KEGG   Taxonomy 132473

Category info Taxonomy
Search genes:

Taxonomy (Streptomyces alboniger)

T10000agKEGG Addendum (9)
T06908salwStreptomyces alboniger