SSDB Best Search Result

KEGG ID :mmz:MmarC7_1669 (314 a.a.)
Definition:Malate dehydrogenase; K00024 malate dehydrogenase
Update status:T00553
Show : Best-best Best Paralogs Gene clusters
Threshold:
  

Search Result : 4385 hits

         Entry                    KO   len  SW-score(margin) bits identity overlap best(all)
------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
mmx:MmarC6_0244 Malate dehydrogenase          K00024   314   2000 (  -)   462  0.990  314   <-> 1
mmq:MmarC5_0959 Malate dehydrogenase          K00024   314   1920 (  -)   444  0.943  314   <-> 1
mmd:GYY_03235 malate dehydrogenase           K00024   314   1827 (  -)   422  0.885  314   <-> 1
mmp:MMP0645 malate dehydrogenase, MDHII (NADP+-dependen K00024   314   1821 (  -)   421  0.882  314   <-> 1
mvn:Mevan_1548 Malate dehydrogenase (NADP(+))      K00024   314   1626 (  -)   376  0.764  314   <-> 1
mvo:Mvol_0901 Malate dehydrogenase (NADP(+))      K00024   314   1436 (  -)   333  0.666  314   <-> 1
mok:Metok_0887 Malate dehydrogenase           K00024   313   1380 ( 1277)   320  0.653  314   <-> 3
mig:Metig_0031 Malate dehydrogenase           K00024   313   1322 (  -)   307  0.615  314   <-> 1
mae:Maeo_0610 L-lactate dehydrogenase          K00024   313   1318 ( 1180)   306  0.615  314   <-> 2
mfe:Mefer_0722 Malate dehydrogenase (NADP(+))      K00024   313   1297 (  -)   301  0.592  314   <-> 1
mfs:MFS40622_1761 Malate dehydrogenase (NADP(+))    K00024   313   1279 (  -)   297  0.586  314   <-> 1
mja:MJ_0490 L-lactate dehydrogenase EGAD|7256|705    K00024   313   1273 (  -)   296  0.580  314   <-> 1
mvu:Metvu_0361 Malate dehydrogenase (NADP(+))      K00024   313   1273 (  -)   296  0.592  314   <-> 1
mjh:JH146_1406 Malate dehydrogenase           K00024   313   1266 (  -)   294  0.576  314   <-> 1
mif:Metin_1004 Malate dehydrogenase (NADP(+))      K00024   312   1176 (  -)   274  0.557  314   <-> 1
mcub:MCBB_1647 Malate dehydrogenase {ECO:0000255|HAMAP- K00024   317   972 (  -)   227  0.462  312   <-> 1
mew:MSWAN_1786 Malate dehydrogenase           K00024   329   967 (  -)   226  0.455  312   <-> 1
mka:MK1069 NADPH-dependent L-malate dehydrogenase    K00024   317   965 (  -)   226  0.449  316   <-> 1
mfc:BRM9_0641 malate dehydrogenase Mdh         K00024   323   928 (  -)   217  0.439  312   <-> 1
mel:Metbo_0579 Malate dehydrogenase           K00024   315   925 (  -)   217  0.436  312   <-> 1
msub:BK009_06035 malate dehydrogenase          K00024   321   925 (  -)   217  0.436  312   <-> 1
mfi:DSM1535_0614 Malate dehydrogenase          K00024   323   922 (  -)   216  0.436  312   <-> 1
meth:MBMB1_1406 Malate dehydrogenase          K00024   319   920 (  -)   216  0.429  312   <-> 1
metn:BK008_01575 malate dehydrogenase          K00024   321   919 (  -)   215  0.436  312   <-> 1
mhu:Mhun_2343 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   317   907 ( 559)   213  0.441  315   <-> 2
mete:tca_00171 L-lactate dehydrogenase         K00024   325   876 (  -)   206  0.431  318   <-> 1
mth:MTH_188 lactate dehydrogenase            K00024   325   874 (  -)   205  0.431  318   <-> 1
metc:MTCT_0154 malate dehydrogenase           K00024   325   869 (  -)   204  0.442  312   <-> 1
mwo:MWSIV6_0603 Malate dehydrogenase {ECO:0000255|HAMAP K00024   323   868 (  -)   204  0.439  312   <-> 1
mmg:MTBMA_c06400 malate dehydrogenase          K00024   325   865 (  -)   203  0.442  312   <-> 1
mbn:Mboo_0492 L-lactate dehydrogenase          K00024   332   852 ( 534)   200  0.437  311   <-> 2
mpi:Mpet_0162 Lactate/malate dehydrogenase       K00024   318   830 ( 445)   195  0.420  312   <-> 3
mema:MMAB1_3447 Malate dehydrogenase          K00024   317   813 ( 439)   191  0.418  311   <-> 2
mpl:Mpal_2590 L-lactate dehydrogenase          K00024   318   810 ( 436)   190  0.424  304   <-> 2
mbg:BN140_2565 malate dehydrogenase           K00024   419   808 ( 430)   190  0.415  311   <-> 2
mst:Msp_0672 malate/lactate dehydrogenase        K00024   317   808 (  -)   190  0.405  316   <-> 1
mmil:sm9_1029 malate dehydrogenase Mdh         K00024   317   793 (  -)   187  0.397  315   <-> 1
mfo:Metfor_2697 malate/lactate dehydrogenase      K00024   318   792 ( 469)   186  0.418  306   <-> 2
mem:Memar_2444 malate dehydrogenase (NADP) / malate deh K00024   317   790 ( 441)   186  0.405  311   <-> 2
mla:Mlab_1271 L-lactate dehydrogenase          K00024   319   758 ( 433)   179  0.369  314   <-> 2
mol:YLM1_0649 malate dehydrogenase Mdh         K00024   318   755 (  -)   178  0.399  313   <-> 1
mru:mru_1255 malate dehydrogenase Mdh          K00024   316   746 (  -)   176  0.388  312   <-> 1
meye:TL18_05160 malate dehydrogenase          K00024   323   734 ( 620)   173  0.387  313   <-> 3
cph:Cpha266_1900 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   310   662 (  -)   157  0.369  317   <-> 1
cli:Clim_1713 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   310   659 (  -)   156  0.368  318   <-> 1
pph:Ppha_1029 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   310   654 (  -)   155  0.350  317   <-> 1
cch:Cag_0862 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   310   653 (  -)   155  0.360  317   <-> 1
gea:GARCT_02789 Malate dehydrogenase          K00024   312   643 ( 126)   152  0.384  315   <-> 2
gel:IB49_05555 malate dehydrogenase           K00024   312   642 ( 125)   152  0.384  315   <-> 2
gli:GLN3_06500 malate dehydrogenase           K00024   312   642 ( 124)   152  0.384  315   <-> 2
gct:GC56T3_0759 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   640 ( 120)   152  0.381  315   <-> 2
gtn:GTNG_2658 Malate dehydrogenase           K00024   312   640 ( 101)   152  0.378  315   <-> 2
gej:A0V43_11605 malate dehydrogenase          K00024   312   639 ( 117)   152  0.381  315   <-> 2
ggh:GHH_c28150 malate dehydrogenase           K00024   312   639 ( 122)   152  0.381  315   <-> 2
gka:GK2734 malate dehydrogenase             K00024   312   639 ( 123)   152  0.381  315   <-> 2
gse:GT50_05160 malate dehydrogenase           K00024   312   639 ( 128)   152  0.381  315   <-> 2
gtm:GT3921_05760 malate dehydrogenase          K00024   312   639 ( 123)   152  0.381  315   <-> 2
gya:GYMC52_2769 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   639 ( 128)   152  0.381  315   <-> 2
gyc:GYMC61_0783 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   639 ( 128)   152  0.381  315   <-> 2
paa:Paes_1603 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   310   639 (  -)   152  0.347  317   <-> 1
clz:BIU88_03150 malate dehydrogenase          K00024   310   637 (  -)   151  0.361  319   <-> 1
gjf:M493_14180 malate dehydrogenase           K00024   312   637 ( 118)   151  0.381  315   <-> 2
macr:BHM04_02065 malate dehydrogenase          K00024   313   637 ( 177)   151  0.352  315   <-> 2
gth:Geoth_0904 Malate dehydrogenase           K00024   310   636 ( 114)   151  0.384  315   <-> 2
gmc:GY4MC1_0835 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   310   635 ( 113)   151  0.384  315   <-> 2
gtk:GT3570_13405 malate dehydrogenase          K00024   305   635 (  -)   151  0.382  314   <-> 1
ptl:AOT13_18115 malate dehydrogenase          K00024   310   635 ( 113)   151  0.381  315   <-> 2
spas:STP1_1779 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   315   635 ( 252)   151  0.370  308   <-> 2
swa:A284_09860 malate dehydrogenase           K00024   315   635 ( 243)   151  0.370  308   <-> 2
bko:CKF48_16495 malate dehydrogenase          K00024   318   634 (  -)   150  0.386  308   <-> 1
gsr:GS3922_02545 malate dehydrogenase          K00024   312   634 ( 107)   150  0.384  315   <-> 2
plt:Plut_1510 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   310   633 (  -)   150  0.338  317   <-> 1
prs:B9H02_03705 malate dehydrogenase          K00024   310   633 (  -)   150  0.338  317   <-> 1
dca:Desca_1386 Malate dehydrogenase           K00024   309   631 ( 144)   150  0.376  311   <-> 2
eat:EAT1b_0665 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   310   631 ( 174)   150  0.365  307   <-> 4
pros:CHL67_03245 malate dehydrogenase          K00024   310   631 (  -)   150  0.344  317   <-> 1
apak:AP3564_19360 malate dehydrogenase         K00024   312   630 ( 116)   149  0.358  313   <-> 4
dte:Dester_0738 Malate dehydrogenase          K00024   313   630 (  -)   149  0.340  309   <-> 1
pmar:B0X71_06770 malate dehydrogenase          K00024   312   630 (  -)   149  0.371  307   <-> 1
bsm:BSM4216_2849 Malate dehydrogenase          K00024   312   629 ( 127)   149  0.380  308   <-> 2
gwc:GWCH70_2677 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   628 ( 105)   149  0.371  315   <-> 2
aamy:GFC30_3046 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   315   626 ( 121)   149  0.376  311   <-> 2
sje:AAV35_004690 malate dehydrogenase          K00024   312   626 ( 104)   149  0.365  307   <-> 2
bcy:Bcer98_3276 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   625 ( 109)   148  0.378  307   <-> 4
gte:GTCCBUS3UF5_30790 Malate dehydrogenase       K00024   312   625 ( 109)   148  0.378  315   <-> 2
pvi:Cvib_1331 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   309   625 (  -)   148  0.345  316   <-> 1
vne:CFK40_08350 malate dehydrogenase          K00024   312   624 (  57)   148  0.382  309   <-> 2
anl:GFC29_2016 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   623 ( 135)   148  0.369  314   <-> 3
anm:GFC28_3418 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   623 ( 135)   148  0.369  314   <-> 3
baci:B1NLA3E_17145 malate dehydrogenase         K00024   312   623 ( 110)   148  0.388  309   <-> 4
bcoa:BF29_1039 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   311   623 ( 113)   148  0.368  302   <-> 3
cpc:Cpar_1594 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   310   621 (  -)   147  0.348  316   <-> 1
scoh:BZ166_02095 malate dehydrogenase          K00024   312   621 ( 321)   147  0.349  307   <-> 2
spop:SporoP37_02915 malate dehydrogenase        K00024   312   621 (  67)   147  0.375  309   <-> 2
tal:Thal_0684 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   334   621 (  -)   147  0.349  324   <-> 1
trd:THERU_05285 malate dehydrogenase          K00024   332   621 (  -)   147  0.351  325   <-> 1
bck:BCO26_1962 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   311   620 ( 110)   147  0.364  302   <-> 3
cpb:Cphamn1_0832 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   310   620 (  -)   147  0.347  317   <-> 1
pir:VN12_20515 Malate dehydrogenase           K00024   316   620 (  93)   147  0.345  307   <-> 2
sure:SporoP32a_02865 malate dehydrogenase        K00024   312   620 (  57)   147  0.370  308   <-> 2
bif:N288_19595 malate dehydrogenase           K00024   312   619 ( 116)   147  0.375  309   <-> 3
hhd:HBHAL_3757 malate dehydrogenase           K00024   312   618 (  95)   147  0.386  308   <-> 3
baco:OXB_3266 malate dehydrogenase           K00024   312   617 (  49)   146  0.372  317   <-> 3
bwh:A9C19_04780 malate dehydrogenase          K00024   312   617 (  -)   146  0.366  314   <-> 1
spor:SporoP33_02255 malate dehydrogenase        K00024   312   617 (  66)   146  0.372  309   <-> 2
bag:Bcoa_2522 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   311   616 ( 102)   146  0.363  303   <-> 3
far:ABE41_014295 malate dehydrogenase          K00024   312   616 (  -)   146  0.367  311   <-> 1
agn:AFK25_11605 malate dehydrogenase          K00024   312   615 (  52)   146  0.369  314   <-> 2
scap:AYP1020_0057 Malate dehydrogenase         K00024   313   615 ( 242)   146  0.367  308   <-> 2
aae:aq_1782 malate dehydrogenase            K00024   335   614 (  76)   146  0.360  325   <-> 2
bmur:ABE28_016950 malate dehydrogenase         K00024   311   614 ( 157)   146  0.368  307   <-> 2
rba:RB7652 malate dehydrogenase             K00024   315   614 (  99)   146  0.342  316   <-> 3
siv:SSIL_1187 malate/lactate dehydrogenase       K00024   312   614 (  -)   146  0.359  315   <-> 1
dfg:B0537_09220 malate dehydrogenase          K00024   308   613 ( 494)   146  0.354  311   <-> 2
fpn:ABE65_015480 malate dehydrogenase          K00024   312   613 (  -)   146  0.360  311   <-> 1
rmg:Rhom172_1954 Malate dehydrogenase          K00024   312   613 ( 195)   146  0.350  317   <-> 2
shv:AAT16_08315 malate dehydrogenase          K00024   310   613 (  -)   146  0.381  307   <-> 1
ssif:AL483_08155 malate dehydrogenase          K00024   312   613 ( 185)   146  0.370  308   <-> 3
beo:BEH_21145 malate dehydrogenase           K00024   312   612 (  94)   145  0.373  308   <-> 2
cte:CT1507 malate dehydrogenase             K00024   310   612 (  -)   145  0.339  316   <-> 1
jeo:JMA_24220 malate dehydrogenase           K00024   314   612 (  60)   145  0.367  316   <-> 2
lpil:LIP_1537 malate dehydrogenase           K00024   309   612 ( 104)   145  0.355  307   <-> 2
afl:Aflv_0506 Malate dehydrogenase           K00024   312   611 (  52)   145  0.366  314   <-> 2
hmn:HM131_08205 malate dehydrogenase          K00024   312   611 (  38)   145  0.377  308   <-> 4
mma:MM_1966 Malate dehydrogenase            K00024   307   611 (  -)   145  0.371  313   <-> 1
mmaz:MmTuc01_2047 Malate dehydrogenase         K00024   307   611 (  -)   145  0.371  313   <-> 1
mmj:MSMAS_2716 Malate dehydrogenase           K00024   307   611 (  -)   145  0.371  313   <-> 1
bss:BSUW23_14155 malate dehydrogenase          K00024   312   610 ( 131)   145  0.371  313   <-> 2
bst:GYO_3164 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   312   610 (  99)   145  0.371  313   <-> 2
lyz:DCE79_13305 malate dehydrogenase          K00024   312   610 (  36)   145  0.353  309   <-> 2
tam:Theam_0602 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   313   610 (  -)   145  0.337  309   <-> 1
bfx:BC359_03895 malate dehydrogenase          K00024   312   609 ( 165)   145  0.373  311   <-> 3
bhk:B4U37_16605 malate dehydrogenase          K00024   312   609 (  81)   145  0.372  309   <-> 2
bmyc:DJ92_1678 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   609 ( 101)   145  0.363  311   <-> 4
bon:A361_22175 malate dehydrogenase           K00024   313   609 (  64)   145  0.367  308   <-> 3
ppol:X809_08645 malate dehydrogenase          K00024   313   609 ( 131)   145  0.367  311   <-> 3
gau:GAU_1670 malate dehydrogenase            K00024   309   608 (  -)   144  0.339  307   <-> 1
msw:MSSIT_0729 Malate dehydrogenase           K00024   307   608 (  -)   144  0.368  307   <-> 1
ppeo:ABE82_08450 malate dehydrogenase          K00024   313   608 ( 137)   144  0.367  311   <-> 3
ppy:PPE_01588 malate dehydrogenase           K00024   313   608 ( 131)   144  0.367  311   <-> 4
ssil:SOLI23_12340 malate dehydrogenase         K00024   312   608 (  -)   144  0.356  315   <-> 1
bse:Bsel_1355 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   311   607 (  96)   144  0.368  307   <-> 2
ntr:B0W44_03845 malate dehydrogenase          K00024   312   607 (  -)   144  0.367  308   <-> 1
rmr:Rmar_0912 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   312   607 ( 201)   144  0.347  317   <-> 2
mmac:MSMAC_1705 Malate dehydrogenase          K00024   307   606 (  -)   144  0.367  313   <-> 1
bacy:QF06_12760 malate dehydrogenase          K00024   312   605 (  95)   144  0.371  313   <-> 2
bgi:BGM20_08505 malate dehydrogenase          K00024   312   605 (  94)   144  0.371  313   <-> 2
bjs:MY9_2904 malate dehydrogenase            K00024   312   605 (  94)   144  0.371  313   <-> 3
bsl:A7A1_0769 Malate dehydrogenase           K00024   312   605 (  94)   144  0.371  313   <-> 2
bsn:BSn5_05390 malate dehydrogenase           K00024   312   605 (  95)   144  0.371  313   <-> 2
bsr:I33_2970 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   312   605 (  95)   144  0.371  313   <-> 2
bsus:Q433_15775 malate dehydrogenase          K00024   312   605 (  94)   144  0.371  313   <-> 2
bsy:I653_13910 malate dehydrogenase           K00024   312   605 (  92)   144  0.371  313   <-> 2
drm:Dred_1867 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   308   605 ( 122)   144  0.351  313   <-> 3
sep:SE0461 malate dehydrogenase             K00024   315   605 ( 221)   144  0.363  303   <-> 2
sepp:SEB_00380 Malate dehydrogenase           K00024   313   605 ( 221)   144  0.363  303   <-> 2
seps:DP17_1762 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   313   605 ( 219)   144  0.363  303   <-> 2
ser:SERP0347 malate dehydrogenase            K00024   313   605 ( 221)   144  0.363  303   <-> 2
bacl:BS34A_31750 malate dehydrogenase          K00024   312   604 (  94)   144  0.371  313   <-> 2
balm:BsLM_2892 malate dehydrogenase           K00024   312   604 (  96)   144  0.371  313   <-> 2
bce:BC4592 malate dehydrogenase             K00024   312   604 (  85)   144  0.363  311   <-> 4
bsh:BSU6051_29120 malate dehydrogenase Mdh       K00024   312   604 (  94)   144  0.371  313   <-> 2
bso:BSNT_09333 malate dehydrogenase           K00024   312   604 (  93)   144  0.367  313   <-> 2
bsp:U712_14415 Malate dehydrogenase           K00024   312   604 (  94)   144  0.371  313   <-> 2
bsq:B657_29120 Malate dehydrogenase           K00024   312   604 (  94)   144  0.371  313   <-> 2
bsu:BSU29120 malate dehydrogenase            K00024   312   604 (  94)   144  0.371  313   <-> 2
bsul:BSUA_03100 malate dehydrogenase          K00024   312   604 (  94)   144  0.371  313   <-> 2
bsut:BSUB_03100 malate dehydrogenase          K00024   312   604 (  94)   144  0.371  313   <-> 2
btb:BMB171_C4235 malate dehydrogenase          K00024   312   604 (  85)   144  0.363  311   <-> 4
msj:MSSAC_0757 Malate dehydrogenase           K00024   307   604 (  -)   144  0.365  307   <-> 1
msz:MSSIH_0701 Malate dehydrogenase           K00024   307   604 (  -)   144  0.365  307   <-> 1
pdg:BCM40_03735 malate dehydrogenase          K00024   311   604 (  43)   144  0.356  317   <-> 2
snl:BJD96_11405 malate dehydrogenase          K00024   312   604 ( 169)   144  0.345  316   <-> 3
srm:SRM_01768 Malate dehydrogenase           K00024   314   604 ( 198)   144  0.348  302   <-> 2
sru:SRU_1571 malate dehydrogenase            K00024   314   604 ( 198)   144  0.348  302   <-> 2
sxo:SXYL_02158 Malate dehydrogenase           K00024   311   604 (  93)   144  0.345  307   <-> 3
bah:BAMEG_4868 malate dehydrogenase           K00024   312   603 (  86)   143  0.363  311   <-> 4
bai:BAA_4848 malate dehydrogenase            K00024   312   603 (  86)   143  0.363  311   <-> 4
bal:BACI_c45840 malate dehydrogenase          K00024   312   603 (  86)   143  0.363  311   <-> 4
ban:BA_4837 malate dehydrogenase            K00024   312   603 (  86)   143  0.363  311   <-> 4
banh:HYU01_23570 malate dehydrogenase          K00024   312   603 (  86)   143  0.363  311   <-> 4
banr:A16R_48940 malate dehydrogenase          K00024   312   603 (  86)   143  0.363  311   <-> 4
bans:BAPAT_4638 malate dehydrogenase          K00024   312   603 (  86)   143  0.363  311   <-> 4
bant:A16_48290 malate dehydrogenase           K00024   312   603 (  86)   143  0.363  311   <-> 4
banv:DJ46_3503 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   603 (  86)   143  0.363  311   <-> 4
bar:GBAA_4837 malate dehydrogenase           K00024   312   603 (  86)   143  0.363  311   <-> 4
bat:BAS4486 malate dehydrogenase            K00024   312   603 (  86)   143  0.363  311   <-> 4
bax:H9401_4615 Malate dehydrogenase           K00024   312   603 (  86)   143  0.363  311   <-> 4
bby:CY96_22115 malate dehydrogenase           K00024   312   603 (  84)   143  0.363  311   <-> 4
bca:BCE_4723 malate dehydrogenase            K00024   312   603 (  85)   143  0.363  311   <-> 4
bcb:BCB4264_A4702 malate dehydrogenase         K00024   312   603 (  84)   143  0.363  311   <-> 4
bcef:BcrFT9_03640 malate dehydrogenase         K00024   312   603 (  86)   143  0.363  311   <-> 3
bcer:BCK_12260 malate dehydrogenase           K00024   312   603 (  84)   143  0.363  311   <-> 4
bcf:bcf_23000 Malate dehydrogenase           K00024   312   603 (  86)   143  0.363  311   <-> 4
bcg:BCG9842_B0536 malate dehydrogenase         K00024   312   603 (  90)   143  0.363  311   <-> 4
bcq:BCQ_4396 malate dehydrogenase            K00024   312   603 (  85)   143  0.363  311   <-> 4
bcr:BCAH187_A4718 malate dehydrogenase         K00024   312   603 (  85)   143  0.363  311   <-> 4
bcu:BCAH820_4707 malate dehydrogenase          K00024   312   603 (  86)   143  0.363  311   <-> 4
bcx:BCA_4702 malate dehydrogenase            K00024   312   603 (  86)   143  0.363  311   <-> 5
bnc:BCN_4493 malate dehydrogenase            K00024   312   603 (  85)   143  0.363  311   <-> 4
btc:CT43_CH4612 malate dehydrogenase          K00024   312   603 (  86)   143  0.363  311   <-> 4
btf:YBT020_22580 malate dehydrogenase          K00024   312   603 (  85)   143  0.363  311   <-> 4
btg:BTB_c47440 malate dehydrogenase Mdh         K00024   312   603 (  86)   143  0.363  311   <-> 4
bthi:BTK_24100 malate dehydrogenase           K00024   312   603 (  84)   143  0.363  311   <-> 4
bthr:YBT1520_24260 malate dehydrogenase         K00024   312   603 (  84)   143  0.363  311   <-> 4
btht:H175_ch4686 Malate dehydrogenase          K00024   312   603 (  86)   143  0.363  311   <-> 4
bthu:YBT1518_25385 malate dehydrogenase         K00024   312   603 (  86)   143  0.363  311   <-> 4
bthy:AQ980_06920 malate dehydrogenase          K00024   312   603 (  84)   143  0.363  311   <-> 4
bti:BTG_25900 malate dehydrogenase           K00024   312   603 (  90)   143  0.363  311   <-> 4
btk:BT9727_4321 malate dehydrogenase          K00024   312   603 (  86)   143  0.363  311   <-> 4
btl:BALH_4176 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   312   603 (  86)   143  0.363  311   <-> 4
btn:BTF1_21505 malate dehydrogenase           K00024   312   603 (  90)   143  0.363  311   <-> 4
btt:HD73_4887 hypothetical protein           K00024   312   603 (  84)   143  0.363  311   <-> 4
btw:BF38_348 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   312   603 (  86)   143  0.363  311   <-> 4
lys:LBYS11_08835 malate dehydrogenase          K00024   312   603 (  12)   143  0.349  307   <-> 3
lfb:C1X05_04905 malate dehydrogenase          K00024   312   602 (  -)   143  0.365  312   <-> 1
pto:PTO0994 malate dehydrogenase            K00024   324   602 (  -)   143  0.358  313   <-> 1
thq:T2812B_04820 L-lactate dehydrogenase        K00016   319   602 (  -)   143  0.345  316   <-> 1
bcz:BCE33L4333 malate dehydrogenase           K00024   312   601 (  84)   143  0.363  311   <-> 4
ble:BleG1_2707 malate dehydrogenase           K00024   314   601 (  -)   143  0.367  308   <-> 1
bwe:BcerKBAB4_4422 malate dehydrogenase, NAD-dependent K00024   312   601 (  91)   143  0.360  311   <-> 4
bww:bwei_0303 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   312   601 (  90)   143  0.360  311   <-> 4
mthe:MSTHC_2003 Malate dehydrogenase          K00024   307   601 (  -)   143  0.347  317   <-> 1
mthr:MSTHT_1283 Malate dehydrogenase          K00024   307   601 (  -)   143  0.347  317   <-> 1
proc:Ptc2401_00606 Malate dehydrogenase         K00024   310   601 (  -)   143  0.341  317   <-> 1
seqo:SE1039_05180 malate dehydrogenase         K00024   311   601 ( 120)   143  0.346  306   <-> 3
bbev:BBEV_0892 Malate dehydrogenase           K00024   311   600 (  96)   143  0.366  309   <-> 2
bsx:C663_2757 malate dehydrogenase           K00024   312   600 (  87)   143  0.371  313   <-> 2
pta:HPL003_16235 malate dehydrogenase          K00024   313   600 ( 116)   143  0.361  313   <-> 3
aba:Acid345_1951 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   308   599 ( 161)   142  0.355  307   <-> 2
bae:BATR1942_12345 malate dehydrogenase         K00024   312   599 (  97)   142  0.367  313   <-> 3
batr:TD68_11390 malate dehydrogenase          K00024   312   599 (  97)   142  0.367  313   <-> 3
bha:BH3158 malate dehydrogenase             K00024   314   599 ( 122)   142  0.362  307   <-> 2
bld:BLi03060 malate dehydrogenase Mdh          K00024   312   599 (  79)   142  0.361  313   <-> 2
bli:BL00397 malate dehydrogenase            K00024   312   599 (  79)   142  0.361  313   <-> 2
bmd:BMD_3656 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   318   599 (  3)   142  0.345  316   <-> 3
bmq:BMQ_3673 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   318   599 (  3)   142  0.345  316   <-> 4
bsj:UP17_18150 malate dehydrogenase           K00024   311   599 ( 142)   142  0.361  310   <-> 2
ppla:BBI15_02290 malate dehydrogenase          K00024   312   599 (  -)   142  0.370  308   <-> 1
shu:SHYC_10245 malate dehydrogenase           K00024   315   599 ( 120)   142  0.348  316   <-> 3
bco:Bcell_3218 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   314   598 ( 153)   142  0.375  307   <-> 2
dml:Dmul_21750 Mdh: malate dehydrogenase        K00024   310   598 (  -)   142  0.374  302   <-> 1
dti:Desti_3839 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   311   598 ( 191)   142  0.353  317   <-> 2
lyb:C3943_19215 malate dehydrogenase          K00024   312   598 (  28)   142  0.347  308   <-> 3
spet:CEP67_02605 malate dehydrogenase          K00024   311   598 (  94)   142  0.352  307   <-> 3
sxl:SXYLSMQ121_2005 Malate dehydrogenase        K00024   311   598 (  87)   142  0.342  307   <-> 3
tap:GZ22_10780 malate dehydrogenase           K00024   312   598 (  60)   142  0.355  310   <-> 2
thz:CELL2_04825 L-lactate dehydrogenase         K00016   319   598 (  -)   142  0.342  316   <-> 1
tma:TM1867 L-lactate dehydrogenase           K00016   319   598 (  -)   142  0.342  316   <-> 1
tmi:THEMA_04835 lactate dehydrogenase          K00016   319   598 (  -)   142  0.342  316   <-> 1
tmm:Tmari_1882 L-lactate dehydrogenase         K00016   319   598 (  -)   142  0.342  316   <-> 1
tmq:THMB_1917 lactate dehydrogenase           K00016   319   598 (  -)   142  0.342  316   <-> 1
tmr:Tmar_1268 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   309   598 (  -)   142  0.365  304   <-> 1
tmw:THMA_1917 lactate dehydrogenase           K00016   319   598 (  -)   142  0.342  316   <-> 1
tmx:THMC_1917 lactate dehydrogenase           K00016   319   598 (  -)   142  0.342  316   <-> 1
tnp:Tnap_0624 L-lactate dehydrogenase          K00016   319   598 (  -)   142  0.342  316   <-> 1
tpt:Tpet_0930 malate dehydrogenase (NAD)        K00016   319   598 (  -)   142  0.342  316   <-> 1
trq:TRQ2_0952 L-lactate dehydrogenase          K00016   319   598 (  -)   142  0.342  316   <-> 1
vir:X953_08735 malate dehydrogenase           K00024   312   598 (  -)   142  0.366  309   <-> 1
