KEGG  Metabolic pathways - Parasphingopyxis algicola