C17552 2-Polyprenyl-6-methoxyphenol
C17559 3-Methoxy-4-hydroxy-5-polyprenylbenzoate
RP13769_C17552 RP13769_C17559
C17552 C17559