aca:ACP_0090 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   308   597 (  -)   142  0.360  314   <-> 1
bacb:OY17_16385 malate dehydrogenase          K00024   312   597 (  97)   142  0.368  315   <-> 2
bacp:SB24_15590 malate dehydrogenase          K00024   312   597 (  97)   142  0.368  315   <-> 2
bacs:AUL54_16695 malate dehydrogenase          K00024   312   597 ( 105)   142  0.368  315   <-> 3
bama:RBAU_2754 malate dehydrogenase           K00024   312   597 (  97)   142  0.368  315   <-> 2
bamb:BAPNAU_0937 malate dehydrogenase          K00024   312   597 (  97)   142  0.368  315   <-> 2
bamc:U471_27200 malate dehydrogenase          K00024   312   597 (  97)   142  0.368  315   <-> 2
bamf:U722_14185 malate dehydrogenase          K00024   312   597 ( 100)   142  0.368  315   <-> 2
bami:KSO_005950 malate dehydrogenase          K00024   312   597 (  94)   142  0.368  315   <-> 2
baml:BAM5036_2556 malate dehydrogenase         K00024   312   597 (  98)   142  0.368  315   <-> 2
bamn:BASU_2560 malate dehydrogenase           K00024   312   597 (  97)   142  0.368  315   <-> 2
bamp:B938_13530 malate dehydrogenase          K00024   312   597 (  97)   142  0.368  315   <-> 2
bamt:AJ82_14795 malate dehydrogenase          K00024   312   597 (  97)   142  0.368  315   <-> 2
bamy:V529_29040 malate dehydrogenase          K00024   312   597 (  97)   142  0.368  315   <-> 2
bao:BAMF_2715 malate dehydrogenase           K00024   312   597 (  91)   142  0.368  315   <-> 2
baq:BACAU_2633 malate dehydrogenase           K00024   312   597 (  94)   142  0.368  315   <-> 2
bay:RBAM_026160 Mdh                   K00024   312   597 (  97)   142  0.368  315   <-> 2
baz:BAMTA208_14305 malate dehydrogenase         K00024   312   597 (  95)   142  0.368  315   <-> 2
bmp:NG74_02758 Malate dehydrogenase           K00024   312   597 (  97)   142  0.368  315   <-> 2
bql:LL3_03000 Malate dehydrogenase           K00024   312   597 (  95)   142  0.368  315   <-> 2
bqy:MUS_3188 malate dehydrogenase            K00024   321   597 (  97)   142  0.368  315   <-> 2
bvm:B9C48_13375 malate dehydrogenase          K00024   312   597 (  97)   142  0.368  315   <-> 2
bxh:BAXH7_02928 malate dehydrogenase          K00024   312   597 (  95)   142  0.368  315   <-> 2
bya:BANAU_2831 malate dehydrogenase           K00024   312   597 (  97)   142  0.368  315   <-> 2
dru:Desru_2008 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   309   597 (  -)   142  0.354  311   <-> 1
mhor:MSHOH_3396 Malate dehydrogenase          K00024   307   597 (  -)   142  0.365  310   <-> 1
pbj:VN24_17360 malate dehydrogenase           K00024   314   597 ( 102)   142  0.359  320   <-> 3
ttk:TST_0784 malate dehydrogenase            K00024   315   597 (  -)   142  0.362  312   <-> 1
vhl:BME96_07625 malate dehydrogenase          K00024   312   597 (  -)   142  0.369  309   <-> 1
vil:CFK37_12965 malate dehydrogenase          K00024   312   597 (  -)   142  0.369  309   <-> 1
bmh:BMWSH_0483 Malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   596 ( 118)   142  0.369  309   <-> 2
bmyo:BG05_1448 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   596 (  86)   142  0.357  311   <-> 4
lsp:Bsph_4120 Malate dehydrogenase           K00024   312   596 (  26)   142  0.350  311   <-> 2
paih:ASL14_03075 malate dehydrogenase          K00024   315   596 ( 110)   142  0.358  313   <-> 3
vpn:A21D_02971 Malate dehydrogenase           K00024   312   596 ( 134)   142  0.384  310   <-> 3
balt:CFN77_13735 malate dehydrogenase          K00024   312   595 (  56)   141  0.361  313   <-> 2
bgy:BGLY_3447 Malate dehydrogenase           K00024   312   595 (  66)   141  0.361  313   <-> 2
bpu:BPUM_2554 malate dehydrogenase           K00024   312   595 (  63)   141  0.361  313   <-> 2
bpus:UP12_13075 malate dehydrogenase          K00024   312   595 (  61)   141  0.361  313   <-> 2
btm:MC28_3870 Malate dehydrogenase           K00024   312   595 (  77)   141  0.360  311   <-> 5
bty:Btoyo_1829 Malate dehydrogenase           K00024   312   595 (  77)   141  0.360  311   <-> 4
mba:Mbar_A1748 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   307   595 (  -)   141  0.352  318   <-> 1
mbw:MSBRW_2990 Malate dehydrogenase           K00024   307   595 (  -)   141  0.352  318   <-> 1
plx:CW734_08030 malate dehydrogenase          K00024   312   595 (  -)   141  0.365  310   <-> 1
spsy:AZE41_07725 malate dehydrogenase          K00024   312   595 (  29)   141  0.363  311   <-> 2
sxy:BE24_01215 malate dehydrogenase           K00024   311   595 (  78)   141  0.342  307   <-> 3
vig:BKP57_02505 malate dehydrogenase          K00024   312   595 (  83)   141  0.385  309   <-> 3
blh:BaLi_c31410 malate dehydrogenase Mdh        K00024   312   594 (  79)   141  0.358  313   <-> 2
bmet:BMMGA3_13050 Malate dehydrogenase         K00024   312   594 (  -)   141  0.366  309   <-> 1
bpum:BW16_13780 malate dehydrogenase          K00024   312   594 (  56)   141  0.361  313   <-> 2
bacw:QR42_12885 malate dehydrogenase          K00024   312   593 (  52)   141  0.361  313   <-> 2
bsaf:BSL056_14480 malate dehydrogenase         K00024   312   593 (  50)   141  0.361  313   <-> 2
bxi:BK049_14250 malate dehydrogenase          K00024   312   593 (  42)   141  0.361  313   <-> 2
cts:Ctha_0098 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   310   593 ( 243)   141  0.319  320   <-> 2
hmo:HM1_1472 malate dehydrogenase, nad-dependent    K00024   309   593 ( 119)   141  0.381  307   <-> 2
hte:Hydth_0756 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   334   593 (  -)   141  0.350  326   <-> 1
hth:HTH_0756 malate dehydrogenase            K00024   334   593 (  -)   141  0.350  326   <-> 1
gst:HW35_05660 malate dehydrogenase           K00024   312   592 ( 148)   141  0.363  311   <-> 3
pmx:PERMA_1130 malate dehydrogenase           K00024   332   592 (  -)   141  0.334  326   <-> 1
acm:AciX9_1376 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   309   591 ( 287)   141  0.363  314   <-> 2
ssp:SSP2027 malate dehydrogenase            K00024   312   591 ( 110)   141  0.342  307   <-> 3
bbg:BGIGA_024 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   305   590 (  -)   140  0.350  314   <-> 1
bcl:ABC2713 malate dehydrogenase            K00024   314   590 (  51)   140  0.354  308   <-> 2
bmeg:BG04_1759 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   590 ( 107)   140  0.366  309   <-> 2
bpf:BpOF4_03355 malate dehydrogenase          K00024   314   590 (  63)   140  0.353  309   <-> 3
gph:GEMMAAP_09045 malate dehydrogenase         K00024   309   590 (  -)   140  0.329  307   <-> 1
mbas:ALGA_2100 malate dehydrogenase           K00024   312   590 ( 117)   140  0.329  316   <-> 2
metm:MSMTP_2623 Malate dehydrogenase          K00024   307   590 (  -)   140  0.358  310   <-> 1
mev:Metev_1117 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   307   590 (  -)   140  0.367  308   <-> 1
psl:Psta_4330 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   315   590 (  95)   140  0.352  307   <-> 2
mls:MSLAZ_2638 Malate dehydrogenase           K00024   307   589 (  -)   140  0.338  314   <-> 1
sfq:C7J90_01265 malate dehydrogenase          K00024   316   589 (  88)   140  0.351  302   <-> 2
mbar:MSBR2_2906 Malate dehydrogenase          K00024   307   588 (  -)   140  0.346  318   <-> 1
mby:MSBRM_2946 Malate dehydrogenase           K00024   307   588 (  -)   140  0.346  318   <-> 1
mef:MSWH1_2588 Malate dehydrogenase           K00024   307   588 (  -)   140  0.350  314   <-> 1
meq:MSWHS_2448 Malate dehydrogenase           K00024   307   588 (  -)   140  0.350  314   <-> 1
pow:IJ21_15010 malate dehydrogenase           K00024   313   588 (  -)   140  0.361  316   <-> 1
ppoy:RE92_03870 malate dehydrogenase          K00024   313   588 ( 112)   140  0.367  311   <-> 3
ppq:PPSQR21_016760 malate dehydrogenase, nad-dependent K00024   313   588 ( 114)   140  0.367  311   <-> 3
pxl:BS614_13535 malate dehydrogenase          K00024   313   588 (  78)   140  0.357  308   <-> 3
wed:wNo_07420 Malate dehydrogenase           K00024   314   588 (  -)   140  0.334  314   <-> 1
exu:ESP131_14340 malate dehydrogenase          K00024   312   587 ( 113)   140  0.351  316   <-> 3
mek:MSKOL_0418 Malate dehydrogenase           K00024   307   587 (  -)   140  0.343  315   <-> 1
pku:AUO94_10510 malate dehydrogenase          K00024   312   587 (  -)   140  0.362  312   <-> 1
prt:AUC31_03460 malate dehydrogenase          K00024   312   587 (  -)   140  0.364  308   <-> 1
wpi:WP0855 malate dehydrogenase             K00024   314   587 (  -)   140  0.343  315   <-> 1
dav:DESACE_02010 malate dehydrogenase          K00024   316   586 (  24)   139  0.328  317   <-> 2
mmet:MCMEM_1393 Malate dehydrogenase          K00024   307   586 (  -)   139  0.368  310   <-> 1
pana:BBH88_14340 malate dehydrogenase          K00024   312   586 (  -)   139  0.365  312   <-> 1
pfae:AJGP001_06760 malate dehydrogenase         K00024   312   586 (  -)   139  0.362  312   <-> 1
pjd:Pjdr2_4471 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   313   586 ( 136)   139  0.351  316   <-> 2
ppm:PPSC2_08310 malate dehydrogenase          K00024   313   586 ( 103)   139  0.363  311   <-> 3
ppo:PPM_1576 malate dehydrogenase            K00024   313   586 ( 103)   139  0.363  311   <-> 3
saci:Sinac_1764 malate/lactate dehydrogenase      K00016   364   586 ( 341)   139  0.343  303   <-> 2
ean:Eab7_2053 Malate dehydrogenase           K00024   304   585 ( 123)   139  0.385  296   <-> 3
esi:Exig_2207 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   310   585 ( 124)   139  0.362  307   <-> 3
mbak:MSBR3_1756 Malate dehydrogenase          K00024   307   585 ( 463)   139  0.343  318   <-> 2
ncv:NCAV_1613 malate dehydrogenase           K00024   304   585 (  -)   139  0.330  312   <-> 1
pkb:B4V02_17015 malate dehydrogenase          K00024   313   585 ( 110)   139  0.357  314   <-> 3
pnp:IJ22_04820 malate dehydrogenase           K00024   313   585 (  -)   139  0.368  318   <-> 1
skl:C7J89_02220 malate dehydrogenase          K00024   311   585 ( 164)   139  0.343  306   <-> 3
bkw:BkAM31D_18650 Malate dehydrogenase         K00024   314   584 (  67)   139  0.350  311   <-> 6
exm:U719_12235 malate dehydrogenase           K00024   312   584 ( 116)   139  0.354  316   <-> 3
hmr:Hipma_0134 Malate dehydrogenase           K00024   316   584 (  -)   139  0.341  317   <-> 1
hyd:PK28_05915 malate dehydrogenase           K00024   313   584 (  -)   139  0.328  314   <-> 1
hye:AM218_10320 malate dehydrogenase          K00024   313   584 (  -)   139  0.328  314   <-> 1
mvc:MSVAZ_0435 Malate dehydrogenase           K00024   307   584 (  -)   139  0.343  315   <-> 1
pbv:AR543_09875 malate dehydrogenase          K00024   314   584 ( 128)   139  0.339  313   <-> 3
pswu:SY83_21555 malate dehydrogenase          K00024   313   584 ( 135)   139  0.356  312   <-> 2
hym:N008_03740 malate dehydrogenase           K00024   313   583 (  -)   139  0.330  315   <-> 1
lgy:T479_17510 malate dehydrogenase           K00024   312   583 (  22)   139  0.350  311   <-> 3
dau:Daud_1121 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   309   582 ( 187)   139  0.355  318   <-> 2
mac:MA_0819 malate dehydrogenase            K00024   307   582 (  -)   139  0.353  309   <-> 1
pll:I858_001335 malate dehydrogenase          K00024   312   582 (  -)   139  0.362  312   <-> 1
saf:SULAZ_0634 malate dehydrogenase           K00024   332   582 (  -)   139  0.340  315   <-> 1
sus:Acid_1549 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   310   582 (  -)   139  0.355  307   <-> 1
tab:CIG75_05585 malate dehydrogenase          K00024   314   582 (  -)   139  0.356  315   <-> 1
hau:Haur_4206 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   314   581 (  -)   138  0.351  316   <-> 1
asoc:CB4_03718 Malate dehydrogenase           K00024   312   580 (  -)   138  0.362  309   <-> 1
bmm:MADAR_023 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   310   580 (  -)   138  0.326  316   <-> 1
dgi:Desgi_1960 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   308   580 (  -)   138  0.347  308   <-> 1
mhz:Metho_2062 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   316   580 (  -)   138  0.383  308   <-> 1
oih:OB2166 malate dehydrogenase             K00024   312   580 (  49)   138  0.362  307   <-> 2
rst:ATY39_09050 malate dehydrogenase          K00024   312   580 ( 456)   138  0.355  307   <-> 2
oac:Oscil6304_5304 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   327   579 ( 153)   138  0.349  315   <-> 3
sob:CSE16_15930 malate dehydrogenase          K00024   312   579 (  -)   138  0.344  308   <-> 1
bfm:BP422_23670 malate dehydrogenase          K00024   313   577 (  14)   137  0.369  312   <-> 2
pih:UB51_15160 malate dehydrogenase           K00024   313   577 (  91)   137  0.352  307   <-> 4
pth:PTH_1367 malate dehydrogenase            K00024   312   577 ( 109)   137  0.345  316   <-> 2
sagq:EP23_11905 malate dehydrogenase          K00024   314   577 (  93)   137  0.335  316   <-> 3
tum:CBW65_00665 malate dehydrogenase          K00024   314   577 (  -)   137  0.356  315   <-> 1
tvo:TVG1151701 malate dehydrogenase           K00024   325   577 (  -)   137  0.352  321   <-> 1
lfu:HR49_06415 malate dehydrogenase           K00024   312   576 (  5)   137  0.341  311   <-> 2
pod:PODO_09425 malate dehydrogenase           K00024   313   576 (  94)   137  0.352  307   <-> 4
sscu:CEP64_04835 malate dehydrogenase          K00024   310   576 (  92)   137  0.348  302   <-> 2
sth:STH2543 malate dehydrogenase            K00024   315   576 (  -)   137  0.356  306   <-> 1
sul:SYO3AOP1_0624 Lactate/malate dehydrogenase     K00024   332   576 (  -)   137  0.340  324   <-> 1
bbq:BLBBOR_613 malate dehydrogenase           K00024   309   575 (  -)   137  0.337  315   <-> 1
dol:Dole_2374 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   311   575 (  -)   137  0.363  317   <-> 1
phc:BBI08_02275 malate dehydrogenase          K00024   312   575 ( 475)   137  0.358  313   <-> 2
slg:SLGD_02139 Malate dehydrogenase           K00024   314   575 ( 148)   137  0.347  308   <-> 3
sln:SLUG_21110 lactate/malate dehydrogenase family prot K00024   314   575 ( 148)   137  0.347  308   <-> 3
wen:wHa_09390 Malate dehydrogenase           K00024   316   575 (  -)   137  0.340  318   <-> 1
wol:WD_1121 malate dehydrogenase            K00024   316   575 (  -)   137  0.340  318   <-> 1
wri:WRi_012940 malate dehydrogenase           K00024   316   575 (  -)   137  0.340  318   <-> 1
aac:Aaci_2347 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   311   574 ( 131)   137  0.347  308   <-> 2
bpi:BPLAN_024 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   309   574 (  -)   137  0.337  315   <-> 1
sca:SCA_0338 putative malate dehydrogenase       K00024   311   574 ( 116)   137  0.354  308   <-> 3
sdt:SPSE_2052 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   312   574 (  88)   137  0.329  316   <-> 4
ssd:SPSINT_0402 Malate dehydrogenase          K00024   312   574 (  88)   137  0.329  316   <-> 4
bcp:BLBCPU_576 malate dehydrogenase           K00024   310   573 (  -)   136  0.344  317   <-> 1
cbae:COR50_09945 malate dehydrogenase          K00024   313   573 (  -)   136  0.334  308   <-> 1
hho:HydHO_0597 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   332   573 (  -)   136  0.346  315   <-> 1
hsw:Hsw_0857 malate dehydrogenase            K00024   313   573 ( 472)   136  0.324  315   <-> 2
hys:HydSN_0608 malate/lactate dehydrogenase       K00024   332   573 (  -)   136  0.346  315   <-> 1
mhaz:BHR79_07980 malate dehydrogenase          K00024   307   573 (  -)   136  0.375  309   <-> 1
thr:TRQ7_05435 lactate dehydrogenase          K00016   314   573 (  -)   136  0.326  316   <-> 1
tna:CTN_0802 L-lactate dehydrogenase          K00016   329   573 (  -)   136  0.326  316   <-> 1
wbm:Wbm0244 Malate dehydrogenase            K00024   316   573 (  -)   136  0.345  316   <-> 1
pln:Plano_1110 malate dehydrogenase           K00024   312   572 (  -)   136  0.346  312   <-> 1
rra:RPO_02935 malate dehydrogenase           K00024   314   572 (  -)   136  0.351  319   <-> 1
rrb:RPN_03980 malate dehydrogenase           K00024   314   572 (  -)   136  0.351  319   <-> 1
rrc:RPL_02920 malate dehydrogenase           K00024   314   572 (  -)   136  0.351  319   <-> 1
rrh:RPM_02915 malate dehydrogenase           K00024   314   572 (  -)   136  0.351  319   <-> 1
rri:A1G_02950 malate dehydrogenase           K00024   314   572 (  -)   136  0.351  319   <-> 1
rrj:RrIowa_0618 malate dehydrogenase          K00024   314   572 (  -)   136  0.351  319   <-> 1
rrm:RRM_02805 malate dehydrogenase           K00024   314   572 (  -)   136  0.351  319   <-> 1
rrn:RPJ_02910 malate dehydrogenase           K00024   314   572 (  -)   136  0.351  319   <-> 1
rrr:RRR_02800 malate dehydrogenase           K00024   314   572 (  -)   136  0.351  319   <-> 1
aad:TC41_2631 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   311   571 (  -)   136  0.347  308   <-> 1
blr:BRLA_c009170 malate dehydrogenase          K00024   312   571 (  95)   136  0.346  315   <-> 2
ise:JBKA6_0939 malate dehydrogenase           K00024   310   571 (  -)   136  0.328  314   <-> 1
mox:DAMO_1996 malate dehydrogenase           K00024   309   571 (  -)   136  0.347  311   <-> 1
ndv:NDEV_0298 Malate dehydrogenase           K00024   304   571 (  -)   136  0.338  314   <-> 1
rrp:RPK_03550 malate dehydrogenase           K00024   314   571 (  -)   136  0.351  319   <-> 1
ruf:TH63_12265 malate dehydrogenase           K00024   312   571 (  -)   136  0.334  308   <-> 1
sgn:SGRA_0963 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   374   571 (  -)   136  0.333  315   <-> 1
taa:NMY3_01945 Malate dehydrogenase           K00024   305   571 (  -)   136  0.332  307   <-> 1
ttf:THTE_1184 Malate dehydrogenase           K00024   315   571 (  -)   136  0.348  319   <-> 1
woo:wOo_07720 malate dehydrogenase           K00024   316   571 (  -)   136  0.336  318   <-> 1
anx:ACH33_14725 malate dehydrogenase          K00024   314   570 (  -)   136  0.357  308   <-> 1
bbe:BBR47_56130 malate dehydrogenase          K00024   313   570 (  12)   136  0.365  312   <-> 2
maes:Ga0123461_1447 malate dehydrogenase (NAD)     K00024   326   570 (  -)   136  0.334  314   <-> 1
osp:Odosp_3284 Malate dehydrogenase           K00024   311   570 ( 470)   136  0.326  307   <-> 2
pib:BBD41_21040 malate dehydrogenase          K00024   313   570 ( 453)   136  0.357  311   <-> 2
rbo:A1I_04320 malate dehydrogenase           K00024   314   570 (  -)   136  0.347  320   <-> 1
blq:L21SP5_02966 Malate dehydrogenase          K00024   311   569 (  53)   136  0.345  313   <-> 2
mpy:Mpsy_2157 malate dehydrogenase           K00024   304   569 (  -)   136  0.355  313   <-> 1
scv:A4G25_05995 malate dehydrogenase          K00024   312   569 ( 124)   136  0.344  308   <-> 3
blu:K645_2896 Malate dehydrogenase           K00024   316   568 (  -)   135  0.339  316   <-> 1
fsc:FSU_3185 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   313   568 ( 463)   135  0.329  307   <-> 2
fsu:Fisuc_2615 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   313   568 ( 463)   135  0.329  307   <-> 2
pms:KNP414_01283 Mdh                  K00024   313   568 ( 118)   135  0.355  313   <-> 3
pvo:PVOR_26458 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   313   568 ( 106)   135  0.345  307   <-> 3
sphp:LH20_16175 malate dehydrogenase          K00024   320   568 (  -)   135  0.352  321   <-> 1
ava:Ava_1273 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   324   567 (  -)   135  0.364  313   <-> 1
csy:CENSYa_1575 malate/L-lactate dehydrogenase     K00024   302   567 (  -)   135  0.334  305   <-> 1
pmq:PM3016_1603 Mdh                   K00024   313   567 ( 118)   135  0.355  313   <-> 3
pmw:B2K_08155 malate dehydrogenase           K00024   313   567 ( 117)   135  0.355  313   <-> 3
rca:Rcas_0283 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   309   567 (  -)   135  0.366  306   <-> 1
tsi:TSIB_1633 Malate dehydrogenase           K00024   309   567 (  -)   135  0.354  316   <-> 1
ama:AM564 malate dehydrogenase             K00024   317   566 (  -)   135  0.316  316   <-> 1
don:BSK21_11450 malate dehydrogenase          K00024   320   566 (  -)   135  0.361  321   <-> 1
fpl:Ferp_2001 L-lactate dehydrogenase          K00024   295   566 (  -)   135  0.343  315   <-> 1
gym:GYMC10_4926 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   313   566 ( 112)   135  0.347  308   <-> 3
kur:ASO14_891 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   312   566 ( 178)   135  0.335  313   <-> 2
ots:OTBS_1845 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   318   566 (  -)   135  0.325  311   <-> 1
paeh:H70357_11235 malate dehydrogenase         K00024   313   566 (  96)   135  0.349  307   <-> 4
pbor:BSF38_04535 L-lactate dehydrogenase        K00016   365   566 ( 309)   135  0.321  308   <-> 2
rph:RSA_02890 malate dehydrogenase           K00024   314   566 (  -)   135  0.351  319   <-> 1
rti:DC20_02625 malate dehydrogenase           K00024   312   566 (  -)   135  0.328  308   <-> 1
gei:GEI7407_3380 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   330   565 ( 132)   135  0.341  308   <-> 2
lbo:LBWT_10410 malate/lactate dehydrogenase       K00024   322   565 ( 462)   135  0.349  301   <-> 2
rpg:MA5_03190 malate dehydrogenase           K00024   314   565 (  -)   135  0.351  319   <-> 1
rpl:H375_2330 Malate dehydrogenase           K00024   314   565 (  -)   135  0.351  319   <-> 1
rpo:MA1_01830 malate dehydrogenase           K00024   314   565 (  -)   135  0.351  319   <-> 1
rpq:rpr22_CDS368 Malate dehydrogenase          K00024   314   565 (  -)   135  0.351  319   <-> 1
rpr:RP376 malate dehydrogenase             K00024   314   565 (  -)   135  0.351  319   <-> 1
rps:M9Y_01835 malate dehydrogenase           K00024   314   565 (  -)   135  0.351  319   <-> 1
rpv:MA7_01825 malate dehydrogenase           K00024   314   565 (  -)   135  0.351  319   <-> 1
rpw:M9W_01830 malate dehydrogenase           K00024   314   565 (  -)   135  0.351  319   <-> 1
rpz:MA3_01850 malate dehydrogenase           K00024   314   565 (  -)   135  0.351  319   <-> 1
bts:Btus_2428 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   314   564 (  -)   134  0.377  305   <-> 1
cdiv:CPM_0403 malate dehydrogenase           K00024   322   564 (  -)   134  0.327  321   <-> 1
gma:AciX8_1289 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   309   564 (  -)   134  0.347  314   <-> 1
pko:PKOR_02215 malate dehydrogenase           K00024   313   564 (  -)   134  0.328  314   <-> 1
plv:ERIC2_c34230 malate dehydrogenase Mdh        K00024   313   564 (  48)   134  0.348  310   <-> 2
pyg:AWM70_03475 malate dehydrogenase          K00024   314   564 (  81)   134  0.339  307   <-> 3
ssch:LH95_09770 malate dehydrogenase          K00024   317   564 (  77)   134  0.339  307   <-> 4
sscz:RN70_10535 malate dehydrogenase          K00024   317   564 (  77)   134  0.339  307   <-> 4
tad:TRIADDRAFT_34967 hypothetical protein             316   564 ( 358)   134  0.346  306   <-> 2
tco:Theco_2612 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   313   564 (  -)   134  0.354  308   <-> 1
asx:CDL62_03995 malate dehydrogenase          K00024   309   563 (  -)   134  0.342  307   <-> 1
mfu:LILAB_25675 malate dehydrogenase          K00024   314   563 (  -)   134  0.339  316   <-> 1
acp:A2cp1_2322 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   562 (  82)   134  0.349  307   <-> 2
ank:AnaeK_2234 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   562 (  76)   134  0.349  307   <-> 2
blp:BPAA_023 malate dehydrogenase            K00024   312   562 (  -)   134  0.331  308   <-> 1
paej:H70737_09205 malate dehydrogenase         K00024   313   562 (  70)   134  0.355  310   <-> 5
rak:A1C_02825 malate dehydrogenase           K00024   314   562 (  -)   134  0.338  317   <-> 1
rrs:RoseRS_0253 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   309   562 (  -)   134  0.366  306   <-> 1
hhy:Halhy_0859 Malate dehydrogenase           K00024   310   561 (  -)   134  0.333  306   <-> 1
hyg:AUC43_19515 malate dehydrogenase          K00024   312   561 ( 458)   134  0.325  314   <-> 2
kyr:CVV65_12105 malate dehydrogenase          K00024   315   561 (  49)   134  0.373  306   <-> 2
rbe:RBE_0644 Malate dehydrogenase            K00024   314   561 (  -)   134  0.344  320   <-> 1
rhe:Rh054_02960 malate dehydrogenase          K00024   314   561 (  -)   134  0.348  319   <-> 1
ade:Adeh_1626 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   312   560 (  74)   133  0.345  307   <-> 2
mmas:MYMAC_003480 malate dehydrogenase         K00024   314   560 (  -)   133  0.339  316   <-> 1
paen:P40081_11425 malate dehydrogenase         K00024   313   560 (  69)   133  0.335  313   <-> 3
pbd:PBOR_11665 malate dehydrogenase           K00024   313   560 (  69)   133  0.335  313   <-> 3
pcx:LPB68_17890 malate dehydrogenase          K00024   313   560 (  62)   133  0.352  307   <-> 3
rfe:RF_0590 Malate dehydrogenase            K00024   314   560 (  -)   133  0.330  318   <-> 1
ster:AOA14_10225 malate dehydrogenase          K00024   320   560 (  -)   133  0.341  320   <-> 1
synp:Syn7502_00257 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   321   560 (  -)   133  0.324  315   <-> 1
amf:AMF_421 malate dehydrogenase            K00024   317   559 (  -)   133  0.313  316   <-> 1
arp:NIES39_M01090 malate dehydrogenase         K00024   323   559 (  -)   133  0.347  308   <-> 1
flu:CHH17_06380 malate dehydrogenase          K00024   312   559 (  -)   133  0.327  309   <-> 1
gba:J421_3301 Malate dehydrogenase           K00024   309   559 ( 199)   133  0.316  307   <-> 2
hyp:A0257_02130 malate dehydrogenase          K00024   312   559 (  -)   133  0.312  314   <-> 1
hyz:AXW84_04845 malate dehydrogenase          K00024   313   559 ( 450)   133  0.316  313   <-> 2
mpro:BJP34_06010 malate dehydrogenase          K00024   323   559 (  -)   133  0.338  317   <-> 1
ott:OTT_1326 malate dehydrogenase            K00024   318   559 (  -)   133  0.318  311   <-> 1
raf:RAF_ORF0481 Malate dehydrogenase          K00024   314   559 (  -)   133  0.345  319   <-> 1
tac:Ta0952 probable malate dehydrogenase        K00024   325   559 (  -)   133  0.331  320   <-> 1
thal:A1OE_1464 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   318   559 (  -)   133  0.347  311   <-> 1
