KEGG   Taxonomy 3469

Category info
Search genes:

Taxonomy ()

T10000agKEGG Addendum (21)
T05758psomPapaver somniferum (opium poppy)