KEGG Biosynthesis of secondary metabolites - Paraburkholderia phytofirmans OLGA172