camu:CA2015_2326 Malate dehydrogenase          K00024   312   558 (  -)   133  0.329  316   <-> 1
fac:FACI_IFERC01G1744 hypothetical protein       K00024   322   558 (  -)   133  0.342  313   <-> 1
hhg:XM38_008870 Malate dehydrogenase          K00024   321   558 ( 258)   133  0.337  309   <-> 2
pri:PRIO_2348 Malate dehydrogenase           K00024   313   558 (  77)   133  0.349  307   <-> 4
rau:MC5_05255 malate dehydrogenase           K00024   314   558 (  -)   133  0.345  319   <-> 1
rbar:AWN76_004160 malate dehydrogenase         K00024   311   558 ( 116)   133  0.325  317   <-> 2
amp:U128_02185 malate dehydrogenase           K00024   317   557 (  -)   133  0.310  316   <-> 1
cmr:Cycma_2394 Malate dehydrogenase           K00024   312   557 (  -)   133  0.326  316   <-> 1
fbt:D770_25405 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   311   557 ( 139)   133  0.325  302   <-> 2
paeq:R50912_10970 malate dehydrogenase         K00024   313   557 (  62)   133  0.332  313   <-> 3
rab:AL573_03215 malate dehydrogenase          K00024   314   557 (  -)   133  0.345  319   <-> 1
ram:MCE_03470 malate dehydrogenase           K00024   314   557 (  -)   133  0.345  319   <-> 1
tur:AT726_10575 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   557 (  37)   133  0.331  308   <-> 2
bbl:BLBBGE_617 malate dehydrogenase           K00024   308   556 (  -)   133  0.324  315   <-> 1
cth:Cthe_1053 L-lactate dehydrogenase          K00016   317   556 ( 132)   133  0.341  317   <-> 2
ctx:Clo1313_1160 L-lactate dehydrogenase        K00016   317   556 ( 132)   133  0.341  317   <-> 2
fgl:EM308_08770 malate dehydrogenase          K00024   311   556 (  -)   133  0.311  318   <-> 1
len:LEP3755_26010 malate dehydrogenase         K00024   320   556 (  -)   133  0.349  301   <-> 1
mym:A176_003373 Malate dehydrogenase          K00024   314   556 (  -)   133  0.335  316   <-> 1
nmr:Nmar_0338 Lactate/malate dehydrogenase       K00024   304   556 ( 119)   133  0.305  311   <-> 2
npu:Npun_R3934 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   327   556 ( 153)   133  0.352  307   <-> 2
rco:RC0520 malate dehydrogenase             K00024   314   556 (  -)   133  0.345  319   <-> 1
rmo:MCI_06790 malate dehydrogenase           K00024   314   556 (  -)   133  0.345  319   <-> 1
rpn:H374_6970 Malate dehydrogenase           K00024   314   556 (  -)   133  0.348  319   <-> 1
dku:Desku_1368 Malate dehydrogenase           K00024   310   555 ( 132)   132  0.350  311   <-> 2
mfn:Ga0123462_0964 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   326   555 (  -)   132  0.323  319   <-> 1
mmh:Mmah_1107 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   307   555 (  -)   132  0.373  303   <-> 1
mmr:Mmar10_2829 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   320   555 (  -)   132  0.334  320   <-> 1
paea:R70723_10595 malate dehydrogenase         K00024   313   555 (  76)   132  0.341  314   <-> 4
paef:R50345_09640 malate dehydrogenase         K00024   313   555 (  64)   132  0.352  310   <-> 5
pdh:B9T62_05545 malate dehydrogenase          K00024   313   555 (  59)   132  0.351  308   <-> 4
rpk:RPR_05955 malate dehydrogenase           K00024   321   555 (  -)   132  0.345  319   <-> 1
rsv:Rsl_608 Malate dehydrogenase            K00024   314   555 (  -)   132  0.345  319   <-> 1
rsw:MC3_02965 malate dehydrogenase           K00024   314   555 (  -)   132  0.345  319   <-> 1
top:TOPB45_0217 Malate dehydrogenase          K00024   308   555 (  -)   132  0.349  318   <-> 1
daa:AKL17_3634 malate dehydrogenase           K00024   320   554 ( 127)   132  0.352  321   <-> 2
nid:NPIRD3C_0742 Malate dehydrogenase          K00024   304   554 (  67)   132  0.317  312   <-> 2
sal:Sala_2230 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   320   554 (  -)   132  0.338  320   <-> 1
syp:SYNPCC7002_A2093 malate dehydrogenase, NAD-dependen K00024   323   554 (  -)   132  0.343  303   <-> 1
tye:THEYE_A1587 malate dehydrogenase          K00024   312   554 (  0)   132  0.356  315   <-> 2
bbd:Belba_0394 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   312   553 (  -)   132  0.323  316   <-> 1
dap:Dacet_2346 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   326   553 (  -)   132  0.330  324   <-> 1
kst:KSMBR1_3373 strongly similar to malate dehydrogenas K00024   313   553 (  -)   132  0.320  316   <-> 1
llc:LACR_0421 malate dehydrogenase (NAD)        K00016   314   553 ( 111)   132  0.340  318   <-> 4
lls:lilo_0339 L-lactate dehydrogenase          K00016   314   553 ( 111)   132  0.345  316   <-> 4
nbv:T478_0268 putative malate dehydrogenase, NAD-depend K00024   304   553 (  -)   132  0.333  312   <-> 1
nkr:NKOR_01540 malate dehydrogenase           K00024   304   553 (  86)   132  0.311  312   <-> 2
pgm:PGRAT_10825 malate dehydrogenase          K00024   313   553 (  68)   132  0.342  307   <-> 4
rud:TH61_01850 malate dehydrogenase           K00024   312   553 ( 448)   132  0.321  308   <-> 2
smag:AN936_01325 malate dehydrogenase          K00024   320   553 (  -)   132  0.343  321   <-> 1
wcl:WCLE_005380 malate dehydrogenase          K00024   316   553 (  -)   132  0.342  316   <-> 1
llk:LLKF_0427 L-lactate dehydrogenase          K00016   314   552 ( 110)   132  0.346  318   <-> 4
llx:NCDO2118_0435 L-lactate dehydrogenase 2       K00016   314   552 ( 110)   132  0.346  318   <-> 4
paee:R70331_10265 malate dehydrogenase         K00024   313   552 (  85)   132  0.338  314   <-> 4
rpp:MC1_02935 malate dehydrogenase           K00024   314   552 (  -)   132  0.345  319   <-> 1
abt:ABED_1228 malate dehydrogenase           K00024   314   551 (  -)   131  0.347  308   <-> 1
cbut:ATN24_17815 L-lactate dehydrogenase        K00016   314   551 (  48)   131  0.308  321   <-> 4
fai:FAD_0718 malate dehydrogenase            K00024   322   551 (  -)   131  0.337  312   <-> 1
nin:NADRNF5_1914 Malate dehydrogenase          K00024   304   551 ( 124)   131  0.304  312   <-> 2
nis:NIS_0835 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   318   551 (  -)   131  0.333  306   <-> 1
nos:Nos7107_0916 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   321   551 (  -)   131  0.350  314   <-> 1
rja:RJP_0405 malate dehydrogenase            K00024   314   551 (  -)   131  0.345  319   <-> 1
rre:MCC_03470 malate dehydrogenase           K00024   314   551 (  -)   131  0.344  320   <-> 1
sphk:SKP52_03330 Malate dehydrogenase          K00024   320   551 (  -)   131  0.340  321   <-> 1
tmar:MARIT_0889 Malate dehydrogenase          K00024   310   551 (  -)   131  0.346  309   <-> 1
ddl:Desdi_0506 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   317   550 (  -)   131  0.342  307   <-> 1
dhd:Dhaf_1799 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   550 (  -)   131  0.318  308   <-> 1
dsy:DSY3584 hypothetical protein            K00024   320   550 (  -)   131  0.318  308   <-> 1
isc:IscW_ISCW016026 NAD-dependent malate dehydrogenase,      330   550 ( 265)   131  0.342  319   <-> 2
lla:L0018 L-lactate dehydrogenase            K00016   314   550 ( 108)   131  0.346  318   <-> 3
lld:P620_02310 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   550 ( 108)   131  0.346  318   <-> 3
llj:LG36_0375 L-lactate dehydrogenase          K00016   314   550 ( 108)   131  0.346  318   <-> 4
llt:CVCAS_0359 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   550 ( 108)   131  0.346  318   <-> 3
nfl:COO91_04456 mdh, malate dehydrogenase        K00024   323   550 ( 119)   131  0.349  307   <-> 2
rmi:RMB_05435 malate dehydrogenase           K00024   314   550 (  -)   131  0.342  319   <-> 1
thw:BMG03_06655 malate dehydrogenase          K00024   320   550 ( 336)   131  0.348  322   <-> 2
hya:HY04AAS1_0605 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   332   549 (  -)   131  0.340  315   <-> 1
mrm:A7982_11513 Malate dehydrogenase          K00024   313   549 ( 199)   131  0.349  307   <-> 2
nct:NMSP_1364 Malate dehydrogenase           K00024   304   549 (  -)   131  0.330  312   <-> 1
ptc:phytr_1630 mdh malate dehydrogenase         K00024   311   549 (  -)   131  0.354  311   <-> 1
oni:Osc7112_4586 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   317   548 (  -)   131  0.337  315   <-> 1
rmc:RMONA_05880 Malate dehydrogenase          K00024   314   548 (  -)   131  0.342  319   <-> 1
smaz:LH19_01365 malate dehydrogenase          K00024   320   548 (  -)   131  0.338  320   <-> 1
sphm:G432_03965 malate dehydrogenase          K00024   320   548 (  -)   131  0.343  321   <-> 1
cho:Chro.70062 malate dehydrogenase                316   547 (  84)   131  0.329  319   <-> 2
cna:AB433_05925 malate dehydrogenase          K00024   320   547 (  -)   131  0.347  320   <-> 1
llw:kw2_0375 L-lactate dehydrogenase          K00016   314   547 ( 105)   131  0.336  318   <-> 4
magq:MGMAQ_3621 malate dehydrogenase          K00024   317   547 (  -)   131  0.333  312   <-> 1
mmn:midi_00923 malate/lactate dehydrogenase       K00024   317   547 (  -)   131  0.325  320   <-> 1
nar:Saro_1182 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   320   547 (  -)   131  0.364  321   <-> 1
ncn:BZZ01_32565 malate dehydrogenase          K00024   326   547 (  -)   131  0.342  307   <-> 1
noe:CLI64_18375 malate dehydrogenase          K00024   327   547 (  -)   131  0.351  313   <-> 1
nre:BES08_09050 malate dehydrogenase          K00024   320   547 (  -)   131  0.346  321   <-> 1
rms:RMA_0536 Malate dehydrogenase            K00024   320   547 (  -)   131  0.339  319   <-> 1
tcc:18606285 L-lactate dehydrogenase B         K00016   350   547 ( 269)   131  0.303  317   <-> 8
abl:A7H1H_1311 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   314   546 (  -)   130  0.347  308   <-> 1
cpi:Cpin_1656 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   312   546 (  -)   130  0.321  308   <-> 1
crb:17880878 L-lactate dehydrogenase B         K00016   353   546 ( 252)   130  0.327  306   <-> 10
evi:Echvi_2076 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   546 (  -)   130  0.313  316   <-> 1
let:O77CONTIG1_04010 Malate dehydrogenase        K00024   321   546 (  -)   130  0.333  306   <-> 1
mxa:MXAN_3538 malate dehydrogenase           K00024   314   546 (  -)   130  0.332  316   <-> 1
sphq:BWQ93_11265 malate dehydrogenase          K00024   320   546 (  -)   130  0.342  310   <-> 1
abu:Abu_1315 malate dehydrogenase            K00024   314   545 (  -)   130  0.347  308   <-> 1
ccx:COCOR_04502 malate dehydrogenase          K00024   313   545 (  -)   130  0.334  308   <-> 1
fcm:BIW12_11435 malate dehydrogenase          K00024   311   545 ( 435)   130  0.320  322   <-> 2
llm:llmg_0392 L-lactate dehydrogenase          K00016   314   545 ( 103)   130  0.333  318   <-> 4
lln:LLNZ_02045 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   545 ( 103)   130  0.333  318   <-> 4
nga:Ngar_c01960 malate dehydrogenase          K00024   305   545 (  -)   130  0.335  310   <-> 1
opr:Ocepr_1164 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   317   545 (  -)   130  0.348  319   <-> 1
rtb:RTB9991CWPP_01795 malate dehydrogenase       K00024   314   545 (  -)   130  0.339  319   <-> 1
rtt:RTTH1527_01785 malate dehydrogenase         K00024   314   545 (  -)   130  0.339  319   <-> 1
rty:RT0365 Malic dehydrogenase             K00024   314   545 (  -)   130  0.339  319   <-> 1
splk:AV944_16220 malate dehydrogenase          K00024   320   545 (  -)   130  0.349  321   <-> 1
ccro:CMC5_021150 malate dehydrogenase          K00024   313   544 (  -)   130  0.352  307   <-> 1
con:TQ29_02430 malate dehydrogenase           K00024   320   544 ( 169)   130  0.346  321   <-> 2
fis:FIS3754_09590 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   328   544 (  -)   130  0.343  306   <-> 1
nio:NITINOP_0980 Malate dehydrogenase          K00024   340   544 (  -)   130  0.334  317   <-> 1
nir:NSED_01625 malate dehydrogenase           K00024   304   544 ( 118)   130  0.311  312   <-> 2
barw:BWD162_014600 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   321   543 (  -)   130  0.329  319   <-> 1
cthi:THC_0946 malate dehydrogenase           K00024   307   543 (  -)   130  0.354  302   <-> 1
fmr:Fuma_03492 L-lactate dehydrogenase         K00016   309   543 (  86)   130  0.327  309   <-> 3
mro:MROS_2852 malate dehydrogenase           K00024   321   543 (  -)   130  0.340  315   <-> 1
msq:BKP64_01100 lactate dehydrogenase          K00016   303   543 (  -)   130  0.333  315   <-> 1
rbg:BG454_09555 malate dehydrogenase          K00024   320   543 (  -)   130  0.347  320   <-> 1
tje:TJEJU_3166 Malate dehydrogenase           K00024   308   543 (  -)   130  0.332  316   <-> 1
age:AA314_05041 Malate dehydrogenase          K00024   313   542 (  63)   129  0.328  314   <-> 2
aly:ARALYDRAFT_493149 lactate dehydrogenase       K00016   353   542 ( 253)   129  0.320  306   <-> 11
cni:Calni_0463 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   324   542 (  -)   129  0.331  323   <-> 1
cpv:cgd7_470 malate dehydrogenase                 328   542 (  81)   129  0.329  319   <-> 2
csat:104718618 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   353   542 (  0)   129  0.320  306   <-> 32
hmc:HYPMC_4529 malate dehydrogenase           K00024   323   542 (  -)   129  0.322  320   <-> 1
lep:Lepto7376_2148 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   323   542 ( 149)   129  0.331  317   <-> 2
llr:llh_2195 L-lactate dehydrogenase          K00016   314   542 ( 100)   129  0.336  318   <-> 4
psez:HME7025_01280 Malate dehydrogenase         K00024   311   542 (  -)   129  0.315  308   <-> 1
rpm:RSPPHO_02650 Malate dehydrogenase          K00024   368   542 (  -)   129  0.353  312   <-> 1
sap:Sulac_1333 Malate dehydrogenase           K00024   313   542 (  -)   129  0.330  309   <-> 1
say:TPY_3585 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   313   542 (  -)   129  0.330  309   <-> 1
ssan:NX02_16545 malate dehydrogenase          K00024   320   542 (  -)   129  0.347  320   <-> 1
alm:AO498_05730 malate dehydrogenase          K00024   311   541 (  -)   129  0.313  316   <-> 1
amx:AM2010_541 malate dehydrogenase           K00024   320   541 (  -)   129  0.330  321   <-> 1
apd:YYY_02995 malate dehydrogenase           K00024   323   541 ( 435)   129  0.322  317   <-> 2
aph:APH_0629 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   321   541 ( 435)   129  0.322  317   <-> 2
apha:WSQ_02985 malate dehydrogenase           K00024   323   541 ( 435)   129  0.322  317   <-> 2
apy:YYU_02990 malate dehydrogenase           K00024   323   541 ( 435)   129  0.322  317   <-> 2
calh:IJ00_19110 malate dehydrogenase          K00024   329   541 (  -)   129  0.337  306   <-> 1
eth:CK496_06465 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   541 (  60)   129  0.336  304   <-> 2
hjo:AY555_04755 malate dehydrogenase          K00024   319   541 ( 138)   129  0.335  313   <-> 2
kvl:KVU_2458 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   320   541 (  -)   129  0.349  321   <-> 1
kvu:EIO_0118 malate dehydrogenase            K00024   320   541 (  -)   129  0.349  321   <-> 1
nam:NAMH_1234 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   316   541 (  -)   129  0.341  308   <-> 1
nop:Nos7524_4278 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   327   541 (  -)   129  0.348  313   <-> 1
rhm:B5V46_04460 malate dehydrogenase          K00024   320   541 ( 176)   129  0.342  322   <-> 3
samy:DB32_003679 Malate dehydrogenase          K00024   312   541 ( 116)   129  0.341  308   <-> 2
slz:B5P37_07880 malate dehydrogenase          K00024   314   541 (  71)   129  0.324  318   <-> 3
cmag:CBW24_13090 malate dehydrogenase          K00024   320   540 (  -)   129  0.348  322   <-> 1
fjo:Fjoh_2255 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   311   540 (  -)   129  0.304  322   <-> 1
mch:Mchl_1925 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   540 (  -)   129  0.345  319   <-> 1
mea:Mex_1p1537 malate dehydrogenase           K00024   320   540 (  -)   129  0.345  319   <-> 1
mex:Mext_1643 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   540 (  -)   129  0.345  319   <-> 1
mza:B2G69_15875 malate dehydrogenase          K00024   320   540 (  -)   129  0.342  319   <-> 1
pns:A9D12_13695 malate dehydrogenase          K00024   320   540 (  -)   129  0.336  321   <-> 1
stax:MC45_03530 malate dehydrogenase          K00024   320   540 (  -)   129  0.332  322   <-> 1
acn:ACIS_00745 malate dehydrogenase           K00024   457   539 (  -)   129  0.326  310   <-> 1
baro:B11Cv2_012920 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   320   539 (  -)   129  0.331  320   <-> 1
ceh:CEW89_10115 malate dehydrogenase          K00024   320   539 ( 149)   129  0.343  321   <-> 2
cman:A9D14_04230 malate dehydrogenase          K00024   320   539 (  -)   129  0.344  320   <-> 1
ngl:RG1141_CH36110 Malate dehydrogenase         K00024   320   539 (  -)   129  0.332  319   <-> 1
rcm:A1E_03540 malate dehydrogenase           K00024   314   539 (  -)   129  0.350  320   <-> 1
ahu:A6A40_00810 malate dehydrogenase          K00024   322   538 ( 148)   128  0.323  310   <-> 2
apb:SAR116_1831 Malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   315   538 (  -)   128  0.329  310   <-> 1
ath:AT4G17260 Lactate/malate dehydrogenase family prote K00016   353   538 ( 245)   128  0.324  306   <-> 10
cid:P73_3870 malate dehydrogenase            K00024   320   538 ( 188)   128  0.335  322   <-> 2
efau:EFAU085_01402 L-lactate dehydrogenase       K00016   314   538 (  81)   128  0.342  304   <-> 2
efc:EFAU004_00945 L-lactate dehydrogenase        K00016   314   538 (  81)   128  0.342  304   <-> 2
efm:M7W_1881 L-lactate dehydrogenase          K00016   314   538 (  81)   128  0.342  304   <-> 2
eft:M395_08375 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   538 (  81)   128  0.342  304   <-> 2
efu:HMPREF0351_11377 L-lactate dehydrogenase      K00016   314   538 (  81)   128  0.342  304   <-> 2
mcha:111021951 L-lactate dehydrogenase A        K00016   350   538 ( 263)   128  0.300  310   <-> 6
mmed:Mame_02091 Malate dehydrogenase          K00024   320   538 (  -)   128  0.329  319   <-> 1
mpw:MPR_1249 malate dehydrogenase            K00024   309   538 (  -)   128  0.315  314   <-> 1
nvn:NVIE_013940 malate dehydrogenase          K00024   304   538 (  -)   128  0.316  307   <-> 1
pseu:Pse7367_0256 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   322   538 (  91)   128  0.330  306   <-> 2
sphd:HY78_20070 malate dehydrogenase          K00024   320   538 (  -)   128  0.343  321   <-> 1
swi:Swit_1300 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   320   538 (  -)   128  0.343  321   <-> 1
thas:C6Y53_10225 malate dehydrogenase          K00024   320   538 (  -)   128  0.353  323   <-> 1
ado:A6F68_01317 Malate dehydrogenase          K00024   320   537 (  -)   128  0.358  310   <-> 1
agr:AGROH133_08855 malate dehydrogenase         K00024   320   537 (  -)   128  0.338  314   <-> 1
atf:Ach5_25240 malate dehydrogenase           K00024   320   537 (  -)   128  0.338  314   <-> 1
chel:AL346_08860 malate dehydrogenase          K00024   321   537 (  -)   128  0.352  321   <-> 1
dal:Dalk_0818 Malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   309   537 ( 437)   128  0.344  305   <-> 3
fli:Fleli_1366 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   313   537 (  -)   128  0.309  314   <-> 1
gah:GAH_00039 Malate/lactate dehydrogenase       K00024   295   537 (  -)   128  0.344  317   <-> 1
leg:ABH19_07990 malate dehydrogenase          K00024   320   537 (  -)   128  0.304  316   <-> 1
lfi:LFML04_1134 malate/lactate dehydrogenase      K00024   320   537 (  -)   128  0.304  316   <-> 1
lfp:Y981_05230 malate dehydrogenase           K00024   320   537 (  -)   128  0.304  316   <-> 1
mrs:Murru_0501 Malate dehydrogenase           K00024   308   537 (  -)   128  0.333  309   <-> 1
nev:NTE_02800 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   304   537 (  -)   128  0.313  307   <-> 1
npn:JI59_15555 malate dehydrogenase           K00024   320   537 (  -)   128  0.341  320   <-> 1
npp:PP1Y_AT17313 malate dehydrogenase          K00024   320   537 (  -)   128  0.341  320   <-> 1
porl:BG023_112265 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   320   537 (  -)   128  0.332  322   <-> 1
rrf:F11_06265 malate dehydrogenase           K00024   318   537 (  -)   128  0.331  311   <-> 1
rru:Rru_A1210 malate dehydrogenase           K00024   318   537 (  -)   128  0.331  311   <-> 1
smon:AWR27_24675 malate dehydrogenase          K00024   311   537 (  -)   128  0.335  313   <-> 1
afg:AFULGI_00009390 Malate/lactate dehydrogenase    K00024   294   536 (  -)   128  0.346  315   <-> 1
afu:AF_0855 L-malate dehydrogenase, NAD+-dependent (mdh K00024   294   536 (  -)   128  0.346  315   <-> 1
blas:BSY18_1626 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   536 (  -)   128  0.334  323   <-> 1
dto:TOL2_C28250 Mdh: malate dehydrogenase        K00024   319   536 (  31)   128  0.335  316   <-> 2
eus:EUTSA_v10025435mg hypothetical protein       K00016   386   536 (  5)   128  0.317  306   <-> 9
fjg:BB050_00387 Malate dehydrogenase          K00024   311   536 (  -)   128  0.301  322   <-> 1
mai:MICA_643 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   316   536 (  -)   128  0.325  317   <-> 1
man:A11S_560 Malate dehydrogenase            K00024   316   536 (  -)   128  0.325  317   <-> 1
nta:107806030 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   350   536 (  19)   128  0.310  306   <-> 27
rsh:Rsph17029_2628 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   320   536 (  -)   128  0.335  322   <-> 1
rsk:RSKD131_2360 Malate dehydrogenase          K00024   320   536 (  -)   128  0.335  322   <-> 1
rsp:RSP_0968 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   320   536 (  -)   128  0.335  322   <-> 1
sot:102604318 L-lactate dehydrogenase B         K00016   350   536 (  13)   128  0.317  306   <-> 13
ssy:SLG_00710 malate dehydrogenase           K00024   320   536 (  -)   128  0.347  311   <-> 1
ast:Asulf_00195 Malate/lactate dehydrogenase      K00024   295   535 (  -)   128  0.338  314   <-> 1
egr:104441897 L-lactate dehydrogenase A         K00016   351   535 (  14)   128  0.301  306   <-> 11
ery:CP97_07310 malate dehydrogenase           K00024   320   535 (  -)   128  0.336  321   <-> 1
gac:GACE_0262 Malate dehydrogenase           K00024   295   535 (  -)   128  0.353  317   <-> 1
kol:Kole_0912 L-lactate dehydrogenase          K00016   323   535 (  -)   128  0.323  322   <-> 1
ndo:DDD_0422 malate dehydrogenase            K00024   306   535 (  -)   128  0.327  309   <-> 1
pami:JCM7686_2576 malate dehydrogenase         K00024   320   535 (  -)   128  0.340  321   <-> 1
six:BSY16_3422 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   535 (  -)   128  0.338  314   <-> 1
snj:A7E77_14565 malate dehydrogenase          K00024   320   535 (  -)   128  0.345  322   <-> 1
asl:Aeqsu_0584 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   308   534 (  -)   128  0.320  316   <-> 1
bara:BA1379B_012230 malate dehydrogenase (NAD)     K00024   320   534 (  -)   128  0.328  320   <-> 1
barr:Bra60_013350 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   320   534 (  -)   128  0.328  320   <-> 1
ccm:Ccan_13970 Malate dehydrogenase           K00024   310   534 (  -)   128  0.302  318   <-> 1
chu:CHU_3020 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   312   534 (  -)   128  0.309  317   <-> 1
ecas:ECBG_00130 L-lactate dehydrogenase 2        K00016   319   534 (  66)   128  0.324  318   <-> 2
gbe:GbCGDNIH1_2071 Malate dehydrogenase         K00024   324   534 (  -)   128  0.331  311   <-> 1
gbh:GbCGDNIH2_2071 Malate dehydrogenase         K00024   324   534 (  -)   128  0.331  311   <-> 1
rlb:RLEG3_30935 malate dehydrogenase          K00024   320   534 (  -)   128  0.347  314   <-> 1
rle:RL4439 putative malate dehydrogenase        K00024   320   534 (  -)   128  0.347  314   <-> 1
rlg:Rleg_3974 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   534 (  -)   128  0.347  314   <-> 1
rlt:Rleg2_3685 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   534 (  -)   128  0.347  314   <-> 1
rlu:RLEG12_29865 malate dehydrogenase          K00024   321   534 (  -)   128  0.347  314   <-> 1
scn:Solca_0487 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   534 (  -)   128  0.330  309   <-> 1
slw:BRW62_08380 malate dehydrogenase          K00024   311   534 (  -)   128  0.308  315   <-> 1
spkc:KC8_17990 malate dehydrogenase           K00024   321   534 (  -)   128  0.342  322   <-> 1
wij:BWZ20_12505 malate dehydrogenase          K00024   308   534 (  -)   128  0.337  309   <-> 1
ara:Arad_4338 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   533 (  -)   127  0.350  314   <-> 1
ccr:CC_3655 malate dehydrogenase            K00024   320   533 (  -)   127  0.333  321   <-> 1
ccs:CCNA_03770 malate dehydrogenase           K00024   320   533 (  -)   127  0.333  321   <-> 1
cmb:CSW64_19915 malate dehydrogenase          K00024   320   533 (  -)   127  0.338  320   <-> 1
col:AM608_00930 malate dehydrogenase          K00024   310   533 (  -)   127  0.311  318   <-> 1
lli:uc509_0395 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   533 (  92)   127  0.333  318   <-> 4
mad:HP15_2710 L-lactate/malate dehydrogenase      K00016   307   533 (  -)   127  0.334  308   <-> 1
pht:BLM14_19195 malate dehydrogenase          K00024   320   533 (  -)   127  0.340  315   <-> 1
spen:107027989 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   350   533 (  2)   127  0.320  306   <-> 12
syne:Syn6312_0208 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   314   533 (  -)   127  0.337  303   <-> 1
aep:AMC99_01505 Malate dehydrogenase          K00024   320   532 (  -)   127  0.340  321   <-> 1
bna:106381484 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   350   532 (  0)   127  0.324  306   <-> 29
boe:106297833 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   350   532 (  4)   127  0.324  306   <-> 14
emr:EMUR_02160 malate dehydrogenase           K00024   313   532 ( 422)   127  0.329  316   <-> 2
fco:FCOL_06830 malate dehydrogenase           K00024   310   532 (  -)   127  0.333  309   <-> 1
jre:109013131 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   378   532 (  5)   127  0.314  306   <-> 16
