SSDB Best Search Result

KEGG ID :bpt:Bpet1818 (329 a.a.)
Definition:Malate dehydrogenase; K00024 malate dehydrogenase
Update status:T00637
Show : Best-best Best Paralogs Gene clusters
Threshold:
  

Search Result : 4121 hits

         Entry                    KO   len  SW-score(margin) bits identity overlap best(all)
------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
adt:APT56_07150 malate dehydrogenase          K00024   329   2123 (  -)   490  0.994  329   <-> 1
axn:AX27061_1534 Malate dehydrogenase          K00024   329   2119 (  -)   489  0.991  329   <-> 1
axo:NH44784_004521 Malate dehydrogenase         K00024   329   2119 (  -)   489  0.991  329   <-> 1
axs:LH59_06880 malate dehydrogenase           K00024   329   2119 (  -)   489  0.991  329   <-> 1
axx:ERS451415_01526 Malate dehydrogenase        K00024   329   2119 (  -)   489  0.991  329   <-> 1
axy:AXYL_01627 malate dehydrogenase           K00024   329   2118 (  -)   489  0.988  329   <-> 1
achr:C2U31_13405 malate dehydrogenase          K00024   329   2117 (  -)   488  0.988  329   <-> 1
ais:BUW96_18275 malate dehydrogenase          K00024   329   2113 (  -)   487  0.988  329   <-> 1
asw:CVS48_27920 malate dehydrogenase          K00024   329   2096 (  -)   484  0.973  329   <-> 1
bgm:CAL15_16330 malate dehydrogenase          K00024   329   2069 (  -)   477  0.960  329   <-> 1
bbh:BN112_4732 malate dehydrogenase           K00024   329   2053 (  -)   474  0.951  329   <-> 1
odi:ODI_R2886 Malate dehydrogenase           K00024   329   2049 (  -)   473  0.954  329   <-> 1
bbm:BN115_3355 malate dehydrogenase           K00024   329   2048 (  -)   473  0.948  329   <-> 1
bbr:BB3684 malate dehydrogenase             K00024   329   2048 (  -)   473  0.948  329   <-> 1
bbx:BBS798_3463 malate dehydrogenase          K00024   329   2048 (  -)   473  0.948  329   <-> 1
bpa:BPP3232 malate dehydrogenase            K00024   329   2048 (  -)   473  0.948  329   <-> 1
bpar:BN117_3196 malate dehydrogenase          K00024   329   2048 (  -)   473  0.948  329   <-> 1
bpc:BPTD_2323 malate dehydrogenase           K00024   329   2048 (  -)   473  0.948  329   <-> 1
bpe:BP2365 malate dehydrogenase             K00024   329   2048 (  -)   473  0.948  329   <-> 1
bper:BN118_2572 malate dehydrogenase          K00024   329   2048 (  -)   473  0.948  329   <-> 1
bpet:B1917_2277 malate dehydrogenase          K00024   329   2048 (  -)   473  0.948  329   <-> 1
bpeu:Q425_22640 malate dehydrogenase          K00024   329   2048 (  -)   473  0.948  329   <-> 1
bfz:BAU07_07945 malate dehydrogenase          K00024   329   2045 (  -)   472  0.948  329   <-> 1
bbro:BAU06_18345 malate dehydrogenase          K00024   329   2035 ( 1935)   470  0.936  329   <-> 2
bpdz:BBN53_06255 malate dehydrogenase          K00024   329   2024 (  -)   467  0.936  329   <-> 1
bav:BAV1180 malate dehydrogenase            K00024   329   2023 ( 1918)   467  0.936  329   <-> 2
bhz:ACR54_03240 Malate dehydrogenase          K00024   329   2022 (  -)   467  0.936  329   <-> 1
bhm:D558_2370 malate dehydrogenase           K00024   329   2020 (  -)   466  0.939  329   <-> 1
bho:D560_2385 malate dehydrogenase           K00024   329   2020 (  -)   466  0.939  329   <-> 1
boh:AKI39_17565 malate dehydrogenase          K00024   329   2020 (  -)   466  0.936  329   <-> 1
put:PT7_0418 malate dehydrogenase            K00024   329   2016 (  -)   465  0.939  329   <-> 1
btrm:SAMEA390648702641 malate dehydrogenase       K00024   329   2005 (  -)   463  0.933  329   <-> 1
amim:MIM_c13210 malate dehydrogenase          K00024   329   1992 (  -)   460  0.921  328   <-> 1
cdn:BN940_13146 Malate dehydrogenase          K00024   329   1972 (  -)   455  0.900  329   <-> 1
afq:AFA_04840 malate dehydrogenase           K00024   329   1966 (  -)   454  0.909  328   <-> 1
afa:UZ73_05440 malate dehydrogenase           K00024   329   1961 (  -)   453  0.905  328   <-> 1
phn:PAEH1_12290 malate dehydrogenase          K00024   329   1940 (  -)   448  0.902  328   <-> 1
our:CEQ07_04430 malate dehydrogenase          K00024   329   1859 (  -)   430  0.848  329   <-> 1
masz:C9I28_21425 malate dehydrogenase          K00024   329   1849 (  -)   427  0.851  328   <-> 1
mnr:ACZ75_26580 malate dehydrogenase          K00024   329   1825 ( 1721)   422  0.845  328   <-> 3
bdl:AK34_4490 malate dehydrogenase           K00024   328   1823 (  -)   421  0.851  329   <-> 1
bte:BTH_II0658 malate dehydrogenase           K00024   327   1822 ( 462)   421  0.851  329   <-> 2
btha:DR62_5614 malate dehydrogenase           K00024   327   1822 ( 459)   421  0.851  329   <-> 2
bthe:BTN_5437 malate dehydrogenase           K00024   327   1822 ( 462)   421  0.851  329   <-> 2
bthl:BG87_3405 malate dehydrogenase           K00024   327   1822 ( 462)   421  0.851  329   <-> 2
bthm:BTRA_5712 malate dehydrogenase           K00024   327   1822 ( 462)   421  0.851  329   <-> 2
btj:BTJ_4982 malate dehydrogenase            K00024   327   1822 ( 462)   421  0.851  329   <-> 2
btq:BTQ_3950 malate dehydrogenase            K00024   327   1822 ( 462)   421  0.851  329   <-> 2
btv:BTHA_4435 malate dehydrogenase           K00024   327   1822 ( 462)   421  0.851  329   <-> 2
btz:BTL_3450 malate dehydrogenase            K00024   327   1822 ( 459)   421  0.851  329   <-> 2
para:BTO02_20635 malate dehydrogenase          K00024   326   1818 (  -)   420  0.851  328   <-> 1
bced:DM42_4121 malate dehydrogenase           K00024   328   1817 (  -)   420  0.848  329   <-> 1
bceo:I35_4885 Malate dehydrogenase           K00024   328   1817 (  -)   420  0.848  329   <-> 1
bcj:BCAM0965 malate dehydrogenase            K00024   328   1817 (  -)   420  0.848  329   <-> 1
bdf:WI26_18400 malate dehydrogenase           K00024   328   1817 ( 1659)   420  0.848  329   <-> 2
bgl:bglu_2g08210 malate dehydrogenase          K00024   327   1817 (  -)   420  0.848  329   <-> 1
bgu:KS03_5095 malate dehydrogenase           K00024   327   1817 (  -)   420  0.848  329   <-> 1
btei:WS51_03095 malate dehydrogenase          K00024   328   1817 ( 454)   420  0.848  329   <-> 2
bch:Bcen2424_3932 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   328   1816 (  -)   420  0.848  329   <-> 1
bcm:Bcenmc03_3596 malate dehydrogenase         K00024   328   1816 (  -)   420  0.848  329   <-> 1
bcn:Bcen_4435 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   328   1816 (  -)   420  0.848  329   <-> 1
bct:GEM_4822 malate dehydrogenase            K00024   328   1816 (  -)   420  0.845  329   <-> 1
care:LT85_2903 Malate dehydrogenase           K00024   329   1814 (  -)   419  0.835  328   <-> 1
cfu:CFU_1743 Malate dehydrogenase            K00024   329   1814 ( 1714)   419  0.835  328   <-> 2
bac:BamMC406_3825 malate dehydrogenase         K00024   328   1812 ( 397)   419  0.845  329   <-> 3
bam:Bamb_3309 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   328   1812 (  -)   419  0.845  329   <-> 1
bmec:WJ16_23765 malate dehydrogenase          K00024   328   1812 (  -)   419  0.845  329   <-> 1
bsem:WJ12_25065 malate dehydrogenase          K00024   328   1812 (  -)   419  0.845  329   <-> 1
bstl:BBJ41_32605 malate dehydrogenase          K00024   328   1812 (  -)   419  0.842  329   <-> 1
bue:BRPE67_BCDS15670 malate dehydrogenase        K00024   328   1812 (  -)   419  0.848  328   <-> 1
byi:BYI23_B011890 malate dehydrogenase         K00024   328   1812 (  -)   419  0.848  328   <-> 1
cpra:CPter91_2284 malate dehydrogenase         K00024   329   1812 (  -)   419  0.832  328   <-> 1
pdq:CL55_00011260 malate dehydrogenase         K00024   329   1812 (  -)   419  0.848  328   <-> 1
bcep:APZ15_19625 malate dehydrogenase          K00024   328   1811 (  -)   419  0.842  329   <-> 1
bcew:DM40_3939 malate dehydrogenase           K00024   328   1811 (  -)   419  0.845  329   <-> 1
bcon:NL30_07535 malate dehydrogenase          K00024   328   1811 ( 1700)   419  0.845  329   <-> 2
bfn:OI25_5314 malate dehydrogenase           K00024   327   1811 ( 404)   419  0.845  328   <-> 2
blat:WK25_22255 malate dehydrogenase          K00024   328   1811 (  -)   419  0.845  329   <-> 1
bma:BMAA1751 malate dehydrogenase            K00024   327   1811 (  -)   419  0.845  329   <-> 1
bmab:BM45_4101 malate dehydrogenase           K00024   327   1811 (  -)   419  0.845  329   <-> 1
bmae:DM78_4918 malate dehydrogenase           K00024   327   1811 (  -)   419  0.845  329   <-> 1
bmaf:DM51_3445 malate dehydrogenase           K00024   327   1811 (  -)   419  0.845  329   <-> 1
bmai:DM57_07240 malate dehydrogenase          K00024   327   1811 (  -)   419  0.845  329   <-> 1
bmal:DM55_3326 malate dehydrogenase           K00024   327   1811 (  -)   419  0.845  329   <-> 1
bmaq:DM76_4024 malate dehydrogenase           K00024   327   1811 (  -)   419  0.845  329   <-> 1
bmaz:BM44_3263 malate dehydrogenase           K00024   327   1811 (  -)   419  0.845  329   <-> 1
bmj:BMULJ_03862 malate dehydrogenase                328   1811 (  -)   419  0.845  329   <-> 1
bmk:DM80_3851 malate dehydrogenase           K00024   328   1811 (  -)   419  0.845  329   <-> 1
bml:BMA10229_1826 malate dehydrogenase         K00024   327   1811 (  -)   419  0.845  329   <-> 1
bmn:BMA10247_A0497 malate dehydrogenase         K00024   327   1811 (  -)   419  0.845  329   <-> 1
bmu:Bmul_4651 malate dehydrogenase           K00024   328   1811 (  -)   419  0.845  329   <-> 1
bmul:NP80_3923 malate dehydrogenase           K00024   328   1811 (  -)   419  0.845  329   <-> 1
bmv:BMASAVP1_1619 malate dehydrogenase         K00024   327   1811 (  -)   419  0.845  329   <-> 1
bpd:BURPS668_A2474 malate dehydrogenase         K00024   327   1811 (  -)   419  0.845  329   <-> 1
bpk:BBK_4441 malate dehydrogenase            K00024   327   1811 (  -)   419  0.845  329   <-> 1
bpl:BURPS1106A_A2336 malate dehydrogenase        K00024   327   1811 (  -)   419  0.845  329   <-> 1
bpm:BURPS1710b_A0795 malate dehydrogenase        K00024   327   1811 (  -)   419  0.845  329   <-> 1
bpq:BPC006_II2309 malate dehydrogenase         K00024   333   1811 (  -)   419  0.845  329   <-> 1
bps:BPSS1722 malate dehydrogenase            K00024   327   1811 (  -)   419  0.845  329   <-> 1
bpsa:BBU_4303 malate dehydrogenase           K00024   327   1811 (  -)   419  0.845  329   <-> 1
bpsd:BBX_4242 malate dehydrogenase           K00024   327   1811 (  -)   419  0.845  329   <-> 1
bpse:BDL_5076 malate dehydrogenase           K00024   327   1811 (  -)   419  0.845  329   <-> 1
bpsh:DR55_3546 malate dehydrogenase           K00024   327   1811 (  -)   419  0.845  329   <-> 1
bpsm:BBQ_4418 malate dehydrogenase           K00024   327   1811 (  -)   419  0.845  329   <-> 1
bpso:X996_5823 malate dehydrogenase           K00024   327   1811 (  -)   419  0.845  329   <-> 1
bpsu:BBN_5177 malate dehydrogenase           K00024   327   1811 (  -)   419  0.845  329   <-> 1
bpz:BP1026B_II1843 malate dehydrogenase         K00024   327   1811 (  -)   419  0.845  329   <-> 1
bstg:WT74_23990 malate dehydrogenase          K00024   327   1811 (  -)   419  0.842  329   <-> 1
bur:Bcep18194_B2154 malate dehydrogenase (NAD)     K00024   328   1811 (  -)   419  0.842  329   <-> 1
but:X994_5384 malate dehydrogenase           K00024   327   1811 (  -)   419  0.845  329   <-> 1
bcen:DM39_3991 malate dehydrogenase           K00024   328   1810 ( 1709)   418  0.845  329   <-> 2
bgd:bgla_2g18330 malate dehydrogenase          K00024   327   1810 ( 377)   418  0.842  329   <-> 3
bgo:BM43_5552 malate dehydrogenase           K00024   327   1810 ( 382)   418  0.842  329   <-> 3
boc:BG90_4669 malate dehydrogenase           K00024   327   1810 (  -)   418  0.845  329   <-> 1
bok:DM82_5969 malate dehydrogenase           K00024   327   1810 (  -)   418  0.845  329   <-> 1
bpsl:WS57_08970 malate dehydrogenase          K00024   328   1810 ( 1710)   418  0.845  329   <-> 2
bpyr:ABD05_16975 malate dehydrogenase          K00024   328   1810 (  -)   418  0.842  329   <-> 1
buo:BRPE64_BCDS12990 malate dehydrogenase        K00024   328   1810 (  -)   418  0.845  328   <-> 1
bgp:BGL_2c18220 malate dehydrogenase Mdh        K00024   327   1809 (  -)   418  0.842  329   <-> 1
bpla:bpln_2g18990 malate dehydrogenase         K00024   327   1809 (  -)   418  0.842  329   <-> 1
pspw:BJG93_21080 malate dehydrogenase          K00024   327   1809 (  -)   418  0.838  328   <-> 1
bpx:BUPH_01453 malate dehydrogenase           K00024   327   1808 ( 1693)   418  0.838  328   <-> 2
masw:AM586_20810 malate dehydrogenase          K00024   330   1808 (  -)   418  0.838  328   <-> 1
buq:AC233_25660 malate dehydrogenase          K00024   327   1807 ( 1707)   418  0.838  328   <-> 2
mms:mma_1504 malate dehydrogenase            K00024   329   1807 (  -)   418  0.835  328   <-> 1
mtim:DIR46_20705 malate dehydrogenase          K00024   329   1807 ( 1703)   418  0.835  328   <-> 2
bgf:BC1003_4608 malate dehydrogenase          K00024   327   1806 ( 1704)   418  0.838  328   <-> 2
bug:BC1001_4885 malate dehydrogenase          K00024   327   1806 (  -)   418  0.838  328   <-> 1
bpy:Bphyt_6858 malate dehydrogenase           K00024   327   1805 (  -)   417  0.845  328   <-> 1
bub:BW23_4688 malate dehydrogenase           K00024   327   1805 (  -)   417  0.842  329   <-> 1
jsv:CNX70_21610 malate dehydrogenase          K00024   329   1805 ( 1705)   417  0.829  328   <-> 2
bxb:DR64_5227 malate dehydrogenase           K00024   327   1804 (  -)   417  0.841  328   <-> 1
bxe:Bxe_B2898 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   327   1804 (  -)   417  0.841  328   <-> 1
jal:BZG29_21430 malate dehydrogenase          K00024   329   1804 ( 1704)   417  0.826  328   <-> 2
jaz:YQ44_06375 malate dehydrogenase           K00024   329   1804 (  -)   417  0.826  328   <-> 1
parb:CJU94_29170 malate dehydrogenase          K00024   327   1803 (  -)   417  0.841  328   <-> 1
hse:Hsero_2976 malate dehydrogenase protein       K00024   329   1802 (  -)   417  0.832  328   <-> 1
hsz:ACP92_14920 malate dehydrogenase          K00024   329   1802 (  -)   417  0.832  328   <-> 1
brh:RBRH_00167 Malate dehydrogenase (EC 1.1.1.37)    K00024   339   1800 (  -)   416  0.832  328   <-> 1
bprc:D521_1014 Malate dehydrogenase           K00024   329   1799 (  -)   416  0.835  328   <-> 1
buk:MYA_4051 Malate dehydrogenase            K00024   328   1799 ( 415)   416  0.833  329   <-> 2
bve:AK36_4401 malate dehydrogenase           K00024   328   1799 ( 415)   416  0.833  329   <-> 2
bvi:Bcep1808_4408 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   328   1799 ( 413)   416  0.833  329   <-> 2
har:HEAR1780 malate dehydrogenase            K00024   329   1799 (  -)   416  0.823  328   <-> 1
bge:BC1002_5195 malate dehydrogenase          K00024   327   1798 (  -)   416  0.835  328   <-> 1
btd:BTI_4233 malate dehydrogenase            K00024   327   1798 (  -)   416  0.836  329   <-> 1
bud:AQ610_22035 malate dehydrogenase          K00024   327   1798 (  -)   416  0.836  329   <-> 1
bul:BW21_3773 malate dehydrogenase           K00024   327   1798 (  -)   416  0.836  329   <-> 1
buz:AYM40_22075 malate dehydrogenase          K00024   327   1795 (  -)   415  0.838  328   <-> 1
ptx:ABW99_10185 malate dehydrogenase          K00024   327   1795 (  -)   415  0.820  328   <-> 1
bph:Bphy_4358 malate dehydrogenase           K00024   327   1794 (  -)   415  0.835  328   <-> 1
hrb:Hrubri_3001 malate dehydrogenase protein      K00024   324   1792 (  -)   414  0.839  323   <-> 1
pnu:Pnuc_0756 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   329   1792 (  -)   414  0.832  328   <-> 1
aav:Aave_2206 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   328   1789 (  -)   414  0.832  328   <-> 1
hht:F506_10795 malate dehydrogenase           K00024   329   1789 (  -)   414  0.820  328   <-> 1
phs:C2L64_31960 malate dehydrogenase          K00024   327   1789 (  -)   414  0.832  328   <-> 1
bcai:K788_0000949 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   327   1788 (  -)   413  0.832  328   <-> 1
pter:C2L65_28695 malate dehydrogenase          K00024   327   1788 (  -)   413  0.832  328   <-> 1
hee:hmeg3_08740 malate dehydrogenase          K00024   329   1786 (  -)   413  0.820  328   <-> 1
jag:GJA_3501 malate dehydrogenase            K00024   324   1786 (  -)   413  0.836  323   <-> 1
aaa:Acav_2936 malate dehydrogenase           K00024   328   1785 (  -)   413  0.829  328   <-> 1
vbo:CKY39_25590 malate dehydrogenase          K00024   328   1785 (  -)   413  0.829  328   <-> 1
cser:CCO03_12935 malate dehydrogenase          K00024   328   1779 (  -)   411  0.832  328   <-> 1
vaa:AX767_15285 malate dehydrogenase          K00024   329   1779 (  -)   411  0.827  329   <-> 1
vpe:Varpa_1576 malate dehydrogenase           K00024   328   1779 (  -)   411  0.826  328   <-> 1
rdp:RD2015_2760 malate dehydrogenase          K00024   328   1777 (  -)   411  0.820  328   <-> 1
pne:Pnec_1065 malate dehydrogenase           K00024   329   1776 (  -)   411  0.826  328   <-> 1
mass:CR152_16890 malate dehydrogenase          K00024   329   1775 (  -)   410  0.817  328   <-> 1
simp:C6571_12585 malate dehydrogenase          K00024   328   1775 (  -)   410  0.823  328   <-> 1
vap:Vapar_1432 malate dehydrogenase           K00024   328   1775 ( 1675)   410  0.826  328   <-> 2
melm:C7H73_07145 malate dehydrogenase          K00024   328   1774 (  -)   410  0.820  328   <-> 1
rgu:A4W93_11585 malate dehydrogenase          K00024   328   1774 (  -)   410  0.817  328   <-> 1
vam:C4F17_11260 malate dehydrogenase          K00024   328   1774 ( 1667)   410  0.823  328   <-> 2
vpd:VAPA_1c15250 malate dehydrogenase Mdh        K00024   328   1773 (  -)   410  0.826  328   <-> 1
acid:CBP33_06315 malate dehydrogenase          K00024   328   1772 (  -)   410  0.823  328   <-> 1
acin:CBP34_06095 malate dehydrogenase          K00024   328   1772 (  -)   410  0.823  328   <-> 1
acip:CBP36_06750 malate dehydrogenase          K00024   328   1772 (  -)   410  0.823  328   <-> 1
acis:CBP35_12190 malate dehydrogenase          K00024   328   1772 (  -)   410  0.823  328   <-> 1
acra:BSY15_252 malate dehydrogenase family protein   K00024   328   1772 ( 1670)   410  0.820  328   <-> 2
lgu:LG3211_3721 malate dehydrogenase          K00024   328   1772 (  -)   410  0.840  326   <-> 1
aci:ACIAD3155 malate dehydrogenase           K00024   328   1770 (  -)   409  0.812  329   <-> 1
ack:C380_16910 malate dehydrogenase           K00024   328   1770 ( 1668)   409  0.817  328   <-> 2
lab:LA76x_3888 malate dehydrogenase           K00024   328   1770 ( 1668)   409  0.837  326   <-> 2
laq:GLA29479_3362 malate dehydrogenase         K00024   328   1770 ( 1654)   409  0.837  326   <-> 3
lcp:LC55x_3906 malate dehydrogenase           K00024   328   1770 (  -)   409  0.844  326   <-> 1
oto:ADJ79_02165 malate dehydrogenase          K00024   328   1770 (  -)   409  0.820  328   <-> 1
pbh:AAW51_1576 malate dehydrogenase           K00024   328   1767 (  -)   409  0.814  328   <-> 1
pspu:NA29_19010 malate dehydrogenase          K00024   327   1764 (  -)   408  0.814  328   <-> 1
pfg:AB870_19960 malate dehydrogenase          K00024   327   1763 (  -)   408  0.808  328   <-> 1
dac:Daci_2429 malate dehydrogenase           K00024   328   1762 (  -)   407  0.826  328   <-> 1
dia:Dtpsy_2281 malate dehydrogenase           K00024   328   1762 ( 1650)   407  0.826  328   <-> 3
dpy:BA022_02280 malate dehydrogenase          K00024   328   1762 ( 1650)   407  0.826  328   <-> 2
dts:BI380_12120 malate dehydrogenase          K00024   328   1762 (  -)   407  0.826  328   <-> 1
otk:C6570_08485 malate dehydrogenase          K00024   328   1762 ( 1658)   407  0.817  328   <-> 2
pox:MB84_13710 malate dehydrogenase           K00024   327   1761 (  -)   407  0.811  328   <-> 1
ano:RR32_02485 malate dehydrogenase           K00024   328   1760 (  -)   407  0.802  329   <-> 1
moi:MOVS_07335 malate dehydrogenase           K00024   329   1760 (  -)   407  0.808  328   <-> 1
rhy:RD110_07205 malate dehydrogenase          K00024   328   1760 ( 1644)   407  0.817  328   <-> 3
pve:UC34_09340 malate dehydrogenase           K00024   327   1759 (  -)   407  0.811  328   <-> 1
tat:KUM_0429 malate dehydrogenase            K00024   329   1758 (  -)   407  0.799  329   <-> 1
del:DelCs14_4230 Malate dehydrogenase          K00024   328   1757 (  -)   406  0.823  328   <-> 1
dhk:BO996_11345 malate dehydrogenase          K00024   328   1757 (  -)   406  0.823  328   <-> 1
miu:ABE85_10635 malate dehydrogenase          K00024   328   1757 (  -)   406  0.817  328   <-> 1
rmn:TK49_13630 malate dehydrogenase           K00024   329   1757 (  -)   406  0.811  328   <-> 1
mbl:AAX09_02585 malate dehydrogenase          K00024   329   1756 (  -)   406  0.805  328   <-> 1
ppk:U875_14925 malate dehydrogenase           K00024   327   1756 (  -)   406  0.805  328   <-> 1
ppnm:LV28_23875 malate dehydrogenase          K00024   327   1756 (  -)   406  0.805  328   <-> 1
ppno:DA70_06810 malate dehydrogenase          K00024   327   1756 (  -)   406  0.805  328   <-> 1
prb:X636_19865 malate dehydrogenase           K00024   327   1756 (  -)   406  0.805  328   <-> 1
abaa:IX88_18070 malate dehydrogenase          K00024   328   1755 (  -)   406  0.796  329   <-> 1
abab:BJAB0715_03375 Malate/lactate dehydrogenase    K00024   328   1755 (  -)   406  0.796  329   <-> 1
abad:ABD1_29100 malate dehydrogenase          K00024   328   1755 (  -)   406  0.796  329   <-> 1
abaj:BJAB0868_03267 Malate/lactate dehydrogenase    K00024   328   1755 (  -)   406  0.796  329   <-> 1
abal:ABLAC_04880 malate dehydrogenase          K00024   328   1755 (  -)   406  0.796  329   <-> 1
abaz:P795_2300 malate dehydrogenase           K00024   328   1755 (  -)   406  0.796  329   <-> 1
abb:ABBFA_000492 Malate dehydrogenase          K00024   328   1755 (  -)   406  0.796  329   <-> 1
abc:ACICU_03222 Malate/lactate dehydrogenase      K00024   328   1755 (  -)   406  0.796  329   <-> 1
abd:ABTW07_3437 malate dehydrogenase          K00024   328   1755 (  -)   406  0.796  329   <-> 1
abh:M3Q_3453 malate dehydrogenase            K00024   328   1755 (  -)   406  0.796  329   <-> 1
abj:BJAB07104_03310 Malate/lactate dehydrogenase    K00024   328   1755 (  -)   406  0.796  329   <-> 1
abk:LX00_16230 malate dehydrogenase           K00024   328   1755 (  -)   406  0.796  329   <-> 1
abn:AB57_3474 malate dehydrogenase           K00024   328   1755 (  -)   406  0.796  329   <-> 1
abr:ABTJ_00472 malate dehydrogenase           K00024   328   1755 (  -)   406  0.796  329   <-> 1
abw:BL01_17455 malate dehydrogenase           K00024   328   1755 (  -)   406  0.796  329   <-> 1
abx:ABK1_3272 Malate dehydrogenase           K00024   328   1755 (  -)   406  0.796  329   <-> 1
aby:ABAYE0465 malate dehydrogenase           K00024   328   1755 (  -)   406  0.796  329   <-> 1
abz:ABZJ_03404 malate dehydrogenase           K00024   328   1755 (  -)   406  0.796  329   <-> 1
acb:A1S_3025 malate dehydrogenase            K00024   328   1755 (  -)   406  0.796  329   <-> 1
acc:BDGL_002485 malate dehydrogenase          K00024   328   1755 (  -)   406  0.799  329   <-> 1
acw:A0J50_02290 malate dehydrogenase          K00024   328   1755 ( 1646)   406  0.799  329   <-> 2
alc:OTEC02_02395 malate dehydrogenase          K00024   328   1755 (  -)   406  0.799  329   <-> 1
pkt:AT984_09425 malate dehydrogenase          K00024   328   1754 (  -)   406  0.811  328   <-> 1
rsm:CMR15_11376 Malate dehydrogenase          K00024   329   1754 (  -)   406  0.808  328   <-> 1
rsc:RCFBP_11387 Malate dehydrogenase          K00024   329   1753 (  -)   405  0.811  328   <-> 1
rse:F504_1948 Malate dehydrogenase           K00024   329   1753 (  -)   405  0.808  328   <-> 1
rsn:RSPO_c01440 malate dehydrogenase protein      K00024   329   1753 (  -)   405  0.811  328   <-> 1
rso:RSc1998 probable malate dehydrogenase . oxidoreduct K00024   329   1753 (  -)   405  0.808  328   <-> 1
ahl:AHTJS_14070 malate dehydrogenase          K00024   328   1752 (  -)   405  0.799  329   <-> 1
ajs:Ajs_2791 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   350   1752 ( 1643)   405  0.823  328   <-> 2
rsl:RPSI07_1431 Malate dehydrogenase          K00024   329   1752 ( 1651)   405  0.808  328   <-> 2
abm:ABSDF0482 malate dehydrogenase           K00024   328   1750 (  -)   405  0.793  329   <-> 1
lem:LEN_1392 malate dehydrogenase            K00024   328   1750 (  -)   405  0.825  326   <-> 1
abau:IX87_11825 malate dehydrogenase          K00024   328   1749 (  -)   405  0.793  329   <-> 1
cke:B5M06_10925 malate dehydrogenase          K00024   328   1749 (  -)   405  0.817  328   <-> 1
tin:Tint_2342 malate dehydrogenase           K00024   328   1749 (  -)   405  0.805  328   <-> 1
pol:Bpro_3598 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   328   1748 (  -)   404  0.814  328   <-> 1
acal:BUM88_17095 malate dehydrogenase          K00024   328   1747 (  -)   404  0.796  329   <-> 1
acd:AOLE_02365 malate dehydrogenase           K00024   328   1747 (  -)   404  0.796  329   <-> 1
tas:TASI_1024 Malate dehydrogenase           K00024   329   1745 (  -)   404  0.793  329   <-> 1
pna:Pnap_3030 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   328   1744 (  -)   403  0.811  328   <-> 1
pnr:AT302_24445 malate dehydrogenase          K00024   327   1744 (  -)   403  0.799  328   <-> 1
thi:THI_2717 Malate dehydrogenase            K00024   328   1743 (  -)   403  0.805  328   <-> 1
asol:BEN76_10880 malate dehydrogenase          K00024   328   1742 (  -)   403  0.793  329   <-> 1
tea:KUI_0978 malate dehydrogenase            K00024   329   1741 (  -)   403  0.796  329   <-> 1
teg:KUK_1306 malate dehydrogenase            K00024   329   1741 (  -)   403  0.796  329   <-> 1
lch:Lcho_2708 malate dehydrogenase           K00024   328   1739 (  -)   402  0.808  328   <-> 1
asj:AsACE_CH02435 malate dehydrogenase         K00024   328   1738 (  -)   402  0.799  328   <-> 1
lez:GLE_3745 malate dehydrogenase            K00024   328   1737 ( 1636)   402  0.819  326   <-> 2
rpf:Rpic12D_1829 malate dehydrogenase          K00024   328   1737 (  -)   402  0.808  328   <-> 1
ajo:RZ95_02300 malate dehydrogenase           K00024   328   1735 (  -)   401  0.793  329   <-> 1
beb:AEM42_06000 malate dehydrogenase          K00024   327   1734 (  -)   401  0.796  328   <-> 1
teq:TEQUI_1590 Malate dehydrogenase           K00024   329   1734 (  -)   401  0.793  329   <-> 1
papi:SG18_16905 malate dehydrogenase          K00024   327   1733 ( 1630)   401  0.793  328   <-> 2
acv:AMD27_13775 malate dehydrogenase          K00024   328   1730 ( 1627)   400  0.786  327   <-> 2
mela:C6568_02095 malate dehydrogenase          K00024   328   1730 (  -)   400  0.802  328   <-> 1
aon:DEH84_12280 malate dehydrogenase          K00024   328   1729 (  -)   400  0.811  328   <-> 1
ppul:RO07_18175 malate dehydrogenase          K00024   327   1729 (  -)   400  0.793  328   <-> 1
rpi:Rpic_2153 malate dehydrogenase           K00024   328   1729 (  -)   400  0.802  328   <-> 1
aid:CTZ23_12940 malate dehydrogenase          K00024   328   1726 (  -)   399  0.784  329   <-> 1
ctes:O987_19985 malate dehydrogenase          K00024   329   1726 (  -)   399  0.812  329   <-> 1
ctt:CtCNB1_3388 malate dehydrogenase          K00024   329   1726 (  -)   399  0.812  329   <-> 1
phd:102332683 probable malate dehydrogenase 2, mitochon      328   1726 ( 1404)   399  0.793  329   <-> 7
aei:AOY20_06050 malate dehydrogenase          K00024   328   1725 (  -)   399  0.775  329   <-> 1
ajn:BVL33_15025 malate dehydrogenase          K00024   328   1725 (  -)   399  0.787  329   <-> 1
rin:ACS15_1169 malate dehydrogenase           K00024   329   1723 (  -)   399  0.802  328   <-> 1
mcat:MC25239_01399 Malate dehydrogenase         K00024   328   1721 (  -)   398  0.790  328   <-> 1
mcs:DR90_485 malate dehydrogenase            K00024   328   1721 (  -)   398  0.790  328   <-> 1
rsb:RS694_06390 malate dehydrogenase          K00024   328   1720 (  -)   398  0.784  328   <-> 1
lim:L103DPR2_02396 Malate dehydrogenase         K00024   328   1717 (  -)   397  0.796  328   <-> 1
mct:MCR_1446 malate dehydrogenase            K00024   328   1715 (  -)   397  0.787  328   <-> 1
adk:Alide2_2216 malate dehydrogenase          K00024   328   1714 (  -)   397  0.805  328   <-> 1
adn:Alide_1963 malate dehydrogenase           K00024   328   1714 ( 1612)   397  0.805  328   <-> 2
aql:BXU06_03455 malate dehydrogenase          K00024   326   1714 (  -)   397  0.798  326   <-> 1
kki:KKKWG1_2077 malate dehydrogenase          K00024   325   1712 (  -)   396  0.790  328   <-> 1
