KEGG Biosynthesis of secondary metabolites - Paraburkholderia xenovorans LB400