C12456 3-Dimethylallyl-4-hydroxyphenylpyruvate
C12457 3-Dimethylallyl-4-hydroxymandelic acid
RP09545_C12456 RP09545_C12457
C12456 C12457