cbab:SMCB_1635 malate/lactate dehydrogenase       K00024   328   1709 (  -)   395  0.784  328   <-> 1
hyb:Q5W_14920 malate dehydrogenase           K00024   328   1709 (  -)   395  0.796  328   <-> 1
bpsi:IX83_01755 malate dehydrogenase          K00024   327   1708 (  -)   395  0.793  328   <-> 1
vei:Veis_4356 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   328   1708 (  -)   395  0.784  328   <-> 1
chro:CXB49_16870 malate dehydrogenase          K00024   326   1706 (  -)   395  0.798  326   <-> 1
cvi:CV_1062 malate dehydrogenase            K00024   326   1706 (  -)   395  0.791  326   <-> 1
cvc:BKX93_18380 malate dehydrogenase          K00024   326   1703 (  -)   394  0.798  326   <-> 1
mpt:Mpe_A2172 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   328   1703 ( 1459)   394  0.780  328   <-> 2
cbaa:SRAA_1684 malate/lactate dehydrogenase       K00024   328   1702 (  -)   394  0.780  328   <-> 1
hyr:BSY239_2489 malate dehydrogenase          K00024   328   1702 ( 1598)   394  0.790  328   <-> 2
rfr:Rfer_1803 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   328   1699 ( 471)   393  0.784  328   <-> 2
psu:Psesu_2303 malate dehydrogenase           K00024   328   1696 (  -)   392  0.810  326   <-> 1
sacz:AOT14_08890 malate dehydrogenase          K00024   327   1695 (  -)   392  0.798  326   <-> 1
cgd:CR3_1909 malate dehydrogenase            K00024   322   1691 (  -)   391  0.793  323   <-> 1
lum:CNR27_06360 malate dehydrogenase          K00024   328   1684 (  -)   390  0.790  328   <-> 1
cup:BKK80_15905 malate dehydrogenase          K00024   327   1683 (  -)   389  0.784  328   <-> 1
psuw:WQ53_03595 malate dehydrogenase          K00024   328   1683 (  -)   389  0.798  326   <-> 1
nwe:SAMEA3174300_0887 Malate dehydrogenase       K00024   325   1682 (  -)   389  0.777  328   <-> 1
thk:CCZ27_06420 malate dehydrogenase          K00024   330   1682 (  -)   389  0.776  331   <-> 1
xal:XALC_0546 probable malate dehydrogenase protein   K00024   328   1682 (  -)   389  0.804  326   <-> 1
sfu:Sfum_0460 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   329   1680 (  -)   389  0.742  329   <-> 1
ala:BFG52_14215 malate dehydrogenase          K00024   328   1679 (  -)   389  0.771  328   <-> 1
stek:AXG53_13365 malate dehydrogenase          K00024   327   1679 (  -)   389  0.788  326   <-> 1
rbn:RBXJA2T_09929 malate dehydrogenase         K00024   328   1678 (  -)   388  0.774  328   <-> 1
ccup:BKK81_14955 malate dehydrogenase          K00024   327   1677 (  -)   388  0.780  328   <-> 1
cuu:BKK79_17045 malate dehydrogenase          K00024   327   1677 (  -)   388  0.780  328   <-> 1
rbu:PG1C_04135 malate dehydrogenase           K00024   329   1677 (  -)   388  0.765  328   <-> 1
att:AMQ28_10480 malate dehydrogenase          K00024   328   1676 (  -)   388  0.773  326   <-> 1
lih:L63ED372_01915 Malate dehydrogenase         K00024   328   1676 (  -)   388  0.777  328   <-> 1
xsa:SB85_08030 malate dehydrogenase           K00024   328   1676 (  -)   388  0.801  326   <-> 1
shd:SUTH_01798 malate dehydrogenase           K00024   329   1675 (  -)   388  0.771  328   <-> 1
xfu:XFF4834R_chr10120 Probable malate dehydrogenase   K00024   328   1675 (  -)   388  0.791  326   <-> 1
rac:RA876_05275 malate dehydrogenase          K00024   328   1673 ( 1515)   387  0.771  328   <-> 2
pse:NH8B_1004 malate dehydrogenase           K00024   325   1672 (  -)   387  0.785  326   <-> 1
rge:RGE_12240 malate dehydrogenase Mdh         K00024   328   1671 (  -)   387  0.771  328   <-> 1
xfr:BER92_02190 malate dehydrogenase          K00024   328   1670 (  -)   387  0.801  326   <-> 1
xph:XppCFBP6546_06460 malate dehydrogenase       K00024   328   1670 (  -)   387  0.788  326   <-> 1
xtn:FD63_03970 malate dehydrogenase           K00024   328   1670 (  -)   387  0.804  326   <-> 1
psd:DSC_12665 malate dehydrogenase           K00024   328   1667 (  -)   386  0.790  328   <-> 1
srh:BAY15_0959 malate dehydrogenase           K00024   328   1667 ( 1561)   386  0.791  326   <-> 2
xax:XACM_0988 malate dehydrogenase           K00024   328   1667 (  -)   386  0.785  326   <-> 1
xcv:XCV1034 Malate dehydrogenase            K00024   328   1667 (  -)   386  0.785  326   <-> 1
xor:XOC_1069 malate dehydrogenase            K00024   328   1667 (  -)   386  0.798  326   <-> 1
xoz:BE73_19095 malate dehydrogenase           K00024   328   1667 (  -)   386  0.798  326   <-> 1
xpe:BJD13_11740 malate dehydrogenase          K00024   328   1667 (  -)   386  0.785  326   <-> 1
cbw:RR42_m2937 Malate dehydrogenase           K00024   322   1665 (  -)   385  0.774  323   <-> 1
rbh:B4966_07190 malate dehydrogenase          K00024   330   1665 (  -)   385  0.767  331   <-> 1
zpa:C3497_07100 malate dehydrogenase          K00024   330   1665 (  -)   385  0.767  331   <-> 1
xva:C7V42_05445 malate dehydrogenase          K00024   328   1664 (  -)   385  0.794  326   <-> 1
xac:XAC1006 malate dehydrogenase            K00024   328   1663 ( 1556)   385  0.785  326   <-> 2
xao:XAC29_05090 malate dehydrogenase          K00024   328   1663 (  -)   385  0.785  326   <-> 1
xcb:XC_3307 malate dehydrogenase            K00024   328   1663 (  -)   385  0.794  326   <-> 1
xcc:XCC0928 malate dehydrogenase            K00024   328   1663 (  -)   385  0.794  326   <-> 1
xcf:J172_01124 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   328   1663 ( 1556)   385  0.785  326   <-> 2
xci:XCAW_03576 Malate dehydrogenase           K00024   328   1663 (  -)   385  0.785  326   <-> 1
xcj:J158_01130 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   328   1663 ( 1556)   385  0.785  326   <-> 2
xcm:J164_01129 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   328   1663 ( 1556)   385  0.785  326   <-> 2
xcn:J169_01129 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   328   1663 ( 1556)   385  0.785  326   <-> 2
xcp:XCR_1121 malate dehydrogenase            K00024   328   1663 (  -)   385  0.794  326   <-> 1
xcr:J163_01129 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   328   1663 ( 1556)   385  0.785  326   <-> 2
xct:J151_01133 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   328   1663 ( 1556)   385  0.785  326   <-> 2
xcu:J159_01130 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   328   1663 ( 1556)   385  0.785  326   <-> 2
xcw:J162_01129 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   328   1663 ( 1556)   385  0.785  326   <-> 2
smt:Smal_0790 malate dehydrogenase           K00024   328   1662 (  -)   385  0.788  326   <-> 1
stem:CLM74_04235 malate dehydrogenase          K00024   328   1661 (  -)   384  0.788  326   <-> 1
xve:BJD12_17980 malate dehydrogenase          K00024   328   1659 (  -)   384  0.785  326   <-> 1
nel:NELON_09555 malate dehydrogenase          K00024   325   1658 (  -)   384  0.768  328   <-> 1
xca:xcc-b100_3426 malate dehydrogenase         K00024   328   1658 (  -)   384  0.791  326   <-> 1
xga:BI317_05825 malate dehydrogenase          K00024   328   1658 (  -)   384  0.794  326   <-> 1
xhr:XJ27_10400 malate dehydrogenase           K00024   328   1658 (  -)   384  0.794  326   <-> 1
xom:XOO0886 malate dehydrogenase            K00024   328   1658 (  -)   384  0.794  326   <-> 1
xoo:XOO0971 malate dehydrogenase            K00024   328   1658 (  -)   384  0.794  326   <-> 1
xoy:AZ54_19815 malate dehydrogenase           K00024   328   1658 (  -)   384  0.794  326   <-> 1
buj:BurJV3_0796 malate dehydrogenase          K00024   328   1656 (  -)   383  0.788  326   <-> 1
cti:RALTA_A2133 MALATE DEHYDROGENASE          K00024   327   1656 ( 1554)   383  0.771  328   <-> 2
sml:Smlt0944 putative malate dehydrogenase       K00024   328   1656 (  -)   383  0.788  326   <-> 1
smz:SMD_0819 Malate dehydrogenase            K00024   328   1656 (  -)   383  0.788  326   <-> 1
sten:CCR98_04270 malate dehydrogenase          K00024   328   1656 (  -)   383  0.788  326   <-> 1
acom:CEW83_01350 malate dehydrogenase          K00024   330   1652 ( 1534)   382  0.767  331   <-> 2
tcl:Tchl_2315 Malate dehydrogenase           K00024   330   1652 (  -)   382  0.770  331   <-> 1
xop:PXO_02545 malate dehydrogenase           K00024   328   1652 (  -)   382  0.791  326   <-> 1
cbx:Cenrod_2474 malate dehydrogenase          K00024   328   1650 (  -)   382  0.744  328   <-> 1
slm:BIZ42_13205 malate dehydrogenase          K00024   328   1646 (  -)   381  0.770  326   <-> 1
tak:Tharo_1477 Malate dehydrogenase           K00024   330   1646 (  -)   381  0.767  331   <-> 1
aoa:dqs_1670 malate dehydrogenase            K00024   330   1642 (  -)   380  0.764  331   <-> 1
azo:azo1547 malate dehydrogenase            K00024   330   1642 (  -)   380  0.764  331   <-> 1
cnc:CNE_1c25170 malate dehydrogenase Mdh        K00024   327   1642 ( 1535)   380  0.762  328   <-> 3
reh:H16_A2634 malate dehydrogenase           K00024   327   1642 ( 1540)   380  0.762  328   <-> 2
rpj:N234_14935 malate dehydrogenase           K00024   327   1642 ( 1432)   380  0.762  328   <-> 4
bbat:Bdt_0879 malate dehydrogenase           K00024   335   1641 (  -)   380  0.760  334   <-> 1
cuh:BJN34_14110 malate dehydrogenase          K00024   327   1639 (  -)   379  0.759  328   <-> 1
rta:Rta_28060 Candidate malate dehydrogenase      K00024   328   1639 (  -)   379  0.756  328   <-> 1
xff:XFLM_07870 malate dehydrogenase           K00024   328   1635 (  -)   379  0.755  327   <-> 1
xfn:XfasM23_0485 malate dehydrogenase          K00024   328   1635 (  -)   379  0.755  327   <-> 1
xft:PD_0492 malate dehydrogenase            K00024   328   1635 (  -)   379  0.755  327   <-> 1
rme:Rmet_2489 malate dehydrogenase           K00024   327   1631 ( 1528)   378  0.756  328   <-> 2
bba:Bd0928 malate dehydrogenase             K00024   359   1629 (  -)   377  0.750  336   <-> 1
hyl:LPB072_16625 malate dehydrogenase          K00024   328   1628 (  -)   377  0.765  328   <-> 1
xfs:D934_03610 malate dehydrogenase           K00024   328   1628 (  -)   377  0.749  327   <-> 1
xfa:XF_1211 malate dehydrogenase            K00024   335   1627 (  -)   377  0.752  327   <-> 1
xfh:XFHB_09580 malate dehydrogenase           K00024   328   1627 (  -)   377  0.752  327   <-> 1
xfl:P303_01950 malate dehydrogenase           K00024   328   1627 (  -)   377  0.752  327   <-> 1
bbac:EP01_14760 malate dehydrogenase          K00024   335   1625 ( 1525)   376  0.754  334   <-> 2
reu:Reut_A2327 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   327   1624 (  -)   376  0.753  328   <-> 1
xfm:Xfasm12_0550 Malate dehydrogenase          K00024   328   1616 (  -)   374  0.749  327   <-> 1
atw:C0099_09415 malate dehydrogenase          K00024   329   1614 ( 1505)   374  0.749  331   <-> 2
tmb:Thimo_0239 malate dehydrogenase           K00024   328   1583 (  -)   367  0.713  328   <-> 1
ecor:SAMEA4412678_2119 Malate dehydrogenase       K00024   331   1576 (  -)   365  0.730  326   <-> 1
azc:AZC_4186 malate dehydrogenase            K00024   327   1571 ( 1272)   364  0.735  324   <-> 2
nlc:EBAPG3_006530 malate dehydrogenase         K00024   329   1563 ( 119)   362  0.708  329   <-> 2
lhk:LHK_02423 Mdh                    K00024   329   1562 (  -)   362  0.729  332   <-> 1
xau:Xaut_1673 malate dehydrogenase           K00024   327   1560 ( 302)   361  0.710  328   <-> 5
acr:Acry_3063 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   327   1557 (  -)   361  0.707  328   <-> 1
amv:ACMV_34090 malate dehydrogenase           K00024   327   1557 (  -)   361  0.707  328   <-> 1
metr:BSY238_311 malate dehydrogenase family protein   K00024   330   1546 (  -)   358  0.723  332   <-> 1
beba:BWI17_17685 malate dehydrogenase          K00024   327   1543 (  -)   358  0.720  329   <-> 1
kso:CKSOR_00428 Malate dehydrogenase          K00024   330   1515 (  -)   351  0.658  330   <-> 1
tmz:Tmz1t_2552 malate dehydrogenase           K00024   329   1501 ( 1392)   348  0.690  332   <-> 3
dar:Daro_2867 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   328   1500 (  -)   348  0.686  331   <-> 1
thu:AC731_003285 malate dehydrogenase          K00024   329   1500 ( 1367)   348  0.691  333   <-> 2
azi:AzCIB_1872 malate dehydrogenase           K00024   329   1499 (  -)   348  0.684  332   <-> 1
dsu:Dsui_2209 malate dehydrogenase           K00024   328   1498 (  -)   347  0.689  331   <-> 1
eba:ebA6695 Malate dehydrogenase            K00024   329   1496 ( 1370)   347  0.684  332   <-> 2
vff:VITFI_CDS2968 malate dehydrogenase         K00024   328   1496 ( 1391)   347  0.693  332   <-> 2
aza:AZKH_1816 malate dehydrogenase           K00024   329   1495 (  -)   347  0.681  332   <-> 1
bbag:E1O_15770 malate dehydrogenase           K00024   336   1490 (  -)   345  0.649  328   <-> 1
jeu:BJP62_00865 malate dehydrogenase          K00024   326   1487 (  -)   345  0.693  329   <-> 1
salv:SALWKB2_1301 Malate dehydrogenase         K00024   325   1487 (  -)   345  0.686  328   <-> 1
jab:VN23_10105 malate dehydrogenase           K00024   326   1486 (  -)   345  0.696  329   <-> 1
smur:BWP33_10380 malate dehydrogenase          K00024   328   1475 (  -)   342  0.670  327   <-> 1
lve:103080714 probable malate dehydrogenase 2, mitochon      341   1468 ( 373)   340  0.807  275   <-> 4
blep:AL038_03325 malate dehydrogenase          K00024   325   1467 (  -)   340  0.686  328   <-> 1
nsi:A6J88_11465 malate dehydrogenase          K00024   328   1465 (  -)   340  0.654  327   <-> 1
nmj:NM96_05755 malate dehydrogenase           K00024   328   1463 (  -)   339  0.654  327   <-> 1
tsy:THSYN_10310 malate dehydrogenase          K00024   328   1457 (  -)   338  0.677  331   <-> 1
app:CAP2UW1_2380 malate dehydrogenase          K00024   328   1456 ( 1124)   338  0.675  332   <-> 2
dpd:Deipe_0633 malate dehydrogenase           K00024   331   1453 (  -)   337  0.675  329   <-> 1
dmr:Deima_0786 Malate dehydrogenase           K00024   328   1438 (  -)   334  0.677  328   <-> 1
aua:M673_09125 hypothetical protein           K00024   325   1428 (  -)   331  0.646  328   <-> 1
dpt:Deipr_0097 Malate dehydrogenase           K00024   328   1415 (  -)   328  0.680  328   <-> 1
dgo:DGo_CA2493 Malate dehydrogenase subfamily      K00024   330   1412 (  -)   328  0.676  327   <-> 1
gbi:PG2T_13255 malate dehydrogenase           K00024   325   1412 (  -)   328  0.669  329   <-> 1
ssal:SPISAL_07340 malate dehydrogenase         K00024   326   1412 (  -)   328  0.661  327   <-> 1
ebs:ECTOBSL9_0512 malate dehydrogenase         K00024   326   1411 (  -)   327  0.660  329   <-> 1
dpu:SU48_02680 malate dehydrogenase           K00024   330   1410 ( 1197)   327  0.670  327   <-> 2
hhc:M911_15375 malate dehydrogenase           K00024   326   1410 (  -)   327  0.657  329   <-> 1
apac:S7S_08695 malate dehydrogenase           K00024   326   1409 (  -)   327  0.664  327   <-> 1
dch:SY84_11860 malate dehydrogenase           K00024   330   1409 (  -)   327  0.676  327   <-> 1
dji:CH75_12480 malate dehydrogenase           K00024   328   1405 (  -)   326  0.673  327   <-> 1
hel:HELO_1693 malate dehydrogenase           K00024   324   1404 (  -)   326  0.669  326   <-> 1
pspi:PS2015_1201 Malate dehydrogenase          K00024   326   1404 ( 1304)   326  0.668  328   <-> 2
sdf:ACG33_14070 malate dehydrogenase          K00024   325   1403 (  -)   326  0.657  329   <-> 1
tra:Trad_2990 malate dehydrogenase           K00024   326   1403 (  -)   326  0.666  329   <-> 1
woc:BA177_02310 malate dehydrogenase          K00024   326   1403 (  -)   326  0.653  329   <-> 1
spiu:SPICUR_08155 malate dehydrogenase         K00024   326   1400 (  -)   325  0.654  327   <-> 1
dab:AUC44_03110 malate dehydrogenase          K00024   330   1398 (  -)   325  0.670  327   <-> 1
aeh:Mlg_0487 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   326   1397 (  -)   324  0.654  327   <-> 1
mthd:A3224_07820 malate dehydrogenase          K00024   326   1396 (  -)   324  0.673  327   <-> 1
scz:ABE83_13255 malate dehydrogenase          K00024   329   1396 (  -)   324  0.652  328   <-> 1
gpb:HDN1F_34290 Malate dehydrogenase          K00024   326   1394 (  -)   324  0.653  329   <-> 1
nmu:Nmul_A0864 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   327   1394 (  -)   324  0.636  327   <-> 1
micc:AUP74_02622 Malate dehydrogenase          K00024   326   1392 (  -)   323  0.667  327   <-> 1
srn:A4G23_03498 Malate dehydrogenase          K00024   329   1391 (  -)   323  0.646  328   <-> 1
hbe:BEI_2830 malate dehydrogenase            K00024   324   1390 (  -)   323  0.663  326   <-> 1
kab:B7C62_22725 malate dehydrogenase          K00024   329   1389 ( 1286)   322  0.646  328   <-> 2
dge:Dgeo_2161 malate dehydrogenase           K00024   334   1388 (  -)   322  0.664  327   <-> 1
sfi:SFUL_4622 MDH Malate dehydrogenase         K00024   329   1388 (  -)   322  0.646  328   <-> 1
ddr:Deide_20240 malate dehydrogenase (malic dehydrogena K00024   330   1387 (  -)   322  0.661  327   <-> 1
sgb:WQO_22020 malate dehydrogenase           K00024   329   1387 (  -)   322  0.643  328   <-> 1
sgr:SGR_2711 putative malate dehydrogenase       K00024   329   1387 (  -)   322  0.646  328   <-> 1
ssx:SACTE_4083 malate dehydrogenase           K00024   329   1387 (  -)   322  0.646  328   <-> 1
sfa:Sfla_2410 malate dehydrogenase           K00024   329   1386 (  -)   322  0.640  328   <-> 1
svu:B1H20_22380 malate dehydrogenase          K00024   329   1386 (  -)   322  0.643  328   <-> 1
rhd:R2APBS1_1541 malate dehydrogenase          K00024   328   1385 (  -)   322  0.667  327   <-> 1
fau:Fraau_1156 malate dehydrogenase           K00024   328   1384 (  -)   321  0.654  327   <-> 1
dsw:QR90_14795 malate dehydrogenase           K00024   330   1383 (  -)   321  0.663  326   <-> 1
thc:TCCBUS3UF1_8010 Malate dehydrogenase        K00024   327   1383 (  -)   321  0.652  328   <-> 1
dtx:ATSB10_02090 malate dehydrogenase          K00024   328   1381 ( 1281)   321  0.664  327   <-> 2
lrz:BJI69_15735 malate dehydrogenase          K00024   327   1381 (  -)   321  0.661  327   <-> 1
nre:BES08_29845 malate dehydrogenase          K00024   327   1381 ( 1097)   321  0.620  329   <-> 3
strp:F750_4388 malate dehydrogenase           K00024   329   1380 (  -)   320  0.637  328   <-> 1
snw:BBN63_12330 malate dehydrogenase          K00024   329   1379 (  -)   320  0.643  328   <-> 1
hhh:CLM76_17925 malate dehydrogenase          K00024   324   1378 (  -)   320  0.650  326   <-> 1
tth:TT_C0168 malate dehydrogenase            K00024   327   1377 ( 1219)   320  0.650  326   <-> 2
ttj:TTHA0536 malate dehydrogenase            K00024   327   1377 ( 1221)   320  0.650  326   <-> 2
tts:Ththe16_0535 Malate dehydrogenase          K00024   327   1377 ( 1224)   320  0.650  326   <-> 2
maga:Mag101_08825 malate dehydrogenase         K00024   326   1376 (  -)   319  0.661  327   <-> 1
sve:SVEN_4498 Malate dehydrogenase           K00024   329   1376 (  -)   319  0.643  328   <-> 1
sdv:BN159_3592 Malate dehydrogenase           K00024   329   1375 ( 1259)   319  0.646  328   <-> 2
cell:CBR65_02335 malate dehydrogenase          K00024   327   1374 (  -)   319  0.651  327   <-> 1
dja:HY57_16170 malate dehydrogenase           K00024   328   1374 (  -)   319  0.661  327   <-> 1
hcs:FF32_18625 malate dehydrogenase           K00024   324   1372 (  -)   319  0.644  326   <-> 1
sall:SAZ_26715 malate dehydrogenase           K00024   329   1371 (  -)   318  0.640  328   <-> 1
salu:DC74_5001 malate dehydrogenase           K00024   329   1371 (  -)   318  0.640  328   <-> 1
spav:Spa2297_20360 malate dehydrogenase         K00024   329   1371 ( 1259)   318  0.640  328   <-> 4
tsc:TSC_c07070 malate dehydrogenase           K00024   327   1371 (  -)   318  0.652  328   <-> 1
hak:KO116_00954 Malate dehydrogenase          K00024   324   1370 (  -)   318  0.650  326   <-> 1
ham:HALO3233 Malate dehydrogenase            K00024   324   1370 (  -)   318  0.650  326   <-> 1
ceb:B0D95_05370 malate dehydrogenase          K00024   327   1369 (  -)   318  0.645  327   <-> 1
mii:BTJ40_13305 malate dehydrogenase          K00024   326   1369 (  -)   318  0.657  327   <-> 1
ttl:TtJL18_1540 malate dehydrogenase          K00024   327   1369 ( 1211)   318  0.647  326   <-> 2
dra:DR_0325 malate dehydrogenase            K00024   330   1368 (  -)   318  0.659  328   <-> 1
strd:NI25_14820 malate dehydrogenase          K00024   329   1368 (  -)   318  0.643  328   <-> 1
hsi:BOX17_03420 malate dehydrogenase          K00024   324   1367 (  -)   317  0.656  326   <-> 1
hha:Hhal_0830 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   326   1366 (  -)   317  0.645  327   <-> 1
hhu:AR456_04850 malate dehydrogenase          K00024   324   1366 (  -)   317  0.647  326   <-> 1
sco:SCO4827 malate dehydrogenase            K00024   329   1366 ( 1254)   317  0.646  328   <-> 2
slv:SLIV_14235 Malate dehydrogenase           K00024   329   1366 ( 1253)   317  0.646  328   <-> 2
hag:BB497_09380 malate dehydrogenase          K00024   324   1365 (  -)   317  0.644  326   <-> 1
spri:SPRI_3065 malate dehydrogenase           K00024   329   1365 ( 1262)   317  0.628  328   <-> 2
strm:M444_21260 malate dehydrogenase          K00024   329   1365 ( 1262)   317  0.634  328   <-> 2
cja:CJA_1983 malate dehydrogenase            K00024   327   1364 (  -)   317  0.639  327   <-> 1
sclf:BB341_09975 malate dehydrogenase          K00024   329   1364 (  -)   317  0.643  328   <-> 1
spoi:IMCC21906_02339 malate dehydrogenase        K00024   326   1364 (  -)   317  0.629  329   <-> 1
aer:AERYTH_03930 malate dehydrogenase          K00024   328   1363 (  -)   317  0.631  328   <-> 1
nao:Y958_16915 malate dehydrogenase           K00024   325   1363 ( 1053)   317  0.618  327   <-> 4
slau:SLA_4685 malate dehydrogenase           K00024   329   1363 (  -)   317  0.631  328   <-> 1
sle:sle_28550 Malate dehydrogenase           K00024   329   1362 ( 1253)   316  0.640  328   <-> 3
hco:LOKO_00699 Malate dehydrogenase           K00024   324   1361 (  -)   316  0.641  326   <-> 1
salb:XNR_3877 Malate dehydrogenase           K00024   329   1361 ( 1244)   316  0.640  328   <-> 2
sci:B446_22630 malate dehydrogenase           K00024   329   1360 ( 1259)   316  0.637  328   <-> 2
abo:ABO_1248 malate dehydrogenase            K00024   328   1359 (  -)   316  0.639  327   <-> 1
aln:AS19_13200 malate dehydrogenase           K00024   326   1359 (  -)   316  0.639  327   <-> 1
dko:I596_3073 Malate dehydrogenase           K00024   328   1359 (  -)   316  0.651  327   <-> 1
osg:BST96_15540 malate dehydrogenase          K00024   326   1359 (  -)   316  0.644  329   <-> 1
salj:SMD11_2688 malate dehydrogenase          K00024   329   1359 (  -)   316  0.637  328   <-> 1
slc:SL103_31600 malate dehydrogenase          K00024   329   1359 (  -)   316  0.634  328   <-> 1
sma:SAVERM_3436 putative malate/lactate dehydrogenase  K00024   329   1359 ( 1259)   316  0.637  328   <-> 2
strt:A8713_19320 malate dehydrogenase          K00024   329   1359 (  -)   316  0.643  328   <-> 1
ssia:A7J05_14480 malate dehydrogenase          K00024   329   1357 ( 1253)   315  0.634  328   <-> 2
snr:SNOUR_17130 Malate dehydrogenase          K00024   329   1356 (  -)   315  0.634  328   <-> 1
ssdc:SSDC_00395 malate dehydrogenase          K00024   329   1356 (  -)   315  0.585  330   <-> 1
strf:ASR50_22055 malate dehydrogenase          K00024   329   1356 (  -)   315  0.634  328   <-> 1
scw:TU94_20055 malate dehydrogenase           K00024   329   1355 ( 1241)   315  0.637  328   <-> 2
sgu:SGLAU_20745 Malate dehydrogenase          K00024   329   1355 (  -)   315  0.634  328   <-> 1
stsi:A4E84_24935 malate dehydrogenase          K00024   329   1355 (  -)   315  0.634  328   <-> 1
tfu:Tfu_0092 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   330   1355 (  -)   315  0.640  328   <-> 1
gca:Galf_1330 malate dehydrogenase           K00024   327   1354 (  -)   314  0.609  327   <-> 1
scx:AS200_19665 malate dehydrogenase          K00024   329   1354 ( 1252)   314  0.634  328   <-> 2
stre:GZL_03869 malate dehydrogenase           K00024   329   1354 ( 1252)   314  0.634  328   <-> 3
dfa:DFA_12066 malate dehydrogenase           K00024   345   1353 ( 241)   314  0.616  328   <-> 3
salf:SMD44_05349 malate dehydrogenase          K00024   329   1353 ( 1251)   314  0.637  328   <-> 3
sld:T261_3233 Malate dehydrogenase           K00024   329   1353 (  -)   314  0.637  328   <-> 1
zal:AZF00_10720 malate dehydrogenase          K00024   326   1353 ( 1249)   314  0.635  329   <-> 2
nco:AAW31_11350 malate dehydrogenase          K00024   327   1352 (  -)   314  0.606  327   <-> 1
slx:SLAV_15340 Malate dehydrogenase           K00024   329   1352 (  -)   314  0.628  328   <-> 1
srw:TUE45_05340 Malate dehydrogenase          K00024   329   1352 (  -)   314  0.637  328   <-> 1
mter:4434518_01160 malate dehydrogenase         K00024   329   1351 (  -)   314  0.622  328   <-> 1
tbc:A0O31_01698 malate dehydrogenase          K00024   327   1351 (  -)   314  0.646  328   <-> 1
cap:CLDAP_38950 malate dehydrogenase          K00024   328   1350 (  -)   314  0.629  329   <-> 1
cyq:Q91_1444 Malate dehydrogenase 1           K00024   325   1349 (  -)   313  0.640  328   <-> 1
cyy:CPC19_05585 malate dehydrogenase          K00024   325   1349 (  -)   313  0.640  328   <-> 1
cza:CYCME_1020 Malate dehydrogenase           K00024   325   1349 (  -)   313  0.640  328   <-> 1
ddi:DDB_G0292600 malate dehydrogenase          K00024   348   1349 ( 205)   313  0.628  328   <-> 3
mos:AXE82_03975 malate dehydrogenase          K00024   328   1349 (  -)   313  0.645  330   <-> 1
splu:LK06_020325 malate dehydrogenase          K00024   329   1349 (  -)   313  0.637  328   <-> 1
msv:Mesil_1713 malate dehydrogenase           K00024   329   1348 (  -)   313  0.640  328   <-> 1
samb:SAM23877_4639 Malate dehydrogenase         K00024   329   1348 ( 1240)   313  0.631  328   <-> 3
sho:SHJGH_5712 malate dehydrogenase           K00024   329   1348 (  -)   313  0.628  328   <-> 1
shy:SHJG_5950 malate dehydrogenase           K00024   329   1348 (  -)   313  0.628  328   <-> 1
pcr:Pcryo_2044 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   329   1347 (  -)   313  0.639  330   <-> 1
sls:SLINC_5195 malate dehydrogenase           K00024   329   1347 (  -)   313  0.637  328   <-> 1
brg:A4249_01140 malate dehydrogenase          K00024   329   1345 ( 1069)   312  0.610  328   <-> 2
pso:PSYCG_11080 malate dehydrogenase          K00024   329   1345 (  -)   312  0.639  330   <-> 1
sde:Sde_1659 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   327   1345 (  -)   312  0.645  327   <-> 1
sfk:KY5_4913 Malate dehydrogenase            K00024   329   1345 (  -)   312  0.631  328   <-> 1
aez:C3E78_14285 malate dehydrogenase          K00024   329   1344 ( 1241)   312  0.622  328   <-> 2
aqu:100633529 uncharacterized protein LOC100633529         327   1344 ( 243)   312  0.641  323   <-> 4
sgv:B1H19_25205 malate dehydrogenase          K00024   329   1344 (  -)   312  0.634  328   <-> 1
adi:B5T_02434 Malate dehydrogenase           K00024   326   1343 ( 1243)   312  0.636  327   <-> 2
axe:P40_11820 malate dehydrogenase           K00024   326   1343 (  -)   312  0.636  327   <-> 1
dpr:Despr_2759 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   326   1343 (  -)   312  0.628  328   <-> 1
neu:NE0773 Lactate/malate dehydrogenase         K00024   327   1343 (  -)   312  0.614  329   <-> 1
kak:Kalk_20930 malate dehydrogenase           K00024   326   1342 (  -)   312  0.629  329   <-> 1
mhad:B586_07795 malate dehydrogenase          K00024   329   1342 (  -)   312  0.619  328   <-> 1
mjd:JDM601_1212 malate dehydrogenase Mdh        K00024   329   1342 (  -)   312  0.622  328   <-> 1
sgs:AVL59_04875 malate dehydrogenase          K00024   329   1342 (  -)   312  0.634  328   <-> 1
psya:AOT82_2344 malate dehydrogenase          K00024   329   1341 (  -)   312  0.636  330   <-> 1
spun:BFF78_16855 malate dehydrogenase          K00024   329   1341 ( 1235)   312  0.631  328   <-> 2
cwo:Cwoe_5280 malate dehydrogenase           K00024   331   1339 (  -)   311  0.645  327   <-> 1
psyg:AK825_11665 malate dehydrogenase          K00024   327   1339 (  -)   311  0.639  330   <-> 1
nml:Namu_2256 malate dehydrogenase           K00024   328   1337 ( 1106)   311  0.625  328   <-> 3
pmad:BAY61_15355 malate dehydrogenase          K00024   329   1337 ( 1234)   311  0.634  328   <-> 2
prw:PsycPRwf_1873 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   327   1337 (  -)   311  0.636  330   <-> 1
strc:AA958_21755 malate dehydrogenase          K00024   332   1337 (  -)   311  0.648  321   <-> 1
