KEGG Metabolic pathways - Escherichia coli O157:H7 Sakai (EHEC)