KEGG Biosynthesis of secondary metabolites - Micromonospora terminaliae