mcx:BN42_21113 Putative malate dehydrogenase Mdh    K00024   329   1336 (  -)   310  0.625  328   <-> 1
par:Psyc_1763 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   329   1336 (  -)   310  0.636  330   <-> 1
psal:PSLF89_1417 malate dehydrogenase          K00024   325   1336 (  -)   310  0.633  327   <-> 1
nda:Ndas_0774 malate dehydrogenase           K00024   329   1335 (  -)   310  0.634  328   <-> 1
net:Neut_1633 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   327   1335 (  -)   310  0.614  329   <-> 1
taq:TO73_1768 malate dehydrogenase           K00024   327   1335 (  -)   310  0.634  328   <-> 1
tet:TTHERM_00030190 cytoplasmic and cytosolic malate de K00025   349   1334 ( 253)   310  0.627  327   <-> 4
nal:B005_3677 malate dehydrogenase family protein    K00024   329   1333 (  -)   310  0.634  328   <-> 1
tos:Theos_0764 malate dehydrogenase           K00024   327   1333 ( 1216)   310  0.641  326   <-> 2
hja:BST95_13020 malate dehydrogenase          K00024   326   1332 (  -)   309  0.618  327   <-> 1
saga:M5M_03600 malate dehydrogenase           K00024   326   1331 (  -)   309  0.630  327   <-> 1
mchi:AN480_07475 malate dehydrogenase          K00024   329   1330 ( 1229)   309  0.610  328   <-> 3
mcz:BN45_30303 Putative malate dehydrogenase Mdh    K00024   329   1330 ( 1230)   309  0.616  328   <-> 2
mmm:W7S_06285 malate dehydrogenase           K00024   329   1330 ( 1229)   309  0.610  328   <-> 2
myo:OEM_13040 malate dehydrogenase           K00024   329   1330 ( 1229)   309  0.610  328   <-> 3
pali:A3K91_2269 Malate dehydrogenase          K00024   329   1330 (  -)   309  0.633  330   <-> 1
pspg:AK823_11235 malate dehydrogenase          K00024   327   1330 (  -)   309  0.636  330   <-> 1
svt:SVTN_23400 malate dehydrogenase           K00024   329   1330 (  -)   309  0.607  328   <-> 1
mie:LG41_06220 malate dehydrogenase           K00024   329   1329 ( 1228)   309  0.610  328   <-> 3
svl:Strvi_8642 Malate dehydrogenase           K00024   329   1329 (  -)   309  0.619  328   <-> 1
amyc:CU254_19595 malate dehydrogenase          K00024   329   1328 ( 1223)   309  0.628  328   <-> 2
pur:AOC03_04310 malate dehydrogenase          K00024   327   1328 (  -)   309  0.633  330   <-> 1
mao:MAP4_1280 malate dehydrogenase           K00024   329   1327 (  -)   308  0.613  328   <-> 1
mavi:RC58_06335 malate dehydrogenase          K00024   329   1327 (  -)   308  0.613  328   <-> 1
mavu:RE97_06330 malate dehydrogenase          K00024   329   1327 (  -)   308  0.613  328   <-> 1
mmal:CKJ54_06275 malate dehydrogenase          K00024   329   1327 (  -)   308  0.607  328   <-> 1
mpa:MAP_2541c Mdh                    K00024   329   1327 (  -)   308  0.613  328   <-> 1
led:BBK82_18295 malate dehydrogenase          K00024   326   1326 (  -)   308  0.636  327   <-> 1
mrb:Mrub_0978 malate dehydrogenase           K00024   329   1326 (  -)   308  0.629  326   <-> 1
mre:K649_04530 malate dehydrogenase           K00024   329   1326 (  -)   308  0.629  326   <-> 1
sals:SLNWT_4746 malate dehydrogenase          K00024   329   1326 ( 1222)   308  0.628  328   <-> 2
mav:MAV_1380 malate dehydrogenase            K00024   329   1325 (  -)   308  0.613  328   <-> 1
mava:LA64_06310 malate dehydrogenase          K00024   329   1325 (  -)   308  0.613  328   <-> 1
mavd:NF84_06170 malate dehydrogenase          K00024   329   1325 (  -)   308  0.613  328   <-> 1
mavr:LA63_06295 malate dehydrogenase          K00024   329   1325 (  -)   308  0.613  328   <-> 1
mbb:BCG_1300 Probable malate dehydrogenase mdh     K00024   329   1325 (  -)   308  0.622  328   <-> 1
mbk:K60_013310 malate dehydrogenase mdh         K00024   329   1325 (  -)   308  0.622  328   <-> 1
mbm:BCGMEX_1272 Malate dehydrogenase          K00024   329   1325 (  -)   308  0.622  328   <-> 1
mbo:BQ2027_MB1272 PROBABLE MALATE DEHYDROGENASE MDH   K00024   329   1325 (  -)   308  0.622  328   <-> 1
mbt:JTY_1275 malate dehydrogenase            K00024   329   1325 (  -)   308  0.622  328   <-> 1
mbx:BCGT_1072 Malate dehydrogenase           K00024   329   1325 (  -)   308  0.622  328   <-> 1
mbz:LH58_06800 malate dehydrogenase           K00024   329   1325 (  -)   308  0.622  328   <-> 1
mce:MCAN_12541 putative malate dehydrogenase MDH    K00024   329   1325 (  -)   308  0.622  328   <-> 1
mcq:BN44_11386 Putative malate dehydrogenase Mdh    K00024   329   1325 (  -)   308  0.622  328   <-> 1
mcv:BN43_30314 Putative malate dehydrogenase Mdh    K00024   329   1325 (  -)   308  0.622  328   <-> 1
mra:MRA_1249 malate dehydrogenase            K00024   329   1325 (  -)   308  0.622  328   <-> 1
mtb:TBMG_02741 malate dehydrogenase mdh         K00024   329   1325 (  -)   308  0.622  328   <-> 1
mtc:MT1278 malate dehydrogenase             K00024   329   1325 (  -)   308  0.622  328   <-> 1
mtd:UDA_1240 mdh                    K00024   329   1325 (  -)   308  0.622  328   <-> 1
mte:CCDC5079_1147 malate dehydrogenase         K00024   329   1325 (  -)   308  0.622  328   <-> 1
mtg:MRGA327_07780 malate dehydrogenase         K00024   329   1325 (  -)   308  0.622  328   <-> 1
mti:MRGA423_07730 malate dehydrogenase         K00024   329   1325 (  -)   308  0.622  328   <-> 1
mtj:J112_06680 malate dehydrogenase           K00024   329   1325 (  -)   308  0.622  328   <-> 1
mtk:TBSG_02755 malate dehydrogenase mdh         K00024   329   1325 (  -)   308  0.622  328   <-> 1
mtl:CCDC5180_1139 malate dehydrogenase         K00024   329   1325 (  -)   308  0.622  328   <-> 1
mtn:ERDMAN_1386 malate dehydrogenase          K00024   329   1325 (  -)   308  0.622  328   <-> 1
mto:MTCTRI2_1271 malate dehydrogenase          K00024   329   1325 (  -)   308  0.622  328   <-> 1
mtq:HKBS1_1322 malate dehydrogenase           K00024   329   1325 (  -)   308  0.622  328   <-> 1
mtu:Rv1240 malate dehydrogenase             K00024   329   1325 (  -)   308  0.622  328   <-> 1
mtub:MT7199_1269 putative MALATE DEHYDROGENASE MDH   K00024   329   1325 (  -)   308  0.622  328   <-> 1
mtuc:J113_08685 malate dehydrogenase          K00024   329   1325 (  -)   308  0.622  328   <-> 1
mtue:J114_06685 malate dehydrogenase          K00024   329   1325 (  -)   308  0.622  328   <-> 1
mtul:TBHG_01224 malate dehydrogenase Mdh        K00024   329   1325 (  -)   308  0.622  328   <-> 1
mtur:CFBS_1320 malate dehydrogenase           K00024   329   1325 (  -)   308  0.622  328   <-> 1
mtut:HKBT1_1318 malate dehydrogenase          K00024   329   1325 (  -)   308  0.622  328   <-> 1
mtuu:HKBT2_1324 malate dehydrogenase          K00024   329   1325 (  -)   308  0.622  328   <-> 1
mtv:RVBD_1240 malate dehydrogenase Mdh         K00024   329   1325 (  -)   308  0.622  328   <-> 1
mtx:M943_06485 malate dehydrogenase           K00024   329   1325 (  -)   308  0.622  328   <-> 1
mtz:TBXG_002721 malate dehydrogenase mdh        K00024   329   1325 (  -)   308  0.622  328   <-> 1
kphy:AOZ06_48955 malate dehydrogenase          K00024   329   1324 (  -)   308  0.631  328   <-> 1
sct:SCAT_3714 Malate dehydrogenase           K00024   329   1324 ( 1223)   308  0.622  328   <-> 2
scy:SCATT_37030 malate dehydrogenase          K00024   329   1324 ( 1223)   308  0.622  328   <-> 2
sro:Sros_1259 malate dehydrogenase           K00024   325   1324 ( 1221)   308  0.633  327   <-> 2
wma:WM2015_1977 Malate dehydrogenase          K00024   327   1324 (  -)   308  0.633  330   <-> 1
mia:OCU_12850 malate dehydrogenase           K00024   355   1323 ( 1215)   307  0.607  328   <-> 3
mid:MIP_02041 Malate dehydrogenase           K00024   355   1323 ( 1215)   307  0.607  328   <-> 4
mir:OCQ_12870 malate dehydrogenase           K00024   355   1323 ( 1215)   307  0.607  328   <-> 4
mit:OCO_12890 malate dehydrogenase           K00024   355   1323 ( 1215)   307  0.607  328   <-> 4
mli:MULP_04372 malate dehydrogenase Mdh         K00024   329   1323 (  -)   307  0.619  328   <-> 1
mmae:MMARE11_40100 malate dehydrogenase Mdh       K00024   329   1323 (  -)   307  0.619  328   <-> 1
mmi:MMAR_4198 malate dehydrogenase Mdh         K00024   329   1323 (  -)   307  0.619  328   <-> 1
maf:MAF_12590 putative malate dehydrogenase MDH     K00024   329   1322 (  -)   307  0.619  328   <-> 1
mrh:MycrhN_3713 malate dehydrogenase          K00024   329   1322 (  -)   307  0.616  328   <-> 1
pecq:AD017_02390 malate dehydrogenase          K00024   328   1322 ( 1220)   307  0.640  328   <-> 2
psee:FRP1_15150 malate dehydrogenase          K00024   328   1322 ( 1220)   307  0.640  328   <-> 2
pseq:AD006_22805 malate dehydrogenase          K00024   328   1322 ( 1220)   307  0.640  328   <-> 2
psyc:DABAL43B_2341 malate dehydrogenase         K00024   327   1322 (  -)   307  0.627  330   <-> 1
msa:Mycsm_04842 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   329   1321 ( 1216)   307  0.613  328   <-> 3
sbh:SBI_04749 malate dehydrogenase           K00024   329   1321 (  -)   307  0.625  328   <-> 1
bbay:A4V04_02935 malate dehydrogenase          K00024   329   1319 ( 1216)   307  0.622  328   <-> 2
dpp:DICPUDRAFT_91190 malate dehydrogenase        K00024   350   1319 ( 176)   307  0.607  328   <-> 3
ami:Amir_6492 malate dehydrogenase           K00024   329   1318 ( 1214)   306  0.628  328   <-> 2
apre:CNX65_31860 malate dehydrogenase          K00024   329   1318 ( 1212)   306  0.628  328   <-> 3
mul:MUL_4504 malate dehydrogenase Mdh          K00024   329   1318 (  -)   306  0.616  328   <-> 1
src:M271_28465 malate dehydrogenase           K00024   329   1318 (  -)   306  0.613  328   <-> 1
ppc:HMPREF9154_2106 malate dehydrogenase        K00024   340   1317 ( 176)   306  0.620  329   <-> 3
scb:SCAB_35681 malate dehydrogenase           K00024   329   1316 ( 1202)   306  0.619  328   <-> 2
sesp:BN6_77990 Malate dehydrogenase           K00024   329   1316 (  -)   306  0.628  328   <-> 1
sxi:SXIM_34080 malate dehydrogenase           K00024   329   1316 (  -)   306  0.625  328   <-> 1
cfi:Celf_1123 malate dehydrogenase           K00024   330   1315 ( 1111)   306  0.610  328   <-> 4
mtf:TBFG_11265 malate dehydrogenase mdh         K00024   329   1315 (  -)   306  0.619  328   <-> 1
thw:BMG03_03940 malate dehydrogenase          K00024   327   1315 ( 1041)   306  0.602  322   <-> 2
nca:Noca_3578 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   328   1313 (  -)   305  0.613  328   <-> 1
kfl:Kfla_1287 malate dehydrogenase           K00024   330   1311 (  -)   305  0.616  328   <-> 1
tes:BW730_09745 malate dehydrogenase          K00024   329   1311 (  -)   305  0.608  329   <-> 1
iva:Isova_0771 Malate dehydrogenase           K00024   342   1310 ( 1084)   304  0.622  328   <-> 3
mlb:MLBr01091 malate dehydrogenase           K00024   329   1310 (  -)   304  0.613  328   <-> 1
mle:ML1091 malate dehydrogenase             K00024   329   1310 (  -)   304  0.613  328   <-> 1
sauo:BV401_20145 malate dehydrogenase          K00024   329   1310 (  -)   304  0.610  328   <-> 1
smal:SMALA_3333 malate dehydrogenase          K00024   329   1310 (  -)   304  0.610  328   <-> 1
all:CRK59891 Malate dehydrogenase            K00024   327   1309 ( 1203)   304  0.639  321   <-> 3
avu:BK816_06670 malate dehydrogenase          K00024   328   1308 (  -)   304  0.613  328   <-> 1
cfl:Cfla_2522 malate dehydrogenase           K00024   330   1308 ( 1115)   304  0.622  328   <-> 3
tbi:Tbis_2659 malate dehydrogenase           K00024   325   1307 (  -)   304  0.632  323   <-> 1
tez:BKM78_04050 malate dehydrogenase          K00024   338   1306 (  -)   304  0.613  323   <-> 1
kal:KALB_8067 hypothetical protein           K00024   328   1305 (  -)   303  0.619  328   <-> 1
ngv:CDO52_19750 malate dehydrogenase          K00024   329   1305 ( 1198)   303  0.619  328   <-> 2
phh:AFB00_00355 malate dehydrogenase          K00024   328   1304 ( 1202)   303  0.634  328   <-> 2
psim:KR76_07020 malate dehydrogenase          K00024   328   1303 (  -)   303  0.613  328   <-> 1
slt:Slit_1842 malate dehydrogenase           K00024   330   1302 (  -)   303  0.595  331   <-> 1
ttu:TERTU_1732 malate dehydrogenase           K00024   327   1302 (  -)   303  0.624  327   <-> 1
bcv:Bcav_3006 malate dehydrogenase           K00024   328   1300 ( 1198)   302  0.622  328   <-> 2
kau:B6264_14800 malate dehydrogenase          K00024   330   1300 (  -)   302  0.611  329   <-> 1
serj:SGUI_3084 Malate dehydrogenase           K00024   328   1300 (  -)   302  0.616  328   <-> 1
nii:Nit79A3_1154 Malate dehydrogenase          K00024   328   1299 (  -)   302  0.601  328   <-> 1
nur:ATY38_06300 malate dehydrogenase          K00024   328   1299 (  -)   302  0.591  330   <-> 1
kse:Ksed_07840 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   342   1298 (  -)   302  0.604  326   <-> 1
brl:BZG35_02225 malate dehydrogenase          K00024   328   1297 ( 1015)   301  0.590  322   <-> 3
kit:CFP65_2859 malate dehydrogenase           K00024   329   1297 (  -)   301  0.613  328   <-> 1
pdx:Psed_2875 Malate dehydrogenase           K00024   328   1297 ( 1070)   301  0.634  328   <-> 2
psea:WY02_27565 malate dehydrogenase          K00024   328   1297 (  -)   301  0.631  328   <-> 1
sen:SACE_3674 malate dehydrogenase           K00024   328   1296 ( 1192)   301  0.622  328   <-> 2
lmoi:VV02_09835 malate dehydrogenase          K00024   330   1294 (  -)   301  0.607  328   <-> 1
mph:MLP_12700 malate dehydrogenase           K00024   329   1291 (  -)   300  0.616  328   <-> 1
mphl:MPHLCCUG_04022 Malate dehydrogenase        K00024   329   1289 (  -)   300  0.585  328   <-> 1
deo:CAY53_05260 malate dehydrogenase          K00024   326   1288 (  -)   299  0.601  328   <-> 1
mgg:MPLG2_2262 Malate dehydrogenase           K00024   328   1288 (  -)   299  0.610  328   <-> 1
nno:NONO_c45650 malate dehydrogenase          K00024   335   1288 ( 1186)   299  0.601  326   <-> 2
noa:BKM31_39755 malate dehydrogenase          K00024   328   1288 (  -)   299  0.630  322   <-> 1
aja:AJAP_18420 Malate dehydrogenase           K00024   329   1287 ( 1185)   299  0.616  328   <-> 3
aoi:AORI_4095 malate dehydrogenase           K00024   329   1287 ( 1185)   299  0.616  328   <-> 2
cai:Caci_7973 malate dehydrogenase           K00024   329   1287 ( 1182)   299  0.607  328   <-> 2
ntp:CRH09_22675 malate dehydrogenase          K00024   335   1287 (  -)   299  0.606  327   <-> 1
cga:Celgi_0934 malate dehydrogenase           K00024   348   1286 ( 1089)   299  0.631  325   <-> 3
kpd:CW740_11415 malate dehydrogenase          K00024   325   1285 (  -)   299  0.584  329   <-> 1
pseh:XF36_15360 malate dehydrogenase          K00024   328   1285 (  -)   299  0.625  328   <-> 1
mki:LH54_06805 malate dehydrogenase           K00024   329   1284 (  -)   299  0.604  328   <-> 1
mkn:MKAN_06865 malate dehydrogenase           K00024   329   1284 (  -)   299  0.604  328   <-> 1
mks:LG40_06795 malate dehydrogenase           K00024   329   1284 (  -)   299  0.604  328   <-> 1
arr:ARUE_c05390 malate dehydrogenase Mdh        K00024   328   1282 (  -)   298  0.604  328   <-> 1
ido:I598_1491 Malate dehydrogenase           K00024   328   1282 (  -)   298  0.616  328   <-> 1
jte:ASJ30_11695 malate dehydrogenase          K00024   331   1282 (  -)   298  0.598  328   <-> 1
nfr:ERS450000_00391 Malate dehydrogenase        K00024   334   1281 ( 1170)   298  0.614  321   <-> 2
ndk:I601_0266 Malate dehydrogenase           K00024   328   1280 (  -)   298  0.604  328   <-> 1
nfa:NFA_36620 putative malate dehydrogenase       K00024   334   1280 ( 1171)   298  0.614  321   <-> 2
tfl:RPIT_09820 malate dehydrogenase           K00024   329   1279 (  -)   297  0.602  329   <-> 1
aau:AAur_0570 malate dehydrogenase           K00024   328   1277 (  -)   297  0.604  328   <-> 1
dps:DP0661 probable malate dehydrogenase        K00024   325   1277 (  -)   297  0.581  327   <-> 1
are:AL755_17560 malate dehydrogenase          K00024   331   1276 (  -)   297  0.601  326   <-> 1
ncy:NOCYR_3552 Malate dehydrogenase           K00024   325   1275 (  -)   296  0.618  322   <-> 1
nit:NAL212_2821 malate dehydrogenase          K00024   328   1275 (  -)   296  0.585  330   <-> 1
arn:CGK93_03060 malate dehydrogenase          K00024   328   1274 (  -)   296  0.604  328   <-> 1
svi:Svir_19950 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   329   1273 (  -)   296  0.588  328   <-> 1
tig:THII_3446 malate dehydrogenase           K00024   324   1273 (  -)   296  0.604  328   <-> 1
cet:B8281_17115 malate dehydrogenase          K00024   328   1272 ( 1064)   296  0.601  328   <-> 4
kko:Kkor_2420 malate dehydrogenase           K00024   325   1272 (  -)   296  0.578  329   <-> 1
amd:AMED_4640 malate dehydrogenase           K00024   328   1271 ( 1163)   296  0.607  328   <-> 2
amm:AMES_4584 malate dehydrogenase           K00024   328   1271 ( 1163)   296  0.607  328   <-> 2
amn:RAM_23625 malate dehydrogenase           K00024   328   1271 ( 1163)   296  0.607  328   <-> 2
amz:B737_4584 malate dehydrogenase           K00024   328   1271 ( 1163)   296  0.607  328   <-> 2
brz:CFK38_01140 malate dehydrogenase          K00024   328   1271 (  -)   296  0.601  328   <-> 1
brx:BH708_14835 malate dehydrogenase          K00024   328   1270 (  -)   295  0.606  325   <-> 1
nbr:O3I_028540 malate dehydrogenase           K00024   336   1270 (  -)   295  0.611  321   <-> 1
pbr:PB2503_01232 malate dehydrogenase          K00024   326   1270 (  -)   295  0.615  330   <-> 1
tfa:BW733_13245 malate dehydrogenase          K00024   334   1270 (  -)   295  0.590  327   <-> 1
fri:FraEuI1c_4622 malate dehydrogenase         K00024   328   1268 (  -)   295  0.616  328   <-> 1
mca:MCA0610 malate dehydrogenase            K00024   325   1266 (  -)   294  0.596  327   <-> 1
tcu:Tcur_4209 malate dehydrogenase           K00024   329   1266 ( 1163)   294  0.588  328   <-> 2
acto:C3V41_01430 malate dehydrogenase          K00024   328   1265 ( 1030)   294  0.596  327   <-> 2
cceu:CBR64_14175 malate dehydrogenase          K00024   328   1265 ( 1059)   294  0.601  328   <-> 4
kge:TQ33_0150 malate dehydrogenase           K00024   325   1265 (  -)   294  0.571  329   <-> 1
amyb:BKN51_13360 malate dehydrogenase          K00024   329   1264 ( 1162)   294  0.607  328   <-> 2
nsr:NS506_05546 Malate dehydrogenase          K00024   333   1264 (  -)   294  0.596  329   <-> 1
ard:AXF14_00890 malate dehydrogenase          K00024   328   1263 ( 1045)   294  0.590  327   <-> 2
krh:KRH_08010 malate dehydrogenase           K00024   328   1262 (  -)   294  0.595  328   <-> 1
arm:ART_1958 malate dehydrogenase            K00024   329   1261 (  -)   293  0.611  321   <-> 1
ksk:KSE_30550 putative malate dehydrogenase       K00024   330   1261 (  -)   293  0.593  329   <-> 1
rha:RHA1_ro06244 malate dehydrogenase          K00024   331   1260 (  -)   293  0.584  327   <-> 1
rop:ROP_63030 malate dehydrogenase           K00024   331   1259 ( 1156)   293  0.591  325   <-> 2
fra:Francci3_3441 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   329   1257 ( 1157)   292  0.595  328   <-> 2
mah:MEALZ_3220 malate dehydrogenase           K00024   327   1257 (  -)   292  0.578  327   <-> 1
roa:Pd630_LPD02895 Malate dehydrogenase         K00024   331   1256 (  -)   292  0.585  325   <-> 1
ske:Sked_28070 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   329   1249 ( 1047)   291  0.582  328   <-> 2
arw:MB46_12740 malate dehydrogenase           K00024   331   1248 (  -)   290  0.598  321   <-> 1
fal:FRAAL5612 Malate dehydrogenase           K00024   329   1248 ( 1127)   290  0.591  328   <-> 2
aos:AXE84_08505 malate dehydrogenase          K00024   328   1247 ( 1011)   290  0.593  327   <-> 2
amq:AMETH_3421 malate dehydrogenase           K00024   329   1246 (  -)   290  0.585  328   <-> 1
aym:YM304_07280 malate dehydrogenase          K00024   333   1246 ( 1137)   290  0.601  333   <-> 2
ksd:KS2013_182 malate dehydrogenase           K00024   325   1246 (  -)   290  0.565  329   <-> 1
blin:BLSMQ_0526 Malate dehydrogenase          K00024   328   1244 (  27)   289  0.579  328   <-> 2
ahe:Arch_1287 malate dehydrogenase           K00024   331   1243 (  -)   289  0.596  327   <-> 1
aey:CDG81_10365 malate dehydrogenase          K00024   328   1242 ( 1141)   289  0.585  328   <-> 2
cez:CBP52_08835 malate dehydrogenase          K00024   333   1241 ( 1063)   289  0.612  325   <-> 2
cme:CYME_CMP193C malate dehydrogenase, mitochondrial pr K00025   419   1240 ( 337)   288  0.582  325   <-> 6
dni:HX89_03955 malate dehydrogenase           K00024   327   1240 (  -)   288  0.578  327   <-> 1
pzu:PHZ_c0152 malate dehydrogenase           K00024   329   1238 (  -)   288  0.595  328   <-> 1
splk:AV944_17570 malate dehydrogenase          K00024   329   1237 ( 975)   288  0.573  328   <-> 2
cax:CATYP_08145 malate dehydrogenase          K00024   324   1236 (  -)   288  0.573  328   <-> 1
pra:PALO_02260 malate dehydrogenase           K00024   327   1233 ( 1014)   287  0.584  329   <-> 2
cacn:RN83_09025 malate dehydrogenase          K00024   327   1232 ( 991)   287  0.587  329   <-> 2
pac:PPA1740 malate dehydrogenase            K00024   327   1232 ( 998)   287  0.587  329   <-> 2
pacn:TIA1EST1_08590 malate dehydrogenase        K00024   327   1232 ( 998)   287  0.587  329   <-> 2
pad:TIIST44_01520 malate dehydrogenase         K00024   327   1232 ( 991)   287  0.587  329   <-> 2
pav:TIA2EST22_08545 malate dehydrogenase        K00024   327   1232 ( 998)   287  0.587  329   <-> 2
paw:PAZ_c18140 malate dehydrogenase           K00024   327   1232 ( 998)   287  0.587  329   <-> 2
pax:TIA2EST36_08530 malate dehydrogenase        K00024   327   1232 ( 998)   287  0.587  329   <-> 2
paz:TIA2EST2_08470 malate dehydrogenase         K00024   327   1232 ( 1003)   287  0.587  329   <-> 2
pcn:TIB1ST10_08945 malate dehydrogenase         K00024   327   1232 ( 998)   287  0.587  329   <-> 2
cfk:CFRA_09100 malate dehydrogenase           K00024   324   1227 ( 1018)   286  0.576  328   <-> 2
pach:PAGK_1669 malate dehydrogenase           K00024   327   1227 ( 993)   286  0.584  329   <-> 2
pak:HMPREF0675_4794 malate dehydrogenase        K00024   327   1227 ( 993)   286  0.584  329   <-> 2
ams:AMIS_33680 putative lactate/malate dehydrogenase  K00024   330   1226 (  -)   285  0.588  328   <-> 1
pacc:PAC1_08950 malate dehydrogenase          K00024   327   1226 ( 992)   285  0.584  329   <-> 2
acts:ACWT_2255 malate dehydrogenase           K00024   329   1225 (  -)   285  0.595  328   <-> 1
ase:ACPL_2382 malate dehydrogenase           K00024   329   1225 (  -)   285  0.595  328   <-> 1
ica:Intca_1119 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   321   1225 ( 1062)   285  0.584  322   <-> 2
reb:XU06_13620 malate dehydrogenase           K00024   329   1225 (  -)   285  0.579  328   <-> 1
satk:SA2016_2780 malate dehydrogenase          K00024   329   1223 ( 983)   285  0.584  320   <-> 2
tpy:CQ11_04230 malate dehydrogenase           K00024   330   1223 ( 1017)   285  0.593  329   <-> 2
acq:AM609_09175 malate dehydrogenase          K00024   328   1222 ( 1004)   284  0.601  328   <-> 2
actc:CHIBA101_0785 malate dehydrogenase         K00024   329   1222 ( 1001)   284  0.591  328   <-> 2
ccjz:ccrud_10585 malate dehydrogenase          K00024   328   1222 (  -)   284  0.584  322   <-> 1
tpyo:X956_03555 malate dehydrogenase          K00024   330   1217 ( 1009)   283  0.590  329   <-> 2
mgi:Mflv_3339 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   331   1216 (  -)   283  0.563  325   <-> 1
msp:Mspyr1_26700 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   331   1216 (  -)   283  0.563  325   <-> 1
rer:RER_29370 malate dehydrogenase           K00024   329   1216 (  -)   283  0.576  328   <-> 1
rey:O5Y_13405 malate dehydrogenase           K00024   329   1216 (  -)   283  0.576  328   <-> 1
cef:CE2285 malate dehydrogenase             K00024   323   1215 (  -)   283  0.564  328   <-> 1
mars:A8C75_09385 malate dehydrogenase          K00024   366   1214 ( 969)   283  0.574  329   <-> 2
epa:110243790 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   332   1213 ( 729)   282  0.576  335   <-> 3
actp:B6G06_06330 malate dehydrogenase          K00024   329   1212 ( 994)   282  0.582  328   <-> 2
ngr:NAEGRDRAFT_83065 malate dehydrogenase        K00025   329   1212 (  0)   282  0.577  326   <-> 4
req:REQ_21010 L-malate dehydrogenase          K00024   334   1212 (  -)   282  0.567  328   <-> 1
gai:IMCC3135_24095 Malate dehydrogenase         K00024   327   1211 (  -)   282  0.562  329   <-> 1
rhod:AOT96_24840 malate dehydrogenase          K00024   329   1211 (  -)   282  0.573  328   <-> 1
rqi:C1M55_14635 malate dehydrogenase          K00024   329   1211 (  -)   282  0.573  328   <-> 1
csph:CSPHI_03270 malate dehydrogenase          K00024   327   1210 ( 1027)   282  0.568  329   <-> 2
ars:ADJ73_16370 malate dehydrogenase          K00024   325   1209 (  -)   281  0.584  327   <-> 1
amy:ADJ76_00935 malate dehydrogenase          K00024   329   1207 (  -)   281  0.590  329   <-> 1
aaci:ASQ49_09730 malate dehydrogenase          K00024   327   1206 (  -)   281  0.587  329   <-> 1
pbo:PACID_24560 Malate dehydrogenase          K00024   327   1206 (  -)   281  0.587  329   <-> 1
aaq:AOC05_12155 malate dehydrogenase          K00024   331   1205 (  -)   281  0.586  326   <-> 1
actt:DDD63_04425 malate dehydrogenase          K00024   329   1205 (  -)   281  0.593  329   <-> 1
mpsy:CEK71_10725 malate dehydrogenase          K00024   325   1205 (  -)   281  0.575  327   <-> 1
mvq:MYVA_3008 malate dehydrogenase           K00024   331   1205 (  -)   281  0.576  321   <-> 1
prl:BCB70_09675 malate dehydrogenase          K00024   327   1203 ( 952)   280  0.573  328   <-> 2
cgb:cg2613 MALATE DEHYDROGENASE OXIDOREDUCTASE PROTEIN K00024   328   1202 (  -)   280  0.575  322   <-> 1
cgj:AR0_11395 malate dehydrogenase           K00024   328   1202 (  -)   280  0.575  322   <-> 1
cgl:NCgl2297 malate dehydrogenase            K00024   328   1202 (  -)   280  0.575  322   <-> 1
cgm:cgp_2613 malate dehydrogenase            K00024   328   1202 (  -)   280  0.575  322   <-> 1
cgq:CGLAR1_11245 malate dehydrogenase          K00024   328   1202 (  -)   280  0.575  322   <-> 1
cgu:WA5_2297 malate dehydrogenase            K00024   328   1202 (  -)   280  0.575  322   <-> 1
cgx:SB89_11050 malate dehydrogenase           K00024   328   1202 (  -)   280  0.575  322   <-> 1
actn:L083_7396 Malate dehydrogenase           K00024   327   1201 (  -)   280  0.582  328   <-> 1
myv:G155_09170 malate dehydrogenase           K00024   331   1201 (  -)   280  0.570  330   <-> 1
ari:UM93_01555 malate dehydrogenase           K00024   329   1200 (  -)   279  0.558  328   <-> 1
cda:CDHC04_1694 malate dehydrogenase          K00024   326   1200 (  -)   279  0.546  328   <-> 1
cde:CDHC02_1715 malate dehydrogenase          K00024   326   1200 (  -)   279  0.546  328   <-> 1
cdp:CD241_1719 malate dehydrogenase           K00024   326   1200 (  -)   279  0.546  328   <-> 1
cdr:CDHC03_1698 malate dehydrogenase          K00024   326   1200 (  -)   279  0.546  328   <-> 1
cdt:CDHC01_1721 malate dehydrogenase          K00024   326   1200 (  -)   279  0.546  328   <-> 1
cdv:CDVA01_1659 malate dehydrogenase          K00024   326   1200 (  -)   279  0.546  328   <-> 1
cpse:CPTA_02190 Malate dehydrogenase          K00024   326   1200 (  -)   279  0.559  329   <-> 1
cpsu:CPTB_01566 Malate dehydrogenase          K00024   326   1200 (  -)   279  0.559  329   <-> 1
cus:CulFRC11_1670 Malate dehydrogenase         K00024   326   1200 (  -)   279  0.562  329   <-> 1
ome:OLMES_0200 malate dehydrogenase           K00024   366   1200 (  -)   279  0.571  329   <-> 1
cdb:CDBH8_1759 malate dehydrogenase           K00024   326   1199 (  -)   279  0.546  328   <-> 1
cdi:DIP1787 malate dehydrogenase            K00024   326   1199 (  -)   279  0.546  328   <-> 1
cuc:CULC809_01675 malate dehydrogenase         K00024   326   1199 (  -)   279  0.562  329   <-> 1
cue:CULC0102_1811 malate dehydrogenase         K00024   326   1199 (  -)   279  0.562  329   <-> 1
cuj:CUL131002_1693c Malate dehydrogenase        K00024   326   1199 (  -)   279  0.562  329   <-> 1
cul:CULC22_01752 malate dehydrogenase          K00024   326   1199 (  -)   279  0.562  329   <-> 1
cuz:Cul05146_1755 Malate dehydrogenase         K00024   326   1199 (  -)   279  0.562  329   <-> 1
mft:XA26_18340 Malate dehydrogenase           K00024   331   1199 (  -)   279  0.567  330   <-> 1
cdd:CDCE8392_1682 malate dehydrogenase         K00024   326   1198 (  -)   279  0.546  328   <-> 1
cod:Cp106_1555 Malate dehydrogenase           K00024   326   1198 (  -)   279  0.559  329   <-> 1
