Ortholog table  M00534  (Module complete)

View all modules
View complete modules T
View incomplete modules T [1 block missing T | 2 blocks missing T ]

 
Grp Genus Organism 1 2 3 4 5 6
K14579
(nahAc)[15]
K14580
(nahAd)[15]
K14578
(nahAb)[129]
K14581
(nahAa)[77]
K14582
(nahB)[11]
K14583
(nahC)[11]
K14584
(nahD)[40]
K14585
(nahE)[51]
K00152
(nahF)[10]
B.Gam Pseudomonas M ppi ND055 ND056 ND054 ND053 ND057 ND059 ND062 ND061 ND058
B.Gam Pseudomonas M psc A458_06725 A458_06720 A458_06730 A458_06735 A458_06715 A458_06705 A458_06695 A458_06700 A458_06710
B.Gam Pseudomonas M pstu UIB01_22625 UIB01_22630 UIB01_22620 UIB01_22615 UIB01_22635 UIB01_22645 UIB01_22655 UIB01_22650 UIB01_22640
B.Gam Pseudomonas M pfk PFAS1_28610 PFAS1_28615 PFAS1_28605 PFAS1_28600 PFAS1_28620 PFAS1_28630 PFAS1_28645 PFAS1_28640 PFAS1_28625
B.Bet Burkholderia M bmk DM80_1443 DM80_1444 DM80_1442 DM80_1434
DM80_1439
DM80_1445 DM80_1447 DM80_1450 DM80_1449 DM80_1446
B.Bet Polaromonas M pna Pnap_2485 Pnap_2484 Pnap_2486
Pnap_2461
Pnap_2489 Pnap_2483 Pnap_2481 Pnap_2478 Pnap_2479 Pnap_2482