C03298 Nalpha-Methylhistidine
C04259 N,N-Dimethylhistidine
RP16546_C03298 RP16546_C04259
C03298 C04259