C02141 Cycloeucalenol
C22121 Cycloeucalenone
RP18358_C02141 RP18358_C22121
C02141 C22121