C00591 N-Acylneuraminate
C01064 CMP-N-acylneuraminate
RP00501_C00591 RP00501_C01064
C00591 C01064