KEGG Calicheamicin biosynthesis, calicheamicinone => calicheamicin
[ Module menu | Module entry | KO/Compound list | Help ]
Entry M00833
Name Calicheamicin biosynthesis, calicheamicinone => calicheamicin
Definition K21254 K21255 K21256 K21257 K21258
K21259 K21260 K21261 K21262 K21263
Type Pathway module
Pathway map01059 map01100 map01110
Reaction R11412 C00083 -> C21343
R11413 C21343 -> C21344
R11414 C21344 -> C21345
R11415 C21345 -> C21346
R11416 C21346 -> C21347
R11417 C21337 -> C21338
R11418 C21338 -> C21339
R11419 C21339 + C21347 -> C21340
R11420 C21340 -> C21341
R11422 C21341 -> C11469
R11423 C21340 -> C21342
R11421 C21342 -> C11469
MODULE IMAGE MODULE-REACTION IMAGE