coe:Cp258_1597 Malate dehydrogenase           K00024   326   1198 (  -)   279  0.559  329   <-> 1
coi:CpCIP5297_1607 Malate dehydrogenase         K00024   326   1198 (  -)   279  0.559  329   <-> 1
cos:Cp4202_1585 Malate dehydrogenase          K00024   326   1198 (  -)   279  0.559  329   <-> 1
cpg:Cp316_1633 Malate dehydrogenase           K00024   326   1198 (  -)   279  0.559  329   <-> 1
cpk:Cp1002_1594 Malate dehydrogenase          K00024   326   1198 (  -)   279  0.559  329   <-> 1
cpl:Cp3995_1635 Malate dehydrogenase          K00024   326   1198 (  -)   279  0.559  329   <-> 1
cpp:CpP54B96_1622 Malate dehydrogenase         K00024   326   1198 (  -)   279  0.559  329   <-> 1
cpq:CpC231_1596 Malate dehydrogenase          K00024   326   1198 (  -)   279  0.559  329   <-> 1
cpsf:CPTC_02189 Malate dehydrogenase          K00024   326   1198 (  -)   279  0.559  329   <-> 1
cpu:cpfrc_01600 malate dehydrogenase          K00024   326   1198 (  -)   279  0.559  329   <-> 1
cpx:CpI19_1601 malate dehydrogenase           K00024   326   1198 (  -)   279  0.559  329   <-> 1
cpz:CpPAT10_1596 Malate dehydrogenase          K00024   326   1198 (  -)   279  0.559  329   <-> 1
cuq:Cul210931_1669 Malate dehydrogenase         K00024   326   1198 (  -)   279  0.562  329   <-> 1
cvt:B843_09935 malate dehydrogenase           K00024   325   1198 (  -)   279  0.552  328   <-> 1
mdh:AYM39_08880 malate dehydrogenase          K00024   325   1198 (  -)   279  0.578  327   <-> 1
mko:MKLM6_1851 malate dehydrogenase           K00024   325   1198 (  -)   279  0.578  327   <-> 1
ccn:H924_10025 malate dehydrogenase           K00024   323   1197 (  -)   279  0.564  328   <-> 1
cdip:ERS451417_01803 malate dehydrogenase        K00024   326   1197 (  -)   279  0.546  328   <-> 1
cds:CDC7B_1769 malate dehydrogenase           K00024   326   1197 (  -)   279  0.546  328   <-> 1
cdw:CDPW8_1780 malate dehydrogenase           K00024   326   1197 (  -)   279  0.546  328   <-> 1
cgg:C629_11565 malate dehydrogenase           K00024   328   1196 (  -)   278  0.571  322   <-> 1
cgs:C624_11555 malate dehydrogenase           K00024   328   1196 (  -)   278  0.571  322   <-> 1
cgt:cgR_2262 hypothetical protein            K00024   328   1196 (  -)   278  0.571  322   <-> 1
cou:Cp162_1571 Malate dehydrogenase           K00024   345   1195 (  -)   278  0.556  329   <-> 1
mva:Mvan_3067 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   332   1194 (  -)   278  0.576  321   <-> 1
vbh:CMV30_10350 malate dehydrogenase          K00024   327   1194 (  -)   278  0.568  329   <-> 1
cdh:CDB402_1675 malate dehydrogenase          K00024   326   1193 (  -)   278  0.543  328   <-> 1
cun:Cul210932_1771 Malate dehydrogenase         K00024   326   1193 (  -)   278  0.559  329   <-> 1
mmt:Metme_2714 Malate dehydrogenase           K00024   325   1191 (  -)   277  0.566  327   <-> 1
bmor:692952 cytosolic malate dehydrogenase       K00025   331   1189 ( 953)   277  0.562  333   <-> 3
cdx:CDES_10830 Malate dehydrogenase           K00024   323   1189 (  -)   277  0.555  328   <-> 1
git:C6V83_11795 malate dehydrogenase          K00024   331   1189 (  -)   277  0.561  326   <-> 1
mcu:HMPREF0573_10269 malate dehydrogenase        K00024   328   1189 (  -)   277  0.570  328   <-> 1
mne:D174_15655 malate dehydrogenase           K00024   329   1189 (  -)   277  0.561  328   <-> 1
myn:MyAD_15380 malate dehydrogenase           K00024   329   1189 (  -)   277  0.561  328   <-> 1
cku:UL82_03410 malate dehydrogenase           K00024   323   1188 (  -)   277  0.557  323   <-> 1
cop:Cp31_1590 Malate dehydrogenase           K00024   326   1187 (  -)   276  0.556  329   <-> 1
cor:Cp267_1658 Malate dehydrogenase           K00024   326   1187 (  -)   276  0.556  329   <-> 1
dpl:KGM_200490 cytosolic malate dehydrogenase      K00025   331   1187 ( 982)   276  0.559  333   <-> 2
srt:Srot_0534 malate dehydrogenase           K00024   336   1187 (  -)   276  0.557  327   <-> 1
bfv:C628_11525 malate dehydrogenase           K00024   328   1186 (  -)   276  0.571  322   <-> 1
mdn:JT25_018055 malate dehydrogenase          K00024   325   1186 ( 1086)   276  0.557  327   <-> 2
cei:CEPID_09730 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   324   1185 (  -)   276  0.577  324   <-> 1
clw:CLAC_03650 malate dehydrogenase           K00024   327   1185 ( 973)   276  0.568  329   <-> 2
cdz:CD31A_1790 malate dehydrogenase           K00024   326   1184 (  -)   276  0.543  328   <-> 1
gta:BCM27_14090 malate dehydrogenase          K00024   327   1184 ( 975)   276  0.571  319   <-> 2
xce:Xcel_0743 malate dehydrogenase           K00024   328   1184 ( 1075)   276  0.548  325   <-> 2
cgrn:4412665_00730 Malate dehydrogenase         K00024   327   1183 (  -)   276  0.570  328   <-> 1
rxy:Rxyl_1290 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   325   1179 (  -)   275  0.585  328   <-> 1
chm:B842_10060 malate dehydrogenase           K00024   325   1175 (  -)   274  0.549  328   <-> 1
gor:KTR9_2656 Malate dehydrogenase / lactate dehydrogen K00024   327   1175 ( 965)   274  0.561  319   <-> 3
ccp:CHC_T00008733001 malate dehydrogenase, mitochondria K00024   369   1174 (  18)   273  0.574  329   <-> 3
cpho:CPHO_03200 malate dehydrogenase          K00024   322   1174 (  -)   273  0.565  324   <-> 1
coa:DR71_1712 malate dehydrogenase           K00024   327   1172 (  -)   273  0.556  329   <-> 1
caz:CARG_07565 malate dehydrogenase           K00024   325   1171 ( 1056)   273  0.560  325   <-> 2
hoh:Hoch_4268 malate dehydrogenase           K00024   325   1171 ( 1071)   273  0.550  329   <-> 2
gbr:Gbro_2783 malate dehydrogenase           K00024   329   1170 ( 1064)   273  0.550  327   <-> 2
caa:Caka_2804 malate dehydrogenase           K00024   327   1169 (  -)   272  0.562  329   <-> 1
cut:CUTER_08325 malate dehydrogenase          K00024   327   1169 (  -)   272  0.564  328   <-> 1
dco:SAMEA4475696_0760 Malate dehydrogenase       K00024   326   1168 ( 952)   272  0.550  327   <-> 3
pxy:105383268 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   331   1167 ( 991)   272  0.547  333   <-> 3
ccg:CCASEI_11010 malate dehydrogenase          K00024   336   1166 ( 933)   272  0.555  330   <-> 2
cmv:CMUST_12145 malate dehydrogenase          K00024   325   1164 (  -)   271  0.549  328   <-> 1
ptm:GSPATT00028542001 hypothetical protein       K00025   352   1164 (  57)   271  0.558  328   <-> 9
car:cauri_1878 malate dehydrogenase           K00024   320   1162 (  -)   271  0.552  328   <-> 1
obg:Verru16b_00981 Malate dehydrogenase         K00024   327   1161 (  -)   270  0.564  328   <-> 1
ccj:UL81_08880 malate dehydrogenase           K00024   317   1159 (  -)   270  0.547  329   <-> 1
cii:CIMIT_09325 malate dehydrogenase          K00024   324   1159 ( 978)   270  0.559  320   <-> 2
ote:Oter_0511 malate dehydrogenase           K00024   329   1158 ( 954)   270  0.552  328   <-> 2
agl:PYTT_0984 malatedh-sf1: malate dehydrogenase    K00024   327   1157 (  -)   270  0.564  328   <-> 1
agm:DCE93_12210 malate dehydrogenase          K00024   337   1157 (  -)   270  0.545  334   <-> 1
kfv:AS188_09165 malate dehydrogenase          K00024   341   1155 ( 967)   269  0.544  333   <-> 3
plm:Plim_1133 malate dehydrogenase           K00024   329   1155 ( 951)   269  0.553  331   <-> 2
caqu:CAQU_09465 malate dehydrogenase          K00024   325   1154 (  -)   269  0.545  325   <-> 1
pmac:106719505 malate dehydrogenase, cytoplasmic    K00025   331   1154 ( 932)   269  0.556  333   <-> 2
rtn:A6122_2499 malate dehydrogenase           K00024   327   1154 (  -)   269  0.575  320   <-> 1
agy:ATC03_16005 malate dehydrogenase          K00024   336   1151 (  -)   268  0.534  335   <-> 1
pfr:PFREUD_06860 Malate dehydrogenase          K00024   328   1151 ( 940)   268  0.530  328   <-> 4
pfre:RM25_0648 Malate dehydrogenase           K00024   328   1151 ( 941)   268  0.530  328   <-> 4
ckp:ckrop_1368 malate dehydrogenase           K00024   331   1148 (  -)   268  0.554  325   <-> 1
cdo:CDOO_10520 malate dehydrogenase           K00024   327   1147 ( 943)   267  0.557  327   <-> 2
csx:CSING_10430 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   320   1147 (  -)   267  0.546  324   <-> 1
lsv:111883301 malate dehydrogenase           K00025   328   1147 ( 114)   267  0.562  322   <-> 8
obt:OPIT5_04620 malate dehydrogenase          K00024   328   1147 ( 1042)   267  0.553  329   <-> 3
phu:Phum_PHUM154200 malate dehydrogenase, putative   K00025   343   1147 ( 706)   267  0.544  327   <-> 3
ame:411014 malate dehydrogenase, cytoplasmic      K00025   333   1146 ( 796)   267  0.544  333   <-> 4
vba:IMCC26134_13635 malate dehydrogenase        K00024   331   1146 (  -)   267  0.555  326   <-> 1
amu:Amuc_1436 malate dehydrogenase           K00024   329   1145 (  -)   267  0.550  329   <-> 1
cted:CTEST_09965 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   325   1145 (  -)   267  0.544  329   <-> 1
smo:SELMODRAFT_269798 hypothetical protein       K00025   331   1145 (  1)   267  0.547  327   <-> 16
gpo:GPOL_174p00680 malate dehydrogenase Mdh       K00024   330   1144 ( 1033)   267  0.545  325   <-> 2
csp:WM42_2063 malate dehydrogenase           K00024   320   1142 (  -)   266  0.555  326   <-> 1
crg:105343888 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   333   1141 ( 193)   266  0.530  328   <-> 6
han:110900006 malate dehydrogenase-like isoform X1   K00025   361   1140 (  9)   266  0.558  326   <-> 12
dpx:DAPPUDRAFT_308915 cytosolic malate dehydrogenase  K00025   333   1139 (  -)   265  0.549  328   <-> 1
prap:110996738 malate dehydrogenase, cytoplasmic isofor K00025   357   1137 ( 902)   265  0.538  333   <-> 2
cphy:B5808_14610 malate dehydrogenase          K00024   348   1136 (  -)   265  0.548  323   <-> 1
bter:100649206 malate dehydrogenase, cytoplasmic    K00025   333   1135 ( 933)   265  0.538  333   <-> 4
maur:BOH66_15415 malate dehydrogenase          K00024   334   1135 ( 930)   265  0.547  331   <-> 3
nvl:108556428 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   334   1135 ( 915)   265  0.534  326   <-> 3
nta:107773752 malate dehydrogenase-like         K00025   332   1134 (  9)   264  0.555  326   <-> 21
nto:104096678 malate dehydrogenase-like         K00025   332   1134 (  18)   264  0.555  326   <-> 12
dcr:108199904 malate dehydrogenase           K00025   328   1132 (  20)   264  0.556  322   <-> 10
cmd:B841_10120 malate dehydrogenase           K00024   323   1131 ( 1028)   264  0.540  322   <-> 2
csta:CSTAT_10245 malate dehydrogenase          K00024   333   1131 ( 879)   264  0.549  326   <-> 2
ghi:107936241 malate dehydrogenase-like         K00025   332   1131 (  0)   264  0.560  327   <-> 17
gra:105796729 malate dehydrogenase           K00025   332   1131 (  15)   264  0.560  327   <-> 13
lja:Lj5g3v1201280.1 -                  K00025   332   1131 (  19)   264  0.543  326   <-> 14
pda:103718268 malate dehydrogenase-like         K00025   332   1131 (  29)   264  0.555  326   <-> 12
fve:101304255 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   328   1130 (  14)   263  0.547  322   <-> 6
gmx:100811402 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   328   1130 (  11)   263  0.553  322   <-> 11
vvi:100256452 malate dehydrogenase           K00025   332   1130 (  11)   263  0.567  326   <-> 10
bim:100741753 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   333   1129 ( 732)   263  0.541  333   <-> 3
camg:CAMM_10195 malate dehydrogenase          K00024   333   1129 ( 894)   263  0.536  336   <-> 3
cart:PA27867_0833 Malate dehydrogenase         K00024   332   1129 ( 929)   263  0.526  327   <-> 2
cic:CICLE_v10021075mg hypothetical protein       K00025   332   1129 ( 145)   263  0.552  326   <-> 9
jcu:105632136 malate dehydrogenase           K00025   332   1129 (  46)   263  0.555  326   <-> 6
pbf:CFX0092_A1712 Malate dehydrogenase         K00024   329   1129 (  -)   263  0.538  331   <-> 1
cit:102577998 malate dehydrogenase           K00025   332   1128 (  15)   263  0.552  326   <-> 8
cmq:B840_09570 Malate dehydrogenase           K00024   325   1128 (  -)   263  0.537  328   <-> 1
diz:CT688_05535 malate dehydrogenase          K00024   330   1128 ( 1028)   263  0.526  329   <-> 2
hbr:110635465 malate dehydrogenase           K00025   332   1128 (  22)   263  0.555  326   <-> 12
rcu:8280438 malate dehydrogenase, cytoplasmic      K00025   332   1128 (  26)   263  0.555  326   <-> 8
lang:109354253 malate dehydrogenase           K00025   332   1127 (  7)   263  0.549  326   <-> 13
mpal:BO218_09540 malate dehydrogenase          K00024   334   1127 ( 918)   263  0.556  331   <-> 2
egu:105055679 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   332   1126 (  14)   263  0.552  326   <-> 12
mvd:AWU67_00270 malate dehydrogenase          K00024   340   1126 ( 917)   263  0.542  336   <-> 2
cbq:AL705_07105 malate dehydrogenase          K00024   328   1125 (  -)   262  0.549  328   <-> 1
mtuh:I917_08815 malate dehydrogenase          K00024   328   1125 (  -)   262  0.627  276   <-> 1
nsy:104220782 malate dehydrogenase-like         K00025   332   1125 (  17)   262  0.552  326   <-> 9
cbr:CBG18957 Hypothetical protein CBG18957       K00025   336   1124 ( 888)   262  0.540  335   <-> 2
tcc:18603218 malate dehydrogenase            K00025   332   1124 (  22)   262  0.555  326   <-> 8
aip:107617412 malate dehydrogenase           K00025   332   1123 (  4)   262  0.549  326   <-> 8
cgv:CGLAU_09775 Malate dehydrogenase          K00024   333   1123 (  -)   262  0.527  319   <-> 1
dlu:A6035_05630 malate dehydrogenase          K00024   330   1123 (  -)   262  0.536  321   <-> 1
adu:107466183 malate dehydrogenase           K00025   332   1122 (  3)   262  0.549  326   <-> 8
mio:AOA12_21275 malate dehydrogenase          K00024   333   1122 ( 914)   262  0.547  331   <-> 3
vra:106772259 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   332   1122 (  17)   262  0.549  326   <-> 6
cel:CELE_F46E10.10 Malate dehydrogenase         K00025   336   1121 ( 887)   261  0.540  335   <-> 3
chn:A605_11020 malate dehydrogenase           K00024   325   1121 (  -)   261  0.534  328   <-> 1
cpap:110815859 malate dehydrogenase           K00025   332   1121 ( 671)   261  0.552  326   <-> 6
dit:C3V38_11370 malate dehydrogenase          K00024   330   1121 (  -)   261  0.536  321   <-> 1
ipa:Isop_3050 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   333   1121 (  -)   261  0.532  331   <-> 1
lak:106154959 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   336   1121 ( 589)   261  0.534  335   <-> 6
nvi:100119291 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   332   1121 ( 709)   261  0.524  334   <-> 3
sng:SNE_A07010 malate dehydrogenase           K00024   330   1121 (  -)   261  0.524  332   <-> 1
aag:5569520 malate dehydrogenase, cytoplasmic isoform X K00025   333   1120 (  -)   261  0.538  327   <-> 1
abai:IMCC26256_112037 malate dehydrogenase       K00024   332   1120 ( 1020)   261  0.540  328   <-> 2
dzi:111306718 malate dehydrogenase-like         K00025   332   1120 (  2)   261  0.550  327   <-> 13
gtt:GUITHDRAFT_64327 hypothetical protein        K00025   337   1120 (  1)   261  0.548  321   <-> 3
pper:18788358 malate dehydrogenase           K00025   332   1120 (  16)   261  0.552  326   <-> 8
pvu:PHAVU_007G273500g hypothetical protein       K00025   332   1120 ( 111)   261  0.546  326   <-> 6
pmum:103324094 malate dehydrogenase           K00025   332   1119 ( 100)   261  0.552  326   <-> 8
pxb:103932290 malate dehydrogenase-like         K00025   332   1119 (  8)   261  0.558  326   <-> 16
saci:Sinac_1100 malate dehydrogenase          K00024   331   1119 ( 908)   261  0.539  330   <-> 3
cstr:CBE89_03945 malate dehydrogenase          K00024   321   1118 ( 910)   261  0.534  328   <-> 2
loa:LOAG_10359 malate dehydrogenase           K00025   330   1118 ( 895)   261  0.542  323   <-> 3
thj:104826085 malate dehydrogenase, cytoplasmic 2    K00025   332   1118 (  5)   261  0.547  327   <-> 11
jre:109016129 malate dehydrogenase-like isoform X1   K00025   364   1117 (  3)   260  0.552  324   <-> 14
oeu:111393345 malate dehydrogenase           K00025   332   1117 (  1)   260  0.547  327   <-> 15
sot:102585937 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   332   1117 (  19)   260  0.552  326   <-> 10
cann:107844759 malate dehydrogenase-like        K00025   332   1116 (  10)   260  0.555  326   <-> 9
pbar:105424381 malate dehydrogenase, cytoplasmic    K00025   332   1116 ( 913)   260  0.533  334   <-> 4
pop:18102471 malate dehydrogenase            K00025   332   1116 (  8)   260  0.549  326   <-> 17
zju:107422883 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   333   1115 (  21)   260  0.549  324   <-> 11
ccaj:109805010 malate dehydrogenase, cytoplasmic    K00025   332   1114 ( 110)   260  0.549  326   <-> 8
mus:103983038 malate dehydrogenase           K00025   332   1114 (  2)   260  0.546  326   <-> 14
var:108325993 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   332   1114 (  12)   260  0.546  326   <-> 6
cqu:CpipJ_CPIJ002460 malate dehydrogenase        K00025   329   1113 (  -)   260  0.540  324   <-> 1
hst:105188233 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   332   1112 ( 914)   259  0.518  334   <-> 2
cam:101498271 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   332   1111 (  10)   259  0.544  327   <-> 8
nnu:104610015 malate dehydrogenase-like         K00025   332   1111 (  6)   259  0.552  326   <-> 9
pavi:110748944 malate dehydrogenase           K00025   332   1111 (  9)   259  0.549  326   <-> 9
sind:105171782 malate dehydrogenase           K00025   332   1111 (  8)   259  0.543  326   <-> 10
aec:105146275 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   332   1110 (  -)   259  0.527  334   <-> 1
phm:PSMK_18250 malate dehydrogenase           K00024   325   1110 ( 1006)   259  0.541  329   <-> 2
sbi:8070482 malate dehydrogenase, cytoplasmic      K00025   332   1110 (  27)   259  0.555  326   <-> 10
dnx:107170335 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   334   1109 ( 913)   259  0.534  322   <-> 3
mhos:CXR34_16265 malate dehydrogenase          K00024   334   1109 (  -)   259  0.538  331   <-> 1
xtr:448318 malate dehydrogenase 1            K00025   334   1109 ( 714)   259  0.533  334   <-> 4
cjo:107310702 malate dehydrogenase 1          K00025   375   1108 ( 944)   258  0.530  334   <-> 3
soe:110787385 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   332   1108 (  44)   258  0.543  326   <-> 7
acs:100553622 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1107 ( 678)   258  0.527  334   <-> 3
amj:102566997 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1107 ( 704)   258  0.527  334   <-> 5
hro:HELRODRAFT_186114 hypothetical protein       K00025   335   1107 ( 668)   258  0.518  330   <-> 6
mcha:111014482 malate dehydrogenase-like isoform X1   K00025   364   1107 (  50)   258  0.546  326   <-> 6
mdm:103435358 malate dehydrogenase-like         K00025   376   1107 (  1)   258  0.549  326   <-> 16
phi:102108399 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1107 ( 701)   258  0.530  334   <-> 3
pmaj:107202297 malate dehydrogenase, cytoplasmic    K00025   334   1107 ( 698)   258  0.530  334   <-> 3
sko:100375508 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   338   1107 ( 507)   258  0.530  336   <-> 4
sly:101253131 malate dehydrogenase           K00025   332   1107 (  13)   258  0.546  326   <-> 10
spen:107031106 malate dehydrogenase           K00025   332   1107 (  7)   258  0.546  326   <-> 10
nai:NECAME_00374 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00025   378   1106 ( 933)   258  0.527  332   <-> 2
api:100163431 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   334   1105 ( 156)   258  0.531  322   <-> 4
cin:100187217 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   335   1105 ( 650)   258  0.530  330   <-> 3
mmu:17449 malate dehydrogenase 1, NAD (soluble)     K00025   334   1105 ( 745)   258  0.527  334   <-> 4
cfc:CFLV_09305 malate dehydrogenase           K00024   320   1104 ( 904)   257  0.537  326   <-> 2
gja:107120025 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1104 ( 637)   257  0.530  334   <-> 5
lbf:LBF_1102 Malate dehydrogenase            K00024   327   1104 (  -)   257  0.547  329   <-> 1
lbi:LEPBI_I1144 Malate dehydrogenase          K00024   327   1104 (  -)   257  0.547  329   <-> 1
pvt:110084218 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   334   1104 ( 683)   257  0.533  334   <-> 5
rno:24551 malate dehydrogenase 1            K00025   334   1104 ( 750)   257  0.527  334   <-> 3
aam:106499922 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1103 ( 693)   257  0.524  334   <-> 2
aplc:110976738 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   333   1103 ( 539)   257  0.510  335   <-> 2
dct:110113907 malate dehydrogenase isoform X1      K00025   332   1103 (  22)   257  0.540  326   <-> 7
mde:101889109 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   333   1103 ( 983)   257  0.526  327   <-> 2
mtr:MTR_1g076130 cytoplasmic-like malate dehydrogenase K00025   332   1103 (  6)   257  0.540  326   <-> 8
tgu:100190381 malate dehydrogenase cytoplasmic-like   K00025   334   1103 ( 663)   257  0.530  334   <-> 3
asn:102372118 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1102 ( 695)   257  0.524  334   <-> 4
dpa:109544302 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   332   1102 ( 878)   257  0.543  326   <-> 4
pps:100977785 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1102 ( 749)   257  0.521  334   <-> 4
tca:664447 malate dehydrogenase, cytoplasmic      K00025   333   1102 ( 899)   257  0.532  327   <-> 2
cmo:103499421 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   333   1101 (  6)   257  0.538  327   <-> 7
csem:103383894 malate dehydrogenase, cytoplasmic isofor K00025   333   1101 ( 339)   257  0.527  334   <-> 4
dwi:Dwil_GK23502 uncharacterized protein        K00025   337   1101 ( 849)   257  0.517  327   <-> 5
fab:101814527 malate dehydrogenase 1          K00025   412   1101 ( 681)   257  0.535  329   <-> 3
ini:109176336 malate dehydrogenase-like         K00025   332   1101 (  10)   257  0.540  326   <-> 10
ppp:112273839 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   333   1101 ( 109)   257  0.537  326   <-> 10
slr:L21SP2_2810 Malate dehydrogenase          K00024   326   1101 (  -)   257  0.540  324   <-> 1
zma:542598 malate dehydrogenase, cytoplasmic      K00025   332   1101 (  13)   257  0.543  326   <-> 14
clv:102084654 malate dehydrogenase, cytoplasmic isoform K00025   334   1100 ( 699)   257  0.527  334   <-> 2
csl:COCSUDRAFT_29829 NAD-dependent malate dehydrogenase K00025   332   1100 ( 187)   257  0.519  322   <-> 6
hsa:4190 malate dehydrogenase 1             K00025   334   1100 ( 749)   257  0.521  334   <-> 4
mcc:694703 malate dehydrogenase 1            K00025   334   1100 ( 736)   257  0.521  334   <-> 5
mcf:101865736 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1100 ( 737)   257  0.521  334   <-> 5
nve:NEMVE_v1g185681 hypothetical protein        K00025   333   1100 ( 498)   257  0.529  333   <-> 3
wch:wcw_1241 malate dehydrogenase            K00024   333   1100 (  -)   257  0.521  330   <-> 1
csab:103220175 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1099 ( 739)   256  0.521  334   <-> 6
egr:104414491 malate dehydrogenase           K00025   332   1099 (  16)   256  0.543  326   <-> 12
gga:421281 malate dehydrogenase, cytoplasmic isoform MD K00025   334   1099 ( 679)   256  0.524  334   <-> 3
pon:100454132 malate dehydrogenase, cytoplasmic isoform K00025   334   1099 ( 799)   256  0.521  334   <-> 4
sita:101765343 malate dehydrogenase, cytoplasmic    K00025   358   1099 (  4)   256  0.531  324   <-> 11
tmu:101349161 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   334   1099 ( 757)   256  0.512  334   <-> 4
aof:109827575 malate dehydrogenase           K00025   332   1098 (  83)   256  0.543  326   <-> 9
bvg:104905328 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   384   1098 (  3)   256  0.531  326   <-> 7
cge:100764352 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1098 ( 734)   256  0.527  334   <-> 3
cmax:111498914 malate dehydrogenase           K00025   333   1098 (  2)   256  0.535  327   <-> 10
oaa:100082315 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1098 ( 676)   256  0.527  334   <-> 5
obr:102703118 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   353   1098 (  19)   256  0.534  324   <-> 10
ocu:100341412 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1098 ( 713)   256  0.524  334   <-> 4
rbb:108517135 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1098 ( 735)   256  0.521  334   <-> 5
rro:104669214 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1098 ( 735)   256  0.521  334   <-> 6
lav:100665411 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   334   1097 ( 750)   256  0.515  334   <-> 4
ssc:396894 malate dehydrogenase, cytoplasmic      K00025   334   1097 ( 717)   256  0.527  334   <-> 5
bacu:103016557 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1096 ( 721)   256  0.530  334   <-> 4
biu:109566205 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   334   1096 ( 777)   256  0.530  334   <-> 3
bom:102270407 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1096 ( 774)   256  0.530  334   <-> 4
bta:535182 malate dehydrogenase, cytoplasmic isoform MD K00025   334   1096 ( 778)   256  0.530  334   <-> 3
chx:102176699 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1096 ( 777)   256  0.530  334   <-> 5
cpep:111807156 malate dehydrogenase           K00025   333   1096 (  2)   256  0.535  327   <-> 11
dan:Dana_GF14102 uncharacterized protein        K00025   337   1096 ( 888)   256  0.526  327   <-> 4
puv:PUV_14460 malate dehydrogenase           K00024   329   1096 (  -)   256  0.526  327   <-> 1
xma:102234083 malate dehydrogenase, cytoplasmic isoform K00025   350   1096 (  14)   256  0.529  329   <-> 7
aml:100482261 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1095 ( 739)   255  0.530  334   <-> 4
cdk:105101816 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1095 ( 738)   255  0.524  334   <-> 5
cfr:102516914 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1095 ( 738)   255  0.524  334   <-> 5
cmos:111464491 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   333   1095 (  3)   255  0.535  327   <-> 11
fch:102046600 malate dehydrogenase 1          K00025   386   1095 ( 712)   255  0.529  329   <-> 3
oor:101288343 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   334   1095 ( 723)   255  0.530  334   <-> 3
oro:101376601 malate dehydrogenase, cytoplasmic isoform K00025   334   1095 ( 754)   255  0.533  334   <-> 6
umr:103671312 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1095 ( 739)   255  0.530  334   <-> 4
ccan:109701612 malate dehydrogenase, cytoplasmic    K00025   334   1094 ( 310)   255  0.527  334   <-> 5
csv:101221189 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   364   1094 (  2)   255  0.540  326   <-> 7
ggo:101134761 malate dehydrogenase 1          K00025   353   1094 ( 754)   255  0.520  333   <-> 4
hmg:100208718 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   334   1094 ( 812)   255  0.518  328   <-> 3
oas:101116035 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   334   1094 ( 771)   255  0.530  334   <-> 5
pale:102878302 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1094 ( 737)   255  0.527  334   <-> 3
plh:VT85_01485 Malate dehydrogenase           K00024   331   1094 ( 885)   255  0.539  330   <-> 2
ptr:459271 malate dehydrogenase, cytoplasmic isoform 1 K00025   352   1094 ( 741)   255  0.520  333   <-> 4
xla:398872 malate dehydrogenase 1 S homeolog      K00025   334   1094 (  8)   255  0.524  334   <-> 6
acyg:106045616 malate dehydrogenase, cytoplasmic    K00025   339   1093 ( 702)   255  0.526  329   <-> 4
cbc:CbuK_1102 malate dehydrogenase           K00024   328   1093 (  -)   255  0.532  325   <-> 1
cbs:COXBURSA331_A1384 malate dehydrogenase       K00024   328   1093 (  -)   255  0.532  325   <-> 1
dme:Dmel_CG5362 malate dehydrogenase 1, isoform B    K00025   337   1093 ( 857)   255  0.526  327   <-> 4
mgp:100539955 malate dehydrogenase 1          K00025   356   1093 ( 659)   255  0.526  329   <-> 3
nle:100581689 malate dehydrogenase 1          K00025   352   1093 ( 745)   255  0.520  333   <-> 4
ola:100302445 cytosolic malate dehydrogenase A     K00025   333   1093 (  38)   255  0.521  334   <-> 6
