KEGG Metabolic pathways - Polaromonas naphthalenivorans