mdi:METDI2311 malate dehydrogenase           K00024   320   532 (  -)   127  0.342  319   <-> 1
mrd:Mrad2831_0919 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   320   532 (  -)   127  0.323  322   <-> 1
myr:MYRA21_2480 Malate/lactate dehydrogenase      K00024   309   532 (  -)   127  0.312  314   <-> 1
phd:102322782 L-lactate dehydrogenase-like             320   532 (  2)   127  0.334  314   <-> 12
rae:G148_0992 Malate/lactate dehydrogenase       K00024   308   532 (  -)   127  0.320  309   <-> 1
rai:RA0C_0863 malate dehydrogenase (nad)        K00024   308   532 (  -)   127  0.320  309   <-> 1
ran:Riean_0627 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   308   532 (  -)   127  0.320  309   <-> 1
rar:RIA_1625 Malate/lactate dehydrogenase        K00024   308   532 (  -)   127  0.320  309   <-> 1
rcc:RCA_03215 malate dehydrogenase           K00024   314   532 (  -)   127  0.340  318   <-> 1
rmm:ROSMUCSMR3_02508 malate dehydrogenase        K00024   320   532 (  -)   127  0.327  321   <-> 1
rtr:RTCIAT899_CH16845 malate dehydrogenase, NAD-depende K00024   320   532 (  -)   127  0.348  319   <-> 1
taf:THA_1478 L-lactate dehydrogenase          K00016   303   532 (  -)   127  0.350  317   <-> 1
agc:BSY240_3116 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   531 ( 153)   127  0.338  314   <-> 2
atu:Atu2639 putative malate dehydrogenase        K00024   320   531 (  -)   127  0.334  314   <-> 1
ave:Arcve_1885 Malate dehydrogenase           K00024   291   531 (  -)   127  0.334  314   <-> 1
cak:Caul_5004 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   531 (  -)   127  0.333  321   <-> 1
caq:IM40_07240 malate dehydrogenase           K00024   314   531 (  -)   127  0.322  317   <-> 1
ccl:Clocl_1449 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   531 (  87)   127  0.334  317   <-> 2
dori:FH5T_10725 malate dehydrogenase          K00024   306   531 (  -)   127  0.332  304   <-> 1
gem:GM21_1325 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   317   531 ( 416)   127  0.345  316   <-> 2
mcl:MCCL_1360 malate dehydrogenase homolog       K00024   309   531 (  63)   127  0.312  308   <-> 3
paro:CUV01_17730 malate dehydrogenase          K00024   320   531 (  -)   127  0.346  321   <-> 1
rei:IE4771_CH04217 malate dehydrogenase         K00024   320   531 (  -)   127  0.347  314   <-> 1
rht:NT26_3492 malate dehydrogenase           K00024   320   531 (  -)   127  0.341  314   <-> 1
slh:YH65_08290 malate dehydrogenase           K00024   320   531 (  69)   127  0.346  309   <-> 2
sly:101263923 L-lactate dehydrogenase          K00016   347   531 (  4)   127  0.313  310   <-> 12
ten:LPB136_07150 malate dehydrogenase          K00024   308   531 (  -)   127  0.326  316   <-> 1
brp:103860904 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   350   530 (  1)   127  0.310  306   <-> 12
eaa:I862_00315 malate/lactate dehydrogenase       K00024   318   530 (  -)   127  0.305  321   <-> 1
ech:ECH_0641 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   313   530 ( 428)   127  0.341  305   <-> 2
echa:ECHHL_0565 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   313   530 ( 428)   127  0.341  305   <-> 2
echj:ECHJAX_0492 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   313   530 ( 428)   127  0.341  305   <-> 2
echl:ECHLIB_0493 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   313   530 ( 428)   127  0.341  305   <-> 2
echp:ECHWP_0562 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   313   530 ( 428)   127  0.341  305   <-> 2
echs:ECHOSC_0574 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   313   530 ( 428)   127  0.341  305   <-> 2
echv:ECHSTV_0481 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   313   530 ( 428)   127  0.341  305   <-> 2
echw:ECHWAK_0486 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   313   530 ( 428)   127  0.341  305   <-> 2
efk:P856_777 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   318   530 (  -)   127  0.331  311   <-> 1
ehh:EHF_0570 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   313   530 ( 411)   127  0.329  316   <-> 3
fin:KQS_07850 Malate dehydrogenase           K00024   311   530 ( 427)   127  0.304  322   <-> 3
gra:105770522 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   350   530 (  7)   127  0.300  310   <-> 16
kro:BVG79_00132 malate dehydrogenase          K00024   320   530 (  -)   127  0.339  322   <-> 1
meta:Y590_07735 malate dehydrogenase          K00024   320   530 (  -)   127  0.337  312   <-> 1
ngg:RG540_CH36730 Malate dehydrogenase         K00024   320   530 (  -)   127  0.334  314   <-> 1
nsy:104226473 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   350   530 (  14)   127  0.314  306   <-> 12
paru:CYR75_02965 malate dehydrogenase          K00024   320   530 (  -)   127  0.344  320   <-> 1
phz:CHX26_12485 malate dehydrogenase          K00024   320   530 (  -)   127  0.336  321   <-> 1
plh:VT85_11380 L-lactate dehydrogenase         K00016   350   530 ( 284)   127  0.308  308   <-> 2
pye:A6J80_13285 malate dehydrogenase          K00024   320   530 (  -)   127  0.340  321   <-> 1
rbt:NOVO_04595 Malate dehydrogenase           K00024   315   530 ( 204)   127  0.321  318   <-> 2
shyd:CJD35_01610 malate dehydrogenase          K00024   320   530 (  -)   127  0.346  321   <-> 1
sur:STAUR_4051 Malate dehydrogenase           K00024   314   530 (  69)   127  0.326  319   <-> 2
sya:A6768_02450 malate dehydrogenase          K00024   320   530 ( 148)   127  0.346  321   <-> 2
apc:HIMB59_00002650 malate dehydrogenase (NAD)     K00024   315   529 (  -)   126  0.342  319   <-> 1
coc:Coch_1689 Lactate/malate dehydrogenase       K00024   310   529 (  -)   126  0.308  318   <-> 1
ehr:EHR_11930 L-lactate dehydrogenase          K00016   314   529 (  74)   126  0.333  309   <-> 2
gfl:GRFL_0715 Malate dehydrogenase           K00024   308   529 (  -)   126  0.330  309   <-> 1
lio:JL53_01440 lactate dehydrogenase          K00016   313   529 (  42)   126  0.333  306   <-> 4
liv:LIV_0180 Putative L-lactate dehydrogenase      K00016   313   529 (  55)   126  0.333  306   <-> 4
lmd:METH_03295 malate dehydrogenase           K00024   320   529 (  -)   126  0.336  321   <-> 1
lvs:LOKVESSMR4R_02806 malate dehydrogenase       K00024   320   529 (  -)   126  0.349  321   <-> 1
mod:AS202_12340 malate dehydrogenase          K00024   309   529 (  -)   126  0.312  314   <-> 1
myz:BK054_11895 malate dehydrogenase          K00024   309   529 (  -)   126  0.312  314   <-> 1
nto:104094615 L-lactate dehydrogenase B-like isoform X1 K00016   350   529 (  0)   126  0.310  306   <-> 13
ppn:Palpr_2611 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   313   529 (  -)   126  0.322  307   <-> 1
ptp:RCA23_c14010 malate dehydrogenase Mdh        K00024   343   529 (  -)   126  0.332  322   <-> 1
rep:IE4803_CH04275 malate dehydrogenase         K00024   320   529 (  -)   126  0.347  314   <-> 1
rhn:AMJ98_CH04120 malate dehydrogenase         K00024   320   529 (  -)   126  0.347  314   <-> 1
rhx:AMK02_CH04018 malate dehydrogenase         K00024   320   529 (  -)   126  0.347  314   <-> 1
rli:RLO149_c030910 malate dehydrogenase Mdh       K00024   320   529 (  -)   126  0.346  321   <-> 1
rsq:Rsph17025_0080 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   320   529 (  -)   126  0.345  322   <-> 1
avi:Avi_4129 malate dehydrogenase            K00024   320   528 ( 137)   126  0.331  314   <-> 2
deq:XM25_17310 Malate dehydrogenase           K00024   320   528 (  -)   126  0.340  321   <-> 1
dtn:DTL3_0053 L-lactate dehydrogenase          K00016   305   528 (  -)   126  0.314  318   <-> 1
dzi:111290053 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   416   528 (  4)   126  0.300  310   <-> 14
ead:OV14_0624 malate dehydrogenase           K00024   321   528 (  -)   126  0.344  314   <-> 1
gbc:GbCGDNIH3_2071 Malate dehydrogenase         K00024   324   528 (  -)   126  0.328  311   <-> 1
gbs:GbCGDNIH4_2071 Malate dehydrogenase         K00024   324   528 (  -)   126  0.328  311   <-> 1
gob:Gobs_4414 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   317   528 (  -)   126  0.304  319   <-> 1
hoe:IMCC20628_04397 malate dehydrogenase (NAD)     K00024   320   528 (  89)   126  0.338  314   <-> 2
lmx:LMOSLCC2372_0211 L-lactate dehydrogenase      K00016   313   528 (  41)   126  0.333  306   <-> 4
mtt:Ftrac_0965 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   306   528 ( 427)   126  0.320  309   <-> 2
pcon:B0A89_09540 malate dehydrogenase          K00024   320   528 (  -)   126  0.339  322   <-> 1
rec:RHECIAT_CH0004174 malate dehydrogenase protein   K00024   320   528 (  -)   126  0.347  314   <-> 1
rel:REMIM1_CH03984 malate dehydrogenase         K00024   320   528 (  -)   126  0.347  314   <-> 1
ret:RHE_CH03891 malate dehydrogenase protein      K00024   320   528 (  -)   126  0.347  314   <-> 1
rpha:AMC79_CH04107 malate dehydrogenase         K00024   320   528 (  -)   126  0.347  314   <-> 1
spse:SULPSESMR1_00391 malate dehydrogenase       K00024   320   528 (  -)   126  0.341  323   <-> 1
tcm:HL41_05185 malate dehydrogenase           K00024   309   528 ( 428)   126  0.342  313   <-> 2
tkm:TK90_2377 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   307   528 (  -)   126  0.319  317   <-> 1
cfus:CYFUS_004557 malate dehydrogenase         K00024   313   527 (  37)   126  0.320  316   <-> 2
csv:101206249 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   412   527 (  20)   126  0.306  310   <-> 9
ctm:Cabther_B0639 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   307   527 ( 140)   126  0.338  305   <-> 2
din:Selin_2133 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   321   527 (  -)   126  0.340  326   <-> 1
hat:RC74_09350 malate dehydrogenase           K00024   320   527 (  -)   126  0.328  320   <-> 1
mbd:MEBOL_006870 malate dehydrogenase          K00024   311   527 (  43)   126  0.331  317   <-> 3
oat:OAN307_c41550 malate dehydrogenase Mdh       K00024   320   527 (  -)   126  0.340  321   <-> 1
pga:PGA1_c03650 malate dehydrogenase Mdh        K00024   320   527 (  -)   126  0.340  321   <-> 1
pgd:Gal_03137 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   320   527 (  -)   126  0.340  321   <-> 1
pgl:PGA2_c03210 malate dehydrogenase Mdh        K00024   320   527 (  -)   126  0.340  321   <-> 1
sagu:CDO87_04405 malate dehydrogenase          K00024   320   527 ( 155)   126  0.330  321   <-> 2
scu:SCE1572_07600 malate dehydrogenase         K00024   313   527 (  89)   126  0.336  307   <-> 2
smy:BJP26_07915 malate dehydrogenase          K00024   320   527 (  -)   126  0.342  322   <-> 1
auh:AWM75_03765 L-lactate dehydrogenase         K00016   321   526 ( 193)   126  0.312  308   <-> 2
cann:107867486 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   350   526 (  28)   126  0.317  306   <-> 12
capn:CBG49_07775 malate dehydrogenase          K00024   310   526 (  -)   126  0.305  318   <-> 1
cspu:CGC55_03655 malate dehydrogenase          K00024   310   526 (  -)   126  0.305  318   <-> 1
dao:Desac_0037 Malate dehydrogenase           K00024   311   526 (  -)   126  0.327  303   <-> 1
dbr:Deba_1366 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   311   526 (  -)   126  0.342  310   <-> 1
ega:AL523_08920 L-lactate dehydrogenase         K00016   319   526 (  58)   126  0.321  318   <-> 2
hdi:HDIA_4731 Malate dehydrogenase           K00024   320   526 (  -)   126  0.330  321   <-> 1
mcak:MCCS_17740 Malate dehydrogenase          K00024   309   526 (  63)   126  0.303  314   <-> 3
min:Minf_1373 Malate/lactate dehydrogenase       K00024   309   526 (  -)   126  0.338  305   <-> 1
ncb:C0V82_10445 malate dehydrogenase          K00024   321   526 (  -)   126  0.341  311   <-> 1
pla:Plav_1450 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   333   526 (  -)   126  0.324  321   <-> 1
rde:RD1_1617 malate dehydrogenase            K00024   320   526 (  -)   126  0.343  321   <-> 1
rss:109442152 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   353   526 (  76)   126  0.317  306   <-> 13
sze:AW14_08620 malate dehydrogenase           K00024   306   526 ( 424)   126  0.324  309   <-> 2
tgr:Tgr7_2971 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   307   526 (  85)   126  0.328  308   <-> 2
wfu:AXE80_12365 malate dehydrogenase          K00024   308   526 (  -)   126  0.312  308   <-> 1
aay:WYH_00117 Malate dehydrogenase           K00024   320   525 (  -)   126  0.315  321   <-> 1
aht:ANTHELSMS3_02124 malate dehydrogenase        K00024   320   525 ( 144)   126  0.321  321   <-> 3
ana:alr4322 malate dehydrogenase            K00024   284   525 (  -)   126  0.369  274   <-> 1
bid:Bind_3604 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   525 (  -)   126  0.326  319   <-> 1
dsf:UWK_03173 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   308   525 (  -)   126  0.327  315   <-> 1
dsh:Dshi_2876 malate dehydrogenase           K00024   320   525 (  -)   126  0.338  320   <-> 1
flm:MY04_1163 Malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   310   525 (  -)   126  0.333  297   <-> 1
fpc:FPSM_01809 Malate dehydrogenase           K00024   311   525 ( 420)   126  0.289  318   <-> 2
fpk:IA06_02590 malate dehydrogenase           K00024   311   525 ( 420)   126  0.289  318   <-> 2
fpo:FPG3_05070 malate dehydrogenase           K00024   311   525 ( 420)   126  0.289  318   <-> 2
fpq:IB65_02560 malate dehydrogenase           K00024   311   525 ( 420)   126  0.289  318   <-> 2
fps:FP0528 Malate dehydrogenase             K00024   311   525 ( 420)   126  0.289  318   <-> 2
fpsz:AMR72_04740 malate dehydrogenase          K00024   311   525 ( 422)   126  0.299  318   <-> 3
fpv:IA03_02640 malate dehydrogenase           K00024   311   525 ( 420)   126  0.289  318   <-> 2
fpw:IA04_02550 malate dehydrogenase           K00024   311   525 ( 420)   126  0.289  318   <-> 2
fpy:FPG101_08985 malate dehydrogenase          K00024   311   525 ( 420)   126  0.289  318   <-> 2
lin:ldh similar to L-lactate dehydrogenase       K00016   313   525 (  31)   126  0.330  306   <-> 4
lsg:lse_0196 L-lactate dehydrogenase          K00016   313   525 (  45)   126  0.330  306   <-> 4
malg:MALG_02748 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   525 ( 424)   126  0.327  321   <-> 2
mpo:Mpop_1587 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   525 (  -)   126  0.341  311   <-> 1
paby:Ga0080574_TMP3140 malate dehydrogenase (NAD)    K00024   320   525 ( 148)   126  0.324  321   <-> 2
plp:Ple7327_1935 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   333   525 ( 121)   126  0.336  307   <-> 2
psuf:A1sIA56_05265 malate dehydrogenase         K00024   316   525 (  -)   126  0.306  320   <-> 1
sit:TM1040_3517 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   320   525 (  -)   126  0.324  321   <-> 1
span:AWL63_01975 malate dehydrogenase          K00024   320   525 ( 411)   126  0.331  320   <-> 2
ata:AWN88_18075 malate dehydrogenase          K00024   320   524 (  -)   125  0.328  314   <-> 1
ccz:CCALI_00260 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   320   524 (  -)   125  0.300  320   <-> 1
cdq:BOQ54_01960 malate dehydrogenase          K00024   321   524 (  -)   125  0.343  321   <-> 1
cmar:IMCC12053_3022 malate dehydrogenase        K00024   322   524 (  -)   125  0.330  321   <-> 1
cmo:103482619 L-lactate dehydrogenase A         K00016   350   524 ( 247)   125  0.303  310   <-> 8
csn:Cyast_0397 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   321   524 (  85)   125  0.347  303   <-> 2
dcr:108198790 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   350   524 (  30)   125  0.310  306   <-> 12
eah:FA04_16595 malate dehydrogenase           K00024   321   524 (  -)   125  0.341  314   <-> 1
egn:BMF35_a1530 Malate dehydrogenase          K00024   323   524 (  -)   125  0.336  321   <-> 1
gfo:GFO_2747 malate dehydrogenase            K00024   308   524 (  -)   125  0.327  309   <-> 1
lang:109350048 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   350   524 ( 209)   125  0.314  306   <-> 15
lmc:Lm4b_00208 Putative L-lactate dehydrogenase     K00016   313   524 (  38)   125  0.330  306   <-> 4
lmf:LMOf2365_0221 L-lactate dehydrogenase        K00016   313   524 (  38)   125  0.330  306   <-> 4
lmg:LMKG_03146 L-lactate dehydrogenase         K00016   313   524 (  37)   125  0.330  306   <-> 4
lmj:LMOG_03044 L-lactate dehydrogenase         K00016   313   524 (  37)   125  0.330  306   <-> 4
lmn:LM5578_2808 L-lactate dehydrogenase         K00016   313   524 (  37)   125  0.330  306   <-> 4
lmo:lmo0210 L-lactate dehydrogenase           K00016   313   524 (  37)   125  0.330  306   <-> 4
lmoa:LMOATCC19117_0217 L-lactate dehydrogenase     K00016   313   524 (  38)   125  0.330  306   <-> 4
lmob:BN419_0226 L-lactate dehydrogenase 1        K00016   313   524 (  36)   125  0.330  306   <-> 4
lmoe:BN418_0221 L-lactate dehydrogenase 1        K00016   313   524 (  36)   125  0.330  306   <-> 4
lmog:BN389_02240 L-lactate dehydrogenase 1       K00016   313   524 (  38)   125  0.330  306   <-> 4
lmoj:LM220_06632 lactate dehydrogenase         K00016   313   524 ( 112)   125  0.330  306   <-> 3
lmok:CQ02_01125 lactate dehydrogenase          K00016   313   524 (  38)   125  0.330  306   <-> 4
lmol:LMOL312_0207 L-lactate dehydrogenase        K00016   313   524 (  38)   125  0.330  306   <-> 4
lmom:IJ09_09315 lactate dehydrogenase          K00016   313   524 (  37)   125  0.330  306   <-> 4
lmoq:LM6179_0500 L-lactate dehydrogenase        K00016   313   524 (  36)   125  0.330  306   <-> 4
lmos:LMOSLCC7179_0204 L-lactate dehydrogenase      K00016   313   524 (  37)   125  0.330  306   <-> 4
lmot:LMOSLCC2540_0213 L-lactate dehydrogenase      K00016   313   524 (  38)   125  0.330  306   <-> 4
lmoy:LMOSLCC2479_0210 L-lactate dehydrogenase      K00016   313   524 (  37)   125  0.330  306   <-> 4
lmoz:LM1816_16635 L-lactate dehydrogenase        K00016   313   524 (  38)   125  0.330  306   <-> 4
lmp:MUO_01195 L-lactate dehydrogenase          K00016   313   524 (  38)   125  0.330  306   <-> 4
lmr:LMR479A_0219 L-lactate dehydrogenase        K00016   313   524 (  37)   125  0.330  306   <-> 4
lms:LMLG_2374 L-lactate dehydrogenase          K00016   313   524 (  37)   125  0.330  306   <-> 4
lmv:Y193_00165 lactate dehydrogenase          K00016   313   524 (  38)   125  0.330  306   <-> 4
lmy:LM5923_2757 L-lactate dehydrogenase         K00016   313   524 (  37)   125  0.330  306   <-> 4
lmz:LMOSLCC2482_0210 L-lactate dehydrogenase      K00016   313   524 (  38)   125  0.330  306   <-> 4
mes:Meso_3395 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   321   524 (  -)   125  0.340  315   <-> 1
mey:TM49_11030 malate dehydrogenase           K00024   320   524 ( 171)   125  0.329  319   <-> 2
mic:Mic7113_3876 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   319   524 (  96)   125  0.332  307   <-> 2
pxb:103943134 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   355   524 (  12)   125  0.310  310   <-> 13
rbc:BN938_2168 Malate dehydrogenase           K00024   313   524 (  -)   125  0.315  308   <-> 1
rhv:BA939_07790 malate dehydrogenase          K00024   320   524 (  -)   125  0.328  314   <-> 1
rir:BN877_I2724 malate dehydrogenase          K00024   320   524 (  -)   125  0.328  314   <-> 1
srd:SD10_24280 malate dehydrogenase           K00024   313   524 (  -)   125  0.330  309   <-> 1
tom:BWR18_01005 malate dehydrogenase          K00024   320   524 (  -)   125  0.331  320   <-> 1
tpro:Ga0080559_TMP1139 malate dehydrogenase (NAD)    K00024   320   524 ( 131)   125  0.325  320   <-> 2
tpx:Turpa_0360 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   323   524 (  -)   125  0.328  320   <-> 1
ypac:CEW88_11195 malate dehydrogenase          K00024   320   524 ( 159)   125  0.329  322   <-> 2
apal:BN85409090 L-lactate dehydrogenase         K00016   311   523 (  -)   125  0.341  311   <-> 1
bvg:104907820 L-lactate dehydrogenase B         K00016   350   523 ( 218)   125  0.304  306   <-> 8
cdf:CD630_21640 L-lactate dehydrogenase         K00016   322   523 (  -)   125  0.333  318   <-> 1
geb:GM18_2787 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   317   523 (  -)   125  0.339  316   <-> 1
gsn:YC6258_01039 malate/lactate dehydrogenase      K00024   313   523 ( 185)   125  0.333  315   <-> 2
gvi:gll2542 malate dehydrogenase            K00024   325   523 ( 131)   125  0.300  313   <-> 2
ial:IALB_2127 Malate dehydrogenase           K00024   321   523 ( 111)   125  0.334  326   <-> 2
lii:JL52_01165 lactate dehydrogenase          K00016   313   523 (  49)   125  0.330  306   <-> 4
liw:AX25_01170 L-lactate dehydrogenase         K00016   313   523 (  49)   125  0.330  306   <-> 4
lmoo:LMOSLCC2378_0222 L-lactate dehydrogenase      K00016   313   523 (  37)   125  0.330  306   <-> 4
lmw:LMOSLCC2755_0208 L-lactate dehydrogenase      K00016   313   523 (  37)   125  0.330  306   <-> 4
pdc:CDIF630_02396 L-lactate dehydrogenase        K00016   322   523 (  -)   125  0.333  318   <-> 1
pdf:CD630DERM_21640 L-lactate dehydrogenase (L-LDH)   K00016   322   523 (  -)   125  0.333  318   <-> 1
rsu:NHU_00721 malate dehydrogenase           K00024   320   523 ( 159)   125  0.335  322   <-> 3
skr:BRX40_08475 malate dehydrogenase          K00024   320   523 (  -)   125  0.329  322   <-> 1
var:108330801 L-lactate dehydrogenase A-like      K00016   349   523 (  24)   125  0.320  300   <-> 8
zju:107418882 L-lactate dehydrogenase B         K00016   350   523 ( 238)   125  0.314  306   <-> 8
zpr:ZPR_3792 malate dehydrogenase            K00024   308   523 (  -)   125  0.324  309   <-> 1
cag:Cagg_2290 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   309   522 (  94)   125  0.331  317   <-> 2
cij:WG74_14065 malate dehydrogenase           K00024   324   522 ( 422)   125  0.342  310   <-> 2
cse:Cseg_4147 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   522 (  -)   125  0.330  321   <-> 1
ddf:DEFDS_0919 malate dehydrogenase           K00024   325   522 (  -)   125  0.318  324   <-> 1
deu:DBW_1361 malate dehydrogenase            K00024   317   522 (  -)   125  0.329  316   <-> 1
emg:BBD33_00080 malate dehydrogenase          K00024   308   522 (  -)   125  0.317  309   <-> 1
fln:FLA_4669 malate dehydrogenase            K00024   309   522 (  -)   125  0.319  317   <-> 1
han:110921871 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   351   522 (  2)   125  0.322  307   <-> 18
lgv:LCGL_0168 L-lactate dehydrogenase          K00016   317   522 (  74)   125  0.315  317   <-> 3
miq:B5D77_24260 malate dehydrogenase          K00024   325   522 ( 135)   125  0.339  295   <-> 2
mor:MOC_1133 Malate dehydrogenase            K00024   320   522 (  -)   125  0.323  322   <-> 1
mphy:MCBMB27_00514 malate dehydrogenase         K00024   320   522 (  -)   125  0.323  322   <-> 1
nao:Y958_10830 malate dehydrogenase           K00024   319   522 (  -)   125  0.332  310   <-> 1
pop:18093976 L-lactate dehydrogenase B         K00016   350   522 ( 230)   125  0.310  306   <-> 16
rhp:LPB142_03405 malate dehydrogenase          K00024   320   522 (  -)   125  0.336  321   <-> 1
rva:Rvan_0646 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   323   522 (  -)   125  0.334  311   <-> 1
sgi:SGRAN_0932 Malate dehydrogenase           K00024   320   522 (  -)   125  0.336  321   <-> 1
spho:C3E99_01040 malate dehydrogenase          K00024   320   522 (  -)   125  0.336  321   <-> 1
cam:101498137 L-lactate dehydrogenase A-like      K00016   350   521 (  26)   125  0.316  310   <-> 9
cgh:CGC50_10690 malate dehydrogenase          K00024   310   521 (  -)   125  0.305  318   <-> 1
grl:LPB144_12860 malate dehydrogenase          K00024   308   521 (  -)   125  0.320  309   <-> 1
maad:AZF01_04145 malate dehydrogenase          K00024   320   521 (  -)   125  0.323  319   <-> 1
magn:WV31_15070 malate dehydrogenase          K00024   319   521 (  -)   125  0.314  315   <-> 1
nhm:NHE_0911 malate dehydrogenase            K00024   315   521 (  -)   125  0.309  320   <-> 1
nsp:BMF81_01925 malate dehydrogenase          K00024   318   521 ( 393)   125  0.339  307   <-> 2
pft:JBW_00783 Malate dehydrogenase           K00024   312   521 ( 127)   125  0.325  308   <-> 2
ppic:PhaeoP14_00282 malate dehydrogenase Mdh      K00024   320   521 (  -)   125  0.336  321   <-> 1
rce:RC1_4080 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   319   521 ( 171)   125  0.334  311   <-> 2
rsi:Runsl_1624 Malate dehydrogenase           K00024   309   521 (  -)   125  0.309  317   <-> 1
same:SAMCFNEI73_Ch3500 malate dehydrogenase       K00024   339   521 ( 122)   125  0.338  314   <-> 2
scl:sce1050 Malate dehydrogenase            K00024   313   521 (  74)   125  0.336  307   <-> 2
sme:SMc02479 malate dehydrogenase            K00024   320   521 (  -)   125  0.334  314   <-> 1
smeg:C770_GR4Chr3193 malate dehydrogenase, NAD-dependen K00024   320   521 (  -)   125  0.334  314   <-> 1
smel:SM2011_c02479 putative malate dehydrogenase    K00024   320   521 (  -)   125  0.334  314   <-> 1
smer:DU99_16830 malate dehydrogenase          K00024   320   521 (  -)   125  0.334  314   <-> 1
smi:BN406_02912 malate dehydrogenase          K00024   320   521 (  -)   125  0.334  314   <-> 1
smk:Sinme_3109 Malate dehydrogenase           K00024   320   521 (  -)   125  0.334  314   <-> 1
smq:SinmeB_2883 Malate dehydrogenase          K00024   320   521 (  -)   125  0.334  314   <-> 1
smx:SM11_chr3235 malate dehydrogenase          K00024   320   521 (  -)   125  0.334  314   <-> 1
sun:SUN_0571 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   521 (  58)   125  0.337  309   <-> 2
tro:trd_0921 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   309   521 (  -)   125  0.326  319   <-> 1
tti:THITH_16370 malate dehydrogenase          K00024   307   521 ( 124)   125  0.322  311   <-> 2
vra:106765855 L-lactate dehydrogenase A         K00016   349   521 (  28)   125  0.323  300   <-> 8
dei:C4375_12750 malate dehydrogenase          K00024   320   520 (  -)   124  0.326  319   <-> 1
des:DSOUD_1472 malate dehydrogenase           K00024   318   520 (  -)   124  0.332  316   <-> 1
edu:LIU_08070 lactate dehydrogenase           K00016   314   520 (  65)   124  0.340  306   <-> 2
lfc:LFE_1495 malate dehydrogenase            K00024   318   520 (  -)   124  0.303  307   <-> 1
lia:JL58_01100 lactate dehydrogenase          K00016   313   520 (  33)   124  0.330  306   <-> 4
maqu:Maq22A_c11320 malate dehydrogenase         K00024   320   520 (  -)   124  0.323  319   <-> 1
