C03410 N-Glycoloyl-neuraminate
C03691 CMP-N-glycoloylneuraminate
RP03845_C03410 RP03845_C03691
C03410 C03691