3805(K01867)  BTQ_2205(K03621) 
bthl BG87_1771BG87_1770BG87_5363BG87_5362 BG87_870 BG87_5638  BG87_1614 
cga Celgi_1398(K00382)Celgi_1397(K00658)Celgi_3090(K00162)Celgi_3091(K00161)Celgi_2375(K03800)  Celgi_2530(K01867)Celgi_0336(K04063)  Celgi_2820(K07024)
btv BTHA_1670(K00382)BTHA_1669(K00627)BTHA_4843(K00162)BTHA_4844(K00161) BTHA_728(K01126) BTHA_4579(K01867)  BTHA_1501(K03621) 
bte BTH_I1866(K00382)BTH_I1865(K00627)BTH_II0238(K00162)BTH_II0237(K00161) BTH_I3017(K01126) BTH_II0512(K01867)  BTH_I1716(K03621) 
eclz LI64_03880(K00382)LI64_03875(K00627)LI64_14840(K00615) LI64_03270(K03800)LI64_20250(K01126)LI64_13585(K06950)LI64_19970(K01867)LI64_11055(K04063) LI64_08585(K03621)LI64_07295(K07757)
bcn Bcen_5942(K00382)Bcen_5941(K00627)Bcen_0763(K00167)Bcen_0762(K00166) Bcen_2708(K01126) Bcen_1413(K01867)  Bcen_0640(K03621) 
sdy SDY_0146(K00382)SDY_0145(K00627)  SDY_4647(K03800)SDY_2434(K01126) SDY_3695(K01867)SDY_1610(K04063) SDY_2060(K03621)SDY_0765(K07757)
bch Bcen2424_2135(K00382)Bcen2424_2136(K00627)Bcen2424_1244(K00167)Bcen2424_1243(K00166) Bcen2424_0399(K01126) Bcen2424_6416(K01867)  Bcen2424_1120(K03621) 
elh ETEC_0112(K00382)ETEC_0111(K00627)  ETEC_4741(K03800)ETEC_3695(K01126)ETEC_2064(K06950)ETEC_3634(K01867)ETEC_1552(K04063) ETEC_1155(K03621)ETEC_0889(K07757)
sdz Asd1617_00170(K00382)Asd1617_00169(K00627)  Asd1617_06126(K03800)Asd1617_04754(K01126)Asd1617_01331(K06950)Asd1617_04879(K01867)Asd1617_02159(K04063) Asd1617_02764(K03621)Asd1617_00954(K07757)
sei SPC_0165SPC_0164(K00627)SPC_1367(K00615) SPC_4708(K03800)SPC_3621(K01126)SPC_1722(K06950)SPC_4644(K01867)SPC_2175(K04063) SPC_2556(K03621)SPC_0839(K07757)
bcew DM40_2775(K00382)DM40_2776(K00627)DM40_1899(K00167)DM40_1898(K00166) DM40_1118(K01126) DM40_5247(K01867)  DM40_1782(K03621) 
cem LH23_09070(K00382)LH23_09065(K00627)LH23_21675(K00615) LH23_08530(K03800)LH23_04010(K01126)LH23_19900(K06950)LH23_00910(K01867)  LH23_13700(K03621)LH23_12445(K07024)
bced DM42_2953(K00382)DM42_2952(K00627)DM42_478(K00167)DM42_479(K00166) DM42_1422(K01126) DM42_7181(K01867)  DM42_706(K03621) 
xdo XDD1_2994(K00382)XDD1_2995(K00627)   XDD1_2728XDD1_2802(K06950)XDD1_0065(K01867)  XDD1_2506(K03621) 
hap HAPS_0490(K00382)HAPS_0491(K00627)     HAPS_1884(K01867)  HAPS_1294(K03621) 
ykr CH54_1754(K00382)CH54_1755(K00627)  CH54_272(K03800)CH54_2829(K01126)CH54_3141(K12515)CH54_2300(K01867)  CH54_75(K03621) 
ecly LI62_04310(K00382)LI62_04305(K00627)LI62_16905(K00615) LI62_03715(K03800)LI62_23150(K01126)LI62_15525(K06950)LI62_03270(K01867)LI62_13240(K04063) LI62_09040(K03621)LI62_07735(K07757)
yfr AW19_4036(K00382)AW19_4035(K00627)  AW19_1390(K03800)AW19_2959(K01126)AW19_2647(K12515)AW19_3490(K01867)  AW19_1588(K03621) 
eclo ENC_46290(K00382)ENC_46280(K00627)ENC_39130(K00615) ENC_45080(K03800)ENC_26390(K01126)ENC_42020(K06950)ENC_44170(K01867)ENC_10010(K04063) ENC_15500(K03621)ENC_18910(K07757)
aan D7S_00311(K00382)D7S_00312(K00627)D7S_02102(K00615)  D7S_00846(K01126) D7S_01575(K01867)  D7S_01183(K03621) 
eclx LI66_03815(K00382)LI66_03810(K00627)LI66_17335(K00615) LI66_03265(K03800)LI66_21165(K01126)LI66_14180(K06950)LI66_02795(K01867)LI66_11095(K04063) LI66_08265(K03621)LI66_06990(K07757)
fgu SD28_03235(K00382)SD28_03230(K00627)  SD28_04370(K03800)  SD28_03195(K01867)  SD28_06050(K03621) 
smw SMWW4_v1c41140(K00382)SMWW4_v1c41150(K00627)  SMWW4_v1c21910(K03800)SMWW4_v1c02390(K01126)SMWW4_v1c22530(K06950)SMWW4_v1c13830(K01867)  SMWW4_v1c18620(K03621) 
hik HifGL_000936(K00382)HifGL_000937(K00627)     HifGL_000262(K01867)    
klnLH22_20150LH22_18755(K00382)LH22_18760(K00627)LH22_00700(K00615) LH22_13050(K03800)LH22_00840(K01126)LH22_10530(K06950)LH22_03905(K01867)LH22_17960(K04063) LH22_14785(K03621)LH22_17010(K07024)
ackC380_16670C380_11420(K00382)C380_11415(K00627)   C380_04665(K01126) C380_06420(K01867)  C380_07185(K03621) 
pgv SL003B_4229(K00382)SL003B_4230(K00658)SL003B_1083(