mno:Mnod_1123 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   520 (  -)   124  0.324  321   <-> 1
moc:BB934_14045 malate dehydrogenase          K00024   320   520 (  -)   124  0.322  320   <-> 1
ote:Oter_1299 Lactate/malate dehydrogenase       K00016   309   520 (  -)   124  0.314  303   <-> 1
pca:Pcar_1037 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   318   520 (  -)   124  0.306  314   <-> 1
rga:RGR602_CH03811 malate dehydrogenase         K00024   320   520 (  -)   124  0.344  314   <-> 1
sfla:SPHFLASMR4Y_02193 malate dehydrogenase       K00024   320   520 (  -)   124  0.336  321   <-> 1
bbk:BARBAKC583_0022 malate dehydrogenase, NAD-dependent K00024   321   519 (  -)   124  0.333  315   <-> 1
bth:BT_3911 malate dehydrogenase            K00024   313   519 ( 218)   124  0.312  308   <-> 3
btho:Btheta7330_00504 Malate dehydrogenase       K00024   313   519 ( 218)   124  0.312  308   <-> 3
cmax:111468835 L-lactate dehydrogenase A-like      K00016   350   519 (  1)   124  0.294  310   <-> 12
cmos:111430410 L-lactate dehydrogenase A-like isoform X K00016   350   519 (  3)   124  0.294  310   <-> 13
cpep:111795690 L-lactate dehydrogenase A-like      K00016   350   519 (  3)   124  0.297  310   <-> 12
eol:Emtol_3421 Malate dehydrogenase           K00024   312   519 (  -)   124  0.315  311   <-> 1
esj:SJ05684_c31350 Malate dehydrogenase         K00024   338   519 (  -)   124  0.334  314   <-> 1
ghi:107942082 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   350   519 (  4)   124  0.297  310   <-> 20
grs:C7S20_01690 malate dehydrogenase          K00024   308   519 (  -)   124  0.318  308   <-> 1
lmox:AX24_13660 lactate dehydrogenase          K00016   313   519 (  33)   124  0.327  306   <-> 4
magx:XM1_1392 Malate dehydrogenase(Malate dehydrogenase K00024   319   519 (  -)   124  0.314  315   <-> 1
mar:MAE_09540 malate dehydrogenase           K00024   325   519 ( 129)   124  0.339  295   <-> 2
mlt:VC82_669 malate dehydrogenase            K00024   319   519 (  -)   124  0.311  309   <-> 1
shz:shn_18640 malate dehydrogenase           K00024   320   519 (  -)   124  0.328  314   <-> 1
sil:SPO0349 malate dehydrogenase, NAD-dependent     K00024   320   519 (  -)   124  0.328  320   <-> 1
sli:Slin_4496 malate dehydrogenase           K00024   313   519 (  -)   124  0.324  309   <-> 1
suam:BOO69_13660 malate dehydrogenase          K00024   320   519 (  -)   124  0.333  321   <-> 1
ahz:APS56_13830 malate dehydrogenase          K00024   308   518 (  -)   124  0.329  304   <-> 1
ant:Arnit_1922 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   315   518 ( 148)   124  0.340  309   <-> 2
apm:HIMB5_00000160 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   320   518 (  -)   124  0.338  311   <-> 1
atr:18433408 L-lactate dehydrogenase B         K00016   345   518 ( 241)   124  0.300  300   <-> 7
bapi:BBC0122_024550 malate dehydrogenase (NAD)     K00024   320   518 (  -)   124  0.327  315   <-> 1
bsb:Bresu_0442 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   518 (  -)   124  0.327  321   <-> 1
cbn:CbC4_0597 L-lactate dehydrogenase          K00016   323   518 (  49)   124  0.315  317   <-> 2
cdc:CD196_2027 L-lactate dehydrogenase         K00016   322   518 (  -)   124  0.332  316   <-> 1
cdl:CDR20291_2070 L-lactate dehydrogenase        K00016   322   518 (  -)   124  0.332  316   <-> 1
chg:AXF12_09020 malate dehydrogenase          K00024   310   518 (  -)   124  0.308  318   <-> 1
daf:Desaf_0594 L-lactate dehydrogenase         K00016   328   518 (  -)   124  0.304  316   <-> 1
hdn:Hden_3231 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   323   518 (  -)   124  0.316  320   <-> 1
labr:CHH27_21910 malate dehydrogenase          K00024   320   518 (  -)   124  0.341  320   <-> 1
lmt:LMRG_02632 L-lactate dehydrogenase         K00016   313   518 (  32)   124  0.327  306   <-> 4
mag:amb3957 Malate/lactate dehydrogenase        K00024   319   518 (  -)   124  0.314  315   <-> 1
nsa:Nitsa_0356 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   326   518 (  -)   124  0.341  308   <-> 1
rcu:8276935 L-lactate dehydrogenase B          K00016   350   518 (  18)   124  0.317  306   <-> 9
rhl:LPU83_3920 malate dehydrogenase           K00024   320   518 (  -)   124  0.338  314   <-> 1
smd:Smed_2944 malate dehydrogenase           K00024   320   518 (  -)   124  0.331  314   <-> 1
thac:CSC3H3_01640 malate dehydrogenase         K00024   316   518 ( 142)   124  0.311  312   <-> 2
tni:TVNIR_0224 Malate dehydrogenase           K00024   307   518 ( 132)   124  0.311  309   <-> 2
bne:DA69_11885 malate dehydrogenase           K00024   320   517 (  -)   124  0.328  320   <-> 1
calo:Cal7507_2202 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   323   517 (  -)   124  0.326  316   <-> 1
clk:CGC53_02230 malate dehydrogenase          K00024   310   517 ( 416)   124  0.302  318   <-> 2
fgi:OP10G_2216 lactate/malate dehydrogenase       K00016   296   517 (  -)   124  0.322  298   <-> 1
gbm:Gbem_2900 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   317   517 (  -)   124  0.335  316   <-> 1
ipa:Isop_1634 malate dehydrogenase (NAD)        K00016   349   517 ( 292)   124  0.310  303   <-> 2
lwe:lwe0172 L-lactate dehydrogenase homolog Ldh     K00016   313   517 (  40)   124  0.327  306   <-> 4
mtr:MTR_5g012390 L-lactate dehydrogenase A-like protein K00016   350   517 (  28)   124  0.317  306   <-> 8
otm:OSB_04730 Malate dehydrogenase           K00024   320   517 (  -)   124  0.340  312   <-> 1
pgs:CPT03_22280 malate dehydrogenase          K00024   312   517 (  -)   124  0.314  309   <-> 1
pob:LPB03_15110 malate dehydrogenase          K00024   308   517 (  -)   124  0.324  309   <-> 1
rcp:RCAP_rcc00718 malate dehydrogenase         K00024   320   517 ( 165)   124  0.342  322   <-> 2
rhc:RGUI_0625 Malate dehydrogenase           K00024   320   517 (  -)   124  0.336  321   <-> 1
sfh:SFHH103_03162 malate dehydrogenase         K00024   320   517 (  -)   124  0.334  314   <-> 1
vvi:100248878 L-lactate dehydrogenase B         K00016   359   517 (  5)   124  0.306  310   <-> 11
ati:AL072_02315 malate dehydrogenase          K00024   322   516 ( 115)   123  0.316  310   <-> 2
cit:102614633 L-lactate dehydrogenase B         K00016   350   516 ( 232)   123  0.307  306   <-> 8
jan:Jann_0818 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   320   516 (  -)   123  0.327  321   <-> 1
lagg:B0E33_09070 malate dehydrogenase          K00024   320   516 (  -)   123  0.338  320   <-> 1
lap:ACP90_25650 malate dehydrogenase          K00024   320   516 (  -)   123  0.338  320   <-> 1
lja:Lj2g3v2002130.1 -                  K00016   350   516 (  0)   123  0.297  306   <-> 12
mee:DA075_12060 malate dehydrogenase          K00024   320   516 (  -)   123  0.317  319   <-> 1
mhd:Marky_1259 Malate dehydrogenase           K00024   317   516 ( 146)   123  0.333  303   <-> 2
msd:MYSTI_04435 malate dehydrogenase          K00024   314   516 (  -)   123  0.332  307   <-> 1
oho:Oweho_0241 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   308   516 (  -)   123  0.311  309   <-> 1
plak:A1s21155_05340 malate dehydrogenase        K00024   316   516 (  -)   123  0.306  320   <-> 1
pom:MED152_12129 malate dehydrogenase          K00024   308   516 (  -)   123  0.326  304   <-> 1
rpb:RPB_0281 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   322   516 (  -)   123  0.322  320   <-> 1
sphb:EP837_00682 Malate dehydrogenase          K00024   320   516 (  -)   123  0.326  322   <-> 1
sphi:TS85_21465 malate dehydrogenase          K00024   320   516 ( 121)   123  0.328  323   <-> 2
sti:Sthe_1112 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   308   516 (  -)   123  0.309  307   <-> 1
sva:SVA_3852 malate dehydrogenase            K00024   308   516 (  -)   123  0.316  307   <-> 1
syb:TZ53_14850 malate dehydrogenase           K00024   320   516 (  -)   123  0.330  321   <-> 1
acad:UA74_27580 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   318   515 (  -)   123  0.312  321   <-> 1
acti:UA75_28125 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   318   515 (  -)   123  0.312  321   <-> 1
anh:A6F65_01349 Malate dehydrogenase          K00024   324   515 (  -)   123  0.333  321   <-> 1
bcac:CGC64_06275 malate dehydrogenase          K00024   313   515 ( 215)   123  0.308  308   <-> 2
bcd:BARCL_1381 malate dehydrogenase           K00024   320   515 (  -)   123  0.328  320   <-> 1
hdt:HYPDE_39493 malate dehydrogenase          K00024   323   515 (  -)   123  0.319  320   <-> 1
met:M446_2161 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   515 (  -)   123  0.321  321   <-> 1
oar:OA238_c04210 malate dehydrogenase Mdh        K00024   320   515 (  -)   123  0.339  322   <-> 1
php:PhaeoP97_02991 malate dehydrogenase Mdh       K00024   320   515 (  -)   123  0.345  322   <-> 1
rmb:K529_020730 malate dehydrogenase          K00024   320   515 (  -)   123  0.321  321   <-> 1
rrd:RradSPS_1262 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   309   515 (  -)   123  0.315  311   <-> 1
sfd:USDA257_c55800 malate dehydrogenase Mdh       K00024   320   515 (  -)   123  0.331  314   <-> 1
sphg:AZE99_01200 malate dehydrogenase          K00024   320   515 (  -)   123  0.333  321   <-> 1
spht:K426_14880 malate dehydrogenase          K00024   320   515 (  -)   123  0.330  321   <-> 1
tgo:TGME49_318430 malate dehydrogenase MDH             511   515 (  31)   123  0.322  311   <-> 3
vgo:GJW-30_1_01225 malate dehydrogenase         K00024   321   515 (  -)   123  0.322  320   <-> 1
ali:AZOLI_0207 malate dehydrogenase           K00024   322   514 ( 127)   123  0.316  310   <-> 2
azl:AZL_025750 malate dehydrogenase           K00024   322   514 ( 135)   123  0.316  310   <-> 2
bcae:A4V03_01535 malate dehydrogenase          K00024   313   514 ( 212)   123  0.312  308   <-> 3
cbot:ATE48_10030 malate dehydrogenase          K00024   320   514 (  -)   123  0.316  320   <-> 1
ccaj:109808619 L-lactate dehydrogenase A-like      K00016   349   514 (  1)   123  0.322  298   <-> 9
csg:Cylst_4943 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   326   514 (  -)   123  0.342  307   <-> 1
eli:ELI_07980 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   324   514 (  -)   123  0.346  321   <-> 1
gur:Gura_2193 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   318   514 (  -)   123  0.332  316   <-> 1
mdm:103403474 L-lactate dehydrogenase B         K00016   355   514 ( 207)   123  0.300  310   <-> 15
metd:C0214_09615 malate dehydrogenase          K00024   320   514 (  -)   123  0.338  311   <-> 1
nnu:104598555 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   390   514 (  13)   123  0.306  307   <-> 12
rag:B739_1252 Malate/lactate dehydrogenase       K00024   308   514 (  -)   123  0.317  309   <-> 1
rat:M949_1734 malate dehydrogenase (nad)        K00024   308   514 (  -)   123  0.317  309   <-> 1
rhi:NGR_c31300 malate dehydrogenase           K00024   321   514 (  -)   123  0.331  314   <-> 1
shal:SHALO_1420 malate dehydrogenase          K00024   322   514 ( 102)   123  0.321  305   <-> 2
tdi:AUW17_09825 malate dehydrogenase          K00024   308   514 (  -)   123  0.320  309   <-> 1
baus:BAnh1_12780 malate dehydrogenase          K00024   320   513 (  -)   123  0.317  315   <-> 1
boa:Bovatus_04024 Malate dehydrogenase         K00024   313   513 ( 218)   123  0.312  308   <-> 2
bxy:BXY_30180 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   313   513 ( 212)   123  0.312  308   <-> 2
cyc:PCC7424_2178 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   326   513 (  84)   123  0.321  308   <-> 2
cyj:Cyan7822_3004 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   329   513 (  67)   123  0.315  308   <-> 2
fsi:Flexsi_0688 Malate dehydrogenase          K00024   324   513 ( 411)   123  0.315  324   <-> 2
gmx:100803035 L-lactate dehydrogenase A-like      K00016   349   513 (  2)   123  0.308  305   <-> 14
lgr:LCGT_0168 L-lactate dehydrogenase          K00016   317   513 (  65)   123  0.312  317   <-> 3
meso:BSQ44_00040 malate dehydrogenase          K00024   321   513 (  -)   123  0.340  315   <-> 1
palk:PSAKL28_22680 malate/lactate dehydrogenase     K00024   309   513 (  -)   123  0.333  306   <-> 1
pamn:JCM7685_2546 malate dehydrogenase         K00024   320   513 (  -)   123  0.330  321   <-> 1
ppp:112274255 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   367   513 (  21)   123  0.331  305   <-> 14
puf:UFO1_4059 Malate dehydrogenase           K00024   312   513 (  -)   123  0.325  308   <-> 1
sclo:SCLO_1014500 malate dehydrogenase         K00024   320   513 (  -)   123  0.323  322   <-> 1
tah:SU86_004260 malate dehydrogenase          K00024   302   513 (  65)   123  0.317  306   <-> 2
ttu:TERTU_0352 putative L-lactate dehydrogenase     K00016   305   513 ( 303)   123  0.304  316   <-> 2
erg:ERGA_CDS_04180 Malate dehydrogenase         K00024   317   512 (  -)   123  0.316  316   <-> 1
eru:Erum4090 malate dehydrogenase            K00024   314   512 (  -)   123  0.316  316   <-> 1
erw:ERWE_CDS_04240 Malate dehydrogenase         K00024   317   512 (  -)   123  0.316  316   <-> 1
glp:Glo7428_0432 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   323   512 (  87)   123  0.323  316   <-> 2
lmoc:LMOSLCC5850_0204 L-lactate dehydrogenase      K00016   315   512 (  26)   123  0.325  308   <-> 4
lmod:LMON_0208 L-lactate dehydrogenase         K00016   315   512 (  26)   123  0.325  308   <-> 4
lmow:AX10_09505 L-lactate dehydrogenase         K00016   315   512 (  26)   123  0.325  308   <-> 4
mzh:Mzhil_1752 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   308   512 (  -)   123  0.333  303   <-> 1
pmo:Pmob_1893 L-lactate dehydrogenase          K00016   307   512 (  -)   123  0.330  321   <-> 1
sch:Sphch_1354 Malate dehydrogenase           K00024   320   512 (  -)   123  0.327  321   <-> 1
sij:SCIP_0968 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   512 ( 213)   123  0.301  316   <-> 2
smul:SMUL_1443 malate dehydrogenase           K00024   316   512 (  65)   123  0.321  305   <-> 3
splm:BXU08_17380 malate dehydrogenase          K00024   320   512 (  -)   123  0.329  322   <-> 1
txi:TH3_01305 malate dehydrogenase           K00024   316   512 ( 147)   123  0.310  313   <-> 2
aex:Astex_0205 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   511 (  -)   122  0.325  320   <-> 1
bex:A11Q_2510 hypothetical protein           K00024   314   511 ( 398)   122  0.312  317   <-> 2
bhf:C3V43_06225 malate dehydrogenase          K00024   313   511 (  -)   122  0.311  302   <-> 1
bvc:CEP68_06805 malate dehydrogenase          K00024   320   511 ( 394)   122  0.324  321   <-> 2
ddo:I597_1388 Malate dehydrogenase           K00024   308   511 (  -)   122  0.324  309   <-> 1
dfe:Dfer_4459 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   309   511 (  -)   122  0.305  308   <-> 1
dod:DCS32_02205 malate dehydrogenase          K00024   308   511 (  -)   122  0.324  309   <-> 1
ecn:Ecaj_0398 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   313   511 (  -)   122  0.313  316   <-> 1
egu:105059508 L-lactate dehydrogenase A-like      K00016   350   511 (  28)   122  0.299  308   <-> 14
hbr:110650349 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   349   511 (  19)   122  0.317  306   <-> 13
kdi:Krodi_1926 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   308   511 (  -)   122  0.324  309   <-> 1
llu:AKJ09_10386 Malate dehydrogenase          K00024   312   511 (  -)   122  0.341  308   <-> 1
nob:CW736_01355 malate dehydrogenase          K00024   306   511 (  -)   122  0.319  304   <-> 1
nom:AAT17_09980 malate dehydrogenase          K00024   307   511 (  -)   122  0.327  309   <-> 1
non:NOS3756_08560 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   320   511 (  -)   122  0.337  294   <-> 1
nsd:BST91_08835 malate dehydrogenase          K00024   307   511 (  -)   122  0.327  309   <-> 1
pde:Pden_0561 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   320   511 (  -)   122  0.328  320   <-> 1
pzh:CX676_05545 malate dehydrogenase          K00024   320   511 (  -)   122  0.325  320   <-> 1
tdl:TDEL_0C07030 hypothetical protein          K00016   319   511 (  1)   122  0.328  317   <-> 6
tmo:TMO_3009 malate dehydrogenase            K00024   314   511 (  -)   122  0.312  311   <-> 1
bart:BJB15x_012120 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   334   510 (  -)   122  0.324  315   <-> 1
bos:BSY19_4237 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   510 (  -)   122  0.342  322   <-> 1
cce:Ccel_2485 L-lactate dehydrogenase          K00016   316   510 (  32)   122  0.318  311   <-> 2
dok:MED134_12971 malate dehydrogenase          K00024   308   510 (  -)   122  0.320  309   <-> 1
ego:BBD34_12810 malate dehydrogenase          K00024   308   510 (  -)   122  0.311  309   <-> 1
fbr:FBFL15_1825 Malate dehydrogenase          K00024   311   510 (  -)   122  0.280  318   <-> 1
hbc:AEM38_13310 malate dehydrogenase          K00024   320   510 (  -)   122  0.328  320   <-> 1
parc:CI960_13095 malate dehydrogenase          K00024   313   510 ( 211)   122  0.315  302   <-> 2
pdi:BDI_0389 malate dehydrogenase            K00024   313   510 ( 211)   122  0.315  302   <-> 2
pmum:103337187 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   349   510 (  6)   122  0.300  310   <-> 9
poa:CW731_14430 malate dehydrogenase          K00024   308   510 (  -)   122  0.329  304   <-> 1
rpd:RPD_0535 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   322   510 (  -)   122  0.322  320   <-> 1
selt:BCS37_05780 malate dehydrogenase          K00024   316   510 ( 167)   122  0.321  308   <-> 2
seon:BWZ22_04410 malate dehydrogenase          K00024   308   510 (  -)   122  0.324  309   <-> 1
soe:110792497 L-lactate dehydrogenase B         K00016   351   510 ( 198)   122  0.306  307   <-> 8
spmi:K663_05330 malate dehydrogenase          K00024   320   510 (  -)   122  0.323  322   <-> 1
ahg:AHOG_25445 Malate dehydrogenase           K00024   318   509 (  -)   122  0.307  322   <-> 1
chh:A0O34_14460 malate dehydrogenase          K00024   308   509 (  -)   122  0.307  309   <-> 1
laa:WSI_04580 malate dehydrogenase           K00024   320   509 (  -)   122  0.309  314   <-> 1
las:CLIBASIA_04750 malate dehydrogenase         K00024   320   509 (  -)   122  0.309  314   <-> 1
lat:CGUJ_04750 malate dehydrogenase           K00024   320   509 (  -)   122  0.309  314   <-> 1
lcc:B488_07450 Malate dehydrogenase           K00024   320   509 (  -)   122  0.327  315   <-> 1
lmh:LMHCC_2433 L-lactate dehydrogenase         K00016   313   509 (  22)   122  0.324  306   <-> 4
lml:lmo4a_0226 L-lactate dehydrogenase         K00016   313   509 (  22)   122  0.324  306   <-> 4
lmq:LMM7_0231 L-lactate dehydrogenase          K00016   313   509 (  22)   122  0.324  306   <-> 4
mbry:B1812_20510 malate dehydrogenase          K00024   320   509 (  -)   122  0.320  319   <-> 1
mgy:MGMSRv2__3606 malate dehydrogenase         K00024   318   509 ( 403)   122  0.318  311   <-> 2
pphr:APZ00_05485 malate dehydrogenase          K00024   320   509 (  -)   122  0.338  320   <-> 1
pvu:PHAVU_003G219400g hypothetical protein       K00016   349   509 (  13)   122  0.320  300   <-> 7
sele:ADJ74_09195 malate dehydrogenase          K00024   316   509 ( 146)   122  0.310  313   <-> 2
selo:AXE86_00130 malate dehydrogenase          K00024   316   509 ( 146)   122  0.310  313   <-> 3
sino:SS05631_c35000 Malate dehydrogenase        K00024   339   509 (  -)   122  0.331  314   <-> 1
vin:AKJ08_1404 Malate dehydrogenase           K00024   312   509 (  -)   122  0.333  315   <-> 1
yan:AYJ57_04580 malate dehydrogenase          K00024   320   509 ( 136)   122  0.324  321   <-> 2
aoc:Aocu_02230 L-lactate dehydrogenase         K00016   315   508 (  -)   122  0.310  310   <-> 1
banc:PU02_0435 Malate dehydrogenase           K00024   320   508 (  -)   122  0.311  315   <-> 1
brd:JL11_04760 malate dehydrogenase           K00024   320   508 (  -)   122  0.327  321   <-> 1
bvs:BARVI_09515 malate dehydrogenase          K00024   312   508 ( 196)   122  0.315  302   <-> 2
bzg:C4H11_12545 malate dehydrogenase          K00024   313   508 (  -)   122  0.310  316   <-> 1
cau:Caur_0900 malate dehydrogenase           K00024   309   508 (  78)   122  0.322  317   <-> 2
cih:ATE47_10855 malate dehydrogenase          K00024   308   508 (  -)   122  0.304  309   <-> 1
csq:CSCA_1055 Lactate/malate dehydrogenase       K00016   318   508 ( 129)   122  0.330  321   <-> 2
eao:BD94_0778 Malate dehydrogenase           K00024   308   508 (  -)   122  0.307  309   <-> 1
een:BBD30_03425 malate dehydrogenase          K00024   308   508 (  -)   122  0.307  309   <-> 1
egm:AYC65_13600 malate dehydrogenase          K00024   308   508 (  -)   122  0.307  309   <-> 1
elq:Ga0102493_112187 malate dehydrogenase        K00024   320   508 ( 396)   122  0.335  310   <-> 2
emn:M876_02175 malate dehydrogenase           K00024   317   508 (  -)   122  0.307  309   <-> 1
fba:FIC_02092 Malate dehydrogenase           K00024   308   508 (  -)   122  0.307  309   <-> 1
lho:LOOC260_104000 L-lactate dehydrogenase       K00016   317   508 ( 113)   122  0.315  308   <-> 4
marb:CJ263_02895 malate dehydrogenase          K00024   308   508 (  -)   122  0.326  304   <-> 1
pdo:PSDT_0502 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   508 (  -)   122  0.294  320   <-> 1
psf:PSE_0614 Malate dehydrogenase            K00024   320   508 ( 127)   122  0.331  320   <-> 2
sku:Sulku_1463 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   319   508 (  -)   122  0.322  307   <-> 1
slim:SCL_2752 malate dehydrogenase           K00024   308   508 (  -)   122  0.306  307   <-> 1
tit:Thit_0237 L-lactate dehydrogenase          K00016   311   508 (  -)   122  0.322  320   <-> 1
tle:Tlet_1246 L-lactate dehydrogenase          K00016   312   508 (  -)   122  0.322  317   <-> 1
tmt:Tmath_0320 L-lactate dehydrogenase         K00016   311   508 (  -)   122  0.322  320   <-> 1
afd:Alfi_0936 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   313   507 ( 203)   121  0.296  307   <-> 2
ahm:TL08_24505 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   318   507 (  -)   121  0.307  322   <-> 1
alp:LPB137_03920 malate dehydrogenase          K00024   313   507 (  -)   121  0.322  314   <-> 1
bcor:BCOR_0447 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   507 (  -)   121  0.306  314   <-> 1
bhan:CGC63_06810 L-lactate dehydrogenase        K00016   315   507 (  -)   121  0.302  315   <-> 1
bii:BINDI_0386 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   507 (  -)   121  0.306  314   <-> 1
brl:BZG35_01805 malate dehydrogenase          K00024   320   507 (  -)   121  0.332  322   <-> 1
chl:Chy400_0980 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   309   507 (  77)   121  0.322  317   <-> 2
cic:CICLE_v10020910mg hypothetical protein       K00016   350   507 ( 223)   121  0.304  306   <-> 9
cpae:CPAST_c17540 L-lactate dehydrogenase 1       K00016   314   507 ( 131)   121  0.347  311   <-> 2
cpat:CLPA_c17540 L-lactate dehydrogenase 1       K00016   314   507 ( 131)   121  0.347  311   <-> 2
dak:DaAHT2_0941 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   309   507 (  -)   121  0.313  310   <-> 1
elb:VO54_01892 Malate dehydrogenase           K00024   308   507 (  -)   121  0.311  302   <-> 1
lso:CKC_03190 malate dehydrogenase           K00024   320   507 (  -)   121  0.303  314   <-> 1
pel:SAR11G3_00477 malate dehydrogenase         K00024   320   507 (  -)   121  0.329  316   <-> 1
rgi:RGI145_15980 malate dehydrogenase          K00024   317   507 ( 143)   121  0.309  320   <-> 3
ros:CTJ15_14730 malate dehydrogenase          K00024   317   507 ( 143)   121  0.309  320   <-> 2
sinb:SIDU_02840 malate dehydrogenase          K00024   320   507 (  -)   121  0.324  321   <-> 1
sjp:SJA_C1-24340 malate dehydrogenase          K00024   320   507 (  -)   121  0.324  321   <-> 1
acj:ACAM_0497 malate dehydrogenase           K00024   308   506 (  -)   121  0.331  308   <-> 1
afw:Anae109_2185 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   312   506 (  15)   121  0.319  307   <-> 3
bcel:BcellWH2_01805 Malate dehydrogenase        K00024   313   506 ( 211)   121  0.315  308   <-> 2
bfb:VU15_17890 malate dehydrogenase           K00024   313   506 ( 224)   121  0.315  302   <-> 3
bfg:BF638R_3828 putative malate dehydrogenase      K00024   313   506 ( 224)   121  0.315  302   <-> 3
bfr:BF3978 malate dehydrogenase             K00024   313   506 ( 224)   121  0.315  302   <-> 3
bfs:BF9343_3653 putative malate dehydrogenase      K00024   313   506 ( 224)   121  0.315  302   <-> 3
bqr:RM11_1240 malate dehydrogenase           K00024   320   506 (  -)   121  0.324  315   <-> 1
cbal:M667_00430 malate dehydrogenase          K00024   308   506 (  -)   121  0.316  316   <-> 1
cbat:M666_00410 malate dehydrogenase          K00024   308   506 (  -)   121  0.316  316   <-> 1
csb:CLSA_c43720 L-lactate dehydrogenase 3        K00016   315   506 (  53)   121  0.328  320   <-> 3
csc:Csac_1027 L-lactate dehydrogenase          K00016   314   506 (  -)   121  0.319  310   <-> 1
efs:EFS1_0488 L-lactate dehydrogenase          K00016   317   506 (  20)   121  0.324  309   <-> 2
for:FORMB_18340 malate dehydrogenase          K00024   308   506 (  -)   121  0.320  309   <-> 1
mln:A9174_05025 malate dehydrogenase          K00024   322   506 (  -)   121  0.318  311   <-> 1
mlo:mll4308 malate dehydrogenase            K00024   322   506 (  -)   121  0.318  311   <-> 1
nko:Niako_0304 Malate dehydrogenase           K00024   309   506 (  -)   121  0.309  317   <-> 1
pavi:110765122 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   349   506 (  2)   121  0.300  310   <-> 11
prn:BW723_02085 malate dehydrogenase          K00024   308   506 (  -)   121  0.319  304   <-> 1
psn:Pedsa_0166 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   312   506 (  -)   121  0.314  309   <-> 1
sphc:CVN68_18095 malate dehydrogenase          K00024   320   506 (  -)   121  0.335  322   <-> 1
acl:ACL_1028 L-lactate dehydrogenase          K00016   314   505 (  -)   121  0.311  309   <-> 1
acx:Achr_f210 lactate/malate dehydrogenase, NAD binding K00024   309   505 (  -)   121  0.330  306   <-> 1
bhl:Bache_0106 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   313   505 ( 232)   121  0.311  302   <-> 2
glo:Glov_1625 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   321   505 (  -)   121  0.325  323   <-> 1