sbq:101040730 malate dehydrogenase, cytoplasmic isoform K00025   334   1093 ( 734)   255  0.518  334   <-> 4
shr:100925139 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   334   1093 ( 720)   255  0.521  334   <-> 5
apla:101794999 malate dehydrogenase 1          K00025   367   1092 ( 690)   255  0.526  329   <-> 4
apro:F751_0245 Malate dehydrogenase, cytoplasmic    K00025   330   1092 ( 144)   255  0.535  329   <-> 5
bpec:110155945 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like i K00025   350   1092 (  23)   255  0.526  329   <-> 6
cbg:CbuG_0769 malate dehydrogenase           K00024   328   1092 (  -)   255  0.532  325   <-> 1
ecb:100051612 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   334   1092 ( 730)   255  0.524  334   <-> 4
epz:103561022 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1092 ( 749)   255  0.524  334   <-> 4
ipu:108269785 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   333   1092 (  15)   255  0.518  334   <-> 5
lcf:108882538 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like is K00025   350   1092 (  8)   255  0.535  329   <-> 5
lfa:LFA_3252 Malate dehydrogenase            K00024   330   1092 (  -)   255  0.552  328   <-> 1
aju:106973479 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1091 ( 756)   255  0.530  334   <-> 6
ats:109742567 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   333   1091 ( 110)   255  0.545  325   <-> 10
cmy:102938108 malate dehydrogenase 1          K00025   371   1091 ( 649)   255  0.529  327   <-> 3
eai:106828371 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1091 ( 727)   255  0.524  334   <-> 4
mze:101463565 malate dehydrogenase, cytoplasmic isoform K00025   350   1091 (  31)   255  0.532  329   <-> 6
jde:Jden_0688 malate dehydrogenase           K00024   327   1090 ( 860)   254  0.515  328   <-> 2
obi:106879647 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   332   1090 ( 814)   254  0.530  328   <-> 3
pls:VT03_12825 Malate dehydrogenase           K00024   331   1090 ( 845)   254  0.529  331   <-> 2
bdi:100841049 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   332   1089 (  12)   254  0.534  326   <-> 8
dya:Dyak_GE25998 uncharacterized protein        K00025   337   1089 ( 866)   254  0.523  327   <-> 5
fca:493924 malate dehydrogenase, cytoplasmic      K00025   334   1089 ( 763)   254  0.527  334   <-> 4
pbs:Plabr_2919 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   329   1089 (  -)   254  0.517  329   <-> 1
pgc:109853049 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   332   1089 ( 892)   254  0.521  334   <-> 3
ptg:102951622 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1089 ( 750)   254  0.530  334   <-> 4
cry:B7495_04120 malate dehydrogenase          K00024   333   1088 ( 881)   254  0.508  327   <-> 2
dosa:Os04t0551200-01 Similar to Cytoplasmic malate dehy K00025   352   1088 (  7)   254  0.523  331   <-> 11
osa:4336595 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like   K00025   352   1088 (  7)   254  0.523  331   <-> 10
cjk:jk0548 malate dehydrogenase             K00024   330   1087 ( 903)   254  0.525  326   <-> 2
cpic:101947638 malate dehydrogenase 1          K00025   349   1087 ( 663)   254  0.524  328   <-> 4
csat:104738960 malate dehydrogenase, cytoplasmic 1-like K00025   332   1087 (  2)   254  0.535  327   <-> 24
dsi:Dsimw501_GD22263 GD22263 gene product from transcri K00025   337   1087 ( 859)   254  0.523  327   <-> 4
dvi:Dvir_GJ17520 uncharacterized protein        K00025   333   1087 ( 869)   254  0.523  327   <-> 5
myb:102253671 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1087 ( 732)   254  0.521  334   <-> 3
myd:102758532 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1087 ( 786)   254  0.521  334   <-> 4
pss:102463290 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1087 ( 667)   254  0.535  327   <-> 3
amex:103033607 malate dehydrogenase, cytoplasmic    K00025   333   1086 (  26)   253  0.511  329   <-> 6
dpe:Dper_GL19158 GL19158 gene product from transcript G K00025   335   1086 ( 852)   253  0.519  322   <-> 3
dse:Dsec_GM11692 Dsec\GM11692-PA            K00025   337   1086 ( 858)   253  0.523  327   <-> 4
aly:ARALYDRAFT_470418 hypothetical protein       K00025   332   1085 (  5)   253  0.532  327   <-> 9
crb:111832567 malate dehydrogenase 1, cytoplasmic    K00025   332   1085 (  1)   253  0.535  327   <-> 8
cvr:CHLNCDRAFT_32420 malate dehydrogenase, cytoplasmic K00025   331   1085 (  47)   253  0.534  322   <-> 6
eus:EUTSA_v10003243mg hypothetical protein       K00025   332   1085 (  0)   253  0.535  327   <-> 9
rss:109438190 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   334   1085 (  2)   253  0.521  334   <-> 8
cfa:474614 malate dehydrogenase, cytoplasmic      K00025   334   1084 ( 727)   253  0.524  334   <-> 6
fcd:110845081 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   335   1084 ( 884)   253  0.511  325   <-> 3
hgl:101719728 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1084 ( 701)   253  0.518  334   <-> 4
ngi:103748091 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1084 ( 717)   253  0.518  334   <-> 4
boe:106319444 malate dehydrogenase, cytoplasmic 1    K00025   332   1083 (  12)   253  0.532  327   <-> 19
brp:103839246 malate dehydrogenase, cytoplasmic 1    K00025   332   1083 (  20)   253  0.532  327   <-> 13
hai:109378994 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1083 ( 929)   253  0.521  334   <-> 4
lco:104918526 malate dehydrogenase 1          K00025   333   1083 (  4)   253  0.524  328   <-> 4
pret:103469884 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like i K00025   350   1083 (  11)   253  0.523  329   <-> 4
soc:105204759 retrovirus-related Pol polyprotein from t K00025  1169   1083 ( 898)   253  0.514  333   <-> 2
tru:101073761 malate dehydrogenase 1          K00025   333   1083 (  35)   253  0.518  334   <-> 4
cbu:CBU_1241 malate dehydrogenase            K00024   328   1082 (  -)   252  0.529  325   <-> 1
cjc:100402890 malate dehydrogenase 1          K00025   355   1082 ( 716)   252  0.512  336   <-> 4
mdo:100031872 malate dehydrogenase 1          K00025   336   1082 ( 721)   252  0.526  329   <-> 4
pbi:103058397 malate dehydrogenase 1          K00025   335   1082 ( 656)   252  0.525  335   <-> 4
ath:AT1G04410 Lactate/malate dehydrogenase family prote K00025   332   1081 (  1)   252  0.529  327   <-> 9
cbd:CBUD_1325 malate dehydrogenase           K00024   328   1081 (  -)   252  0.529  325   <-> 1
cfo:105258207 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   332   1081 ( 879)   252  0.515  334   <-> 3
pbor:BSF38_02841 Malate dehydrogenase          K00024   331   1081 ( 860)   252  0.533  330   <-> 3
lcm:102357680 malate dehydrogenase 1          K00025   335   1079 ( 625)   252  0.518  334   <-> 4
aga:AgaP_AGAP009510 AGAP009510-PA            K00025   313   1078 ( 978)   252  0.517  315   <-> 2
nfu:107382285 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like is K00025   350   1078 (  1)   252  0.521  336   <-> 4
cuv:CUREI_08880 malate dehydrogenase          K00024   317   1077 ( 922)   251  0.532  314   <-> 3
ota:OT_ostta06g00150 Lactate dehydrogenase/glycoside hy K00025   331   1077 (  72)   251  0.505  321   <-> 4
bna:111200414 malate dehydrogenase 1, cytoplasmic    K00025   332   1076 (  3)   251  0.532  327   <-> 29
mip:AXH82_09170 malate dehydrogenase          K00024   329   1076 ( 892)   251  0.530  328   <-> 2
dre:399662 malate dehydrogenase 1Aa, cytoplasmic isofor K00025   350   1075 (  4)   251  0.529  323   <-> 8
fmr:Fuma_01502 Malate dehydrogenase           K00024   329   1075 ( 836)   251  0.527  332   <-> 4
ncc:104942001 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   333   1074 ( 459)   251  0.524  334   <-> 5
dgr:Dgri_GH13357 GH13357 gene product from transcript G K00025   333   1073 ( 822)   250  0.517  327   <-> 3
sanh:107675721 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   350   1073 (  6)   250  0.526  323   <-> 12
srx:107729383 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   350   1073 (  1)   250  0.526  323   <-> 12
der:Dere_GG23937 uncharacterized protein        K00025   337   1071 ( 854)   250  0.523  327   <-> 3
lhu:105671860 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   332   1071 ( 868)   250  0.500  334   <-> 3
npr:108786327 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   334   1071 ( 682)   250  0.518  334   <-> 4
sgh:107583187 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like is K00025   350   1071 (  2)   250  0.526  323   <-> 14
crd:CRES_0628 malate dehydrogenase           K00024   358   1070 (  -)   250  0.523  325   <-> 1
kpl:KPaMU14_07045 malate dehydrogenase         K00024   346   1070 ( 856)   250  0.517  327   <-> 2
mgm:Mmc1_0813 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   327   1070 ( 970)   250  0.509  330   <-> 2
sfm:108933708 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   350   1069 (  5)   250  0.523  329   <-> 6
tut:107364466 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   330   1069 ( 886)   250  0.548  325   <-> 3
pnl:PNK_0854 malate dehydrogenase            K00024   328   1068 ( 393)   249  0.518  328   <-> 2
ccar:109108013 malate dehydrogenase, cytoplasmic isofor K00025   333   1066 ( 545)   249  0.506  334   <-> 5
cfn:CFAL_03245 malate dehydrogenase           K00024   332   1066 (  -)   249  0.526  327   <-> 1
lpo:LPO_2431 Malate dehydrogenase            K00024   330   1065 (  -)   249  0.527  328   <-> 1
lpe:lp12_2345 malate dehydrogenase           K00024   330   1063 (  -)   248  0.527  328   <-> 1
lph:LPV_2625 Malate dehydrogenase            K00024   330   1063 (  -)   248  0.527  328   <-> 1
lpm:LP6_2381 malate dehydrogenase            K00024   330   1063 (  -)   248  0.527  328   <-> 1
lpn:lpg2352 malate dehydrogenase            K00024   330   1063 (  -)   248  0.527  328   <-> 1
lpp:lpp2301 Malate dehydrogenase            K00024   330   1063 (  -)   248  0.527  328   <-> 1
lpu:LPE509_00733 Malate dehydrogenase          K00024   330   1063 (  -)   248  0.527  328   <-> 1
micr:BMW26_02480 malate dehydrogenase          K00024   329   1063 ( 846)   248  0.526  325   <-> 2
tsp:Tsp_08379 malate dehydrogenase           K00025   333   1063 (  -)   248  0.517  325   <-> 1
lpf:lpl2274 Malate dehydrogenase            K00024   330   1062 (  -)   248  0.524  328   <-> 1
mix:AB663_001315 hypothetical protein          K00024   329   1061 (  -)   248  0.520  325   <-> 1
bsto:C0V70_08480 malate dehydrogenase          K00024   330   1060 (  -)   247  0.520  327   <-> 1
lgi:LOTGIDRAFT_188534 hypothetical protein       K00025   332   1060 ( 551)   247  0.514  327   <-> 2
dtm:BJL86_1199 Malate dehydrogenase           K00024   335   1059 (  -)   247  0.510  335   <-> 1
cva:CVAR_0899 malate dehydrogenase           K00024   336   1058 ( 857)   247  0.530  336   <-> 3
lpa:lpa_03369 malate dehydrogenase           K00024   330   1058 (  -)   247  0.533  323   <-> 1
lpc:LPC_1821 malate dehydrogenase            K00024   330   1058 (  -)   247  0.533  323   <-> 1
sasa:106585868 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   350   1057 (  2)   247  0.514  329   <-> 12
pcu:pc1772 probable NADP-dependent malate dehydrogenase K00024   330   1056 (  -)   247  0.503  332   <-> 1
cua:CU7111_1356 malate dehydrogenase          K00024   334   1055 (  -)   246  0.518  326   <-> 1
cur:cu1376 malate dehydrogenase             K00024   334   1055 (  -)   246  0.518  326   <-> 1
mim:AKG07_15395 malate dehydrogenase          K00024   329   1055 ( 838)   246  0.523  325   <-> 2
mlu:Mlut_00950 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   361   1053 (  -)   246  0.542  334   <-> 1
els:105021528 malate dehydrogenase, cytoplasmic isoform K00025   350   1052 (  3)   246  0.517  329   <-> 5
lbj:LBJ_1874 Malate dehydrogenase            K00024   326   1047 (  -)   245  0.517  329   <-> 1
lbl:LBL_1410 Malate dehydrogenase            K00024   326   1047 (  -)   245  0.517  329   <-> 1
lcd:clem_12205 Malate dehydrogenase           K00024   329   1047 (  -)   245  0.517  323   <-> 1
mbr:MONBRDRAFT_15806 hypothetical protein        K00025   331   1047 ( 312)   245  0.492  329   <-> 2
cey:CleRT_08050 Malate dehydrogenase          K00024   330   1046 (  -)   244  0.512  330   <-> 1
laj:A0128_09220 malate dehydrogenase          K00024   326   1043 (  -)   244  0.514  329   <-> 1
lst:LSS_09479 malate dehydrogenase           K00024   326   1043 (  -)   244  0.511  329   <-> 1
spu:591635 malate dehydrogenase, cytoplasmic      K00025   335   1042 ( 636)   243  0.487  337   <-> 4
hcq:109526679 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like is K00025   333   1038 ( 107)   242  0.494  334   <-> 6
afo:Afer_1880 malate dehydrogenase           K00024   329   1037 (  -)   242  0.505  329   <-> 1
mis:MICPUN_99233 cytosolic malate dehydrogenase     K00025   332   1034 (  52)   242  0.494  332   <-> 5
zne:110834552 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   332   1034 ( 867)   242  0.515  326   <-> 2
mng:MNEG_0778 hypothetical protein           K00051   388   1033 ( 607)   241  0.498  329   <-> 3
cmk:103177941 malate dehydrogenase 1          K00025   336   1032 ( 136)   241  0.493  335   <-> 4
myi:110456733 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   332   1030 ( 525)   241  0.498  325   <-> 3
mcw:A8L33_04715 malate dehydrogenase          K00024   346   1029 ( 823)   240  0.499  345   <-> 2
ges:VT84_10750 Malate dehydrogenase           K00024   329   1028 (  -)   240  0.491  330   <-> 1
lha:LHA_0553 Malate dehydrogenase            K00024   329   1027 (  -)   240  0.505  323   <-> 1
lsh:CAB17_01030 malate dehydrogenase          K00024   329   1027 (  -)   240  0.524  328   <-> 1
tng:GSTEN00003840G001 unnamed protein product      K00025   393   1027 ( 162)   240  0.490  351   <-> 4
cre:CHLREDRAFT_158129 NAD-dependent malate dehydrogenas K00025   302   1026 (  23)   240  0.534  294   <-> 7
lie:LIF_A1738 malate dehydrogenase           K00024   326   1026 (  -)   240  0.498  329   <-> 1
lil:LA_2139 malate dehydrogenase            K00024   326   1026 (  -)   240  0.498  329   <-> 1
lis:LIL_11906 malate dehydrogenase           K00024   326   1026 (  -)   240  0.498  329   <-> 1
mpp:MICPUCDRAFT_57848 NADP-dependent malate dehydrogena K00051   439   1026 (  7)   240  0.497  328   <-> 5
gsl:Gasu_00540 malate dehydrogenase           K00025   333   1022 ( 136)   239  0.525  320   <-> 4
acan:ACA1_220710 malate dehydrogenase 3, putative    K00025   306   1021 (  21)   239  0.531  307   <-> 3
xii:AMD24_00075 Malate dehydrogenase          K00024   336   1021 (  -)   239  0.482  328   <-> 1
atr:18432968 malate dehydrogenase [NADP] 1, chloroplast K00051   438   1015 (  66)   237  0.497  328   <-> 9
llo:LLO_2851 Malate dehydrogenase            K00024   329   1010 (  -)   236  0.518  328   <-> 1
smm:Smp_035270.1 putative malate dehydrogenase     K00025   329   1006 ( 810)   235  0.482  326   <-> 2
bpg:Bathy04g00930 malate dehydrogenase         K00051   452   1005 ( 766)   235  0.477  329   <-> 3
tad:TRIADDRAFT_63987 expressed hypothetical protein   K00025   385   1005 ( 547)   235  0.492  319   <-> 4
vcn:VOLCADRAFT_76573 hypothetical protein        K00051   415   1005 (  97)   235  0.489  329   <-> 7
dmo:Dmoj_GI18261 uncharacterized protein        K00025   328   1002 ( 816)   234  0.498  327   <-> 4
tbr:Tb11.01.3040 cytosolic malate dehydrogenase, putati K00025   328   1001 ( 738)   234  0.512  324   <-> 3
cgy:CGLY_11510 Malate dehydrogenase           K00024   328   999 (  -)   234  0.502  329   <-> 1
cter:A606_03520 malate dehydrogenase          K00024   340   998 ( 810)   233  0.496  339   <-> 2
lma:LMJF_28_2860 cytosolic malate dehydrogenase     K00025   324   997 ( 747)   233  0.522  320   <-> 4
olu:OSTLU_42336 predicted protein            K00051   430   992 (  1)   232  0.480  329   <-> 5
bmx:BMS_1465 malate dehydrogenase            K00024   328   989 (  -)   231  0.503  328   <-> 1
psoj:PHYSODRAFT_358973 hypothetical protein       K00025   336   986 ( 807)   231  0.510  335   <-> 2
tmc:LMI_0793 Malate dehydrogenase            K00024   329   985 ( 879)   230  0.500  324   <-> 2
lok:Loa_00771 malate dehydrogenase           K00024   339   982 (  -)   230  0.480  333   <-> 1
lmi:LMXM_28_2860 putative cytosolic malate dehydrogenas K00025   324   976 ( 734)   228  0.519  320   <-> 4
sre:PTSG_02165 cytosolic malate dehydrogenase      K00025   335   976 ( 757)   228  0.483  327   <-> 2
ldo:LDBPK_283090 cytosolic malate dehydrogenase     K00025   324   970 ( 712)   227  0.516  320   <-> 4
lif:LINJ_28_3090 cytosolic malate dehydrogenase     K00025   324   970 ( 711)   227  0.516  320   <-> 4
pif:PITG_15476 malate dehydrogenase           K00025   336   970 ( 804)   227  0.509  332   <-> 3
cea:Z664_02795 malate dehydrogenase           K00024   330   967 (  -)   226  0.473  330   <-> 1
tva:TVAG_193000 Malate dehydrogenase          K00025   329   967 (  29)   226  0.491  322   <-> 19
cgz:M787_000520 malate dehydrogenase          K00024   328   959 (  -)   224  0.454  324   <-> 1
cmg:NC81_03315 malate dehydrogenase           K00024   326   956 (  -)   224  0.466  326   <-> 1
cmm:NC80_03300 malate dehydrogenase           K00024   326   956 (  -)   224  0.466  326   <-> 1
cmn:BB17_03495 malate dehydrogenase           K00024   326   956 (  -)   224  0.466  326   <-> 1
cmu:TC_0655 malate dehydrogenase            K00024   326   956 (  -)   224  0.466  326   <-> 1
cmur:Y015_03440 malate dehydrogenase          K00024   326   956 (  -)   224  0.466  326   <-> 1
cmx:DNC_03320 malate dehydrogenase           K00024   326   956 (  -)   224  0.466  326   <-> 1
cmz:TAC_03440 malate dehydrogenase           K00024   326   956 (  -)   224  0.466  326   <-> 1
cpec:CPE3_0704 malate dehydrogenase           K00024   328   955 (  -)   224  0.468  329   <-> 1
cpeo:CPE1_0703 malate dehydrogenase           K00024   328   955 (  -)   224  0.468  329   <-> 1
cper:CPE2_0704 malate dehydrogenase           K00024   328   955 (  -)   224  0.468  329   <-> 1
cpm:G5S_0001 malate dehydrogenase            K00024   328   955 (  -)   224  0.468  329   <-> 1
egz:104129206 malate dehydrogenase, cytoplasmic isoform K00025   289   952 ( 554)   223  0.528  282   <-> 2
gfr:102043811 malate dehydrogenase 1          K00025   289   952 ( 560)   223  0.528  282   <-> 3
ccw:104696612 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   289   951 ( 562)   223  0.528  282   <-> 3
fpg:101913475 malate dehydrogenase 1          K00025   289   951 ( 582)   223  0.528  282   <-> 3
cav:M832_05030 Malate dehydrogenase           K00024   328   950 (  -)   222  0.450  329   <-> 1
ces:ESW3_3811 malate dehydrogenase           K00024   326   948 (  -)   222  0.460  326   <-> 1
csw:SW2_3811 malate dehydrogenase            K00024   326   948 (  -)   222  0.460  326   <-> 1
ctec:EC599_3871 malate dehydrogenase          K00024   326   948 (  -)   222  0.460  326   <-> 1
ctg:E11023_01965 malate dehydrogenase          K00024   326   948 (  -)   222  0.460  326   <-> 1
ctk:E150_01980 malate dehydrogenase           K00024   326   948 (  -)   222  0.460  326   <-> 1
ctra:BN442_3791 malate dehydrogenase          K00024   326   948 (  -)   222  0.460  326   <-> 1
ctrb:BOUR_00400 malate dehydrogenase          K00024   326   948 (  -)   222  0.460  326   <-> 1
ctre:SOTONE4_00395 malate dehydrogenase         K00024   326   948 (  -)   222  0.460  326   <-> 1
ctri:BN197_3791 malate dehydrogenase          K00024   326   948 (  -)   222  0.460  326   <-> 1
ctrs:SOTONE8_00401 malate dehydrogenase         K00024   326   948 (  -)   222  0.460  326   <-> 1
ctfs:CTRC342_01995 malate dehydrogenase         K00024   322   945 (  -)   221  0.461  323   <-> 1
lbz:LBRM_28_3070 cytosolic malate dehydrogenase     K00025   324   941 ( 700)   220  0.497  324   <-> 5
ctb:CTL0630 malate dehydrogenase            K00024   326   939 (  -)   220  0.457  326   <-> 1
ctcf:CTRC69_01985 malate dehydrogenase         K00024   326   939 (  -)   220  0.457  326   <-> 1
ctcj:CTRC943_01955 malate dehydrogenase         K00024   326   939 (  -)   220  0.457  326   <-> 1
cthf:CTRC852_02005 malate dehydrogenase         K00024   326   939 (  -)   220  0.457  326   <-> 1
ctjs:CTRC122_01990 malate dehydrogenase         K00024   326   939 (  -)   220  0.457  326   <-> 1
ctl:CTLon_0628 malate dehydrogenase           K00024   326   939 (  -)   220  0.457  326   <-> 1
ctla:L2BAMS2_00389 malate dehydrogenase         K00024   326   939 (  -)   220  0.457  326   <-> 1
ctlb:L2B795_00390 malate dehydrogenase         K00024   326   939 (  -)   220  0.457  326   <-> 1
ctlc:L2BCAN1_00391 malate dehydrogenase         K00024   326   939 (  -)   220  0.457  326   <-> 1
ctlf:CTLFINAL_03300 malate dehydrogenase        K00024   326   939 (  -)   220  0.457  326   <-> 1
ctli:CTLINITIAL_03295 malate dehydrogenase       K00024   326   939 (  -)   220  0.457  326   <-> 1
ctlj:L1115_00390 malate dehydrogenase          K00024   326   939 (  -)   220  0.457  326   <-> 1
ctll:L1440_00392 malate dehydrogenase          K00024   326   939 (  -)   220  0.457  326   <-> 1
ctlm:L2BAMS3_00389 malate dehydrogenase         K00024   326   939 (  -)   220  0.457  326   <-> 1
ctln:L2BCAN2_00390 malate dehydrogenase         K00024   326   939 (  -)   220  0.457  326   <-> 1
ctlq:L2B8200_00389 malate dehydrogenase         K00024   326   939 (  -)   220  0.457  326   <-> 1
ctls:L2BAMS4_00390 malate dehydrogenase         K00024   326   939 (  -)   220  0.457  326   <-> 1
ctlx:L1224_00390 malate dehydrogenase          K00024   326   939 (  -)   220  0.457  326   <-> 1
ctlz:L2BAMS5_00390 malate dehydrogenase         K00024   326   939 (  -)   220  0.457  326   <-> 1
ctmj:CTRC966_01965 malate dehydrogenase         K00024   326   939 (  -)   220  0.457  326   <-> 1
cto:CTL2C_743 malate dehydrogenase family protein    K00024   326   939 (  -)   220  0.457  326   <-> 1
ctrc:CTRC55_01965 malate dehydrogenase         K00024   326   939 (  -)   220  0.457  326   <-> 1
ctrl:L2BLST_00389 malate dehydrogenase         K00024   326   939 (  -)   220  0.457  326   <-> 1
ctrm:L2BAMS1_00389 malate dehydrogenase         K00024   326   939 (  -)   220  0.457  326   <-> 1
ctrn:L3404_00390 malate dehydrogenase          K00024   326   939 (  -)   220  0.457  326   <-> 1
ctrp:L11322_00390 malate dehydrogenase         K00024   326   939 (  -)   220  0.457  326   <-> 1
ctrr:L225667R_00391 malate dehydrogenase        K00024   326   939 (  -)   220  0.457  326   <-> 1
ctru:L2BUCH2_00389 malate dehydrogenase         K00024   326   939 (  -)   220  0.457  326   <-> 1
ctrv:L2BCV204_00389 malate dehydrogenase        K00024   326   939 (  -)   220  0.457  326   <-> 1
ctrw:CTRC3_01990 malate dehydrogenase          K00024   326   939 (  -)   220  0.457  326   <-> 1
ctry:CTRC46_01965 malate dehydrogenase         K00024   326   939 (  -)   220  0.457  326   <-> 1
cttj:CTRC971_01955 malate dehydrogenase         K00024   326   939 (  -)   220  0.457  326   <-> 1
cfs:FSW4_3811 malate dehydrogenase           K00024   326   937 (  -)   219  0.457  326   <-> 1
cfw:FSW5_3811 malate dehydrogenase           K00024   326   937 (  -)   219  0.457  326   <-> 1
cra:CTO_0410 Malate dehydrogenase            K00024   337   937 (  -)   219  0.457  326   <-> 1
ctch:O173_02060 malate dehydrogenase          K00024   326   937 (  -)   219  0.457  326   <-> 1
ctct:CTW3_02055 malate dehydrogenase          K00024   326   937 (  -)   219  0.457  326   <-> 1
ctd:CTDEC_0376 Malate dehydrogenase           K00024   337   937 (  -)   219  0.457  326   <-> 1
ctf:CTDLC_0376 Malate dehydrogenase           K00024   337   937 (  -)   219  0.457  326   <-> 1
ctfw:SWFP_4041 malate dehydrogenase           K00024   326   937 (  -)   219  0.457  326   <-> 1
cthj:CTRC953_01950 malate dehydrogenase         K00024   326   937 (  -)   219  0.457  326   <-> 1
ctj:JALI_3741 malate dehydrogenase           K00024   326   937 (  -)   219  0.457  326   <-> 1
ctjt:CTJTET1_01965 malate dehydrogenase         K00024   326   937 (  -)   219  0.457  326   <-> 1
ctn:G11074_01945 malate dehydrogenase          K00024   326   937 (  -)   219  0.457  326   <-> 1
ctq:G11222_01945 malate dehydrogenase          K00024   326   937 (  -)   219  0.457  326   <-> 1
ctr:CT_376 malate dehydrogenase             K00024   326   937 (  -)   219  0.457  326   <-> 1
ctrd:SOTOND1_00397 malate dehydrogenase         K00024   326   937 (  -)   219  0.457  326   <-> 1
ctrf:SOTONF3_00395 malate dehydrogenase         K00024   326   937 (  -)   219  0.457  326   <-> 1
ctrg:SOTONG1_00395 malate dehydrogenase         K00024   326   937 (  -)   219  0.457  326   <-> 1
ctrh:SOTONIA1_00396 malate dehydrogenase        K00024   326   937 (  -)   219  0.457  326   <-> 1
ctrj:SOTONIA3_00396 malate dehydrogenase        K00024   326   937 (  -)   219  0.457  326   <-> 1
ctrk:SOTONK1_00394 malate dehydrogenase         K00024   326   937 (  -)   219  0.457  326   <-> 1
ctro:SOTOND5_00394 malate dehydrogenase         K00024   326   937 (  -)   219  0.457  326   <-> 1
ctrq:A363_00403 malate dehydrogenase          K00024   326   937 (  -)   219  0.457  326   <-> 1
ctrt:SOTOND6_00394 malate dehydrogenase         K00024   326   937 (  -)   219  0.457  326   <-> 1
ctrx:A5291_00402 malate dehydrogenase          K00024   326   937 (  -)   219  0.457  326   <-> 1
ctrz:A7249_00402 malate dehydrogenase          K00024   326   937 (  -)   219  0.457  326   <-> 1
ctv:CTG9301_01945 malate dehydrogenase         K00024   326   937 (  -)   219  0.457  326   <-> 1
ctw:G9768_01945 malate dehydrogenase          K00024   326   937 (  -)   219  0.457  326   <-> 1
cty:CTR_3741 malate dehydrogenase            K00024   326   937 (  -)   219  0.457  326   <-> 1
ctz:CTB_3741 malate dehydrogenase            K00024   326   937 (  -)   219  0.457  326   <-> 1
cta:CTA_0410 malate dehydrogenase            K00024   326   931 (  -)   218  0.454  326   <-> 1
clp:CPK_ORF00455 malate dehydrogenase          K00024   328   927 (  -)   217  0.446  327   <-> 1
cpa:CP_0824 malate dehydrogenase            K00024   328   926 (  -)   217  0.446  327   <-> 1
cpj:mdhC malate dehydrogenase              K00024   328   926 (  -)   217  0.446  327   <-> 1
cpn:CPn1028 malate dehydrogenase            K00024   328   926 (  -)   217  0.446  327   <-> 1
cpt:CpB1067 malate dehydrogenase            K00024   333   926 (  -)   217  0.446  327   <-> 1
cca:CCA_00734 malate dehydrogenase           K00024   330   913 (  -)   214  0.438  322   <-> 1
cpsv:B600_0839 malate dehydrogenase           K00024   328   911 (  -)   214  0.435  322   <-> 1
cpsw:B603_0789 malate dehydrogenase family protein   K00024   328   910 (  -)   213  0.438  322   <-> 1
chb:G5O_0769 Malate dehydrogenase            K00024   328   909 (  -)   213  0.435  322   <-> 1
chc:CPS0C_0797 malate dehydrogenase           K00024   328   909 (  -)   213  0.435  322   <-> 1
chi:CPS0B_0787 malate dehydrogenase           K00024   328   909 (  -)   213  0.435  322   <-> 1
chp:CPSIT_0779 malate dehydrogenase           K00024   328   909 (  -)   213  0.435  322   <-> 1
chr:Cpsi_7181 putative NADP-dependent malate dehydrogen K00024   330   909 (  -)   213  0.435  322   <-> 1
chs:CPS0A_0797 malate dehydrogenase           K00024   328   909 (  -)   213  0.435  322   <-> 1
cht:CPS0D_0794 malate dehydrogenase           K00024   328   909 (  -)   213  0.435  322   <-> 1
cpsb:B595_0841 malate dehydrogenase           K00024   328   909 (  -)   213  0.435  322   <-> 1
cpsc:B711_0843 malate dehydrogenase           K00024   328   909 (  -)   213  0.435  322   <-> 1
cpsd:BN356_7221 putative NADP-dependent malate dehydrog K00024   330   909 (  -)   213  0.435  322   <-> 1
cpsg:B598_0781 malate dehydrogenase           K00024   328   909 (  -)   213  0.435  322   <-> 1
cpsi:B599_0786 malate dehydrogenase           K00024   328   909 (  -)   213  0.435  322   <-> 1
cpsm:B602_0786 malate dehydrogenase           K00024   328   909 (  -)   213  0.435  322   <-> 1
cpst:B601_0782 malate dehydrogenase           K00024   328   909 (  -)   213  0.435  322   <-> 1
cfe:CF0282 malate dehyrogenase             K00024   328   908 (  -)   213  0.422  322   <-> 1
cpsn:B712_0785 malate dehydrogenase           K00024   328   908 (  -)   213  0.435  322   <-> 1
tcr:506937.10 cytosolic malate dehydrogenase      K00025   332   907 (  4)   213  0.472  318   <-> 6
cab:CAB701 putative NADP-dependent malate dehydrogenase K00024   330   906 (  -)   212  0.435  322   <-> 1
cabo:AB7_7781 putative NADP-dependent malate dehydrogen K00024   330   906 (  -)   212  0.435  322   <-> 1
