KEGG Biosynthesis of secondary metabolites - Thermomonospora curvata