KEGG Metabolic pathways - Paraburkholderia phytofirmans OLGA172