KEGG  Metabolic pathways - Polaromonas naphthalenivorans