tps:THAPS_41425 cytosolic malate dehydrogenase     K00025   374   904 (  -)   212  0.450  338   <-> 1
tpn:TPPCIT_149 putative malate dehydrogenase      K00024   324   901 (  -)   211  0.457  324   <-> 1
tpq:TCP_136 malate dehydrogenase            K00024   324   901 (  -)   211  0.457  324   <-> 1
cpsa:AO9_03765 malate dehydrogenase           K00024   340   892 (  -)   209  0.438  315   <-> 1
lic:LIC_11781 malate dehydrogenase           K00024   298   891 (  -)   209  0.470  300   <-> 1
gla:GL50803_3331 Malate dehydrogenase          K00025   331   889 (  -)   208  0.472  335   <-> 1
ovi:T265_04260 hypothetical protein           K00025   284   887 ( 666)   208  0.496  276   <-> 2
ehi:EHI_152670 malate dehydrogenase           K00025   354   884 (  7)   207  0.471  325   <-> 3
edi:EDI_092900 malate dehydrogenase           K00025   354   880 (  4)   206  0.468  325   <-> 3
acep:105620456 malate dehydrogenase, cytoplasmic    K00025   269   879 ( 668)   206  0.511  268   <-> 3
isc:IscW_ISCW007624 malate dehydrogenase, putative   K00025   302   861 ( 209)   202  0.458  323   <-> 7
tup:102501679 malate dehydrogenase 1          K00025   271   856 ( 535)   201  0.509  265   <-> 5
eiv:EIN_498870 malate dehydrogenase, putative      K00025   355   855 (  55)   201  0.459  320   <-> 2
adf:107337641 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   270   854 ( 251)   201  0.488  322   <-> 2
les:CCU22_01325 malate dehydrogenase          K00024   335   823 (  -)   193  0.408  326   <-> 1
mmic:RN08_1387 malate dehydrogenase           K00024   201   801 ( 425)   188  0.601  198   <-> 2
bmy:Bm1_04060 Malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   233   763 ( 539)   180  0.528  231   <-> 3
shx:MS3_07730 Malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   280   746 ( 588)   176  0.429  287   <-> 2
spar:SPRG_09101 hypothetical protein          K00025   332   742 (  -)   175  0.385  338   <-> 1
hch:HCH_01978 malate dehydrogenase           K00024   193   530 ( 430)   127  0.458  190   <-> 2
bfo:BRAFLDRAFT_129976 hypothetical protein             522   471 (  22)   113  0.278  335   <-> 4
nse:NSE_0956 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   315   352 (  -)   86  0.288  326   <-> 1
nri:NRI_0913 malate dehydrogenase            K00024   315   341 (  -)   84  0.279  330   <-> 1
gsn:YC6258_01039 malate/lactate dehydrogenase      K00024   313   338 (  -)   83  0.278  324   <-> 1
mai:MICA_643 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   316   336 (  -)   82  0.292  315   <-> 1
man:A11S_560 Malate dehydrogenase            K00024   316   336 (  -)   82  0.292  315   <-> 1
oni:Osc7112_4586 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   317   336 (  -)   82  0.266  331   <-> 1
pbt:ING2E5B_1765 malate dehydrogenase          K00024   332   334 (  -)   82  0.291  326   <-> 1
dau:Daud_1121 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   309   329 (  -)   81  0.303  307   <-> 1
mthe:MSTHC_2003 Malate dehydrogenase          K00024   307   329 (  -)   81  0.278  306   <-> 1
mthr:MSTHT_1283 Malate dehydrogenase          K00024   307   329 (  -)   81  0.278  306   <-> 1
srm:SRM_01768 Malate dehydrogenase           K00024   314   329 ( 137)   81  0.282  323   <-> 2
sru:SRU_1571 malate dehydrogenase            K00024   314   329 ( 137)   81  0.282  323   <-> 2
rbar:AWN76_004160 malate dehydrogenase         K00024   311   328 (  -)   81  0.291  302   <-> 1
clz:BIU88_03150 malate dehydrogenase          K00024   310   327 (  -)   80  0.281  324   <-> 1
pru:PRU_2158 putative malate dehydrogenase       K00024   328   327 (  -)   80  0.275  324   <-> 1
mpro:BJP34_06010 malate dehydrogenase          K00024   323   326 (  -)   80  0.279  323   <-> 1
rpm:RSPPHO_02650 Malate dehydrogenase          K00024   368   326 (  -)   80  0.292  312   <-> 1
pah:Poras_0700 Lactate/malate dehydrogenase       K00024   332   325 (  -)   80  0.273  326   <-> 1
ptc:phytr_1630 mdh malate dehydrogenase         K00024   311   325 (  -)   80  0.278  316   <-> 1
fil:BN1229_v1_1122 Malate dehydrogenase         K00024   321   324 (  -)   80  0.288  312   <-> 1
fiy:BN1229_v1_1122 Malate dehydrogenase         K00024   321   324 (  -)   80  0.288  312   <-> 1
malg:MALG_02748 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   324 (  -)   80  0.278  338   <-> 1
cte:CT1507 malate dehydrogenase             K00024   310   322 (  -)   79  0.291  302   <-> 1
magx:XM1_1392 Malate dehydrogenase(Malate dehydrogenase K00024   319   322 ( 221)   79  0.267  330   <-> 3
rba:RB7652 malate dehydrogenase             K00024   315   322 (  69)   79  0.279  326   <-> 3
magq:MGMAQ_3621 malate dehydrogenase          K00024   317   321 (  -)   79  0.274  329   <-> 1
mtt:Ftrac_0965 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   306   321 (  -)   79  0.299  324   <-> 1
hdi:HDIA_4731 Malate dehydrogenase           K00024   320   320 (  -)   79  0.286  336   <-> 1
mif:Metin_1004 Malate dehydrogenase (NADP(+))      K00024   312   320 (  -)   79  0.256  332   <-> 1
glp:Glo7428_0432 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   323   319 (  -)   79  0.275  324   <-> 1
mls:MSLAZ_2638 Malate dehydrogenase           K00024   307   319 (  -)   79  0.269  323   <-> 1
rmr:Rmar_0912 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   312   319 ( 219)   79  0.250  324   <-> 2
sagu:CDO87_04405 malate dehydrogenase          K00024   320   319 (  -)   79  0.275  338   <-> 1
acp:A2cp1_2322 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   318 (  59)   78  0.283  307   <-> 3
ank:AnaeK_2234 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   318 (  59)   78  0.283  307   <-> 2
rmg:Rhom172_1954 Malate dehydrogenase          K00024   312   318 ( 215)   78  0.250  324   <-> 2
rrf:F11_06265 malate dehydrogenase           K00024   318   318 (  -)   78  0.280  304   <-> 1
rru:Rru_A1210 malate dehydrogenase           K00024   318   318 (  -)   78  0.280  304   <-> 1
cfus:CYFUS_004557 malate dehydrogenase         K00024   313   317 (  -)   78  0.286  336   <-> 1
chu:CHU_3020 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   312   317 (  -)   78  0.287  327   <-> 1
rce:RC1_4080 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   319   317 (  -)   78  0.282  312   <-> 1
sphq:BWQ93_11265 malate dehydrogenase          K00024   320   317 ( 212)   78  0.280  328   <-> 2
tti:THITH_16370 malate dehydrogenase          K00024   307   317 (  -)   78  0.259  313   <-> 1
rhc:RGUI_0625 Malate dehydrogenase           K00024   320   316 (  -)   78  0.275  338   <-> 1
scoh:BZ166_02095 malate dehydrogenase          K00024   312   316 (  -)   78  0.263  327   <-> 1
sva:SVA_3852 malate dehydrogenase            K00024   308   316 (  -)   78  0.268  306   <-> 1
ade:Adeh_1626 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   312   315 (  56)   78  0.279  308   <-> 3
bvu:BVU_0462 malate dehydrogenase            K00024   333   315 (  17)   78  0.274  296   <-> 2
hni:W911_02285 malate dehydrogenase           K00024   321   315 (  -)   78  0.291  326   <-> 1
mef:MSWH1_2588 Malate dehydrogenase           K00024   307   315 ( 213)   78  0.275  306   <-> 2
meq:MSWHS_2448 Malate dehydrogenase           K00024   307   315 ( 213)   78  0.275  306   <-> 2
mew:MSWAN_1786 Malate dehydrogenase           K00024   329   315 (  -)   78  0.263  327   <-> 1
parc:CI960_07505 malate dehydrogenase          K00024   333   315 (  13)   78  0.280  321   <-> 2
pdi:BDI_0711 malate dehydrogenase            K00024   333   315 (  13)   78  0.280  321   <-> 2
mek:MSKOL_0418 Malate dehydrogenase           K00024   307   314 (  -)   77  0.281  306   <-> 1
mvc:MSVAZ_0435 Malate dehydrogenase           K00024   307   314 (  -)   77  0.281  306   <-> 1
sfq:C7J90_01265 malate dehydrogenase          K00024   316   314 (  83)   77  0.261  322   <-> 2
sphk:SKP52_03330 Malate dehydrogenase          K00024   320   314 (  -)   77  0.274  328   <-> 1
bfb:VU15_17890 malate dehydrogenase           K00024   313   313 (  42)   77  0.295  302   <-> 2
bfg:BF638R_3828 putative malate dehydrogenase      K00024   313   313 (  36)   77  0.295  302   <-> 2
bfr:BF3978 malate dehydrogenase             K00024   313   313 (  36)   77  0.295  302   <-> 2
bfs:BF9343_3653 putative malate dehydrogenase      K00024   313   313 (  35)   77  0.295  302   <-> 2
blq:L21SP5_02967 Malate dehydrogenase          K00024   313   313 (  62)   77  0.282  326   <-> 2
mxa:MXAN_3538 malate dehydrogenase           K00024   314   313 ( 209)   77  0.276  323   <-> 2
pko:PKOR_02215 malate dehydrogenase           K00024   313   313 (  -)   77  0.287  327   <-> 1
bdh:GV66_02515 malate dehydrogenase           K00024   333   312 (  14)   77  0.283  272   <-> 2
bdo:EL88_21690 malate dehydrogenase           K00024   333   312 (  14)   77  0.283  272   <-> 2
mag:amb3957 Malate/lactate dehydrogenase        K00024   319   312 (  -)   77  0.264  330   <-> 1
mbn:Mboo_0492 L-lactate dehydrogenase          K00024   332   312 (  -)   77  0.247  332   <-> 1
mzh:Mzhil_1752 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   308   312 (  -)   77  0.286  283   <-> 1
pgi:PG_1949 malate dehydrogenase            K00024   334   312 (  -)   77  0.283  325   <-> 1
ahu:A6A40_00810 malate dehydrogenase          K00024   322   311 (  -)   77  0.275  327   <-> 1
mba:Mbar_A1748 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   307   311 (  -)   77  0.281  306   <-> 1
mbw:MSBRW_2990 Malate dehydrogenase           K00024   307   311 (  -)   77  0.281  306   <-> 1
mcub:MCBB_1647 Malate dehydrogenase {ECO:0000255|HAMAP- K00024   317   311 (  -)   77  0.268  328   <-> 1
ncb:C0V82_10445 malate dehydrogenase          K00024   321   311 (  -)   77  0.291  313   <-> 1
shv:AAT16_08315 malate dehydrogenase          K00024   310   311 (  -)   77  0.282  312   <-> 1
ster:AOA14_10225 malate dehydrogenase          K00024   320   311 (  -)   77  0.271  328   <-> 1
tom:BWR18_01005 malate dehydrogenase          K00024   320   311 ( 200)   77  0.267  337   <-> 3
aht:ANTHELSMS3_02124 malate dehydrogenase        K00024   320   310 (  -)   77  0.270  322   <-> 1
bcel:BcellWH2_01805 Malate dehydrogenase        K00024   313   310 (  47)   77  0.293  314   <-> 2
cts:Ctha_0098 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   310   310 (  -)   77  0.254  327   <-> 1
mch:Mchl_1925 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   310 (  -)   77  0.284  334   <-> 1
mea:Mex_1p1537 malate dehydrogenase           K00024   320   310 (  -)   77  0.284  334   <-> 1
mex:Mext_1643 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   310 (  -)   77  0.284  334   <-> 1
mza:B2G69_15875 malate dehydrogenase          K00024   320   310 (  -)   77  0.284  334   <-> 1
pmuc:ING2E5A_2725 Malate dehydrogenase {ECO:0000255|HAM K00024   332   310 (  -)   77  0.280  325   <-> 1
rmb:K529_020730 malate dehydrogenase          K00024   320   310 (  -)   77  0.275  338   <-> 1
spas:STP1_1779 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   315   310 (  -)   77  0.260  327   <-> 1
fpc:FPSM_01809 Malate dehydrogenase           K00024   311   309 (  -)   76  0.289  291   <-> 1
fpk:IA06_02590 malate dehydrogenase           K00024   311   309 (  -)   76  0.289  291   <-> 1
fpo:FPG3_05070 malate dehydrogenase           K00024   311   309 (  -)   76  0.289  291   <-> 1
fpq:IB65_02560 malate dehydrogenase           K00024   311   309 (  -)   76  0.289  291   <-> 1
fps:FP0528 Malate dehydrogenase             K00024   311   309 (  -)   76  0.289  291   <-> 1
fpv:IA03_02640 malate dehydrogenase           K00024   311   309 (  -)   76  0.289  291   <-> 1
fpw:IA04_02550 malate dehydrogenase           K00024   311   309 (  -)   76  0.289  291   <-> 1
fpy:FPG101_08985 malate dehydrogenase          K00024   311   309 (  -)   76  0.289  291   <-> 1
mfu:LILAB_25675 malate dehydrogenase          K00024   314   309 ( 207)   76  0.273  322   <-> 2
mhor:MSHOH_3396 Malate dehydrogenase          K00024   307   309 (  -)   76  0.279  283   <-> 1
msw:MSSIT_0729 Malate dehydrogenase           K00024   307   309 ( 185)   76  0.278  306   <-> 2
oac:Oscil6304_5304 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   327   309 (  -)   76  0.268  325   <-> 1
psac:PSM36_2514 malate dehydrogenase          K00024   332   309 (  -)   76  0.272  323   <-> 1
bvr:BVIR_2648 Malate dehydrogenase           K00024   321   308 ( 172)   76  0.287  303   <-> 2
fln:FLA_4669 malate dehydrogenase            K00024   309   308 (  -)   76  0.281  303   <-> 1
meta:Y590_07735 malate dehydrogenase          K00024   320   308 (  -)   76  0.281  334   <-> 1
msj:MSSAC_0757 Malate dehydrogenase           K00024   307   308 ( 184)   76  0.278  306   <-> 2
msz:MSSIH_0701 Malate dehydrogenase           K00024   307   308 ( 184)   76  0.278  306   <-> 2
nis:NIS_0835 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   318   308 (  -)   76  0.270  326   <-> 1
tfo:BFO_0515 lactate/malate dehydrogenase, NAD binding K00024   332   308 (  -)   76  0.277  300   <-> 1
cij:WG74_14065 malate dehydrogenase           K00024   324   307 ( 198)   76  0.269  342   <-> 2
mmas:MYMAC_003480 malate dehydrogenase         K00024   314   307 ( 205)   76  0.273  322   <-> 2
paro:CUV01_17730 malate dehydrogenase          K00024   320   307 (  -)   76  0.276  340   <-> 1
apm:HIMB5_00000160 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   320   306 (  -)   76  0.263  327   <-> 1
fjo:Fjoh_2255 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   311   306 (  -)   76  0.278  291   <-> 1
mbak:MSBR3_1756 Malate dehydrogenase          K00024   307   306 (  -)   76  0.278  306   <-> 1
mrd:Mrad2831_0919 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   320   306 (  -)   76  0.266  327   <-> 1
nhm:NHE_0911 malate dehydrogenase            K00024   315   306 (  -)   76  0.248  326   <-> 1
nwa:Nwat_0286 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   311   306 (  -)   76  0.287  317   <-> 1
pgn:PGN_1880 malate dehydrogenase            K00024   334   306 (  -)   76  0.280  325   <-> 1
pgt:PGTDC60_0221 malate dehydrogenase          K00024   334   306 (  -)   76  0.280  325   <-> 1
smag:AN936_01325 malate dehydrogenase          K00024   320   306 ( 203)   76  0.271  328   <-> 2
smaz:LH19_01365 malate dehydrogenase          K00024   320   306 ( 185)   76  0.271  328   <-> 3
yan:AYJ57_04580 malate dehydrogenase          K00024   320   306 ( 140)   76  0.269  334   <-> 2
bhf:C3V43_06225 malate dehydrogenase          K00024   313   305 (  -)   75  0.271  325   <-> 1
hau:Haur_4206 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   314   305 (  -)   75  0.280  293   <-> 1
metd:C0214_09615 malate dehydrogenase          K00024   320   305 (  -)   75  0.274  332   <-> 1
mhz:Metho_2062 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   316   305 (  -)   75  0.271  295   <-> 1
sxl:SXYLSMQ121_2005 Malate dehydrogenase        K00024   311   305 (  93)   75  0.267  322   <-> 2
tpx:Turpa_0360 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   323   305 (  -)   75  0.284  331   <-> 1
bzg:C4H11_12545 malate dehydrogenase          K00024   313   304 (  -)   75  0.289  301   <-> 1
clg:Calag_1244 malate/lactate dehydrogenase       K00024   308   304 (  -)   75  0.267  326   <-> 1
hsw:Hsw_0857 malate dehydrogenase            K00024   313   304 (  -)   75  0.289  332   <-> 1
mig:Metig_0031 Malate dehydrogenase           K00024   313   304 (  -)   75  0.264  311   <-> 1
mym:A176_003373 Malate dehydrogenase          K00024   314   304 (  -)   75  0.273  322   <-> 1
nar:Saro_1182 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   320   304 (  -)   75  0.274  329   <-> 1
paej:H70737_09205 malate dehydrogenase         K00024   313   304 (  -)   75  0.263  315   <-> 1
sal:Sala_2230 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   320   304 (  -)   75  0.276  323   <-> 1
sit:TM1040_3517 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   320   304 (  -)   75  0.272  334   <-> 1
skl:C7J89_02220 malate dehydrogenase          K00024   311   304 (  -)   75  0.264  329   <-> 1
bhl:Bache_0106 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   313   303 (  17)   75  0.285  302   <-> 2
csg:Cylst_4943 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   326   303 (  -)   75  0.293  294   <-> 1
cyh:Cyan8802_0539 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   320   303 (  -)   75  0.277  314   <-> 1
cyp:PCC8801_0522 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   320   303 (  -)   75  0.277  314   <-> 1
fjg:BB050_00387 Malate dehydrogenase          K00024   311   303 (  -)   75  0.278  291   <-> 1
mor:MOC_1133 Malate dehydrogenase            K00024   320   303 (  -)   75  0.266  327   <-> 1
mphy:MCBMB27_00514 malate dehydrogenase         K00024   320   303 (  -)   75  0.266  327   <-> 1
sur:STAUR_4051 Malate dehydrogenase           K00024   314   303 ( 190)   75  0.269  323   <-> 2
swa:A284_09860 malate dehydrogenase           K00024   315   303 (  -)   75  0.256  308   <-> 1
bth:BT_3911 malate dehydrogenase            K00024   313   302 (  26)   75  0.281  313   <-> 2
btho:Btheta7330_00504 Malate dehydrogenase       K00024   313   302 (  26)   75  0.281  313   <-> 2
cbae:COR50_09945 malate dehydrogenase          K00024   313   302 (  -)   75  0.291  326   <-> 1
cid:P73_3870 malate dehydrogenase            K00024   320   302 (  -)   75  0.269  334   <-> 1
dav:DESACE_02010 malate dehydrogenase          K00024   316   302 (  29)   75  0.259  324   <-> 2
mdi:METDI2311 malate dehydrogenase           K00024   320   302 (  -)   75  0.281  334   <-> 1
mpur:MARPU_15675 malate dehydrogenase          K00024   311   302 (  -)   75  0.274  310   <-> 1
nsp:BMF81_01925 malate dehydrogenase          K00024   318   302 (  -)   75  0.261  326   <-> 1
rcp:RCAP_rcc00718 malate dehydrogenase         K00024   320   302 ( 139)   75  0.273  319   <-> 2
thac:CSC3H3_01640 malate dehydrogenase         K00024   316   302 (  -)   75  0.262  328   <-> 1
cdq:BOQ54_01960 malate dehydrogenase          K00024   321   301 ( 198)   74  0.263  327   <-> 2
cpi:Cpin_1656 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   312   301 (  -)   74  0.278  324   <-> 1
kvl:KVU_2458 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   320   301 (  -)   74  0.270  318   <-> 1
kvu:EIO_0118 malate dehydrogenase            K00024   320   301 (  -)   74  0.270  318   <-> 1
mbar:MSBR2_2906 Malate dehydrogenase          K00024   307   301 (  -)   74  0.278  306   <-> 1
mby:MSBRM_2946 Malate dehydrogenase           K00024   307   301 (  -)   74  0.278  306   <-> 1
rrs:RoseRS_0253 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   309   301 (  -)   74  0.274  299   <-> 1
samy:DB32_003679 Malate dehydrogenase          K00024   312   301 ( 150)   74  0.275  309   <-> 3
sxy:BE24_01215 malate dehydrogenase           K00024   311   301 (  96)   74  0.264  322   <-> 2
synp:Syn7502_00257 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   321   301 (  -)   74  0.291  289   <-> 1
don:BSK21_11450 malate dehydrogenase          K00024   320   300 (  -)   74  0.271  336   <-> 1
hdt:HYPDE_39493 malate dehydrogenase          K00024   323   300 (  -)   74  0.272  302   <-> 1
hmr:Hipma_0134 Malate dehydrogenase           K00024   316   300 (  -)   74  0.268  325   <-> 1
lul:LPB138_13870 malate dehydrogenase          K00024   308   300 (  -)   74  0.253  324   <-> 1
magn:WV31_15070 malate dehydrogenase          K00024   319   300 (  -)   74  0.258  330   <-> 1
metm:MSMTP_2623 Malate dehydrogenase          K00024   307   300 (  -)   74  0.275  306   <-> 1
mpo:Mpop_1587 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   300 (  -)   74  0.284  335   <-> 1
pseu:Pse7367_0256 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   322   300 (  -)   74  0.284  282   <-> 1
slz:B5P37_07880 malate dehydrogenase          K00024   314   300 (  71)   74  0.265  325   <-> 2
sxo:SXYL_02158 Malate dehydrogenase           K00024   311   300 (  99)   74  0.264  322   <-> 2
toh:BCB71_04030 malate dehydrogenase          K00024   332   300 ( 192)   74  0.277  300   <-> 2
alp:LPB137_03920 malate dehydrogenase          K00024   313   299 (  -)   74  0.276  323   <-> 1
caq:IM40_07240 malate dehydrogenase           K00024   314   299 (  -)   74  0.295  254   <-> 1
exu:ESP131_14340 malate dehydrogenase          K00024   312   299 (  72)   74  0.269  327   <-> 2
mcg:GL4_0105 malate dehydrogenase            K00024   322   299 (  -)   74  0.282  330   <-> 1
rbt:NOVO_04595 Malate dehydrogenase           K00024   315   299 (  -)   74  0.279  330   <-> 1
rhm:B5V46_04460 malate dehydrogenase          K00024   320   299 ( 134)   74  0.274  318   <-> 2
rsu:NHU_00721 malate dehydrogenase           K00024   320   299 ( 125)   74  0.274  318   <-> 2
bapi:BBC0122_024550 malate dehydrogenase (NAD)     K00024   320   298 (  -)   74  0.270  311   <-> 1
ceh:CEW89_10115 malate dehydrogenase          K00024   320   298 (  -)   74  0.271  310   <-> 1
flu:CHH17_06380 malate dehydrogenase          K00024   312   298 ( 197)   74  0.283  325   <-> 3
fsc:FSU_3185 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   313   298 (  -)   74  0.284  313   <-> 1
fsu:Fisuc_2615 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   313   298 (  -)   74  0.284  313   <-> 1
hjo:AY555_04755 malate dehydrogenase          K00024   319   298 (  -)   74  0.268  314   <-> 1
ise:JBKA6_0939 malate dehydrogenase           K00024   310   298 (  -)   74  0.273  326   <-> 1
lmd:METH_03295 malate dehydrogenase           K00024   320   298 (  -)   74  0.269  338   <-> 1
peo:AS203_10025 malate dehydrogenase          K00024   330   298 (  -)   74  0.260  323   <-> 1
ptq:P700755_002629 malate dehydrogenase Mdh       K00024   307   298 (  -)   74  0.287  324   <-> 1
rei:IE4771_CH04217 malate dehydrogenase         K00024   320   298 (  -)   74  0.271  310   <-> 1
siv:SSIL_1187 malate/lactate dehydrogenase       K00024   312   298 (  -)   74  0.270  333   <-> 1
sphp:LH20_16175 malate dehydrogenase          K00024   320   298 (  -)   74  0.284  324   <-> 1
elq:Ga0102493_112187 malate dehydrogenase        K00024   320   297 ( 192)   74  0.264  333   <-> 2
fpsz:AMR72_04740 malate dehydrogenase          K00024   311   297 (  -)   74  0.265  291   <-> 1
hym:N008_03740 malate dehydrogenase           K00024   313   297 (  -)   74  0.289  332   <-> 1
mac:MA_0819 malate dehydrogenase            K00024   307   297 (  -)   74  0.285  281   <-> 1
mma:MM_1966 Malate dehydrogenase            K00024   307   297 (  -)   74  0.280  286   <-> 1
mmac:MSMAC_1705 Malate dehydrogenase          K00024   307   297 (  -)   74  0.280  286   <-> 1
mmaz:MmTuc01_2047 Malate dehydrogenase         K00024   307   297 (  -)   74  0.280  286   <-> 1
mmj:MSMAS_2716 Malate dehydrogenase           K00024   307   297 (  -)   74  0.280  286   <-> 1
nko:Niako_0304 Malate dehydrogenase           K00024   309   297 (  -)   74  0.289  304   <-> 1
paef:R50345_09640 malate dehydrogenase         K00024   313   297 (  -)   74  0.260  315   <-> 1
rec:RHECIAT_CH0004174 malate dehydrogenase protein   K00024   320   297 (  -)   74  0.271  310   <-> 1
rel:REMIM1_CH03984 malate dehydrogenase         K00024   320   297 (  -)   74  0.271  310   <-> 1
rep:IE4803_CH04275 malate dehydrogenase         K00024   320   297 (  -)   74  0.271  310   <-> 1
ret:RHE_CH03891 malate dehydrogenase protein      K00024   320   297 (  -)   74  0.271  310   <-> 1
rhn:AMJ98_CH04120 malate dehydrogenase         K00024   320   297 (  -)   74  0.271  310   <-> 1
rhx:AMK02_CH04018 malate dehydrogenase         K00024   320   297 (  -)   74  0.271  310   <-> 1
rpha:AMC79_CH04107 malate dehydrogenase         K00024   320   297 (  -)   74  0.271  310   <-> 1
tcm:HL41_05185 malate dehydrogenase           K00024   309   297 (  -)   74  0.267  292   <-> 1
efv:CHH26_06480 malate dehydrogenase          K00024   320   296 (  -)   73  0.273  330   <-> 1
hmo:HM1_1472 malate dehydrogenase, nad-dependent    K00024   309   296 (  -)   73  0.259  324   <-> 1
noe:CLI64_18375 malate dehydrogenase          K00024   327   296 (  -)   73  0.258  325   <-> 1
orh:Ornrh_0641 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   308   296 (  -)   73  0.283  318   <-> 1
ori:Q785_06525 malate dehydrogenase           K00024   308   296 (  -)   73  0.283  318   <-> 1
paby:Ga0080574_TMP3140 malate dehydrogenase (NAD)    K00024   320   296 (  -)   73  0.266  338   <-> 1
paru:CYR75_02965 malate dehydrogenase          K00024   320   296 (  -)   73  0.281  335   <-> 1
proc:Ptc2401_00606 Malate dehydrogenase         K00024   310   296 (  -)   73  0.276  312   <-> 1
scap:AYP1020_0057 Malate dehydrogenase         K00024   313   296 (  -)   73  0.259  324   <-> 1
sgn:SGRA_0963 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   374   296 (  -)   73  0.281  310   <-> 1
thas:C6Y53_10225 malate dehydrogenase          K00024   320   296 (  -)   73  0.269  334   <-> 1
aca:ACP_0090 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   308   295 (  -)   73  0.278  324   <-> 1
dca:Desca_1386 Malate dehydrogenase           K00024   309   295 (  -)   73  0.276  294   <-> 1
hmn:HM131_05500 malate dehydrogenase          K00024   317   295 (  9)   73  0.277  303   <-> 2
mel:Metbo_0579 Malate dehydrogenase           K00024   315   295 (  -)   73  0.255  325   <-> 1
nfl:COO91_04456 mdh, malate dehydrogenase        K00024   323   295 (  42)   73  0.271  306   <-> 2
rca:Rcas_0283 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   309   295 (  -)   73  0.271  299   <-> 1
rhz:RHPLAN_04990 malate dehydrogenase          K00024   322   295 (  -)   73  0.284  313   <-> 1
rpd:RPD_0535 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   322   295 ( 194)   73  0.270  311   <-> 2
snl:BJD96_11405 malate dehydrogenase          K00024   312   295 (  -)   73  0.250  324   <-> 1
ssch:LH95_09770 malate dehydrogenase          K00024   317   295 (  78)   73  0.268  325   <-> 2
sscz:RN70_10535 malate dehydrogenase          K00024   317   295 (  78)   73  0.268  325   <-> 2
tgo:TGME49_318430 malate dehydrogenase MDH             511   295 (  86)   73  0.293  242   <-> 2
bcac:CGC64_06275 malate dehydrogenase          K00024   313   294 (  23)   73  0.294  296   <-> 2
ccro:CMC5_021150 malate dehydrogenase          K00024   313   294 (  -)   73  0.267  333   <-> 1
fco:FCOL_06830 malate dehydrogenase           K00024   310   294 (  -)   73  0.253  328   <-> 1
mev:Metev_1117 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   307   294 (  -)   73  0.253  316   <-> 1
sca:SCA_0338 putative malate dehydrogenase       K00024   311   294 (  -)   73  0.290  297   <-> 1
ssil:SOLI23_12340 malate dehydrogenase         K00024   312   294 (  -)   73  0.267  333   <-> 1
top:TOPB45_0217 Malate dehydrogenase          K00024   308   294 (  -)   73  0.265  294   <-> 1
tvr:TVD_12750 malate dehydrogenase           K00024   307   294 (  -)   73  0.262  309   <-> 1
anx:ACH33_14725 malate dehydrogenase          K00024   314   293 (  -)   73  0.273  315   <-> 1
bbg:BGIGA_024 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   305   293 (  -)   73  0.242  302   <-> 1
boa:Bovatus_04024 Malate dehydrogenase         K00024   313   293 (  27)   73  0.294  296   <-> 2
bxy:BXY_30180 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   313   293 (  15)   73  0.292  295   <-> 2
cwa:CwatDRAFT_5886 Malate dehydrogenase, NAD-dependent K00024   323   293 ( 193)   73  0.263  308   <-> 2
din:Selin_2133 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   321   293 (  -)   73  0.269  334   <-> 1
dku:Desku_1368 Malate dehydrogenase           K00024   310   293 (  -)   73  0.259  317   <-> 1
dol:Dole_2374 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   311   293 (  -)   73  0.303  287   <-> 1
fin:KQS_07850 Malate dehydrogenase           K00024   311   293 (  -)   73  0.274  292   <-> 1
oho:Oweho_0241 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   308   293 (  -)   73  0.292  315   <-> 1
pla:Plav_1450 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   333   293 ( 193)   73  0.271  328   <-> 2
pros:CHL67_03245 malate dehydrogenase          K00024   310   293 (  -)   73  0.283  329   <-> 1
rpb:RPB_0281 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   322   293 (  -)   73  0.267  311   <-> 1
sno:Snov_3299 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   321   293 (  -)   73  0.282  326   <-> 1
ssy:SLG_00710 malate dehydrogenase           K00024   320   293 ( 186)   73  0.259  328   <-> 2
