KEGG Biosynthesis of secondary metabolites - Saccharopolyspora erythraea