C17242 S-(4-Methylthiobutylthiohydroximoyl)-L-cysteine
C17243 4-Methylthiobutylthiohydroximate
RP13658_C17242 RP13658_C17243
C17242 C17243