tni:TVNIR_0224 Malate dehydrogenase           K00024   307   293 (  -)   73  0.246  325   <-> 1
abs:AZOBR_200162 malate dehydrogenase          K00024   322   292 (  -)   72  0.264  322   <-> 1
age:AA314_05041 Malate dehydrogenase          K00024   313   292 (  -)   72  0.267  330   <-> 1
amx:AM2010_541 malate dehydrogenase           K00024   320   292 (  -)   72  0.265  336   <-> 1
azt:TSH58p_09425 malate dehydrogenase          K00024   322   292 ( 189)   72  0.264  322   <-> 2
bcae:A4V03_01535 malate dehydrogenase          K00024   313   292 (  8)   72  0.291  296   <-> 2
chl:Chy400_0980 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   309   292 (  -)   72  0.257  323   <-> 1
cmar:IMCC12053_3022 malate dehydrogenase        K00024   322   292 ( 187)   72  0.288  306   <-> 2
cpc:Cpar_1594 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   310   292 (  -)   72  0.279  305   <-> 1
cyl:AA637_02500 malate dehydrogenase Mdh        K00024   321   292 ( 108)   72  0.261  326   <-> 2
fgl:EM308_08770 malate dehydrogenase          K00024   311   292 (  -)   72  0.281  292   <-> 1
mfe:Mefer_0722 Malate dehydrogenase (NADP(+))      K00024   313   292 (  -)   72  0.246  301   <-> 1
msc:BN69_1515 Malate dehydrogenase           K00024   320   292 ( 190)   72  0.284  324   <-> 2
npu:Npun_R3934 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   327   292 (  35)   72  0.265  325   <-> 2
nso:NIASO_02730 malate dehydrogenase          K00024   309   292 (  -)   72  0.278  284   <-> 1
ocg:OCA5_c33630 malate dehydrogenase Mdh        K00024   322   292 (  -)   72  0.265  328   <-> 1
oco:OCA4_c33110 malate dehydrogenase Mdh        K00024   322   292 (  -)   72  0.265  328   <-> 1
pami:JCM7686_2576 malate dehydrogenase         K00024   320   292 (  -)   72  0.276  337   <-> 1
pub:SAR11_0240 Malate dehydrogenase           K00024   320   292 (  -)   72  0.260  327   <-> 1
red:roselon_01728 Malate dehydrogenase         K00024   325   292 (  -)   72  0.276  341   <-> 1
sil:SPO0349 malate dehydrogenase, NAD-dependent     K00024   320   292 (  -)   72  0.272  334   <-> 1
suam:BOO69_13660 malate dehydrogenase          K00024   320   292 (  -)   72  0.269  335   <-> 1
tkm:TK90_2377 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   307   292 (  -)   72  0.261  310   <-> 1
tpro:Ga0080559_TMP1139 malate dehydrogenase (NAD)    K00024   320   292 (  -)   72  0.263  338   <-> 1
aad:TC41_2631 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   311   291 (  -)   72  0.270  307   <-> 1
bbau:AEM51_02085 malate dehydrogenase          K00024   313   291 (  -)   72  0.284  303   <-> 1
bbt:BBta_0392 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   322   291 (  -)   72  0.260  327   <-> 1
cag:Cagg_2290 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   309   291 (  -)   72  0.263  323   <-> 1
cau:Caur_0900 malate dehydrogenase           K00024   309   291 (  -)   72  0.257  323   <-> 1
cbot:ATE48_10030 malate dehydrogenase          K00024   320   291 (  -)   72  0.268  328   <-> 1
mgy:MGMSRv2__3606 malate dehydrogenase         K00024   318   291 (  -)   72  0.260  312   <-> 1
osp:Odosp_3284 Malate dehydrogenase           K00024   311   291 (  -)   72  0.272  312   <-> 1
pamn:JCM7685_2546 malate dehydrogenase         K00024   320   291 (  -)   72  0.274  310   <-> 1
pde:Pden_0561 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   320   291 (  -)   72  0.277  310   <-> 1
pft:JBW_00783 Malate dehydrogenase           K00024   312   291 ( 190)   72  0.272  309   <-> 2
pns:A9D12_13695 malate dehydrogenase          K00024   320   291 (  -)   72  0.270  330   <-> 1
rga:RGR602_CH03811 malate dehydrogenase         K00024   320   291 (  -)   72  0.271  310   <-> 1
rpx:Rpdx1_0446 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   322   291 (  -)   72  0.256  328   <-> 1
sku:Sulku_1463 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   319   291 (  -)   72  0.267  296   <-> 1
sphn:BV902_24170 malate dehydrogenase          K00024   312   291 (  -)   72  0.248  307   <-> 1
syi:SB49_07815 malate dehydrogenase           K00024   308   291 (  -)   72  0.263  308   <-> 1
txi:TH3_01305 malate dehydrogenase           K00024   316   291 (  -)   72  0.250  328   <-> 1
abl:A7H1H_1311 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   314   290 (  -)   72  0.250  316   <-> 1
aep:AMC99_01505 Malate dehydrogenase          K00024   320   290 ( 183)   72  0.272  334   <-> 2
aol:S58_04110 malate dehydrogenase           K00024   322   290 (  -)   72  0.264  311   <-> 1
asc:ASAC_0288 Putative L-lactate dehydrogenase     K00024   308   290 (  -)   72  0.278  327   <-> 1
blu:K645_2896 Malate dehydrogenase           K00024   316   290 (  -)   72  0.238  328   <-> 1
btr:BT_2679 malate dehydrogenase            K00024   320   290 (  -)   72  0.270  315   <-> 1
btx:BM1374166_02320 malate dehydrogenase        K00024   320   290 (  -)   72  0.270  315   <-> 1
dsh:Dshi_2876 malate dehydrogenase           K00024   320   290 ( 190)   72  0.270  341   <-> 2
eaa:I862_00315 malate/lactate dehydrogenase       K00024   318   290 (  -)   72  0.260  335   <-> 1
exm:U719_12235 malate dehydrogenase           K00024   312   290 (  63)   72  0.269  308   <-> 2
lyz:DCE79_13305 malate dehydrogenase          K00024   312   290 (  9)   72  0.266  312   <-> 2
mey:TM49_11030 malate dehydrogenase           K00024   320   290 ( 184)   72  0.277  329   <-> 2
mmh:Mmah_1107 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   307   290 (  -)   72  0.258  325   <-> 1
npn:JI59_15555 malate dehydrogenase           K00024   320   290 (  -)   72  0.262  328   <-> 1
npp:PP1Y_AT17313 malate dehydrogenase          K00024   320   290 (  -)   72  0.262  328   <-> 1
pgv:SL003B_4234 Malate dehydrogenase 1         K00024   320   290 (  -)   72  0.278  313   <-> 1
pri:PRIO_2348 Malate dehydrogenase           K00024   313   290 ( 183)   72  0.265  309   <-> 2
rdi:CMV14_08430 malate dehydrogenase          K00024   320   290 ( 183)   72  0.272  324   <-> 2
rmm:ROSMUCSMR3_02508 malate dehydrogenase        K00024   320   290 (  -)   72  0.271  336   <-> 1
sdt:SPSE_2052 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   312   290 (  59)   72  0.265  325   <-> 2
shg:Sph21_3933 Malate dehydrogenase           K00024   312   290 (  -)   72  0.250  308   <-> 1
ssd:SPSINT_0402 Malate dehydrogenase          K00024   312   290 (  59)   72  0.265  325   <-> 2
vne:CFK40_04660 malate dehydrogenase          K00024   311   290 (  25)   72  0.268  332   <-> 2
ddo:I597_1388 Malate dehydrogenase           K00024   308   289 (  -)   72  0.272  324   <-> 1
dru:Desru_2008 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   309   289 (  -)   72  0.282  312   <-> 1
hyg:AUC43_19515 malate dehydrogenase          K00024   312   289 (  -)   72  0.286  325   <-> 1
mmr:Mmar10_2829 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   320   289 (  -)   72  0.278  306   <-> 1
abf:AMK58_02575 malate dehydrogenase          K00024   322   288 (  -)   71  0.271  329   <-> 1
abq:ABAZ39_12205 malate dehydrogenase          K00024   322   288 ( 187)   71  0.271  329   <-> 2
bra:BRADO0403 malate dehydrogenase           K00024   322   288 (  -)   71  0.257  327   <-> 1
bro:BRAD285_7240 malate dehydrogenase          K00024   322   288 (  -)   71  0.264  311   <-> 1
cak:Caul_5004 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   288 (  -)   71  0.288  313   <-> 1
chel:AL346_08860 malate dehydrogenase          K00024   321   288 (  -)   71  0.273  297   <-> 1
dok:MED134_12971 malate dehydrogenase          K00024   308   288 (  -)   71  0.269  324   <-> 1
grs:C7S20_01690 malate dehydrogenase          K00024   308   288 (  -)   71  0.258  326   <-> 1
hne:HNE_3218 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   288 ( 187)   71  0.270  311   <-> 2
lae:LBAT_0817 L-lactate dehydrogenase          K00016   309   288 (  -)   71  0.261  307   <-> 1
mbd:MEBOL_006870 malate dehydrogenase          K00024   311   288 (  -)   71  0.275  327   <-> 1
nia:A8C56_12255 malate dehydrogenase          K00024   309   288 (  -)   71  0.268  295   <-> 1
noc:Noc_2802 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   311   288 (  -)   71  0.252  313   <-> 1
pcon:B0A89_09540 malate dehydrogenase          K00024   320   288 (  -)   71  0.274  339   <-> 1
pgm:PGRAT_10825 malate dehydrogenase          K00024   313   288 (  -)   71  0.262  309   <-> 1
rpa:RPA0192 malate dehydrogenase            K00024   322   288 (  -)   71  0.269  312   <-> 1
rpt:Rpal_0187 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   322   288 (  -)   71  0.269  312   <-> 1
smd:Smed_2944 malate dehydrogenase           K00024   320   288 (  -)   71  0.271  310   <-> 1
spht:K426_14880 malate dehydrogenase          K00024   320   288 (  -)   71  0.262  328   <-> 1
sulr:B649_06125 hypothetical protein          K00024   320   288 (  -)   71  0.260  296   <-> 1
aay:WYH_00117 Malate dehydrogenase           K00024   320   287 ( 179)   71  0.265  332   <-> 3
ali:AZOLI_0207 malate dehydrogenase           K00024   322   287 (  -)   71  0.263  327   <-> 1
arp:NIES39_M01090 malate dehydrogenase         K00024   323   287 (  -)   71  0.273  326   <-> 1
avi:Avi_4129 malate dehydrogenase            K00024   320   287 (  -)   71  0.275  302   <-> 1
azl:AZL_025750 malate dehydrogenase           K00024   322   287 ( 185)   71  0.263  327   <-> 2
cmag:CBW24_13090 malate dehydrogenase          K00024   320   287 (  -)   71  0.266  338   <-> 1
fek:C1H87_17590 malate dehydrogenase          K00024   310   287 (  -)   71  0.282  291   <-> 1
kst:KSMBR1_3373 strongly similar to malate dehydrogenas K00024   313   287 (  -)   71  0.292  284   <-> 1
met:M446_2161 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   287 (  -)   71  0.280  332   <-> 1
nop:Nos7524_4278 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   327   287 (  -)   71  0.252  325   <-> 1
paeh:H70357_11235 malate dehydrogenase         K00024   313   287 (  -)   71  0.260  315   <-> 1
pel:SAR11G3_00477 malate dehydrogenase         K00024   320   287 (  -)   71  0.267  322   <-> 1
phr:C6569_01345 malate dehydrogenase          K00024   321   287 ( 184)   71  0.263  308   <-> 2
phz:CHX26_12485 malate dehydrogenase          K00024   320   287 ( 183)   71  0.274  328   <-> 2
ppn:Palpr_2611 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   313   287 (  -)   71  0.255  325   <-> 1
rpc:RPC_0194 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   322   287 (  8)   71  0.264  311   <-> 3
ahz:APS56_13830 malate dehydrogenase          K00024   308   286 (  -)   71  0.277  328   <-> 1
ati:AL072_02315 malate dehydrogenase          K00024   322   286 (  -)   71  0.263  327   <-> 1
cmb:CSW64_19915 malate dehydrogenase          K00024   320   286 (  -)   71  0.293  300   <-> 1
cyt:cce_1850 malate dehydrogenase            K00024   324   286 (  57)   71  0.253  316   <-> 2
dfg:B0537_09220 malate dehydrogenase          K00024   308   286 (  -)   71  0.290  300   <-> 1
gee:GM3708_3239 malate dehydrogenase          K00024   324   286 (  -)   71  0.264  307   <-> 1
geh:HYN69_13125 malate dehydrogenase          K00024   320   286 (  -)   71  0.270  318   <-> 1
gen:GM3709_1605 malate dehydrogenase          K00024   325   286 (  96)   71  0.265  325   <-> 2
geo:Geob_2664 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   318   286 (  -)   71  0.269  331   <-> 1
gur:Gura_2193 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   318   286 (  -)   71  0.263  331   <-> 1
jeo:JMA_24220 malate dehydrogenase           K00024   314   286 (  -)   71  0.263  323   <-> 1
maad:AZF01_04145 malate dehydrogenase          K00024   320   286 ( 175)   71  0.274  329   <-> 2
macr:BHM04_02065 malate dehydrogenase          K00024   313   286 (  -)   71  0.293  283   <-> 1
mhaz:BHR79_07980 malate dehydrogenase          K00024   307   286 (  -)   71  0.245  319   <-> 1
msd:MYSTI_04435 malate dehydrogenase          K00024   314   286 (  -)   71  0.281  334   <-> 1
nhl:Nhal_0324 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   311   286 (  -)   71  0.277  296   <-> 1
paea:R70723_10595 malate dehydrogenase         K00024   313   286 (  -)   71  0.260  315   <-> 1
pcx:LPB68_17890 malate dehydrogenase          K00024   313   286 (  -)   71  0.265  309   <-> 1
prt:AUC31_03460 malate dehydrogenase          K00024   312   286 (  -)   71  0.274  310   <-> 1
rva:Rvan_0646 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   323   286 (  -)   71  0.276  312   <-> 1
selt:BCS37_05780 malate dehydrogenase          K00024   316   286 (  -)   71  0.257  334   <-> 1
aac:Aaci_2347 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   311   285 (  -)   71  0.269  309   <-> 1
abt:ABED_1228 malate dehydrogenase           K00024   314   285 (  -)   71  0.245  323   <-> 1
bhs:BM1374165_01712 malate dehydrogenase        K00024   320   285 (  -)   71  0.271  299   <-> 1
bid:Bind_3604 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   285 (  -)   71  0.273  311   <-> 1
bqu:BQ13450 Malate dehydrogenase            K00024   320   285 (  -)   71  0.279  312   <-> 1
brs:S23_03860 malate dehydrogenase           K00024   322   285 (  -)   71  0.267  311   <-> 1
bsa:Bacsa_2823 Lactate/malate dehydrogenase       K00024   333   285 (  -)   71  0.270  322   <-> 1
csn:Cyast_0397 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   321   285 (  -)   71  0.261  306   <-> 1
enm:EBS_2362 malate dehydrogenase            K00024   312   285 (  -)   71  0.266  301   <-> 1
mjh:JH146_1406 Malate dehydrogenase           K00024   313   285 (  -)   71  0.239  301   <-> 1
pary:A4V02_05220 malate dehydrogenase          K00024   332   285 (  47)   71  0.278  327   <-> 3
rtr:RTCIAT899_CH16845 malate dehydrogenase, NAD-depende K00024   320   285 (  -)   71  0.265  310   <-> 1
smy:BJP26_07915 malate dehydrogenase          K00024   320   285 (  -)   71  0.264  333   <-> 1
spet:CEP67_02605 malate dehydrogenase          K00024   311   285 (  51)   71  0.271  295   <-> 2
sscu:CEP64_04835 malate dehydrogenase          K00024   310   285 (  68)   71  0.257  327   <-> 2
syb:TZ53_14850 malate dehydrogenase           K00024   320   285 (  -)   71  0.259  328   <-> 1
ypac:CEW88_11195 malate dehydrogenase          K00024   320   285 ( 131)   71  0.261  318   <-> 2
bhe:BH16570 Malate dehydrogenase            K00024   320   284 (  -)   71  0.272  312   <-> 1
bhn:PRJBM_01644 malate dehydrogenase          K00024   320   284 (  -)   71  0.272  312   <-> 1
brad:BF49_0402 Malate dehydrogenase EC 11137      K00024   322   284 (  -)   71  0.267  311   <-> 1
dly:Dehly_0359 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   306   284 (  -)   71  0.262  309   <-> 1
drm:Dred_1867 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   308   284 (  -)   71  0.263  300   <-> 1
esj:SJ05684_c31350 Malate dehydrogenase         K00024   338   284 (  -)   71  0.265  310   <-> 1
hdn:Hden_3231 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   323   284 ( 179)   71  0.252  326   <-> 2
hyd:PK28_05915 malate dehydrogenase           K00024   313   284 (  -)   71  0.280  332   <-> 1
hye:AM218_10320 malate dehydrogenase          K00024   313   284 (  -)   71  0.280  332   <-> 1
lep:Lepto7376_2148 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   323   284 (  -)   71  0.281  285   <-> 1
lgy:T479_08305 malate dehydrogenase           K00024   314   284 (  41)   71  0.279  297   <-> 2
maqu:Maq22A_c11320 malate dehydrogenase         K00024   320   284 (  -)   71  0.273  333   <-> 1
mja:MJ_0490 L-lactate dehydrogenase EGAD|7256|705    K00024   313   284 (  -)   71  0.246  301   <-> 1
muc:MuYL_3137 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   312   284 (  -)   71  0.259  305   <-> 1
nmv:NITMOv2_4066 Malate dehydrogenase          K00024   312   284 (  -)   71  0.251  323   <-> 1
paca:ID47_01790 malate dehydrogenase          K00024   320   284 (  -)   71  0.269  334   <-> 1
paee:R70331_10265 malate dehydrogenase         K00024   313   284 (  -)   71  0.254  315   <-> 1
phl:KKY_3192 Malate dehydrogenase            K00024   320   284 (  -)   71  0.251  315   <-> 1
plx:CW734_08030 malate dehydrogenase          K00024   312   284 (  -)   71  0.274  310   <-> 1
rlb:RLEG3_30935 malate dehydrogenase          K00024   320   284 (  -)   71  0.265  310   <-> 1
rle:RL4439 putative malate dehydrogenase        K00024   320   284 (  -)   71  0.265  310   <-> 1
rlg:Rleg_3974 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   284 (  -)   71  0.265  310   <-> 1
rlt:Rleg2_3685 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   284 (  -)   71  0.265  310   <-> 1
rlu:RLEG12_29865 malate dehydrogenase          K00024   321   284 (  -)   71  0.265  310   <-> 1
rpe:RPE_0300 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   322   284 (  -)   71  0.276  312   <-> 1
sino:SS05631_c35000 Malate dehydrogenase        K00024   339   284 (  -)   71  0.262  309   <-> 1
sme:SMc02479 malate dehydrogenase            K00024   320   284 (  -)   71  0.268  310   <-> 1
smeg:C770_GR4Chr3193 malate dehydrogenase, NAD-dependen K00024   320   284 (  -)   71  0.268  310   <-> 1
smel:SM2011_c02479 putative malate dehydrogenase    K00024   320   284 (  -)   71  0.268  310   <-> 1
smer:DU99_16830 malate dehydrogenase          K00024   320   284 (  -)   71  0.268  310   <-> 1
smi:BN406_02912 malate dehydrogenase          K00024   320   284 (  -)   71  0.268  310   <-> 1
smk:Sinme_3109 Malate dehydrogenase           K00024   320   284 (  -)   71  0.268  310   <-> 1
smq:SinmeB_2883 Malate dehydrogenase          K00024   320   284 (  -)   71  0.268  310   <-> 1
smx:SM11_chr3235 malate dehydrogenase          K00024   320   284 (  -)   71  0.268  310   <-> 1
tco:Theco_2612 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   313   284 (  -)   71  0.267  315   <-> 1
abu:Abu_1315 malate dehydrogenase            K00024   314   283 (  -)   70  0.276  243   <-> 1
ava:Ava_1273 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   324   283 (  -)   70  0.279  308   <-> 1
bja:bll0456 malate dehydrogenase            K00024   322   283 (  -)   70  0.267  311   <-> 1
bqr:RM11_1240 malate dehydrogenase           K00024   320   283 (  -)   70  0.279  312   <-> 1
brk:CWS35_07155 malate dehydrogenase          K00024   322   283 (  -)   70  0.277  311   <-> 1
dao:Desac_0037 Malate dehydrogenase           K00024   311   283 (  -)   70  0.279  240   <-> 1
dei:C4375_12750 malate dehydrogenase          K00024   320   283 (  -)   70  0.260  312   <-> 1
fcm:BIW12_11435 malate dehydrogenase          K00024   311   283 (  -)   70  0.256  309   <-> 1
for:FORMB_18340 malate dehydrogenase          K00024   308   283 (  -)   70  0.273  297   <-> 1
gvi:gll2542 malate dehydrogenase            K00024   325   283 (  -)   70  0.264  326   <-> 1
hmc:HYPMC_4529 malate dehydrogenase           K00024   323   283 (  -)   70  0.256  301   <-> 1
hyz:AXW84_04845 malate dehydrogenase          K00024   313   283 (  -)   70  0.283  325   <-> 1
non:NOS3756_08560 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   320   283 (  -)   70  0.270  282   <-> 1
nos:Nos7107_0916 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   321   283 (  -)   70  0.262  325   <-> 1
pput:L483_03370 malate dehydrogenase          K00024   309   283 (  -)   70  0.250  324   <-> 1
sele:ADJ74_09195 malate dehydrogenase          K00024   316   283 (  -)   70  0.255  333   <-> 1
selo:AXE86_00130 malate dehydrogenase          K00024   316   283 (  -)   70  0.255  333   <-> 1
asoc:CB4_03718 Malate dehydrogenase           K00024   312   282 (  -)   70  0.264  314   <-> 1
barw:BWD162_014600 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   321   282 ( 179)   70  0.276  312   <-> 2
bvs:BARVI_09515 malate dehydrogenase          K00024   312   282 (  2)   70  0.270  326   <-> 2
ean:Eab7_2053 Malate dehydrogenase           K00024   304   282 (  53)   70  0.257  315   <-> 2
gho:AL542_11605 malate dehydrogenase          K00024   311   282 (  -)   70  0.273  322   <-> 1
mfs:MFS40622_1761 Malate dehydrogenase (NADP(+))    K00024   313   282 (  -)   70  0.239  301   <-> 1
mno:Mnod_1123 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   282 (  -)   70  0.272  331   <-> 1
naf:GQ61_00445 malate dehydrogenase           K00024   324   282 (  -)   70  0.267  330   <-> 1
nam:NAMH_1234 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   316   282 (  -)   70  0.272  331   <-> 1
puf:UFO1_4059 Malate dehydrogenase           K00024   312   282 (  -)   70  0.262  309   <-> 1
pyg:AWM70_03475 malate dehydrogenase          K00024   314   282 (  55)   70  0.265  309   <-> 2
pzh:CX676_05545 malate dehydrogenase          K00024   320   282 (  -)   70  0.259  317   <-> 1
rsi:Runsl_1624 Malate dehydrogenase           K00024   309   282 ( 171)   70  0.260  300   <-> 2
sfh:SFHH103_03162 malate dehydrogenase         K00024   320   282 (  -)   70  0.265  310   <-> 1
ado:A6F68_01317 Malate dehydrogenase          K00024   320   281 (  -)   70  0.266  331   <-> 1
ama:AM564 malate dehydrogenase             K00024   317   281 (  -)   70  0.285  305   <-> 1
ash:AL1_22080 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   332   281 (  15)   70  0.284  320   <-> 2
asl:Aeqsu_0584 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   308   281 (  -)   70  0.266  327   <-> 1
bacw:QR42_12885 malate dehydrogenase          K00024   312   281 (  80)   70  0.266  320   <-> 2
bgr:Bgr_20150 malate dehydrogenase           K00024   320   281 (  -)   70  0.264  314   <-> 1
bjp:RN69_02060 malate dehydrogenase           K00024   322   281 (  -)   70  0.267  311   <-> 1
bju:BJ6T_04250 malate dehydrogenase           K00024   322   281 (  -)   70  0.267  311   <-> 1
bsaf:BSL056_14480 malate dehydrogenase         K00024   312   281 (  79)   70  0.266  320   <-> 2
bxi:BK049_14250 malate dehydrogenase          K00024   312   281 (  -)   70  0.266  320   <-> 1
chq:AQ619_17490 malate dehydrogenase          K00024   320   281 (  -)   70  0.289  304   <-> 1
dfe:Dfer_4459 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   309   281 (  -)   70  0.262  301   <-> 1
foh:FORMA_05370 malate dehydrogenase          K00024   308   281 (  -)   70  0.278  309   <-> 1
lvs:LOKVESSMR4R_02806 malate dehydrogenase       K00024   320   281 (  -)   70  0.271  339   <-> 1
marb:CJ263_02895 malate dehydrogenase          K00024   308   281 (  -)   70  0.279  290   <-> 1
mee:DA075_12060 malate dehydrogenase          K00024   320   281 ( 168)   70  0.280  332   <-> 2
mmn:midi_00923 malate/lactate dehydrogenase       K00024   317   281 (  -)   70  0.291  327   <-> 1
opr:Ocepr_1164 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   317   281 (  -)   70  0.253  324   <-> 1
pga:PGA1_c03650 malate dehydrogenase Mdh        K00024   320   281 (  -)   70  0.277  336   <-> 1
pgd:Gal_03137 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   320   281 (  -)   70  0.277  336   <-> 1
pgl:PGA2_c03210 malate dehydrogenase Mdh        K00024   320   281 (  -)   70  0.277  336   <-> 1
porl:BG023_112265 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   320   281 (  -)   70  0.265  332   <-> 1
ppic:PhaeoP14_00282 malate dehydrogenase Mdh      K00024   320   281 (  -)   70  0.277  336   <-> 1
ppr:PBPRA0391 putative malate dehydrogenase       K00024   312   281 (  -)   70  0.272  312   <-> 1
pth:PTH_1367 malate dehydrogenase            K00024   312   281 (  76)   70  0.287  314   <-> 2
pye:A6J80_13285 malate dehydrogenase          K00024   320   281 (  -)   70  0.281  306   <-> 1
rag:B739_1252 Malate/lactate dehydrogenase       K00024   308   281 (  -)   70  0.283  321   <-> 1
rat:M949_1734 malate dehydrogenase (nad)        K00024   308   281 (  -)   70  0.283  321   <-> 1
sinb:SIDU_02840 malate dehydrogenase          K00024   320   281 (  -)   70  0.261  329   <-> 1
sjp:SJA_C1-24340 malate dehydrogenase          K00024   320   281 (  -)   70  0.261  329   <-> 1
sua:Saut_1114 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   318   281 (  -)   70  0.267  296   <-> 1
tro:trd_0921 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   309   281 (  -)   70  0.272  305   <-> 1
bic:LMTR13_37670 malate dehydrogenase          K00024   322   280 (  -)   70  0.267  311   <-> 1
cman:A9D14_04230 malate dehydrogenase          K00024   320   280 (  -)   70  0.267  330   <-> 1
ery:CP97_07310 malate dehydrogenase           K00024   320   280 (  -)   70  0.273  330   <-> 1
gei:GEI7407_3380 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   330   280 (  -)   70  0.273  282   <-> 1
kro:BVG79_00132 malate dehydrogenase          K00024   320   280 (  -)   70  0.267  318   <-> 1
lut:Lupro_11510 malate dehydrogenase          K00024   307   280 (  -)   70  0.284  310   <-> 1
paa:Paes_1603 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   310   280 (  -)   70  0.255  325   <-> 1
pca:Pcar_1037 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   318   280 (  -)   70  0.260  335   <-> 1
psin:CAK95_07480 malate dehydrogenase          K00024   321   280 ( 180)   70  0.266  334   <-> 2
psl:Psta_4330 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   315   280 (  67)   70  0.268  325   <-> 2
ptp:RCA23_c14010 malate dehydrogenase Mdh        K00024   343   280 ( 175)   70  0.271  310   <-> 2
rhi:NGR_c31300 malate dehydrogenase           K00024   321   280 (  -)   70  0.265  310   <-> 1
rti:DC20_02625 malate dehydrogenase           K00024   312   280 (  -)   70  0.286  297   <-> 1
sbd:ATN00_19025 malate dehydrogenase          K00024   320   280 (  -)   70  0.263  334   <-> 1
smiz:4412673_01231 Malate dehydrogenase         K00024   314   280 (  -)   70  0.257  304   <-> 1
ssp:SSP2027 malate dehydrogenase            K00024   312   280 (  60)   70  0.256  324   <-> 2
amr:AM1_2135 malate dehydrogenase            K00024   328   279 ( 173)   69  0.248  326   <-> 3
bfm:BP422_23670 malate dehydrogenase          K00024   313   279 (  8)   69  0.262  309   <-> 2
bgy:BGLY_3447 Malate dehydrogenase           K00024   312   279 (  77)   69  0.263  320   <-> 2
cat:CA2559_08746 malate dehydrogenase          K00024   308   279 (  -)   69  0.281  324   <-> 1
coc:Coch_1689 Lactate/malate dehydrogenase       K00024   310   279 (  -)   69  0.278  295   <-> 1
col:AM608_00930 malate dehydrogenase          K00024   310   279 (  -)   69  0.278  295   <-> 1
eol:Emtol_3421 Malate dehydrogenase           K00024   312   279 (  -)   69  0.268  313   <-> 1
grl:LPB144_12860 malate dehydrogenase          K00024   308   279 (  -)   69  0.274  325   <-> 1
hyp:A0257_02130 malate dehydrogenase          K00024   312   279 (  -)   69  0.287  328   <-> 1
let:O77CONTIG1_04010 Malate dehydrogenase        K00024   321   279 (  -)   69  0.286  315   <-> 1
mpw:MPR_1249 malate dehydrogenase            K00024   309   279 (  -)   69  0.280  329   <-> 1
myr:MYRA21_2480 Malate/lactate dehydrogenase      K00024   309   279 (  -)   69  0.273  304   <-> 1
myz:BK054_11895 malate dehydrogenase          K00024   309   279 (  -)   69  0.273  304   <-> 1
php:PhaeoP97_02991 malate dehydrogenase Mdh       K00024   320   279 (  -)   69  0.280  336   <-> 1
pph:Ppha_1029 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   310   279 ( 179)   69  0.269  305   <-> 2
ppla:BBI15_02290 malate dehydrogenase          K00024   312   279 (  -)   69  0.262  309   <-> 1
rde:RD1_1617 malate dehydrogenase            K00024   320   279 (  -)   69  0.271  339   <-> 1
rud:TH61_01850 malate dehydrogenase           K00024   312   279 (  -)   69  0.276  326   <-> 1
scv:A4G25_05995 malate dehydrogenase          K00024   312   279 (  76)   69  0.276  326   <-> 2
sfd:USDA257_c55800 malate dehydrogenase Mdh       K00024   320   279 (  -)   69  0.261  310   <-> 1
sht:KO02_17125 malate dehydrogenase           K00024   312   279 (  -)   69  0.240  308   <-> 1
acn:ACIS_00745 malate dehydrogenase           K00024   457   278 (  -)   69  0.266  316   <-> 1
ara:Arad_4338 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   278 (  -)   69  0.261  310   <-> 1
asx:CDL62_03995 malate dehydrogenase          K00024   309   278 (  -)   69  0.278  327   <-> 1
bbe:BBR47_13910 malate dehydrogenase          K00024   312   278 (  1)   69  0.268  310   <-> 2
bne:DA69_11885 malate dehydrogenase           K00024   320   278 ( 173)   69  0.281  299   <-> 2
capn:CBG49_07775 malate dehydrogenase          K00024   310   278 (  -)   69  0.278  295   <-> 1
cse:Cseg_4147 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   278 ( 170)   69  0.280  304   <-> 2
cspu:CGC55_03655 malate dehydrogenase          K00024   310   278 (  -)   69  0.278  295   <-> 1
