C20841 2-Hydroxy-7-methoxy-5-methyl-1-naphthoate
C20842 2-Hydroxy-7-methoxy-5-methyl-1-naphthoyl-CoA
RP16997_C20841 RP16997_C20842
C20841 C20842