KEGG Biosynthesis of secondary metabolites - Thermobifida fusca