cyc:PCC7424_2178 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   326   278 (  77)   69  0.273  289   <-> 2
fis:FIS3754_09590 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   328   278 (  -)   69  0.269  305   <-> 1
labr:CHH27_21910 malate dehydrogenase          K00024   320   278 (  -)   69  0.275  313   <-> 1
lby:Lbys_1576 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   309   278 (  -)   69  0.277  311   <-> 1
lga:LGAS_0849 malate dehydrogenase (NAD)        K00016   308   278 (  71)   69  0.253  300   <-> 2
mbry:B1812_20510 malate dehydrogenase          K00024   320   278 (  -)   69  0.286  308   <-> 1
mgot:MgSA37_02315 Malate dehydrogenase         K00024   312   278 (  -)   69  0.264  307   <-> 1
mmed:Mame_02091 Malate dehydrogenase          K00024   320   278 (  -)   69  0.277  329   <-> 1
oat:OAN307_c41550 malate dehydrogenase Mdh       K00024   320   278 ( 177)   69  0.282  309   <-> 2
sagq:EP23_11905 malate dehydrogenase          K00024   314   278 (  36)   69  0.243  325   <-> 2
same:SAMCFNEI73_Ch3500 malate dehydrogenase       K00024   339   278 (  -)   69  0.256  309   <-> 1
shu:SHYC_10245 malate dehydrogenase           K00024   315   278 (  31)   69  0.257  311   <-> 2
tum:CBW65_00665 malate dehydrogenase          K00024   314   278 (  -)   69  0.261  314   <-> 1
agc:BSY240_3116 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   277 (  -)   69  0.270  311   <-> 1
bvn:BVwin_15120 malate dehydrogenase          K00024   320   277 (  -)   69  0.276  312   <-> 1
ccr:CC_3655 malate dehydrogenase            K00024   320   277 (  -)   69  0.280  304   <-> 1
ccs:CCNA_03770 malate dehydrogenase           K00024   320   277 (  -)   69  0.280  304   <-> 1
cpb:Cphamn1_0832 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   310   277 (  -)   69  0.268  306   <-> 1
dori:FH5T_10725 malate dehydrogenase          K00024   306   277 (  -)   69  0.301  309   <-> 1
fbr:FBFL15_1825 Malate dehydrogenase          K00024   311   277 (  -)   69  0.250  328   <-> 1
len:LEP3755_26010 malate dehydrogenase         K00024   320   277 (  -)   69  0.262  332   <-> 1
lfu:HR49_15565 malate dehydrogenase           K00024   315   277 (  18)   69  0.274  296   <-> 2
mhg:MHY_19490 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   320   277 ( 173)   69  0.251  331   <-> 2
oar:OA238_c04210 malate dehydrogenase Mdh        K00024   320   277 ( 176)   69  0.270  333   <-> 2
paen:P40081_11425 malate dehydrogenase         K00024   313   277 (  -)   69  0.254  315   <-> 1
pbd:PBOR_11665 malate dehydrogenase           K00024   313   277 (  -)   69  0.254  315   <-> 1
pbj:VN24_17360 malate dehydrogenase           K00024   314   277 (  -)   69  0.272  309   <-> 1
rsq:Rsph17025_0080 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   320   277 (  -)   69  0.261  318   <-> 1
ruf:TH63_12265 malate dehydrogenase           K00024   312   277 (  -)   69  0.279  301   <-> 1
sze:AW14_08620 malate dehydrogenase           K00024   306   277 (  -)   69  0.283  290   <-> 1
tmo:TMO_3009 malate dehydrogenase            K00024   314   277 (  -)   69  0.271  328   <-> 1
bcd:BARCL_1381 malate dehydrogenase           K00024   320   276 (  -)   69  0.281  313   <-> 1
cna:AB433_05925 malate dehydrogenase          K00024   320   276 ( 171)   69  0.255  330   <-> 2
dod:DCS32_02205 malate dehydrogenase          K00024   308   276 (  -)   69  0.275  295   <-> 1
eli:ELI_07980 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   324   276 (  -)   69  0.257  335   <-> 1
esi:Exig_2207 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   310   276 (  55)   69  0.261  307   <-> 2
gbm:Gbem_2900 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   317   276 (  -)   69  0.272  324   <-> 1
kdi:Krodi_1926 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   308   276 (  -)   69  0.275  295   <-> 1
lagg:B0E33_09070 malate dehydrogenase          K00024   320   276 (  -)   69  0.264  314   <-> 1
lap:ACP90_25650 malate dehydrogenase          K00024   320   276 (  -)   69  0.264  314   <-> 1
mhd:Marky_1259 Malate dehydrogenase           K00024   317   276 ( 175)   69  0.249  325   <-> 2
mic:Mic7113_3876 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   319   276 (  66)   69  0.259  305   <-> 2
msl:Msil_2501 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   321   276 ( 174)   69  0.278  299   <-> 2
mtw:CQW49_18955 malate dehydrogenase          K00024   320   276 (  -)   69  0.264  311   <-> 1
pit:PIN17_A0937 lactate/malate dehydrogenase, NAD bindi K00024   330   276 (  -)   69  0.265  287   <-> 1
rli:RLO149_c030910 malate dehydrogenase Mdh       K00024   320   276 (  -)   69  0.265  339   <-> 1
rsh:Rsph17029_2628 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   320   276 (  -)   69  0.252  337   <-> 1
rsk:RSKD131_2360 Malate dehydrogenase          K00024   320   276 (  -)   69  0.252  337   <-> 1
rsp:RSP_0968 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   320   276 (  -)   69  0.252  337   <-> 1
salt:AO058_01350 malate dehydrogenase          K00024   308   276 (  -)   69  0.272  302   <-> 1
smon:AWR27_24675 malate dehydrogenase          K00024   311   276 (  -)   69  0.291  292   <-> 1
spse:SULPSESMR1_00391 malate dehydrogenase       K00024   320   276 (  -)   69  0.263  334   <-> 1
acx:Achr_f210 lactate/malate dehydrogenase, NAD binding K00024   309   275 (  -)   69  0.265  317   <-> 1
aex:Astex_0205 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   275 ( 174)   69  0.284  299   <-> 2
afw:Anae109_2185 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   312   275 (  8)   69  0.273  300   <-> 4
ant:Arnit_1922 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   315   275 (  -)   69  0.272  294   <-> 1
clk:CGC53_02230 malate dehydrogenase          K00024   310   275 (  -)   69  0.275  295   <-> 1
con:TQ29_02430 malate dehydrogenase           K00024   320   275 (  -)   69  0.268  310   <-> 1
fbc:FB2170_01791 putative malate dehydrogenase     K00024   308   275 (  -)   69  0.280  296   <-> 1
lrr:N134_08430 L-lactate dehydrogenase         K00016   311   275 (  48)   69  0.244  320   <-> 3
lrt:LRI_0436 L-lactate dehydrogenase          K00016   311   275 (  47)   69  0.244  320   <-> 2
lru:HMPREF0538_20655 L-lactate dehydrogenase      K00016   313   275 (  47)   69  0.245  319   <-> 3
lsp:Bsph_2109 Malate dehydrogenase           K00024   315   275 (  11)   69  0.274  296   <-> 2
mfn:Ga0123462_0964 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   326   275 (  -)   69  0.257  327   <-> 1
pdg:BCM40_03735 malate dehydrogenase          K00024   311   275 (  27)   69  0.264  326   <-> 2
prn:BW723_02085 malate dehydrogenase          K00024   308   275 (  -)   69  0.270  296   <-> 1
sclo:SCLO_1014500 malate dehydrogenase         K00024   320   275 (  -)   69  0.264  333   <-> 1
sphb:EP837_00682 Malate dehydrogenase          K00024   320   275 ( 124)   69  0.255  333   <-> 2
ssan:NX02_16545 malate dehydrogenase          K00024   320   275 (  -)   69  0.267  333   <-> 1
tab:CIG75_05585 malate dehydrogenase          K00024   314   275 (  -)   69  0.263  315   <-> 1
tgr:Tgr7_2971 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   307   275 (  -)   69  0.246  325   <-> 1
win:WPG_0446 malate dehydrogenase            K00024   308   275 (  -)   69  0.245  323   <-> 1
aue:C5O00_01960 malate dehydrogenase          K00024   308   274 (  -)   68  0.271  295   <-> 1
brc:BCCGELA001_01930 malate dehydrogenase        K00024   322   274 (  -)   68  0.264  311   <-> 1
ccm:Ccan_13970 Malate dehydrogenase           K00024   310   274 (  -)   68  0.298  299   <-> 1
fba:FIC_02092 Malate dehydrogenase           K00024   308   274 (  -)   68  0.269  323   <-> 1
gjf:M493_14180 malate dehydrogenase           K00024   312   274 (  78)   68  0.277  307   <-> 2
gya:GYMC52_2769 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   274 (  84)   68  0.280  307   <-> 2
gyc:GYMC61_0783 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   274 (  84)   68  0.280  307   <-> 2
hat:RC74_09350 malate dehydrogenase           K00024   320   274 (  -)   68  0.267  318   <-> 1
kyr:CVV65_12955 malate dehydrogenase          K00024   318   274 (  17)   68  0.276  326   <-> 2
lyb:C3943_09560 malate dehydrogenase          K00024   314   274 (  14)   68  0.272  309   <-> 3
mar:MAE_09540 malate dehydrogenase           K00024   325   274 (  70)   68  0.279  312   <-> 2
mbas:ALGA_2100 malate dehydrogenase           K00024   312   274 (  50)   68  0.270  296   <-> 3
miq:B5D77_24260 malate dehydrogenase          K00024   325   274 (  70)   68  0.271  310   <-> 2
paeq:R50912_10970 malate dehydrogenase         K00024   313   274 (  -)   68  0.251  315   <-> 1
pmon:X969_01685 malate dehydrogenase          K00024   309   274 (  -)   68  0.256  309   <-> 1
pmot:X970_01675 malate dehydrogenase          K00024   309   274 (  -)   68  0.256  309   <-> 1
pod:PODO_09425 malate dehydrogenase           K00024   313   274 (  -)   68  0.257  315   <-> 1
ppi:YSA_06385 Malate dehydrogenase           K00024   309   274 (  -)   68  0.246  325   <-> 1
ppj:RK21_04358 malate dehydrogenase           K00024   309   274 (  -)   68  0.256  309   <-> 1
ppud:DW66_0662 malate dehydrogenase           K00024   309   274 (  -)   68  0.256  309   <-> 1
pro:HMPREF0669_01467 hypothetical protein        K00024   357   274 (  -)   68  0.248  323   <-> 1
pset:THL1_2223 malate dehydrogenase           K00024   321   274 (  -)   68  0.250  316   <-> 1
rhl:LPU83_3920 malate dehydrogenase           K00024   320   274 ( 174)   68  0.261  310   <-> 2
tid:Thein_1427 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   309   274 (  -)   68  0.273  264   <-> 1
bha:BH3158 malate dehydrogenase             K00024   314   273 (  -)   68  0.277  310   <-> 1
gba:J421_3301 Malate dehydrogenase           K00024   309   273 ( 172)   68  0.281  306   <-> 2
gth:Geoth_0904 Malate dehydrogenase           K00024   310   273 (  -)   68  0.272  301   <-> 1
mru:mru_1255 malate dehydrogenase Mdh          K00024   316   273 (  -)   68  0.252  286   <-> 1
ncn:BZZ01_32565 malate dehydrogenase          K00024   326   273 (  -)   68  0.267  307   <-> 1
nha:Nham_0545 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   322   273 (  -)   68  0.260  311   <-> 1
nwi:Nwi_0419 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   322   273 (  -)   68  0.251  327   <-> 1
palk:PSAKL28_22680 malate/lactate dehydrogenase     K00024   309   273 (  -)   68  0.270  248   <-> 1
pll:I858_001335 malate dehydrogenase          K00024   312   273 (  -)   68  0.267  315   <-> 1
ppg:PputGB1_0697 Lactate/malate dehydrogenase      K00024   309   273 ( 164)   68  0.244  324   <-> 2
scl:sce1050 Malate dehydrogenase            K00024   313   273 ( 114)   68  0.271  328   <-> 2
vin:AKJ08_1404 Malate dehydrogenase           K00024   312   273 (  -)   68  0.265  309   <-> 1
amf:AMF_421 malate dehydrogenase            K00024   317   272 (  -)   68  0.282  305   <-> 1
amp:U128_02185 malate dehydrogenase           K00024   317   272 (  -)   68  0.282  305   <-> 1
anh:A6F65_01349 Malate dehydrogenase          K00024   324   272 ( 167)   68  0.266  335   <-> 3
bacy:QF06_12760 malate dehydrogenase          K00024   312   272 (  36)   68  0.259  316   <-> 2
balt:CFN77_13735 malate dehydrogenase          K00024   312   272 (  75)   68  0.263  320   <-> 2
baro:B11Cv2_012920 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   320   272 (  -)   68  0.269  312   <-> 1
bgi:BGM20_08505 malate dehydrogenase          K00024   312   272 (  28)   68  0.259  316   <-> 2
bjs:MY9_2904 malate dehydrogenase            K00024   312   272 (  33)   68  0.259  316   <-> 2
bon:A361_22175 malate dehydrogenase           K00024   313   272 (  4)   68  0.272  316   <-> 3
bpu:BPUM_2554 malate dehydrogenase           K00024   312   272 (  70)   68  0.263  320   <-> 2
bpus:UP12_13075 malate dehydrogenase          K00024   312   272 (  66)   68  0.263  320   <-> 2
bsl:A7A1_0769 Malate dehydrogenase           K00024   312   272 (  32)   68  0.259  316   <-> 2
bsn:BSn5_05390 malate dehydrogenase           K00024   312   272 (  31)   68  0.259  316   <-> 2
bsus:Q433_15775 malate dehydrogenase          K00024   312   272 (  31)   68  0.259  316   <-> 2
bsy:I653_13910 malate dehydrogenase           K00024   312   272 (  32)   68  0.259  316   <-> 2
daa:AKL17_3634 malate dehydrogenase           K00024   320   272 (  -)   68  0.274  303   <-> 1
det:DET0451 malate dehydrogenase, NAD-dependent     K00024   307   272 (  -)   68  0.265  313   <-> 1
gea:GARCT_02789 Malate dehydrogenase          K00024   312   272 (  76)   68  0.274  307   <-> 2
gel:IB49_05555 malate dehydrogenase           K00024   312   272 (  -)   68  0.274  307   <-> 1
gli:GLN3_06500 malate dehydrogenase           K00024   312   272 (  -)   68  0.274  307   <-> 1
gst:HW35_05660 malate dehydrogenase           K00024   312   272 (  70)   68  0.269  320   <-> 2
mae:Maeo_0610 L-lactate dehydrogenase          K00024   313   272 (  -)   68  0.232  310   <-> 1
mod:AS202_12340 malate dehydrogenase          K00024   309   272 (  -)   68  0.283  300   <-> 1
mok:Metok_0887 Malate dehydrogenase           K00024   313   272 (  -)   68  0.251  291   <-> 1
mpy:Mpsy_2157 malate dehydrogenase           K00024   304   272 (  -)   68  0.258  283   <-> 1
msub:BK009_06035 malate dehydrogenase          K00024   321   272 (  -)   68  0.221  312   <-> 1
nev:NTE_02800 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   304   272 (  -)   68  0.247  324   <-> 1
nvn:NVIE_013940 malate dehydrogenase          K00024   304   272 (  -)   68  0.247  324   <-> 1
pih:UB51_15160 malate dehydrogenase           K00024   313   272 (  70)   68  0.256  309   <-> 2
pow:IJ21_15010 malate dehydrogenase           K00024   313   272 (  -)   68  0.264  307   <-> 1
ppuh:B479_03725 malate dehydrogenase          K00024   309   272 (  -)   68  0.256  309   <-> 1
rhp:LPB142_03405 malate dehydrogenase          K00024   320   272 (  -)   68  0.266  338   <-> 1
spmi:K663_05330 malate dehydrogenase          K00024   320   272 (  -)   68  0.252  333   <-> 1
sth:STH2543 malate dehydrogenase            K00024   315   272 (  -)   68  0.253  332   <-> 1
sulj:SJPD1_1421 malate dehydrogenase          K00024   317   272 (  -)   68  0.262  294   <-> 1
zpr:ZPR_3792 malate dehydrogenase            K00024   308   272 (  -)   68  0.258  325   <-> 1
agr:AGROH133_08855 malate dehydrogenase         K00024   320   271 (  -)   68  0.268  302   <-> 1
atf:Ach5_25240 malate dehydrogenase           K00024   320   271 (  -)   68  0.268  302   <-> 1
bacl:BS34A_31750 malate dehydrogenase          K00024   312   271 (  30)   68  0.259  316   <-> 2
baco:OXB_3266 malate dehydrogenase           K00024   312   271 (  9)   68  0.264  307   <-> 2
balm:BsLM_2892 malate dehydrogenase           K00024   312   271 (  29)   68  0.259  316   <-> 2
bfx:BC359_03895 malate dehydrogenase          K00024   312   271 (  78)   68  0.269  316   <-> 2
blas:BSY18_1626 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   271 (  -)   68  0.255  330   <-> 1
blh:BaLi_c31410 malate dehydrogenase Mdh        K00024   312   271 (  -)   68  0.263  320   <-> 1
bpum:BW16_13780 malate dehydrogenase          K00024   312   271 (  75)   68  0.263  320   <-> 2
bsh:BSU6051_29120 malate dehydrogenase Mdh       K00024   312   271 (  30)   68  0.259  316   <-> 2
bsp:U712_14415 Malate dehydrogenase           K00024   312   271 (  30)   68  0.259  316   <-> 2
bsq:B657_29120 Malate dehydrogenase           K00024   312   271 (  30)   68  0.259  316   <-> 2
bsr:I33_2970 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   312   271 (  23)   68  0.259  316   <-> 2
bss:BSUW23_14155 malate dehydrogenase          K00024   312   271 (  44)   68  0.259  316   <-> 2
bst:GYO_3164 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   312   271 (  30)   68  0.259  316   <-> 2
bsu:BSU29120 malate dehydrogenase            K00024   312   271 (  30)   68  0.259  316   <-> 2
bsul:BSUA_03100 malate dehydrogenase          K00024   312   271 (  30)   68  0.259  316   <-> 2
bsut:BSUB_03100 malate dehydrogenase          K00024   312   271 (  30)   68  0.259  316   <-> 2
bvc:CEP68_06805 malate dehydrogenase          K00024   320   271 (  -)   68  0.271  299   <-> 1
ccz:CCALI_00260 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   320   271 (  -)   68  0.250  328   <-> 1
deb:DehaBAV1_0428 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   307   271 (  -)   68  0.259  316   <-> 1
deh:cbdbA409 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   307   271 (  -)   68  0.262  313   <-> 1
deq:XM25_17310 Malate dehydrogenase           K00024   320   271 (  -)   68  0.254  311   <-> 1
gct:GC56T3_0759 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   271 (  88)   68  0.282  308   <-> 2
gem:GM21_1325 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   317   271 (  -)   68  0.262  324   <-> 1
gtn:GTNG_2658 Malate dehydrogenase           K00024   312   271 (  -)   68  0.270  307   <-> 1
gwc:GWCH70_2677 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   271 (  -)   68  0.274  307   <-> 1
lcc:B488_07450 Malate dehydrogenase           K00024   320   271 (  -)   68  0.269  320   <-> 1
ndo:DDD_0422 malate dehydrogenase            K00024   306   271 (  -)   68  0.271  295   <-> 1
scu:SCE1572_07600 malate dehydrogenase         K00024   313   271 ( 110)   68  0.271  328   <-> 2
sfla:SPHFLASMR4Y_02193 malate dehydrogenase       K00024   320   271 ( 171)   68  0.265  332   <-> 3
sgi:SGRAN_0932 Malate dehydrogenase           K00024   320   271 (  -)   68  0.265  332   <-> 1
shyd:CJD35_01610 malate dehydrogenase          K00024   320   271 (  -)   68  0.264  329   <-> 1
sphm:G432_03965 malate dehydrogenase          K00024   320   271 (  -)   68  0.255  329   <-> 1
spho:C3E99_01040 malate dehydrogenase          K00024   320   271 ( 169)   68  0.265  332   <-> 2
suls:Sdiek1_1487 Malate dehydrogenase          K00024   317   271 (  -)   68  0.262  294   <-> 1
bara:BA1379B_012230 malate dehydrogenase (NAD)     K00024   320   270 (  -)   67  0.275  313   <-> 1
brd:JL11_04760 malate dehydrogenase           K00024   320   270 (  -)   67  0.278  299   <-> 1
chg:AXF12_09020 malate dehydrogenase          K00024   310   270 (  -)   67  0.291  296   <-> 1
deg:DehalGT_0392 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   307   270 (  -)   67  0.262  313   <-> 1
dmd:dcmb_462 L-lactate dehydrogenase-like malate dehydr K00024   307   270 (  -)   67  0.262  313   <-> 1
dmz:X794_01680 malate dehydrogenase           K00024   307   270 (  -)   67  0.262  313   <-> 1
gau:GAU_1670 malate dehydrogenase            K00024   309   270 (  -)   67  0.263  316   <-> 1
gej:A0V43_11605 malate dehydrogenase          K00024   312   270 (  88)   67  0.277  307   <-> 2
ggh:GHH_c28150 malate dehydrogenase           K00024   312   270 (  90)   67  0.277  307   <-> 2
gka:GK2734 malate dehydrogenase             K00024   312   270 (  91)   67  0.277  307   <-> 2
gse:GT50_05160 malate dehydrogenase           K00024   312   270 (  80)   67  0.277  307   <-> 2
gtm:GT3921_05760 malate dehydrogenase          K00024   312   270 (  84)   67  0.277  307   <-> 2
jan:Jann_0818 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   320   270 ( 170)   67  0.279  305   <-> 2
maes:Ga0123461_1447 malate dehydrogenase (NAD)     K00024   326   270 (  -)   67  0.245  323   <-> 1
nja:NSJP_0411 Malate dehydrogenase           K00024   340   270 (  -)   67  0.259  316   <-> 1
pen:PSEEN2621 malate dehydrogenase           K00024   280   270 (  -)   67  0.263  247   <-> 1
pmz:HMPREF0659_A5283 lactate/malate dehydrogenase, NAD K00024   330   270 (  -)   67  0.255  286   <-> 1
ppis:B1L02_03235 malate dehydrogenase          K00024   310   270 (  -)   67  0.274  329   <-> 1
ppt:PPS_0655 lactate/malate dehydrogenase        K00024   303   270 (  -)   67  0.258  302   <-> 1
psez:HME7025_01280 Malate dehydrogenase         K00024   311   270 (  -)   67  0.275  295   <-> 1
sya:A6768_02450 malate dehydrogenase          K00024   320   270 (  -)   67  0.260  323   <-> 1
atu:Atu2639 putative malate dehydrogenase        K00024   320   269 (  -)   67  0.268  302   <-> 1
bbev:BBEV_0892 Malate dehydrogenase           K00024   311   269 (  -)   67  0.264  276   <-> 1
bcar:DK60_1912 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   269 (  -)   67  0.269  312   <-> 1
bcas:DA85_09250 malate dehydrogenase          K00024   320   269 (  -)   67  0.269  312   <-> 1
bcs:BCAN_A1971 Malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   269 (  -)   67  0.269  312   <-> 1
blp:BPAA_023 malate dehydrogenase            K00024   312   269 (  -)   67  0.251  295   <-> 1
bms:BR1927 malate dehydrogenase             K00024   320   269 (  -)   67  0.269  312   <-> 1
bol:BCOUA_I1927 mdh                   K00024   320   269 (  -)   67  0.269  312   <-> 1
bsb:Bresu_0442 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   269 (  -)   67  0.263  297   <-> 1
bsf:BSS2_I1863 mdh                   K00024   320   269 (  -)   67  0.269  312   <-> 1
bsg:IY72_09195 malate dehydrogenase           K00024   320   269 (  -)   67  0.269  312   <-> 1
bsi:BS1330_I1921 malate dehydrogenase          K00024   320   269 (  -)   67  0.269  312   <-> 1
bsk:BCA52141_I2119 malate dehydrogenase         K00024   320   269 (  -)   67  0.269  312   <-> 1
bso:BSNT_09333 malate dehydrogenase           K00024   312   269 (  29)   67  0.259  316   <-> 2
bsv:BSVBI22_A1923 malate dehydrogenase         K00024   320   269 (  -)   67  0.269  312   <-> 1
bsw:IY71_09455 malate dehydrogenase           K00024   320   269 (  -)   67  0.269  312   <-> 1
bsz:DK67_428 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   269 (  -)   67  0.269  312   <-> 1
calo:Cal7507_2202 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   323   269 (  -)   67  0.258  325   <-> 1
cthi:THC_0946 malate dehydrogenase           K00024   307   269 (  -)   67  0.268  231   <-> 1
dti:Desti_3839 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   311   269 (  -)   67  0.265  324   <-> 1
egn:BMF35_a1530 Malate dehydrogenase          K00024   323   269 (  -)   67  0.255  333   <-> 1
ele:Elen_1140 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   307   269 (  -)   67  0.287  296   <-> 1
fbt:D770_25405 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   311   269 (  -)   67  0.266  320   <-> 1
fha:CDV26_07865 malate dehydrogenase          K00024   319   269 (  -)   67  0.264  330   <-> 1
gph:GEMMAAP_09045 malate dehydrogenase         K00024   309   269 (  -)   67  0.260  315   <-> 1
mam:Mesau_01058 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   322   269 ( 163)   67  0.274  303   <-> 2
metn:BK008_01575 malate dehydrogenase          K00024   321   269 (  -)   67  0.228  312   <-> 1
mka:MK1069 NADPH-dependent L-malate dehydrogenase    K00024   317   269 (  -)   67  0.280  307   <-> 1
mop:Mesop_1025 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   322   269 ( 164)   67  0.271  303   <-> 2
mvu:Metvu_0361 Malate dehydrogenase (NADP(+))      K00024   313   269 (  -)   67  0.229  301   <-> 1
otm:OSB_04730 Malate dehydrogenase           K00024   320   269 (  -)   67  0.270  318   <-> 1
pgs:CPT03_22280 malate dehydrogenase          K00024   312   269 (  -)   67  0.270  293   <-> 1
pln:Plano_1110 malate dehydrogenase           K00024   312   269 (  -)   67  0.258  329   <-> 1
poa:CW731_14430 malate dehydrogenase          K00024   308   269 (  -)   67  0.260  296   <-> 1
prs:B9H02_03705 malate dehydrogenase          K00024   310   269 (  -)   67  0.265  321   <-> 1
sli:Slin_4496 malate dehydrogenase           K00024   313   269 (  -)   67  0.288  292   <-> 1
snj:A7E77_14565 malate dehydrogenase          K00024   320   269 (  -)   67  0.258  333   <-> 1
tdn:Suden_1048 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   319   269 (  -)   67  0.270  296   <-> 1
thd:BHV28_17220 Malate dehydrogenase          K00024   320   269 ( 160)   67  0.254  311   <-> 2
wij:BWZ20_12505 malate dehydrogenase          K00024   308   269 (  -)   67  0.264  322   <-> 1
aamy:GFC30_3046 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   315   268 (  69)   67  0.281  310   <-> 2
bacb:OY17_16385 malate dehydrogenase          K00024   312   268 (  54)   67  0.260  315   <-> 2
bacp:SB24_15590 malate dehydrogenase          K00024   312   268 (  54)   67  0.260  315   <-> 2
bacs:AUL54_16695 malate dehydrogenase          K00024   312   268 (  51)   67  0.260  315   <-> 2
bama:RBAU_2754 malate dehydrogenase           K00024   312   268 (  54)   67  0.260  315   <-> 2
bamb:BAPNAU_0937 malate dehydrogenase          K00024   312   268 (  54)   67  0.260  315   <-> 2
bamc:U471_27200 malate dehydrogenase          K00024   312   268 (  57)   67  0.260  315   <-> 2
bamf:U722_14185 malate dehydrogenase          K00024   312   268 (  50)   67  0.260  315   <-> 2
bami:KSO_005950 malate dehydrogenase          K00024   312   268 (  52)   67  0.260  315   <-> 2
baml:BAM5036_2556 malate dehydrogenase         K00024   312   268 (  55)   67  0.260  315   <-> 2
bamn:BASU_2560 malate dehydrogenase           K00024   312   268 (  57)   67  0.260  315   <-> 2
bamp:B938_13530 malate dehydrogenase          K00024   312   268 (  57)   67  0.260  315   <-> 2
bamt:AJ82_14795 malate dehydrogenase          K00024   312   268 (  57)   67  0.260  315   <-> 2
bamy:V529_29040 malate dehydrogenase          K00024   312   268 (  54)   67  0.260  315   <-> 2
bao:BAMF_2715 malate dehydrogenase           K00024   312   268 (  55)   67  0.260  315   <-> 2
baq:BACAU_2633 malate dehydrogenase           K00024   312   268 (  52)   67  0.260  315   <-> 2
bart:BJB15x_012120 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   334   268 (  -)   67  0.275  313   <-> 1
bay:RBAM_026160 Mdh                   K00024   312   268 (  57)   67  0.260  315   <-> 2
baz:BAMTA208_14305 malate dehydrogenase         K00024   312   268 (  57)   67  0.260  315   <-> 2
bbw:BDW_14015 malate dehydrogenase           K00024   313   268 (  -)   67  0.267  315   <-> 1
bmp:NG74_02758 Malate dehydrogenase           K00024   312   268 (  54)   67  0.260  315   <-> 2
bmur:ABE28_016950 malate dehydrogenase         K00024   311   268 (  -)   67  0.280  307   <-> 1
bql:LL3_03000 Malate dehydrogenase           K00024   312   268 (  57)   67  0.263  315   <-> 2
bqy:MUS_3188 malate dehydrogenase            K00024   321   268 (  54)   67  0.263  315   <-> 2
bsx:C663_2757 malate dehydrogenase           K00024   312   268 (  28)   67  0.259  316   <-> 2
bvm:B9C48_13375 malate dehydrogenase          K00024   312   268 (  54)   67  0.263  315   <-> 2
bxh:BAXH7_02928 malate dehydrogenase          K00024   312   268 (  57)   67  0.263  315   <-> 2
bya:BANAU_2831 malate dehydrogenase           K00024   312   268 (  54)   67  0.263  315   <-> 2
ccx:COCOR_04502 malate dehydrogenase          K00024   313   268 ( 168)   67  0.267  315   <-> 2
cgh:CGC50_10690 malate dehydrogenase          K00024   310   268 (  -)   67  0.238  324   <-> 1
gmc:GY4MC1_0835 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   310   268 (  -)   67  0.269  301   <-> 1
kur:ASO14_891 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   312   268 (  68)   67  0.261  333   <-> 2
lff:LBFF_1732 L-lactate dehydrogenase          K00016   311   268 (  52)   67  0.261  326   <-> 2
lhr:R0052_07105 L-lactate dehydrogenase         K00016   308   268 (  -)   67  0.282  273   <-> 1
mcak:MCCS_17740 Malate dehydrogenase          K00024   309   268 (  -)   67  0.267  300   <-> 1
mpi:Mpet_0162 Lactate/malate dehydrogenase       K00024   318   268 (  -)   67  0.240  329   <-> 1
mvs:MVIS_4062 malate dehydrogenase           K00024   312   268 (  -)   67  0.267  322   <-> 1
pjd:Pjdr2_4471 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   313   268 (  -)   67  0.254  307   <-> 1
psty:BFS30_13840 malate dehydrogenase          K00024   312   268 (  -)   67  0.277  296   <-> 1
ptl:AOT13_18115 malate dehydrogenase          K00024   310   268 (  -)   67  0.269  301   <-> 1
rbg:BG454_09555 malate dehydrogenase          K00024   320   268 (  -)   67  0.278  306   <-> 1
scn:Solca_0487 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   268 (  -)   67  0.273  297   <-> 1
spsy:AZE41_20430 malate dehydrogenase          K00024   313   268 (  5)   67  0.261  310   <-> 2
sure:SporoP32a_02865 malate dehydrogenase        K00024   312   268 (  21)   67  0.265  306   <-> 2
taj:C1A40_03470 malate dehydrogenase          K00024   308   268 (  -)   67  0.282  298   <-> 1