gsb:GSUB_04815 malate dehydrogenase           K00024   318   505 (  -)   121  0.330  315   <-> 1
lth:KLTH0D00440g KLTH0D00440p              K00016   326   505 (  25)   121  0.315  317   <-> 6
nia:A8C56_12255 malate dehydrogenase          K00024   309   505 (  -)   121  0.303  317   <-> 1
orh:Ornrh_0641 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   308   505 (  -)   121  0.293  317   <-> 1
ori:Q785_06525 malate dehydrogenase           K00024   308   505 (  -)   121  0.293  317   <-> 1
psab:PSAB_01665 L-lactate dehydrogenase         K00016   317   505 ( 400)   121  0.295  319   <-> 2
rbm:TEF_19555 malate dehydrogenase           K00024   320   505 (  -)   121  0.315  321   <-> 1
sbd:ATN00_19025 malate dehydrogenase          K00024   320   505 ( 404)   121  0.326  322   <-> 2
tvr:TVD_12750 malate dehydrogenase           K00024   307   505 (  -)   121  0.293  317   <-> 1
aalg:AREALGSMS7_02646 malate dehydrogenase       K00024   308   504 (  -)   121  0.317  309   <-> 1
ape:APE_0672.1 malate dehydrogenase           K00024   308   504 (  -)   121  0.322  314   <-> 1
bbf:BBB_0960 L-lactate dehydrogenase          K00016   316   504 (  18)   121  0.290  314   <-> 2
bbp:BBPR_1035 L-lactate dehydrogenase          K00016   316   504 (  27)   121  0.286  311   <-> 2
bprs:CK3_22510 L-lactate dehydrogenase         K00016   322   504 (  -)   121  0.328  317   <-> 1
brg:A4249_12680 malate dehydrogenase          K00024   320   504 (  -)   121  0.322  320   <-> 1
bsd:BLASA_4209 Malate dehydrogenase           K00024   317   504 (  -)   121  0.288  316   <-> 1
clb:Clo1100_0135 L-lactate dehydrogenase        K00016   310   504 (  1)   121  0.323  316   <-> 2
cyt:cce_1850 malate dehydrogenase            K00024   324   504 (  83)   121  0.315  308   <-> 2
fbc:FB2170_01791 putative malate dehydrogenase     K00024   308   504 (  -)   121  0.322  304   <-> 1
fre:Franean1_5970 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   310   504 (  -)   121  0.301  319   <-> 1
geh:HYN69_13125 malate dehydrogenase          K00024   320   504 (  -)   121  0.327  321   <-> 1
mam:Mesau_01058 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   322   504 (  -)   121  0.318  311   <-> 1
nha:Nham_0545 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   322   504 (  -)   121  0.316  320   <-> 1
ocg:OCA5_c33630 malate dehydrogenase Mdh        K00024   322   504 (  -)   121  0.312  320   <-> 1
och:CES85_2514 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   504 (  -)   121  0.318  314   <-> 1
oco:OCA4_c33110 malate dehydrogenase Mdh        K00024   322   504 (  -)   121  0.312  320   <-> 1
ops:A8A54_17135 malate dehydrogenase          K00024   320   504 (  -)   121  0.318  314   <-> 1
plm:Plim_1746 Lactate/malate dehydrogenase       K00016   317   504 ( 125)   121  0.317  303   <-> 2
pper:18792896 L-lactate dehydrogenase A         K00016   352   504 (  2)   121  0.301  306   <-> 9
spir:CWM47_04785 malate dehydrogenase          K00024   313   504 (  -)   121  0.320  309   <-> 1
taj:C1A40_03470 malate dehydrogenase          K00024   308   504 (  -)   121  0.329  304   <-> 1
adu:107488116 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   352   503 (  8)   121  0.307  306   <-> 10
afs:AFR_05125 lactate/malate dehydrogenase       K00024   316   503 (  -)   121  0.315  314   <-> 1
apr:Apre_1065 L-lactate dehydrogenase          K00016   311   503 ( 111)   121  0.329  310   <-> 2
bmay:A7X70_00430 L-lactate dehydrogenase        K00016   316   503 (  -)   121  0.320  316   <-> 1
bqu:BQ13450 Malate dehydrogenase            K00024   320   503 (  -)   121  0.321  315   <-> 1
chq:AQ619_17490 malate dehydrogenase          K00024   320   503 (  -)   121  0.325  320   <-> 1
dvg:Deval_0552 L-lactate dehydrogenase         K00016   309   503 (  -)   121  0.343  297   <-> 1
dvl:Dvul_2352 malate dehydrogenase (NAD)        K00016   309   503 (  -)   121  0.343  297   <-> 1
dvu:DVU0600 L-lactate dehydrogenase           K00016   309   503 (  -)   121  0.343  297   <-> 1
jcu:105632247 L-lactate dehydrogenase B         K00016   350   503 ( 215)   121  0.307  306   <-> 7
lau:G293_04755 malate dehydrogenase           K00024   320   503 (  -)   121  0.315  314   <-> 1
lmon:LMOSLCC2376_0180 L-lactate dehydrogenase      K00016   313   503 (  16)   121  0.320  306   <-> 4
phl:KKY_3192 Malate dehydrogenase            K00024   320   503 (  -)   121  0.321  321   <-> 1
apo:Arcpr_0622 Lactate/malate dehydrogenase       K00024   294   502 (  -)   120  0.309  314   <-> 1
bbn:BbuN40_0087 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   502 (  -)   120  0.313  316   <-> 1
bcar:DK60_1912 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   502 (  -)   120  0.318  314   <-> 1
bcas:DA85_09250 malate dehydrogenase          K00024   320   502 (  -)   120  0.318  314   <-> 1
bcs:BCAN_A1971 Malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   502 (  -)   120  0.318  314   <-> 1
bde:BDP_1558 ldh2 L-lactate dehydrogenase        K00024   320   502 (  -)   120  0.311  315   <-> 1
bdn:BBDE_1479 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   502 (  -)   120  0.311  315   <-> 1
bmiy:RJ61_00415 lactate dehydrogenase          K00016   316   502 (  -)   120  0.317  315   <-> 1
bmo:I871_00440 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   502 (  -)   120  0.317  315   <-> 1
bms:BR1927 malate dehydrogenase             K00024   320   502 (  -)   120  0.318  314   <-> 1
bmt:BSUIS_A1767 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   502 (  -)   120  0.322  314   <-> 1
bol:BCOUA_I1927 mdh                   K00024   320   502 (  -)   120  0.318  314   <-> 1
bsf:BSS2_I1863 mdh                   K00024   320   502 (  -)   120  0.318  314   <-> 1
bsg:IY72_09195 malate dehydrogenase           K00024   320   502 (  -)   120  0.318  314   <-> 1
bsi:BS1330_I1921 malate dehydrogenase          K00024   320   502 (  -)   120  0.318  314   <-> 1
bsk:BCA52141_I2119 malate dehydrogenase         K00024   320   502 (  -)   120  0.318  314   <-> 1
bsuc:BSSP2_I1734 Malate dehydrogenase          K00024   320   502 (  -)   120  0.322  314   <-> 1
bsui:BSSP1_I1729 Malate dehydrogenase          K00024   320   502 (  -)   120  0.322  314   <-> 1
bsup:BSPT1_I1745 Malate dehydrogenase          K00024   320   502 (  -)   120  0.322  314   <-> 1
bsuv:BSPT2_I1729 Malate dehydrogenase          K00024   320   502 (  -)   120  0.322  314   <-> 1
bsv:BSVBI22_A1923 malate dehydrogenase         K00024   320   502 (  -)   120  0.318  314   <-> 1
bsw:IY71_09455 malate dehydrogenase           K00024   320   502 (  -)   120  0.318  314   <-> 1
bsz:DK67_428 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   502 (  -)   120  0.318  314   <-> 1
clh:IX49_11450 malate dehydrogenase           K00024   308   502 (  -)   120  0.312  304   <-> 1
cly:Celly_2294 Malate dehydrogenase           K00024   308   502 (  -)   120  0.312  304   <-> 1
efv:CHH26_06480 malate dehydrogenase          K00024   320   502 (  -)   120  0.332  310   <-> 1
ele:Elen_1140 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   307   502 (  44)   120  0.331  308   <-> 2
lca:LSEI_2549 L-lactate dehydrogenase          K00016   326   502 (  22)   120  0.301  309   <-> 4
lcb:LCABL_27160 L-lactate dehydrogenase (L-LDH)     K00016   326   502 (  26)   120  0.301  309   <-> 4
lce:LC2W_2698 L-lactate dehydrogenase          K00016   326   502 (  26)   120  0.301  309   <-> 4
lcl:LOCK919_2767 L-lactate dehydrogenase        K00016   326   502 (  22)   120  0.301  309   <-> 4
lcs:LCBD_2724 L-lactate dehydrogenase          K00016   326   502 (  26)   120  0.301  309   <-> 4
lcw:BN194_26560 L-lactate dehydrogenase         K00016   335   502 (  26)   120  0.301  309   <-> 4
lcx:LCA12A_0221 L-lactate dehydrogenase         K00016   326   502 (  22)   120  0.301  309   <-> 4
lcz:LCAZH_2512 l-lactate dehydrogenase         K00016   326   502 (  22)   120  0.301  309   <-> 4
lpap:LBPC_2502 L-lactate dehydrogenase         K00016   326   502 (  22)   120  0.301  309   <-> 3
lpi:LBPG_01112 L-lactate dehydrogenase         K00016   326   502 (  22)   120  0.301  309   <-> 4
lpq:AF91_12650 L-lactate dehydrogenase         K00016   326   502 (  22)   120  0.301  309   <-> 3
lra:LRHK_2547 L-lactate dehydrogenase          K00016   326   502 (  28)   120  0.301  309   <-> 3
lrc:LOCK908_2601 L-lactate dehydrogenase        K00016   326   502 (  28)   120  0.301  309   <-> 3
lrl:LC705_02527 L-lactate dehydrogenase         K00016   326   502 ( 104)   120  0.301  309   <-> 3
lro:LOCK900_2513 L-lactate dehydrogenase        K00016   326   502 (  17)   120  0.301  309   <-> 3
ptq:P700755_002629 malate dehydrogenase Mdh       K00024   307   502 (  -)   120  0.311  309   <-> 1
pub:SAR11_0240 Malate dehydrogenase           K00024   320   502 (  -)   120  0.334  311   <-> 1
rdi:CMV14_08430 malate dehydrogenase          K00024   320   502 (  -)   120  0.319  320   <-> 1
syi:SB49_07815 malate dehydrogenase           K00024   308   502 ( 398)   120  0.312  304   <-> 2
baa:BAA13334_I00906 malate dehydrogenase, NAD-dependent K00024   320   501 (  -)   120  0.318  314   <-> 1
babb:DK48_250 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   501 (  -)   120  0.318  314   <-> 1
babc:DO78_1774 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   501 (  -)   120  0.318  314   <-> 1
babo:DK55_1869 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   501 (  -)   120  0.318  314   <-> 1
babr:DO74_18 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   501 (  -)   120  0.318  314   <-> 1
babs:DK51_1689 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   501 (  -)   120  0.318  314   <-> 1
babt:DK49_1627 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   501 (  -)   120  0.318  314   <-> 1
babu:DK53_1854 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   501 (  -)   120  0.318  314   <-> 1
bbi:BBIF_0979 L-lactate dehydrogenase          K00016   316   501 (  15)   120  0.290  314   <-> 2
bcee:V568_100141 malate dehydrogenase          K00024   320   501 (  -)   120  0.318  314   <-> 1
bcet:V910_100128 malate dehydrogenase          K00024   320   501 (  -)   120  0.318  314   <-> 1
bhs:BM1374165_01712 malate dehydrogenase        K00024   320   501 (  -)   120  0.321  315   <-> 1
bmb:BruAb1_1903 Mdh, malate dehydrogenase        K00024   320   501 (  -)   120  0.318  314   <-> 1
bmc:BAbS19_I18080 Lactate/malate dehydrogenase     K00024   320   501 (  -)   120  0.318  314   <-> 1
bme:BMEI0137 malate dehydrogenase            K00024   326   501 (  -)   120  0.322  314   <-> 1
bmee:DK62_1646 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   501 (  -)   120  0.318  314   <-> 1
bmel:DK63_1298 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   501 (  -)   120  0.322  314   <-> 1
bmf:BAB1_1927 Lactate/malate dehydrogenase:L-lactate de K00024   320   501 (  -)   120  0.318  314   <-> 1
bmg:BM590_A1913 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   501 (  -)   120  0.318  314   <-> 1
bmi:BMEA_A1984 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   501 (  -)   120  0.318  314   <-> 1
bmw:BMNI_I1833 Malate dehydrogenase           K00024   320   501 (  -)   120  0.318  314   <-> 1
bmz:BM28_A1918 malate dehydrogenase           K00024   320   501 (  -)   120  0.318  314   <-> 1
bov:BOV_1856 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   501 (  -)   120  0.318  314   <-> 1
bpp:BPI_I1986 malate dehydrogenase           K00024   320   501 (  -)   120  0.318  314   <-> 1
bpv:DK65_1595 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   501 (  -)   120  0.318  314   <-> 1
brk:CWS35_07155 malate dehydrogenase          K00024   322   501 (  -)   120  0.322  320   <-> 1
cct:CC1_13410 L-lactate dehydrogenase          K00016   317   501 (  -)   120  0.312  317   <-> 1
lsv:111892866 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   350   501 (  10)   120  0.322  307   <-> 9
lut:Lupro_11510 malate dehydrogenase          K00024   307   501 (  -)   120  0.318  308   <-> 1
mop:Mesop_1025 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   322   501 (  -)   120  0.322  311   <-> 1
nmv:NITMOv2_4066 Malate dehydrogenase          K00024   312   501 (  -)   120  0.300  317   <-> 1
pvn:A7sIIA15_05820 malate dehydrogenase         K00024   316   501 (  -)   120  0.303  320   <-> 1
sphy:CHN51_04650 malate dehydrogenase          K00024   320   501 (  -)   120  0.329  310   <-> 1
tdn:Suden_1048 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   319   501 (  -)   120  0.331  308   <-> 1
thj:104813333 L-lactate dehydrogenase B         K00016   389   501 (  72)   120  0.293  311   <-> 12
tid:Thein_1427 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   309   501 (  -)   120  0.330  318   <-> 1
abf:AMK58_02575 malate dehydrogenase          K00024   322   500 ( 108)   120  0.310  310   <-> 2
abq:ABAZ39_12205 malate dehydrogenase          K00024   322   500 ( 103)   120  0.310  310   <-> 2
aip:107629994 L-lactate dehydrogenase A         K00016   349   500 (  2)   120  0.292  305   <-> 11
bhe:BH16570 Malate dehydrogenase            K00024   320   500 (  -)   120  0.324  315   <-> 1
bja:bll0456 malate dehydrogenase            K00024   322   500 (  -)   120  0.310  319   <-> 1
bths:CNY62_05630 L-lactate dehydrogenase        K00016   310   500 (  61)   120  0.324  312   <-> 3
efa:EF0641 L-lactate dehydrogenase           K00016   317   500 (  14)   120  0.320  309   <-> 2
efd:EFD32_0455 L-lactate dehydrogenase         K00016   317   500 (  14)   120  0.320  309   <-> 2
efi:OG1RF_10373 L-lactate dehydrogenase         K00016   317   500 (  14)   120  0.320  309   <-> 2
efl:EF62_1010 L-lactate dehydrogenase          K00016   317   500 (  14)   120  0.320  309   <-> 2
efn:DENG_00669 L-lactate dehydrogenase 2        K00016   317   500 (  14)   120  0.320  309   <-> 2
efq:DR75_2589 L-lactate dehydrogenase          K00016   317   500 (  14)   120  0.320  309   <-> 2
ene:ENT_24780 malate dehydrogenase (NAD)        K00016   317   500 (  14)   120  0.320  309   <-> 2
ini:109162698 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   352   500 (  1)   120  0.300  310   <-> 12
jda:BW727_101485 L-lactate dehydrogenase        K00016   325   500 (  -)   120  0.306  310   <-> 1
mci:Mesci_0987 malate dehydrogenase NAD-dependent    K00024   322   500 ( 399)   120  0.312  311   <-> 2
mesw:A9K65_005100 malate dehydrogenase         K00024   322   500 (  -)   120  0.312  311   <-> 1
obt:OPIT5_04240 lactate dehydrogenase          K00016   309   500 ( 297)   120  0.317  303   <-> 2
psv:PVLB_10715 malate dehydrogenase           K00024   314   500 (  -)   120  0.316  316   <-> 1
red:roselon_01728 Malate dehydrogenase         K00024   325   500 ( 137)   120  0.316  320   <-> 2
sdl:Sdel_1088 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   316   500 (  88)   120  0.318  314   <-> 2
sphn:BV902_24170 malate dehydrogenase          K00024   312   500 (  -)   120  0.307  309   <-> 1
ate:Athe_1918 L-lactate dehydrogenase          K00016   314   499 (  -)   120  0.326  319   <-> 1
bbj:BbuJD1_0087 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   499 (  -)   120  0.310  316   <-> 1
bbur:L144_00435 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   499 (  -)   120  0.310  316   <-> 1
bbz:BbuZS7_0087 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   499 (  -)   120  0.310  316   <-> 1
bjp:RN69_02060 malate dehydrogenase           K00024   322   499 (  -)   120  0.310  319   <-> 1
bju:BJ6T_04250 malate dehydrogenase           K00024   322   499 (  -)   120  0.310  319   <-> 1
bmr:BMI_I1949 malate dehydrogenase           K00024   320   499 (  -)   120  0.318  314   <-> 1
brs:S23_03860 malate dehydrogenase           K00024   322   499 (  -)   120  0.307  319   <-> 1
fbu:UJ101_00634 malate dehydrogenase          K00024   306   499 (  -)   120  0.324  312   <-> 1
fil:BN1229_v1_1122 Malate dehydrogenase         K00024   321   499 (  -)   120  0.328  320   <-> 1
fiy:BN1229_v1_1122 Malate dehydrogenase         K00024   321   499 (  -)   120  0.328  320   <-> 1
lrr:N134_04230 L-lactate dehydrogenase         K00016   319   499 (  36)   120  0.327  303   <-> 7
lru:HMPREF0538_21969 L-lactate dehydrogenase      K00016   326   499 (  55)   120  0.327  303   <-> 6
oah:DR92_471 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   499 (  -)   120  0.318  314   <-> 1
oan:Oant_0930 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   499 (  -)   120  0.318  314   <-> 1
pef:A7E78_05910 malate dehydrogenase          K00024   317   499 (  -)   120  0.310  316   <-> 1
rpt:Rpal_0187 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   322   499 (  -)   120  0.309  320   <-> 1
salt:AO058_01350 malate dehydrogenase          K00024   308   499 (  -)   120  0.307  303   <-> 1
stp:Strop_3794 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   316   499 (  -)   120  0.299  321   <-> 1
aak:AA2016_0967 malate dehydrogenase          K00024   322   498 (  -)   119  0.318  314   <-> 1
aue:C5O00_01960 malate dehydrogenase          K00024   308   498 (  -)   119  0.319  304   <-> 1
brad:BF49_0402 Malate dehydrogenase EC 11137      K00024   322   498 (  -)   119  0.310  319   <-> 1
cki:Calkr_0782 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   498 (  -)   119  0.326  319   <-> 1
fae:FAES_4618 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   306   498 (  -)   119  0.295  308   <-> 1
lrt:LRI_1194 L-lactate dehydrogenase          K00016   319   498 (  34)   119  0.327  303   <-> 6
mmar:MODMU_4825 Malate dehydrogenase          K00024   317   498 (  -)   119  0.285  316   <-> 1
nhl:Nhal_0324 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   311   498 ( 392)   119  0.287  307   <-> 2
pace:A6070_10105 malate dehydrogenase          K00024   318   498 (  -)   119  0.304  303   <-> 1
phr:C6569_01345 malate dehydrogenase          K00024   321   498 (  -)   119  0.326  319   <-> 1
sbac:BVH56_01090 L-lactate dehydrogenase        K00016   315   498 (  -)   119  0.320  309   <-> 1
sphl:LPB140_02925 malate dehydrogenase         K00024   320   498 (  -)   119  0.312  320   <-> 1
vte:BHY08_00385 L-lactate dehydrogenase         K00016   317   498 (  -)   119  0.317  309   <-> 1
bacc:BRDCF_p4 Malate dehydrogenase           K00024   313   497 (  -)   119  0.321  308   <-> 1
bhn:PRJBM_01644 malate dehydrogenase          K00024   320   497 (  -)   119  0.317  315   <-> 1
ccb:Clocel_2700 L-lactate dehydrogenase         K00016   319   497 (  50)   119  0.330  324   <-> 2
cgn:OK18_02195 malate dehydrogenase           K00024   308   497 (  -)   119  0.301  309   <-> 1
chd:Calhy_0866 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   497 (  -)   119  0.323  319   <-> 1
clc:Calla_1554 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   497 (  -)   119  0.326  319   <-> 1
cob:COB47_1726 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   497 (  -)   119  0.323  319   <-> 1
hme:HFX_3026 malate dehydrogenase            K00024   304   497 (  -)   119  0.302  295   <-> 1
lre:Lreu_0716 malate dehydrogenase (NAD)        K00016   319   497 (  34)   119  0.327  303   <-> 6
lrf:LAR_0688 L-lactate dehydrogenase          K00016   319   497 (  34)   119  0.327  303   <-> 6
lul:LPB138_13870 malate dehydrogenase          K00024   308   497 (  -)   119  0.317  309   <-> 1
mau:Micau_5383 Lactate/malate dehydrogenase       K00024   316   497 (  -)   119  0.294  320   <-> 1
mha:HF1_00620 L-lactate dehydrogenase          K00016   310   497 (  -)   119  0.313  319   <-> 1
mhf:MHF_0070 L-lactate dehydrogenase          K00016   310   497 (  -)   119  0.313  319   <-> 1
mil:ML5_0476 Lactate/malate dehydrogenase        K00024   316   497 (  -)   119  0.294  320   <-> 1
pgv:SL003B_4234 Malate dehydrogenase 1         K00024   320   497 (  -)   119  0.325  320   <-> 1
ppd:Ppro_2327 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   317   497 (  -)   119  0.334  317   <-> 1
tpk:JO40_07225 lactate dehydrogenase          K00016   315   497 (  -)   119  0.333  309   <-> 1
abac:LuPra_04162 Malate dehydrogenase          K00024   308   496 (  -)   119  0.314  306   <-> 1
abs:AZOBR_200162 malate dehydrogenase          K00024   322   496 ( 110)   119  0.310  310   <-> 2
azt:TSH58p_09425 malate dehydrogenase          K00024   322   496 (  76)   119  0.310  310   <-> 2
bbs:BbiDN127_0086 L-lactate dehydrogenase        K00016   316   496 (  -)   119  0.316  316   <-> 1
ckn:Calkro_0797 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   496 (  -)   119  0.323  319   <-> 1
lby:Lbys_1576 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   309   496 (  -)   119  0.321  312   <-> 1
lrg:LRHM_2421 L-lactate dehydrogenase          K00016   326   496 (  19)   119  0.298  309   <-> 3
lrh:LGG_02523 L-lactate dehydrogenase          K00016   326   496 (  19)   119  0.298  309   <-> 3
mcg:GL4_0105 malate dehydrogenase            K00024   322   496 (  -)   119  0.309  320   <-> 1
mpur:MARPU_15675 malate dehydrogenase          K00024   311   496 (  57)   119  0.282  319   <-> 2
naf:GQ61_00445 malate dehydrogenase           K00024   324   496 (  -)   119  0.302  311   <-> 1
pary:A4V02_09630 malate dehydrogenase          K00024   311   496 ( 182)   119  0.299  308   <-> 2
pep:AQ505_22650 malate dehydrogenase          K00024   312   496 (  -)   119  0.314  309   <-> 1
phe:Phep_0864 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   312   496 (  -)   119  0.301  309   <-> 1
rpa:RPA0192 malate dehydrogenase            K00024   322   496 (  -)   119  0.306  320   <-> 1
amr:AM1_2135 malate dehydrogenase            K00024   328   495 (  88)   119  0.310  306   <-> 2
bact:AB656_00910 L-lactate dehydrogenase        K00016   320   495 (  -)   119  0.300  313   <-> 1
bbrd:BBBR_1334 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   495 (  29)   119  0.303  317   <-> 2
bbre:B12L_1219 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   495 (  29)   119  0.303  317   <-> 2
bbrj:B7017_1244 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   495 (  31)   119  0.303  317   <-> 2
bbrn:B2258_1249 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   495 (  20)   119  0.303  317   <-> 2
bbrs:BS27_1296 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   495 (  30)   119  0.303  317   <-> 2
bbru:Bbr_1273 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   495 (  20)   119  0.303  317   <-> 2
bbrv:B689b_1302 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   495 (  30)   119  0.303  317   <-> 2
bbv:HMPREF9228_0596 L-lactate dehydrogenase       K00016   320   495 (  21)   119  0.303  317   <-> 2
bgb:KK9_0086 Ldh                    K00016   316   495 (  -)   119  0.316  316   <-> 1
bgc:BLA33_03850 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   495 (  -)   119  0.316  316   <-> 1
bgn:BgCN_0088 L-lactate dehydrogenase          K00016   316   495 (  -)   119  0.316  316   <-> 1
bgs:X921_03885 lactate dehydrogenase          K00016   316   495 (  -)   119  0.316  316   <-> 1
bro:BRAD285_7240 malate dehydrogenase          K00024   322   495 ( 386)   119  0.307  319   <-> 2
btp:D805_0597 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   495 (  -)   119  0.303  317   <-> 1
chry:CEY12_09095 malate dehydrogenase          K00024   308   495 (  -)   119  0.298  309   <-> 1
cow:Calow_1634 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   495 (  -)   119  0.323  319   <-> 1
fsy:FsymDg_3885 Malate dehydrogenase          K00024   310   495 (  -)   119  0.304  319   <-> 1
gvg:HMPREF0421_20527 L-lactate dehydrogenase      K00016   320   495 ( 155)   119  0.300  317   <-> 2
gvh:HMPREF9231_1027 L-lactate dehydrogenase       K00016   320   495 ( 146)   119  0.300  317   <-> 2
hdl:HALDL1_16470 malate dehydrogenase          K00024   304   495 (  -)   119  0.297  293   <-> 1
marm:YQ22_12685 malate dehydrogenase          K00024   308   495 (  -)   119  0.316  304   <-> 1
plk:CIK06_04775 malate dehydrogenase          K00024   316   495 (  -)   119  0.297  320   <-> 1
pola:BXQ17_06815 malate dehydrogenase          K00024   308   495 (  -)   119  0.316  304   <-> 1
smo:SELMODRAFT_236713 hypothetical protein       K00016   321   495 (  32)   119  0.292  312   <-> 13
thd:BHV28_17220 Malate dehydrogenase          K00024   320   495 (  -)   119  0.328  314   <-> 1
amih:CO731_01076 Malate dehydrogenase          K00024   322   494 (  -)   118  0.318  314   <-> 1
baf:BAPKO_0088 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   494 (  -)   118  0.313  316   <-> 1
bafe:BAFK78_085 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   494 (  -)   118  0.313  316   <-> 1
bafh:BafHLJ01_0090 L-lactate dehydrogenase       K00016   316   494 (  -)   118  0.313  316   <-> 1
baft:P612_00425 lactate dehydrogenase          K00016   316   494 (  -)   118  0.313  316   <-> 1
bafz:BafPKo_0085 L-lactate dehydrogenase        K00016   316   494 (  -)   118  0.313  316   <-> 1
bvl:BF3285c1_0615 malate dehydrogenase         K00024   320   494 (  -)   118  0.315  314   <-> 1
cwa:CwatDRAFT_5886 Malate dehydrogenase, NAD-dependent K00024   323   494 (  -)   118  0.318  318   <-> 1
fek:C1H87_17590 malate dehydrogenase          K00024   310   494 (  -)   118  0.320  309   <-> 1
fve:101310897 L-lactate dehydrogenase A         K00016   350   494 ( 190)   118  0.297  306   <-> 9
gen:GM3709_1605 malate dehydrogenase          K00024   325   494 (  61)   118  0.312  304   <-> 2
gpi:GPICK_08730 malate dehydrogenase          K00024   317   494 (  -)   118  0.325  317   <-> 1
gva:HMPREF0424_0584 L-lactate dehydrogenase       K00024   320   494 ( 153)   118  0.300  317   <-> 2
hgi:ABY42_15005 malate dehydrogenase          K00024   304   494 (  62)   118  0.298  295   <-> 2
lan:Lacal_0359 Malate dehydrogenase           K00024   308   494 (  -)   118  0.324  309   <-> 1
lax:APT61_11495 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   494 ( 208)   118  0.304  309   <-> 2
leh:C3F35_00650 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   494 ( 208)   118  0.304  309   <-> 2
mah:MEALZ_0534 Lactate/malate dehydrogenase       K00016   307   494 ( 293)   118  0.315  308   <-> 2
pset:THL1_2223 malate dehydrogenase           K00024   321   494 (  -)   118  0.317  306   <-> 1
psor:RSJ16_02390 L-lactate dehydrogenase        K00016   329   494 (  51)   118  0.339  322   <-> 2
rpc:RPC_0194 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   322   494 (  28)   118  0.309  320   <-> 2
