KEGG  Biosynthesis of secondary metabolites - Actinoalloteichus fjordicus