C17412 Shikonin
C18133 Deoxyshikonin
RP14267_C17412 RP14267_C18133
C17412 C18133