rpe:RPE_0300 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   322   494 (  -)   118  0.312  320   <-> 1
smiz:4412673_01231 Malate dehydrogenase         K00024   314   494 (  -)   118  0.304  309   <-> 1
sna:Snas_0615 Lactate/malate dehydrogenase       K00024   316   494 (  -)   118  0.306  320   <-> 1
bbw:BDW_14015 malate dehydrogenase           K00024   313   493 (  -)   118  0.319  317   <-> 1
bdh:GV66_01445 malate dehydrogenase           K00024   313   493 ( 214)   118  0.305  311   <-> 3
bdo:EL88_20415 malate dehydrogenase           K00024   313   493 ( 214)   118  0.305  311   <-> 3
bic:LMTR13_37670 malate dehydrogenase          K00024   322   493 (  -)   118  0.307  319   <-> 1
bra:BRADO0403 malate dehydrogenase           K00024   322   493 ( 386)   118  0.307  319   <-> 2
bvu:BVU_0256 malate dehydrogenase            K00024   313   493 ( 214)   118  0.305  311   <-> 2
cpip:CJF12_19515 malate dehydrogenase          K00024   308   493 (  -)   118  0.298  309   <-> 1
crn:CAR_c01880 L-lactate dehydrogenase         K00016   324   493 ( 265)   118  0.311  309   <-> 3
erh:ERH_0086 L-lactate dehydrogenase          K00016   313   493 (  -)   118  0.326  310   <-> 1
ers:K210_07540 L-lactate dehydrogenase         K00016   313   493 (  -)   118  0.326  310   <-> 1
fla:SY85_22665 malate dehydrogenase           K00024   309   493 (  -)   118  0.302  318   <-> 1
foh:FORMA_05370 malate dehydrogenase          K00024   308   493 (  -)   118  0.317  309   <-> 1
jep:BW721_10825 L-lactate dehydrogenase         K00016   323   493 (  -)   118  0.311  315   <-> 1
nwa:Nwat_0286 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   311   493 (  -)   118  0.290  307   <-> 1
rpx:Rpdx1_0446 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   322   493 (  -)   118  0.301  319   <-> 1
saq:Sare_4174 Lactate/malate dehydrogenase       K00024   316   493 (  -)   118  0.297  320   <-> 1
sind:105164308 L-lactate dehydrogenase B        K00016   350   493 ( 176)   118  0.301  306   <-> 11
bbrc:B7019_1455 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   492 (  28)   118  0.303  317   <-> 2
bgr:Bgr_20150 malate dehydrogenase           K00024   320   492 (  -)   118  0.324  315   <-> 1
brc:BCCGELA001_01930 malate dehydrogenase        K00024   322   492 (  -)   118  0.307  319   <-> 1
bvt:P613_00435 lactate dehydrogenase          K00016   316   492 (  -)   118  0.320  316   <-> 1
carc:NY10_1858 L-lactate dehydrogenase         K00016   325   492 ( 195)   118  0.316  310   <-> 2
chm:B842_12200 L-lactate dehydrogenase         K00016   317   492 ( 247)   118  0.294  313   <-> 2
fib:A6C57_03070 malate dehydrogenase          K00024   309   492 ( 388)   118  0.284  317   <-> 2
geo:Geob_2664 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   318   492 ( 114)   118  0.315  317   <-> 2
hhl:Halha_0371 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   492 (  68)   118  0.326  304   <-> 3
muc:MuYL_3137 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   312   492 (  -)   118  0.304  309   <-> 1
pio:PI20285_07695 L-lactate dehydrogenase        K00016   320   492 ( 107)   118  0.299  308   <-> 2
psty:BFS30_13840 malate dehydrogenase          K00024   312   492 (  -)   118  0.317  309   <-> 1
tjr:TherJR_0751 L-lactate dehydrogenase         K00016   334   492 (  -)   118  0.322  307   <-> 1
xau:Xaut_0153 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   321   492 ( 288)   118  0.322  311   <-> 2
zga:ZOBELLIA_2748 Malate dehydrogenase         K00024   308   492 (  -)   118  0.314  309   <-> 1
bpak:X966_00425 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   491 (  -)   118  0.313  316   <-> 1
cbei:LF65_07015 L-lactate dehydrogenase         K00016   315   491 (  14)   118  0.321  318   <-> 3
chz:CHSO_3895 malate dehydrogenase           K00024   308   491 ( 390)   118  0.294  309   <-> 2
fpe:Ferpe_1424 L-lactate dehydrogenase         K00016   312   491 (  -)   118  0.306  324   <-> 1
fte:Fluta_3158 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   308   491 (  -)   118  0.298  309   <-> 1
gme:Gmet_1360 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   317   491 (  -)   118  0.324  315   <-> 1
hni:W911_02285 malate dehydrogenase           K00024   321   491 (  -)   118  0.327  312   <-> 1
hsf:HLASA_0041 malate dehydrogenase           K00024   304   491 ( 382)   118  0.290  293   <-> 2
mart:BTR34_12535 malate dehydrogenase          K00024   308   491 (  -)   118  0.322  304   <-> 1
nmj:NM96_01945 L-lactate dehydrogenase         K00016   317   491 (  -)   118  0.293  317   <-> 1
nsi:A6J88_07270 L-lactate dehydrogenase         K00016   317   491 (  -)   118  0.293  317   <-> 1
pdm:ADU72_1500 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   491 ( 137)   118  0.299  308   <-> 2
plab:C6361_33230 malate dehydrogenase          K00024   316   491 (  -)   118  0.284  320   <-> 1
plan:A1s21148_05710 malate dehydrogenase        K00024   321   491 (  -)   118  0.291  320   <-> 1
plat:C6W10_23915 malate dehydrogenase          K00024   316   491 (  -)   118  0.284  320   <-> 1
pvs:A1sIA79_05170 malate dehydrogenase         K00024   316   491 (  -)   118  0.297  320   <-> 1
tki:TKV_c02310 L-lactate dehydrogenase Ldh       K00016   311   491 ( 381)   118  0.318  318   <-> 2
bbau:AEM51_02085 malate dehydrogenase          K00024   313   490 (  -)   118  0.300  317   <-> 1
bdi:100846734 L-lactate dehydrogenase B         K00016   354   490 ( 184)   118  0.288  316   <-> 8
bga:BG0088 L-lactate dehydrogenase           K00016   316   490 (  -)   118  0.313  316   <-> 1
blb:BBMN68_193 Ldh                   K00016   320   490 (  25)   118  0.292  315   <-> 2
blf:BLIF_1339 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   490 (  24)   118  0.292  315   <-> 2
blg:BIL_06700 malate dehydrogenase (NAD)        K00016   320   490 (  25)   118  0.292  315   <-> 2
blj:BLD_0165 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   490 (  25)   118  0.292  315   <-> 2
blk:BLNIAS_00973 L-lactate dehydrogenase        K00016   320   490 (  26)   118  0.292  315   <-> 2
blm:BLLJ_1290 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   490 (  26)   118  0.292  315   <-> 2
blo:BL1308 lactate dehydrogenase            K00016   320   490 (  26)   118  0.292  315   <-> 2
blz:BLGT_06945 lactate dehydrogenase          K00016   320   490 (  26)   118  0.292  315   <-> 2
cbe:Cbei_4903 L-lactate dehydrogenase          K00016   315   490 (  11)   118  0.314  318   <-> 5
cbz:Cbs_4903 L-lactate dehydrogenase          K00016   315   490 (  11)   118  0.314  318   <-> 5
ctc:CTC_01998 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   490 (  -)   118  0.324  312   <-> 1
dco:SAMEA4475696_0465 L-lactate dehydrogenase P     K00016   316   490 ( 251)   118  0.280  314   <-> 2
kin:AB182_11700 lactate dehydrogenase          K00016   314   490 ( 194)   118  0.303  310   <-> 2
lei:C2U54_16200 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   490 ( 204)   118  0.301  309   <-> 2
psin:CAK95_07480 malate dehydrogenase          K00024   321   490 (  -)   118  0.328  320   <-> 1
sali:L593_05625 malate dehydrogenase          K00024   304   490 (  -)   118  0.288  312   <-> 1
bbt:BBta_0392 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   322   489 ( 384)   117  0.304  319   <-> 2
bbu:BB_0087 L-lactate dehydrogenase           K00016   316   489 (  -)   117  0.307  316   <-> 1
cbj:H04402_01586 L-lactate dehydrogenase        K00016   318   489 (  -)   117  0.324  312   <-> 1
cio:CEQ15_13015 malate dehydrogenase          K00024   308   489 (  -)   117  0.291  309   <-> 1
cyl:AA637_02500 malate dehydrogenase Mdh        K00024   321   489 (  37)   117  0.325  308   <-> 2
hae:halTADL_2052 malate dehydrogenase          K00024   304   489 (  -)   117  0.275  295   <-> 1
lhd:HUO_02330 lactate dehydrogenase           K00016   323   489 (  24)   117  0.302  308   <-> 3
lhv:lhe_1813 L-lactate dehydrogenase          K00016   323   489 (  26)   117  0.302  308   <-> 3
nwi:Nwi_0419 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   322   489 (  -)   117  0.304  319   <-> 1
ppc:HMPREF9154_0569 L-lactate dehydrogenase       K00016   316   489 ( 281)   117  0.309  311   <-> 3
shg:Sph21_3933 Malate dehydrogenase           K00024   312   489 (  -)   117  0.289  308   <-> 1
sita:101769096 L-lactate dehydrogenase A        K00016   352   489 (  17)   117  0.296  307   <-> 12
tsh:Tsac_0179 L-lactate dehydrogenase          K00016   311   489 (  -)   117  0.306  317   <-> 1
vmo:VMUT_0204 Lactate/malate dehydrogenase       K00024   309   489 (  -)   117  0.324  306   <-> 1
win:WPG_0446 malate dehydrogenase            K00024   308   489 (  -)   117  0.324  309   <-> 1
acta:C1701_13925 malate dehydrogenase          K00024   318   488 (  -)   117  0.294  323   <-> 1
bvr:BVIR_2648 Malate dehydrogenase           K00024   321   488 (  -)   117  0.328  311   <-> 1
cba:CLB_1540 L-lactate dehydrogenase          K00016   318   488 (  -)   117  0.324  312   <-> 1
cbh:CLC_1552 L-lactate dehydrogenase          K00016   318   488 (  -)   117  0.324  312   <-> 1
cbo:CBO1519 L-lactate dehydrogenase           K00016   318   488 (  -)   117  0.324  312   <-> 1
ccel:CCDG5_1474 L-lactate dehydrogenase         K00016   315   488 (  -)   117  0.302  311   <-> 1
emu:EMQU_1380 L-lactate dehydrogenase          K00016   317   488 (  26)   117  0.325  311   <-> 2
hhb:Hhub_3725 malate dehydrogenase           K00024   304   488 (  -)   117  0.290  293   <-> 1
lar:lam_773 Malate/lactate dehydrogenase        K00024   319   488 (  -)   117  0.307  313   <-> 1
plim:PHILAsVB114_01530 malate dehydrogenase       K00024   316   488 (  -)   117  0.294  320   <-> 1
pste:PSTEL_02395 lactate dehydrogenase         K00016   319   488 (  23)   117  0.297  310   <-> 3
sulr:B649_06125 hypothetical protein          K00024   320   488 (  -)   117  0.319  301   <-> 1
txy:Thexy_2062 L-lactate dehydrogenase         K00016   311   488 (  -)   117  0.309  317   <-> 1
cao:Celal_0509 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   308   487 (  -)   117  0.308  315   <-> 1
cbf:CLI_1599 L-lactate dehydrogenase          K00016   318   487 (  -)   117  0.324  312   <-> 1
cbm:CBF_1580 L-lactate dehydrogenase          K00016   318   487 (  -)   117  0.324  312   <-> 1
cby:CLM_1754 L-lactate dehydrogenase          K00016   318   487 (  -)   117  0.324  312   <-> 1
cml:BN424_462 L-lactate dehydrogenase          K00016   321   487 (  6)   117  0.314  309   <-> 4
cpas:Clopa_2980 L-lactate dehydrogenase         K00016   321   487 ( 122)   117  0.324  306   <-> 3
cpin:CPIN18020_0803 malate dehydrogenase, NAD-dependent K00024   297   487 (  -)   117  0.301  302   <-> 1
hsc:HVS_07625 L-lactate dehydrogenase          K00016   316   487 (  -)   117  0.303  317   <-> 1
nmo:Nmlp_3935 malate dehydrogenase           K00024   303   487 (  -)   117  0.297  296   <-> 1
zma:100282503 L-lactate dehydrogenase          K00016   355   487 (  31)   117  0.285  316   <-> 13
ain:Acin_2417 L-lactate dehydrogenase          K00016   317   486 ( 151)   117  0.294  310   <-> 2
aol:S58_04110 malate dehydrogenase           K00024   322   486 (  -)   117  0.304  319   <-> 1
app:CAP2UW1_1299 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   316   486 (  -)   117  0.326  310   <-> 1
bani:Bl12_1138 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   486 (  99)   117  0.300  313   <-> 2
banl:BLAC_06125 L-lactate dehydrogenase 2        K00016   320   486 (  99)   117  0.300  313   <-> 2
banm:EN10_06165 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   486 (  99)   117  0.300  313   <-> 2
bbb:BIF_00382 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   486 (  99)   117  0.300  313   <-> 2
bbc:BLC1_1176 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   486 (  99)   117  0.300  313   <-> 2
bchi:OY14_00420 lactate dehydrogenase          K00016   316   486 (  -)   117  0.311  315   <-> 1
blc:Balac_1214 L-lactate dehydrogenase 2        K00016   320   486 (  99)   117  0.300  313   <-> 2
bls:W91_1245 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   486 (  99)   117  0.300  313   <-> 2
blt:Balat_1214 L-lactate dehydrogenase 2        K00016   320   486 (  99)   117  0.300  313   <-> 2
blv:BalV_1178 L-lactate dehydrogenase 2         K00016   320   486 (  99)   117  0.300  313   <-> 2
blw:W7Y_1218 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   486 (  99)   117  0.300  313   <-> 2
bni:BANAN_05930 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   486 (  97)   117  0.300  313   <-> 2
bnm:BALAC2494_00029 L-lactate dehydrogenase       K00016   320   486 (  99)   117  0.300  313   <-> 2
bvv:BHK69_03170 malate dehydrogenase          K00024   320   486 (  -)   117  0.324  321   <-> 1
cac:CA_C0267 L-lactate dehydrogenase          K00016   313   486 (  79)   117  0.313  310   <-> 2
cae:SMB_G0272 L-lactate dehydrogenase          K00016   313   486 (  83)   117  0.313  310   <-> 2
cay:CEA_G0273 L-lactate dehydrogenase          K00016   313   486 (  79)   117  0.313  310   <-> 2
cbl:CLK_0997 L-lactate dehydrogenase          K00016   318   486 (  -)   117  0.324  312   <-> 1
ccj:UL81_10905 L-lactate dehydrogenase         K00016   315   486 ( 279)   117  0.309  304   <-> 2
cko:CKO_01547 hypothetical protein           K00016   338   486 ( 188)   117  0.294  309   <-> 2
cld:CLSPO_c15460 L-lactate dehydrogenase Ldh      K00016   318   486 ( 336)   117  0.317  312   <-> 2
cpap:110817463 L-lactate dehydrogenase B        K00016   350   486 ( 198)   117  0.294  306   <-> 6
dni:HX89_04265 lactate dehydrogenase          K00016   313   486 ( 288)   117  0.306  310   <-> 2
gee:GM3708_3239 malate dehydrogenase          K00024   324   486 (  21)   117  0.314  296   <-> 2
hbo:Hbor_02300 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   304   486 (  -)   117  0.294  293   <-> 1
lcv:FBA2_08125 L-lactate dehydrogenase         K00016   325   486 (  -)   117  0.301  309   <-> 1
lgl:AO203_01580 L-lactate dehydrogenase         K00016   323   486 (  18)   117  0.302  308   <-> 3
lhl:LBHH_0256 L-lactate dehydrogenase 1         K00016   336   486 (  19)   117  0.302  308   <-> 3
lhr:R0052_01480 L-lactate dehydrogenase         K00016   323   486 (  17)   117  0.302  308   <-> 3
mamo:A6B35_03305 malate dehydrogenase          K00024   322   486 (  -)   117  0.312  311   <-> 1
pls:VT03_30155 L-lactate dehydrogenase         K00016   307   486 ( 128)   117  0.317  303   <-> 3
vpi:BW732_06815 L-lactate dehydrogenase         K00016   321   486 (  74)   117  0.312  304   <-> 2
aur:HMPREF9243_0952 L-lactate dehydrogenase       K00016   322   485 ( 128)   116  0.320  303   <-> 2
bhr:BH0087 L-lactate dehydrogenase           K00016   316   485 (  -)   116  0.308  315   <-> 1
bsca:BBSC_1841 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   485 (  15)   116  0.297  317   <-> 2
cbi:CLJ_B1617 L-lactate dehydrogenase          K00016   318   485 (  -)   116  0.319  310   <-> 1
dosa:Os06t0104900-01 Similar to L-lactate dehydrogenase K00016   360   485 (  11)   116  0.282  326   <-> 12
hvo:HVO_3007 malate dehydrogenase            K00024   304   485 (  55)   116  0.295  295   <-> 2
lcu:PL11_007260 L-lactate dehydrogenase         K00016   318   485 ( 100)   116  0.299  308   <-> 2
lsa:LCA_1606 L-lactate dehydrogenase          K00016   325   485 ( 173)   116  0.298  309   <-> 2
nja:NSJP_0411 Malate dehydrogenase           K00024   340   485 (  -)   116  0.297  317   <-> 1
noc:Noc_2802 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   311   485 (  -)   116  0.289  308   <-> 1
osa:4339856 L-lactate dehydrogenase B          K00016   360   485 (  11)   116  0.282  326   <-> 12
rbi:RB2501_10467 putative malate dehydrogenase     K00024   308   485 (  -)   116  0.314  296   <-> 1
sno:Snov_3299 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   321   485 (  -)   116  0.310  319   <-> 1
tto:Thethe_02460 L-lactate dehydrogenase        K00016   311   485 (  -)   116  0.312  317   <-> 1
arc:ABLL_2449 malate dehydrogenase           K00024   313   484 (  20)   116  0.333  318   <-> 2
bprl:CL2_09070 L-lactate dehydrogenase         K00016   317   484 (  41)   116  0.319  317   <-> 2
cul:CULC22_02227 L-lactate dehydrogenase        K00016   316   484 ( 160)   116  0.302  311   <-> 2
lbh:Lbuc_1571 L-lactate dehydrogenase          K00016   315   484 ( 107)   116  0.302  308   <-> 2
lbn:LBUCD034_1629 L-lactate dehydrogenase        K00016   315   484 (  95)   116  0.302  308   <-> 3
lhh:LBH_0222 L-lactate dehydrogenase 1         K00016   336   484 (  23)   116  0.299  308   <-> 3
oll:CW732_17740 malate dehydrogenase          K00024   308   484 (  -)   116  0.317  309   <-> 1
paca:ID47_01790 malate dehydrogenase          K00024   320   484 (  -)   116  0.317  319   <-> 1
sri:SELR_19080 putative malate dehydrogenase      K00024   322   484 (  82)   116  0.318  314   <-> 3
tde:TDE0351 L-lactate dehydrogenase           K00016   315   484 (  -)   116  0.327  309   <-> 1
trm:JO41_06430 lactate dehydrogenase          K00016   315   484 (  -)   116  0.314  309   <-> 1
bacu:103018917 lactate dehydrogenase C         K00016   339   483 (  41)   116  0.297  316   <-> 10
bll:BLJ_1311 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   483 (  15)   116  0.297  317   <-> 2
blx:GS08_06815 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   483 (  15)   116  0.297  317   <-> 2
bvn:BVwin_15120 malate dehydrogenase          K00024   320   483 (  -)   116  0.311  315   <-> 1
cbb:CLD_3035 L-lactate dehydrogenase          K00016   318   483 (  -)   116  0.321  312   <-> 1
cpho:CPHO_10905 lactate dehydrogenase          K00016   318   483 ( 233)   116  0.313  310   <-> 2
ctet:BN906_02192 L-lactate dehydrogenase        K00016   316   483 (  -)   116  0.321  312   <-> 1
cuc:CULC809_02073 L-lactate dehydrogenase        K00016   316   483 ( 153)   116  0.302  311   <-> 2
cue:CULC0102_2218 L-lactate dehydrogenase        K00016   316   483 ( 152)   116  0.302  311   <-> 2
cuj:CUL131002_2113c L-lactate dehydrogenase       K00016   316   483 ( 153)   116  0.302  311   <-> 2
cun:Cul210932_2203 L-lactate dehydrogenase       K00016   316   483 ( 153)   116  0.302  311   <-> 2
cuq:Cul210931_2157 L-lactate dehydrogenase       K00016   316   483 ( 153)   116  0.302  311   <-> 2
cus:CulFRC11_2095 L-lactate dehydrogenase        K00016   316   483 ( 154)   116  0.302  311   <-> 2
cuz:Cul05146_2196 L-lactate dehydrogenase (L-LDH)    K00016   316   483 (  -)   116  0.302  311   <-> 1
dfo:Dform_01254 malate dehydrogenase          K00024   307   483 (  -)   116  0.324  309   <-> 1
ebc:C2U52_22515 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   483 ( 190)   116  0.297  310   <-> 2
hsu:HLASF_0041 malate dehydrogenase           K00024   304   483 ( 374)   116  0.287  293   <-> 2
lmu:LBLM1_05085 lactate dehydrogenase          K00016   328   483 (  57)   116  0.294  303   <-> 5
mus:103990442 L-lactate dehydrogenase A-like      K00016   350   483 (  1)   116  0.288  319   <-> 14
nmg:Nmag_1974 malate dehydrogenase           K00024   304   483 (  -)   116  0.297  293   <-> 1
tbn:TBH_C0159 malate dehydrogenase           K00024   311   483 (  -)   116  0.305  302   <-> 1
bla:BLA_0792 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   482 (  95)   116  0.297  313   <-> 2
cdo:CDOO_08975 lactate dehydrogenase          K00016   317   482 ( 243)   116  0.305  308   <-> 2
csr:Cspa_c35710 L-lactate dehydrogenase 3        K00016   315   482 (  37)   116  0.292  318   <-> 3
cthd:CDO33_08375 L-lactate dehydrogenase        K00016   316   482 (  12)   116  0.313  310   <-> 2
cyh:Cyan8802_0539 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   320   482 (  -)   116  0.314  309   <-> 1
cyp:PCC8801_0522 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   320   482 (  -)   116  0.314  309   <-> 1
enf:AKI40_3010 Malate dehydrogenase           K00016   335   482 ( 167)   116  0.291  313   <-> 2
eyy:EGYY_05450 hypothetical protein           K00016   317   482 (  -)   116  0.329  319   <-> 1
hne:HNE_3218 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   482 (  -)   116  0.312  320   <-> 1
htu:Htur_3728 Lactate/malate dehydrogenase       K00024   304   482 (  -)   116  0.290  293   <-> 1
mtw:CQW49_18955 malate dehydrogenase          K00024   320   482 (  -)   116  0.312  311   <-> 1
tbo:Thebr_2046 L-lactate dehydrogenase         K00016   311   482 ( 372)   116  0.316  320   <-> 2
tex:Teth514_0216 L-lactate dehydrogenase        K00016   311   482 ( 372)   116  0.316  320   <-> 2
thx:Thet_0256 L-lactate dehydrogenase          K00016   311   482 ( 372)   116  0.316  320   <-> 2
tpd:Teth39_1997 L-lactate dehydrogenase         K00016   311   482 ( 372)   116  0.316  320   <-> 2
bop:AXW83_16085 malate dehydrogenase          K00024   320   481 (  -)   115  0.324  321   <-> 1
fpla:A4U99_11180 L-lactate dehydrogenase        K00016   314   481 (  -)   115  0.311  318   <-> 1
hba:Hbal_2253 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   481 (  -)   115  0.316  320   <-> 1
hla:Hlac_2649 Lactate/malate dehydrogenase       K00024   304   481 (  -)   115  0.283  293   <-> 1
hwa:HQ_3459A malate dehydrogenase            K00024   303   481 (  -)   115  0.281  295   <-> 1
hwc:Hqrw_3988 malate dehydrogenase           K00024   303   481 (  -)   115  0.281  295   <-> 1
kpf:IX53_05095 lactate dehydrogenase          K00016   311   481 (  -)   115  0.321  321   <-> 1
lvn:BWR22_04135 malate dehydrogenase          K00024   308   481 (  -)   115  0.317  309   <-> 1
pdu:PDUR_01970 lactate dehydrogenase          K00016   317   481 (  27)   115  0.294  310   <-> 3
rim:ROI_25220 L-lactate dehydrogenase          K00016   321   481 (  18)   115  0.320  316   <-> 2
sar:SAR0234 L-lactate dehydrogenase 1          K00016   317   481 ( 105)   115  0.298  319   <-> 2
sbi:8085169 L-lactate dehydrogenase           K00016   361   481 (  5)   115  0.282  316   <-> 11
ars:ADJ73_01395 lactate dehydrogenase          K00016   316   480 ( 250)   115  0.284  317   <-> 2
ats:109759088 L-lactate dehydrogenase A         K00016   358   480 (  1)   115  0.285  319   <-> 11
bpsp:AH67_06555 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   480 (  85)   115  0.296  311   <-> 2
btr:BT_2679 malate dehydrogenase            K00024   320   480 (  -)   115  0.311  315   <-> 1
btu:BT0087 L-lactate dehydrogenase           K00016   316   480 (  -)   115  0.308  315   <-> 1
btx:BM1374166_02320 malate dehydrogenase        K00024   320   480 (  -)   115  0.311  315   <-> 1
csu:CSUB_C1043 malate dehydrogenase           K00024   309   480 (  -)   115  0.304  313   <-> 1
hal:VNG_2367G L-malate dehydrogenase          K00024   304   480 (  -)   115  0.299  294   <-> 1
hsl:OE_4323F malate dehydrogenase            K00024   304   480 (  -)   115  0.299  294   <-> 1
lpg:BB562_14340 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   480 (  25)   115  0.292  308   <-> 5
obr:102720434 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   361   480 (  9)   115  0.277  328   <-> 11
suv:SAVC_00945 L-lactate dehydrogenase         K00016   317   480 ( 104)   115  0.301  319   <-> 2
suz:MS7_0227 L-lactate dehydrogenase          K00016   317   480 ( 104)   115  0.301  319   <-> 2
twi:Thewi_0277 L-lactate dehydrogenase         K00016   311   480 ( 368)   115  0.318  321   <-> 2
bcv:Bcav_2434 L-lactate dehydrogenase          K00016   325   479 ( 256)   115  0.297  317   <-> 2
bhi:L283_00420 lactate dehydrogenase          K00016   316   479 (  -)   115  0.305  315   <-> 1
cck:Ccar_08940 lactate dehydrogenase          K00016   318   479 (  90)   115  0.312  320   <-> 2
hcb:HCBAA847_1811 malate dehydrogenase         K00024   315   479 (  -)   115  0.298  315   <-> 1
hcp:HCN_1584 malate dehydrogenase            K00024   315   479 (  -)   115  0.298  315   <-> 1
hru:Halru_3173 malate/lactate dehydrogenase       K00024   304   479 (  -)   115  0.283  293   <-> 1
mhe:MHC_00305 L-lactate dehydrogenase          K00016   310   479 (  -)   115  0.307  319   <-> 1
mps:MPTP_0263 L-lactate dehydrogenase          K00016   324   479 (  -)   115  0.306  297   <-> 1
ped:ING2D1G_1205 L-lactate dehydrogenase        K00016   313   479 (  -)   115  0.300  313   <-> 1
psco:LY89DRAFT_760602 L-lactate dehydrogenase      K00016   336   479 (  80)   115  0.318  314   <-> 4
sac:SACOL0222 L-lactate dehydrogenase          K00016   317   479 ( 103)   115  0.301  319   <-> 2
sae:NWMN_0176 L-lactate dehydrogenase          K00016   317   479 ( 103)   115  0.301  319   <-> 2
sauf:X998_0216 L-lactate dehydrogenase         K00016   317   479 ( 103)   115  0.301  319   <-> 2
saui:AZ30_01210 lactate dehydrogenase          K00016   317   479 ( 103)   115  0.301  319   <-> 2
saum:BN843_2390 L-lactate dehydrogenase         K00016   317   479 ( 103)   115  0.301  319   <-> 2
sax:USA300HOU_0251 L-lactate dehydrogenase       K00016   317   479 (  -)   115  0.301  319   <-> 1
cbv:U729_2036 L-lactate dehydrogenase          K00016   316   478 (  3)   115  0.314  315   <-> 2
cuv:CUREI_04860 lactate dehydrogenase          K00016   319   478 (  -)   115  0.283  307   <-> 1
cyb:CYB_2165 L-lactate dehydrogenase          K00016   306   478 (  -)   115  0.309  307   <-> 1
eas:Entas_2149 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   478 ( 174)   115  0.298  309   <-> 2
ess:ATZ33_15860 L-lactate dehydrogenase         K00016   326   478 (  85)   115  0.307  309   <-> 2
hta:BVU17_15090 malate dehydrogenase          K00024   304   478 (  -)   115  0.283  293   <-> 1
koe:A225_3114 L-lactate dehydrogenase          K00016   325   478 ( 184)   115  0.307  309   <-> 2
kok:KONIH1_15320 lactate dehydrogenase         K00016   314   478 ( 178)   115  0.307  309   <-> 2
kom:HR38_19575 lactate dehydrogenase          K00016   314   478 ( 178)   115  0.307  309   <-> 2
kox:KOX_21270 L-lactate dehydrogenase          K00016   314   478 ( 184)   115  0.307  309   <-> 2
koy:J415_16325 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   478 (  -)   115  0.307  309   <-> 1
lhe:lhv_0289 L-lactate dehydrogenase          K00016   323   478 (  13)   115  0.299  308   <-> 3
marr:BKP56_00650 L-lactate dehydrogenase        K00016   326   478 ( 116)   115  0.300  317   <-> 2
nph:NP_0498A malate dehydrogenase            K00024   304   478 (  -)   115  0.292  295   <-> 1
rho:RHOM_15885 L-lactate dehydrogenase         K00016   315   478 (  -)   115  0.315  317   <-> 1
rhz:RHPLAN_04990 malate dehydrogenase          K00024   322   478 (  -)   115  0.307  319   <-> 1
