KEGG    Search for

Database: KEGG   -   Search term: Hyoscyamine  

KEGG ORTHOLOGY

K12692
H6H; hyoscyamine (6S)-dioxygenase / 6beta-hydroxyhyoscyamine epoxidase [EC:1.14.11.11 1.14.20.13]
K25998
HDH; hyoscyamine dehydrogenase

KEGG GENES

boe:106321687
no KO assigned | (RefSeq) hyoscyamine 6-dioxygenase-like
boe:106328819
no KO assigned | (RefSeq) hyoscyamine 6-dioxygenase-like
boe:106328972
no KO assigned | (RefSeq) hyoscyamine 6-dioxygenase-like
boe:106333273
K24028 salicylic acid 3-hydroxylase [EC:1.14.11.-] | (RefSeq) hyoscyamine 6-dioxygenase-like
cit:102619513
no KO assigned | (RefSeq) hyoscyamine 6-dioxygenase-like
• • • » display all

KEGG COMPOUND

C01479
Atropine; dl-Hyoscyamine
C02046
L-Hyoscyamine; L-Tropine tropate; Daturine; Duboisine
C03325
(6S)-Hydroxyhyoscyamine; (6S)-6-Hydroxyhyoscyamine
C10842
Anisodamine; 6-Hydroxyhyoscyamine
C10862
Norhyoscyamine
• • • » display all

KEGG REACTION

R03564
Tropate + Tropine <=> L-Hyoscyamine + H2O
R03737
(6S)-6beta-hydroxyhyoscyamine,2-oxoglutarate:oxygen oxidoreductase (epoxide-forming); (6S)-Hydroxyhyoscyamine + 2-Oxoglutarate + Oxygen <=> Scopolamine + Succinate + CO2 + H2O
R03812
L-Hyoscyamine,2-oxoglytarate:oxygen oxidoreductase ((6S)-hydroxylating); L-Hyoscyamine + 2-Oxoglutarate + Oxygen <=> (6S)-Hydroxyhyoscyamine + Succinate + CO2
R08434
Hyoscyamine aldehyde <=> L-Hyoscyamine
R12954
Littorine <=> Hyoscyamine aldehyde

KEGG ENZYME

1.14.11.11
hyoscyamine (6S)-dioxygenase; hyoscyamine 6beta-hydroxylase; hyoscyamine 6beta-dioxygenase; hyoscyamine 6-hydroxylase
1.14.20.13
6beta-hydroxyhyoscyamine epoxidase; hydroxyhyoscyamine dioxygenase; (6S)-6-hydroxyhyoscyamine,2-oxoglutarate oxidoreductase (epoxide-forming)

KEGG DRUG

D00147
Hyoscyamine (USP)
D00719
Hyoscyamine sulfate (USP); Hyoscyamine sulfate dihydrate; Egacene (TN)
D01648
Hyoscyamine methylbromide (JAN)
D04479
Hyoscyamine hydrobromide (USP)

KEGG DGROUP

DG00053
Hyoscyamine


DBGET integrated database retrieval system