C04596 1,1-Dichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethylene
C06637 1-Chloro-2,2-bis(4'-chlorophenyl)ethylene
RP00825_C04596 RP00825_C06637
C04596 C06637