C17238 S-(Hydroxyphenylacetothiohydroximoyl)-L-cysteine
C17239 p-Hydroxyphenylacetothiohydroximate
RP13633_C17238 RP13633_C17239
C17238 C17239