rix:RO1_12300 L-lactate dehydrogenase          K00016   321   478 (  15)   115  0.316  316   <-> 2
bcat:BBCT_1222 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   477 ( 155)   115  0.302  315   <-> 2
carg:RSJ17_06980 L-lactate dehydrogenase        K00016   318   477 (  -)   115  0.308  312   <-> 1
cgb:cg3219 L-LACTATE DEHYDROGENASE           K00016   314   477 ( 275)   115  0.294  316   <-> 2
cgj:AR0_14140 lactate dehydrogenase           K00016   314   477 ( 275)   115  0.294  316   <-> 2
cgl:NCgl2810 L-lactate dehydrogenase          K00016   314   477 ( 275)   115  0.294  316   <-> 2
cgm:cgp_3219 L-Lactate dehydrogenase          K00016   314   477 ( 275)   115  0.294  316   <-> 2
cgq:CGLAR1_14000 lactate dehydrogenase         K00016   314   477 ( 275)   115  0.294  316   <-> 2
cgu:WA5_2810 L-lactate dehydrogenase          K00016   314   477 ( 275)   115  0.294  316   <-> 2
hab:SG26_07875 malate dehydrogenase           K00024   304   477 (  -)   115  0.280  293   <-> 1
hhi:HAH_3101 malate dehydrogenase            K00024   304   477 (  -)   115  0.280  293   <-> 1
hhn:HISP_15790 malate dehydrogenase           K00024   304   477 (  -)   115  0.280  293   <-> 1
ksa:C813_04010 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   477 ( 160)   115  0.298  309   <-> 2
lpx:ASU28_02465 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   477 (  23)   115  0.289  308   <-> 5
mpx:MPD5_0242 L-lactate dehydrogenase          K00016   324   477 (  -)   115  0.306  297   <-> 1
nco:AAW31_06870 lactate dehydrogenase          K00016   306   477 ( 197)   115  0.297  310   <-> 2
suh:SAMSHR1132_02090 L-lactate dehydrogenase 1     K00016   317   477 (  95)   115  0.301  319   <-> 2
wcb:AO080_04345 L-lactate dehydrogenase         K00016   317   477 (  74)   115  0.322  311   <-> 4
wsu:WS1064 MALATE DEHYDROGENASE             K00024   314   477 (  -)   115  0.313  310   <-> 1
aun:AWM73_05000 L-lactate dehydrogenase         K00016   319   476 ( 118)   114  0.317  303   <-> 2
bane:N187_00415 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   476 (  -)   114  0.310  316   <-> 1
bln:Blon_1090 L-lactate dehydrogenase          K00016   337   476 (  3)   114  0.287  314   <-> 2
blon:BLIJ_1114 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   476 (  3)   114  0.287  314   <-> 2
cfa:476883 L-lactate dehydrogenase C chain isoform 1  K00016   332   476 (  31)   114  0.294  316   <-> 10
chx:102189835 L-lactate dehydrogenase C chain      K00016   354   476 (  35)   114  0.300  317   <-> 7
hje:HacjB3_00765 malate dehydrogenase          K00024   304   476 ( 123)   114  0.281  302   <-> 2
hlr:HALLA_19555 malate dehydrogenase          K00024   304   476 ( 171)   114  0.293  294   <-> 3
hma:rrnAC2706 L-malate dehydrogenase          K00024   304   476 (  -)   114  0.283  293   <-> 1
koc:AB185_20570 lactate dehydrogenase          K00016   314   476 ( 175)   114  0.308  308   <-> 2
lah:LA20533_02575 L-lactate dehydrogenase        K00016   324   476 (  -)   114  0.303  297   <-> 1
lpb:SH83_02260 lactate dehydrogenase          K00016   320   476 (  38)   114  0.289  308   <-> 5
lpj:JDM1_0436 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   476 (  38)   114  0.289  308   <-> 5
lpl:lp_0537 L-lactate dehydrogenase           K00016   320   476 (  38)   114  0.289  308   <-> 5
lpr:LBP_cg0430 L-lactate dehydrogenase 1        K00016   320   476 (  38)   114  0.289  308   <-> 5
lps:LPST_C0446 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   476 (  57)   114  0.289  308   <-> 5
lpt:zj316_0683 L-lactate dehydrogenase 1        K00016   317   476 (  38)   114  0.289  308   <-> 5
lpz:Lp16_0467 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   476 (  38)   114  0.289  308   <-> 5
saua:SAAG_00721 L-lactate dehydrogenase 1        K00016   317   476 ( 100)   114  0.298  319   <-> 2
ssc:100502559 L-lactate dehydrogenase C chain      K00016   332   476 (  36)   114  0.297  316   <-> 8
ash:AL1_23160 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   294   475 ( 156)   114  0.303  267   <-> 2
bast:BAST_0523 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   475 (  -)   114  0.291  313   <-> 1
clg:Calag_1244 malate/lactate dehydrogenase       K00024   308   475 (  -)   114  0.297  306   <-> 1
cod:Cp106_1948 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   475 ( 161)   114  0.297  310   <-> 2
coe:Cp258_2011 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   475 ( 161)   114  0.297  310   <-> 2
coi:CpCIP5297_2020 L-lactate dehydrogenase       K00016   316   475 ( 161)   114  0.297  310   <-> 2
cop:Cp31_1986 L-lactate dehydrogenase          K00016   316   475 ( 161)   114  0.297  310   <-> 2
cor:Cp267_2066 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   475 ( 161)   114  0.297  310   <-> 2
cos:Cp4202_1985 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   475 ( 161)   114  0.297  310   <-> 2
cou:Cp162_1970 L-lactate dehydrogenase         K00016   327   475 ( 162)   114  0.297  310   <-> 2
cpg:Cp316_2052 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   475 ( 161)   114  0.297  310   <-> 2
cpk:Cp1002_1991 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   475 ( 161)   114  0.297  310   <-> 2
cpl:Cp3995_2050 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   475 ( 161)   114  0.297  310   <-> 2
cpp:CpP54B96_2023 L-lactate dehydrogenase        K00016   316   475 ( 161)   114  0.297  310   <-> 2
cpq:CpC231_1985 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   475 ( 161)   114  0.297  310   <-> 2
cpse:CPTA_00393 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   475 ( 161)   114  0.297  310   <-> 2
cpsf:CPTC_00804 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   475 ( 161)   114  0.297  310   <-> 2
cpsu:CPTB_01136 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   475 ( 161)   114  0.297  310   <-> 2
cpu:cpfrc_01996 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   475 ( 161)   114  0.297  310   <-> 2
cpx:CpI19_2006 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   475 ( 161)   114  0.297  310   <-> 2
cpz:CpPAT10_1999 L-lactate dehydrogenase        K00016   316   475 ( 161)   114  0.297  310   <-> 2
csx:CSING_12550 L-lactate dehydrogenase         K00016   315   475 ( 271)   114  0.292  315   <-> 2
cut:CUTER_10695 L-lactate dehydrogenase         K00016   319   475 ( 251)   114  0.313  313   <-> 2
ent:Ent638_2002 malate dehydrogenase (NAD)       K00016   341   475 ( 178)   114  0.301  309   <-> 2
gbr:Gbro_1116 L-lactate dehydrogenase          K00016   317   475 (  -)   114  0.301  306   <-> 1
gsk:KN400_1493 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   317   475 (  -)   114  0.329  316   <-> 1
gsu:GSU1466 malate dehydrogenase            K00024   317   475 (  -)   114  0.329  316   <-> 1
lamy:B1745_01190 L-lactate dehydrogenase        K00016   323   475 (  26)   114  0.292  308   <-> 3
nri:NRI_0913 malate dehydrogenase            K00024   315   475 (  -)   114  0.290  307   <-> 1
oas:101118315 L-lactate dehydrogenase C chain isoform X K00016   332   475 (  29)   114  0.300  317   <-> 7
ppe:PEPE_1554 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   475 (  76)   114  0.295  308   <-> 2
pre:PCA10_23230 malate dehydrogenase          K00024   309   475 (  -)   114  0.310  306   <-> 1
sab:SAB0180 L-lactate dehydrogenase 1          K00016   317   475 (  99)   114  0.298  319   <-> 2
sad:SAAV_0206 L-lactate dehydrogenase          K00016   317   475 (  97)   114  0.298  319   <-> 2
sah:SaurJH1_0231 L-lactate dehydrogenase        K00016   317   475 (  97)   114  0.298  319   <-> 2
saj:SaurJH9_0225 malate dehydrogenase (NAD)       K00016   317   475 (  97)   114  0.298  319   <-> 2
sam:MW0217 L-lactate dehydrogenase           K00016   317   475 (  99)   114  0.298  319   <-> 2
sams:NI36_01095 lactate dehydrogenase          K00016   317   475 (  99)   114  0.298  319   <-> 2
sas:SAS0217 L-lactate dehydrogenase 1          K00016   317   475 (  99)   114  0.298  319   <-> 2
sau:SA0232 L-lactate dehydrogenase           K00016   317   475 (  97)   114  0.298  319   <-> 2
saub:C248_0226 L-lactate dehydrogenase 1        K00016   317   475 (  99)   114  0.298  319   <-> 2
saud:CH52_04520 lactate dehydrogenase          K00016   317   475 (  97)   114  0.298  319   <-> 2
saue:RSAU_000186 L-lactate dehydrogenase        K00016   317   475 (  99)   114  0.298  319   <-> 2
saug:SA268_0210 L-lactate dehydrogenase 1        K00016   317   475 (  99)   114  0.298  319   <-> 2
sauj:SAI2T2_1001840 L-lactate dehydrogenase 1      K00016   317   475 (  97)   114  0.298  319   <-> 2
sauk:SAI3T3_1001840 L-lactate dehydrogenase 1      K00016   317   475 (  97)   114  0.298  319   <-> 2
saun:SAKOR_00216 L-lactate dehydrogenase        K00016   317   475 (  99)   114  0.298  319   <-> 2
sauq:SAI4T8_1001840 L-lactate dehydrogenase 1      K00016   317   475 (  97)   114  0.298  319   <-> 2
saur:SABB_01611 L-lactate dehydrogenase 1        K00016   317   475 (  99)   114  0.298  319   <-> 2
saus:SA40_0197 L-lactate dehydrogenase 1        K00016   317   475 (  99)   114  0.298  319   <-> 2
saut:SAI1T1_2001840 L-lactate dehydrogenase 1      K00016   317   475 (  97)   114  0.298  319   <-> 2
sauu:SA957_0212 L-lactate dehydrogenase 1        K00016   317   475 (  99)   114  0.298  319   <-> 2
sauv:SAI7S6_1001840 L-lactate dehydrogenase 1      K00016   317   475 (  97)   114  0.298  319   <-> 2
sauw:SAI5S5_1001830 L-lactate dehydrogenase 1      K00016   317   475 (  97)   114  0.298  319   <-> 2
saux:SAI6T6_1001840 L-lactate dehydrogenase 1      K00016   317   475 (  97)   114  0.298  319   <-> 2
sauy:SAI8T7_1001840 L-lactate dehydrogenase 1      K00016   317   475 (  97)   114  0.298  319   <-> 2
sauz:SAZ172_0242 L-lactate dehydrogenase        K00016   317   475 (  99)   114  0.298  319   <-> 2
sav:SAV0241 L-lactate dehydrogenase           K00016   317   475 (  97)   114  0.298  319   <-> 2
saw:SAHV_0240 L-lactate dehydrogenase          K00016   317   475 (  97)   114  0.298  319   <-> 2
scc:Spico_1643 L-lactate dehydrogenase         K00016   318   475 (  -)   114  0.289  315   <-> 1
suc:ECTR2_201 L-lactate dehydrogenase          K00016   317   475 (  97)   114  0.298  319   <-> 2
sud:ST398NM01_0252 L-lactate dehydrogenase       K00016   317   475 (  99)   114  0.298  319   <-> 2
sug:SAPIG0252 L-lactate dehydrogenase          K00016   317   475 (  99)   114  0.298  319   <-> 2
suj:SAA6159_00218 L-lactate dehydrogenase        K00016   317   475 (  99)   114  0.298  319   <-> 2
suk:SAA6008_00211 L-lactate dehydrogenase        K00016   317   475 (  99)   114  0.298  319   <-> 2
suq:HMPREF0772_10263 L-lactate dehydrogenase      K00016   317   475 (  99)   114  0.298  319   <-> 2
sut:SAT0131_00231 L-lactate dehydrogenase 1       K00016   317   475 (  99)   114  0.298  319   <-> 2
suu:M013TW_0220 L-lactate dehydrogenase         K00016   317   475 (  99)   114  0.298  319   <-> 2
suw:SATW20_02430 L-lactate dehydrogenase 1       K00016   317   475 (  99)   114  0.298  319   <-> 2
suy:SA2981_0241 L-lactate dehydrogenase         K00016   317   475 (  97)   114  0.298  319   <-> 2
thl:TEH_24580 L-lactate dehydrogenase          K00016   324   475 ( 104)   114  0.306  297   <-> 3
ccg:CCASEI_13390 L-lactate dehydrogenase        K00016   315   474 ( 249)   114  0.300  307   <-> 2
cgg:C629_14325 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   474 ( 272)   114  0.294  316   <-> 2
cgs:C624_14320 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   474 ( 272)   114  0.294  316   <-> 2
cgt:cgR_2812 hypothetical protein            K00016   314   474 ( 272)   114  0.294  316   <-> 2
ckp:ckrop_0111 L-lactate dehydrogenase         K00016   328   474 ( 193)   114  0.302  305   <-> 2
dpx:DAPPUDRAFT_230172 hypothetical protein       K00016   332   474 (  8)   114  0.305  305   <-> 3
enr:H650_03395 lactate dehydrogenase          K00016   314   474 ( 163)   114  0.294  309   <-> 2
msl:Msil_2501 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   321   474 (  -)   114  0.303  320   <-> 1
nde:NIDE3562 Malate dehydrogenase            K00024   313   474 (  -)   114  0.295  319   <-> 1
npe:Natpe_3827 malate/lactate dehydrogenase       K00024   304   474 ( 184)   114  0.296  294   <-> 2
nse:NSE_0956 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   315   474 (  -)   114  0.291  306   <-> 1
sht:KO02_17125 malate dehydrogenase           K00024   312   474 (  -)   114  0.295  319   <-> 1
suf:SARLGA251_02050 L-lactate dehydrogenase 1      K00016   317   474 (  98)   114  0.298  319   <-> 2
vdi:Vdis_1757 Lactate/malate dehydrogenase       K00024   309   474 (  -)   114  0.307  306   <-> 1
atm:ANT_16210 L-lactate dehydrogenase          K00016   319   473 (  -)   114  0.312  320   <-> 1
caw:Q783_00560 L-lactate dehydrogenase         K00016   324   473 ( 243)   114  0.298  309   <-> 2
ceu:A7L45_16920 L-lactate dehydrogenase         K00016   315   473 (  16)   114  0.326  307   <-> 2
iva:Isova_1262 L-lactate dehydrogenase         K00016   319   473 ( 186)   114  0.274  310   <-> 3
lfe:LAF_0806 L-lactate dehydrogenase          K00016   317   473 ( 130)   114  0.300  303   <-> 4
lff:LBFF_0845 Malate dehydrogenase (NAD)        K00016   317   473 (  44)   114  0.300  303   <-> 4
lfr:LC40_0532 L-lactate dehydrogenase (L-LDH)      K00016   317   473 ( 130)   114  0.300  303   <-> 4
pce:PECL_235 L-lactate dehydrogenase          K00016   325   473 (  39)   114  0.292  308   <-> 2
ppen:T256_07670 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   473 (  77)   114  0.292  308   <-> 2
sauc:CA347_247 L-lactate dehydrogenase         K00016   317   473 (  97)   114  0.298  319   <-> 2
sba:Sulba_1164 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   316   473 (  71)   114  0.316  304   <-> 2
srub:C2R22_20215 malate dehydrogenase          K00024   307   473 (  87)   114  0.282  294   <-> 2
sua:Saut_1114 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   318   473 (  -)   114  0.315  317   <-> 1
sulj:SJPD1_1421 malate dehydrogenase          K00024   317   473 (  55)   114  0.305  305   <-> 2
sux:SAEMRSA15_02000 L-lactate dehydrogenase 1      K00016   317   473 (  97)   114  0.298  319   <-> 2
ttm:Tthe_2412 L-lactate dehydrogenase          K00016   311   473 (  -)   114  0.302  318   <-> 1
vma:VAB18032_00480 lactate/malate dehydrogenase     K00024   316   473 (  -)   114  0.285  323   <-> 1
bad:BAD_1117 L-lactate dehydrogenase 2         K00016   369   472 (  -)   113  0.300  317   <-> 1
badl:BADO_1167 L-lactate dehydrogenase 2        K00016   320   472 (  -)   113  0.300  317   <-> 1
bado:BBMN23_1262 L-lactate dehydrogenase 2       K00016   319   472 (  -)   113  0.300  317   <-> 1
cda:CDHC04_2165 L-lactate dehydrogenase         K00016   318   472 ( 163)   113  0.294  310   <-> 3
cdi:DIP2255 L-lactate dehydrogenase           K00016   318   472 ( 157)   113  0.294  310   <-> 3
cdv:CDVA01_2061 L-lactate dehydrogenase         K00016   318   472 ( 159)   113  0.294  310   <-> 3
cdw:CDPW8_2220 L-lactate dehydrogenase         K00016   318   472 ( 161)   113  0.294  310   <-> 4
cdz:CD31A_2281 L-lactate dehydrogenase         K00016   318   472 ( 151)   113  0.294  310   <-> 3
cpr:CPR_0102 L-lactate dehydrogenase          K00016   317   472 (  -)   113  0.311  312   <-> 1
lbu:LBUL_0100 malate dehydrogenase (NAD)        K00016   307   472 ( 198)   113  0.308  305   <-> 2
lje:BUE77_04200 L-lactate dehydrogenase         K00016   307   472 (  -)   113  0.311  302   <-> 1
msc:BN69_1515 Malate dehydrogenase           K00024   320   472 (  -)   113  0.310  310   <-> 1
pcm:AY601_3407 Malate dehydrogenase           K00024   312   472 (  -)   113  0.304  309   <-> 1
sue:SAOV_0178 L-lactate dehydrogenase          K00016   317   472 (  96)   113  0.298  319   <-> 2
suls:Sdiek1_1487 Malate dehydrogenase          K00024   317   472 (  65)   113  0.305  305   <-> 2
aar:Acear_0295 L-lactate dehydrogenase         K00016   319   471 (  -)   113  0.308  312   <-> 1
azc:AZC_4016 malate dehydrogenase            K00024   321   471 ( 366)   113  0.313  319   <-> 2
camg:CAMM_12045 lactate dehydrogenase          K00016   315   471 ( 248)   113  0.296  307   <-> 2
cat:CA2559_08746 malate dehydrogenase          K00024   308   471 (  -)   113  0.307  309   <-> 1
cya:CYA_2670 L-lactate dehydrogenase          K00016   306   471 (  -)   113  0.303  307   <-> 1
hah:Halar_2281 L-lactate dehydrogenase         K00024   304   471 (  -)   113  0.280  293   <-> 1
hty:BN2458_PEG0489 Malate dehydrogenase         K00024   315   471 (  -)   113  0.309  320   <-> 1
ldl:LBU_0084 L-lactate dehydrogenase          K00016   307   471 ( 197)   113  0.308  305   <-> 2
mbj:KQ51_01068 L-lactate dehydrogenase 1        K00016   314   471 (  -)   113  0.293  311   <-> 1
ske:Sked_23050 malate dehydrogenase (NAD)        K00016   331   471 ( 258)   113  0.291  306   <-> 2
cdb:CDBH8_2238 L-lactate dehydrogenase         K00016   318   470 ( 158)   113  0.290  310   <-> 3
cdd:CDCE8392_2146 L-lactate dehydrogenase        K00016   318   470 ( 149)   113  0.290  310   <-> 3
cde:CDHC02_2116 L-lactate dehydrogenase         K00016   318   470 ( 158)   113  0.290  310   <-> 3
cdh:CDB402_2102 L-lactate dehydrogenase         K00016   318   470 ( 155)   113  0.290  310   <-> 3
cdip:ERS451417_02277 L-lactate dehydrogenase      K00016   318   470 ( 158)   113  0.290  310   <-> 3
cdp:CD241_2145 L-lactate dehydrogenase         K00016   318   470 ( 158)   113  0.290  310   <-> 2
cdr:CDHC03_2137 L-lactate dehydrogenase         K00016   318   470 ( 158)   113  0.290  310   <-> 4
cds:CDC7B_2229 L-lactate dehydrogenase         K00016   318   470 ( 158)   113  0.290  310   <-> 3
cdt:CDHC01_2145 L-lactate dehydrogenase         K00016   318   470 ( 158)   113  0.290  310   <-> 2
cpe:CPE0103 L-lactate dehydrogenase           K00016   317   470 (  -)   113  0.308  312   <-> 1
cpf:CPF_0098 L-lactate dehydrogenase          K00016   317   470 (  -)   113  0.308  312   <-> 1
dtu:Dtur_0700 L-lactate dehydrogenase          K00016   318   470 (  -)   113  0.309  311   <-> 1
hmu:Hmuk_0803 Lactate/malate dehydrogenase       K00024   304   470 (  -)   113  0.283  293   <-> 1
lor:AYI71_14820 L-lactate dehydrogenase         K00016   317   470 (  76)   113  0.300  303   <-> 5
mpb:C985_0679 lactate dehydrogenase           K00016   312   470 (  -)   113  0.302  318   <-> 1
mpj:MPNE_0786 L-lactate dehydrogenase          K00016   330   470 (  -)   113  0.302  318   <-> 1
mpm:MPNA6740 L-lactate dehydrogenase          K00016   312   470 (  -)   113  0.302  318   <-> 1
mpn:MPN674 L-lactate dehydrogenase           K00016   312   470 (  -)   113  0.302  318   <-> 1
clw:CLAC_12055 lactate dehydrogenase          K00016   315   469 ( 153)   113  0.318  311   <-> 2
cvt:B843_12310 L-lactate dehydrogenase         K00016   317   469 ( 250)   113  0.287  314   <-> 2
gpa:GPA_06890 L-lactate dehydrogenase          K00016   318   469 (  1)   113  0.319  310   <-> 2
harc:HARCEL1_10580 L-lactate dehydrogenase       K00016   316   469 (  -)   113  0.296  318   <-> 1
lpar:FAM21731_01866 L-lactate dehydrogenase       K00016   315   469 (  70)   113  0.299  308   <-> 3
mgot:MgSA37_02315 Malate dehydrogenase         K00024   312   469 (  -)   113  0.298  309   <-> 1
ptg:102972832 L-lactate dehydrogenase C chain      K00016   332   469 (  21)   113  0.291  316   <-> 8
str:Sterm_2675 L-lactate dehydrogenase         K00016   318   469 (  -)   113  0.294  316   <-> 1
syj:D082_19660 Malate dehydrogenase           K00024   336   469 (  -)   113  0.287  307   <-> 1
bfv:C628_14465 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   468 (  -)   113  0.291  316   <-> 1
cchv:BTM20_07775 L-lactate dehydrogenase        K00016   316   468 (  34)   113  0.316  310   <-> 3
cgx:SB89_13725 lactate dehydrogenase          K00016   314   468 ( 266)   113  0.291  316   <-> 2
kpo:KPN2242_11030 putative malate dehydrogenase     K00016   314   468 ( 167)   113  0.303  310   <-> 2
mhh:MYM_0454 L-lactate/malate dehydrogenase       K00016   313   468 (  -)   113  0.299  321   <-> 1
mhm:SRH_03780 L-lactate dehydrogenase          K00016   313   468 (  -)   113  0.299  321   <-> 1
mhr:MHR_0431 L-lactate dehydrogenase          K00016   313   468 (  -)   113  0.299  321   <-> 1
mhv:Q453_0485 L-lactate dehydrogenase          K00016   313   468 (  -)   113  0.299  321   <-> 1
mpg:Theba_1352 L-lactate dehydrogenase         K00016   315   468 (  -)   113  0.274  317   <-> 1
rno:369018 lactate dehydrogenase A-like 6B       K00016   382   468 (  16)   113  0.287  317   <-> 7
aju:106987491 L-lactate dehydrogenase C chain      K00016   332   467 (  18)   112  0.288  316   <-> 8
bom:102274105 L-lactate dehydrogenase C chain      K00016   332   467 (  26)   112  0.287  317   <-> 7
cno:NT01CX_0236 L-lactate dehydrogenase         K00016   315   467 (  -)   112  0.323  300   <-> 1
erl:AOC36_01705 L-lactate dehydrogenase         K00016   313   467 (  -)   112  0.310  310   <-> 1
fca:101100667 L-lactate dehydrogenase C chain      K00016   332   467 (  19)   112  0.288  316   <-> 8
fper:ACH24_02640 malate dehydrogenase          K00024   319   467 (  -)   112  0.315  321   <-> 1
jde:Jden_1053 L-lactate dehydrogenase          K00016   332   467 (  -)   112  0.293  311   <-> 1
lde:LDBND_0089 L-lactate dehydrogenase         K00016   307   467 ( 193)   112  0.304  312   <-> 2
mhs:MOS_487 L-lactate dehydrogenase           K00016   313   467 (  -)   112  0.299  321   <-> 1
nso:NIASO_02730 malate dehydrogenase          K00024   309   467 (  -)   112  0.295  308   <-> 1
stur:STURON_00133 L-lactate dehydrogenase        K00016   317   467 ( 366)   112  0.289  315   <-> 2
syn:sll0891 2-ketoacid dehydrogenase; malate dehydrogen K00024   324   467 (  -)   112  0.290  307   <-> 1
syo:C7I86_13125 malate dehydrogenase          K00024   324   467 (  -)   112  0.290  307   <-> 1
syq:SYNPCCP_2505 2-ketoacid dehydrogenase using malate K00024   324   467 (  -)   112  0.290  307   <-> 1
sys:SYNPCCN_2505 2-ketoacid dehydrogenase using malate K00024   324   467 (  -)   112  0.290  307   <-> 1
syt:SYNGTI_2506 2-ketoacid dehydrogenase using malate o K00024   324   467 (  -)   112  0.290  307   <-> 1
syy:SYNGTS_2507 2-ketoacid dehydrogenase using malate o K00024   324   467 (  -)   112  0.290  307   <-> 1
syz:MYO_125320 2-ketoacid dehydrogenase malate dehydrog K00024   324   467 (  -)   112  0.290  307   <-> 1
tfl:RPIT_11905 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   467 ( 264)   112  0.283  315   <-> 2
aps:CFPG_305 malate dehydrogenase            K00024   307   466 (  -)   112  0.312  308   <-> 1
bka:AH68_07475 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   466 ( 157)   112  0.295  315   <-> 2
bks:BBKW_1423 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   466 ( 152)   112  0.295  315   <-> 2
bpsc:BBPC_1284 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   466 ( 152)   112  0.295  315   <-> 2
car:cauri_2403 L-lactate dehydrogenase         K00016   315   466 ( 366)   112  0.292  315   <-> 2
ctyk:CTK_C11900 L-lactate dehydrogenase         K00016   315   466 (  63)   112  0.288  316   <-> 2
hhe:HH_1571 Malate dehydrogenase            K00024   315   466 (  -)   112  0.316  313   <-> 1
tfa:BW733_05610 L-lactate dehydrogenase         K00016   326   466 ( 255)   112  0.290  310   <-> 2
bang:BBAG_1145 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   465 (  25)   112  0.293  317   <-> 2
bhu:bhn_I0363 L-lactate dehydrogenase          K00016   315   465 (  -)   112  0.308  315   <-> 1
cin:100174998 L-lactate dehydrogenase B-B chain-like  K00016   341   465 ( 176)   112  0.288  309   <-> 4
fph:Fphi_1620 malate dehydrogenase           K00024   319   465 (  -)   112  0.308  321   <-> 1
fpi:BF30_1895 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   319   465 (  -)   112  0.308  321   <-> 1
fpx:KU46_1680 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   319   465 (  -)   112  0.308  321   <-> 1
kqv:B8P98_14290 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   465 ( 162)   112  0.306  310   <-> 2
krd:A3780_10515 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   465 ( 143)   112  0.294  313   <-> 2
aof:109835758 L-lactate dehydrogenase A         K00016   308   464 ( 164)   112  0.309  291   <-> 11
asc:ASAC_0288 Putative L-lactate dehydrogenase     K00024   308   464 (  -)   112  0.291  306   <-> 1
cbt:CLH_2335 L-lactate dehydrogenase          K00016   316   464 (  8)   112  0.309  317   <-> 2
cii:CIMIT_04685 lactate dehydrogenase          K00016   328   464 ( 226)   112  0.297  323   <-> 2
fpj:LA02_1316 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   319   464 (  -)   112  0.308  321   <-> 1
fpt:BZ13_371 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   319   464 (  -)   112  0.308  321   <-> 1
kpa:KPNJ1_02862 hypothetical protein          K00016   314   464 ( 163)   112  0.303  310   <-> 2
kpb:FH42_04135 lactate dehydrogenase          K00016   314   464 ( 163)   112  0.303  310   <-> 2
kpc:KPNIH10_12760 lactate dehydrogenase         K00016   314   464 ( 163)   112  0.303  310   <-> 2
kpe:KPK_2747 L-lactate dehydrogenase          K00016   314   464 ( 164)   112  0.306  310   <-> 2
kpg:KPNIH32_13095 lactate dehydrogenase         K00016   314   464 ( 163)   112  0.303  310   <-> 2
kph:KPNIH24_15475 lactate dehydrogenase         K00016   314   464 ( 163)   112  0.303  310   <-> 2
kpi:D364_08340 lactate dehydrogenase          K00016   314   464 ( 163)   112  0.303  310   <-> 2
kpj:N559_2678 putative malate dehydrogenase       K00016   314   464 ( 206)   112  0.303  310   <-> 2
kpm:KPHS_25620 putative malate dehydrogenase      K00016   314   464 ( 163)   112  0.303  310   <-> 2
kpn:KPN_01632 putative malate dehydrogenase       K00016   314   464 ( 163)   112  0.303  310   <-> 2
kpne:KU54_013415 lactate dehydrogenase         K00016   314   464 ( 163)   112  0.303  310   <-> 2
kpnu:LI86_13350 lactate dehydrogenase          K00016   314   464 ( 163)   112  0.303  310   <-> 2
kpq:KPR0928_12780 lactate dehydrogenase         K00016   314   464 ( 163)   112  0.303  310   <-> 2
kpr:KPR_2530 similar to L-lactate dehydrogenase 2 from K00016   316   464 ( 163)   112  0.303  310   <-> 2
kps:KPNJ2_02835 hypothetical protein          K00016   314   464 ( 163)   112  0.303  310   <-> 2
kpt:VK055_0858 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   464 ( 162)   112  0.303  310   <-> 2
kpv:KPNIH29_12915 lactate dehydrogenase         K00016   314   464 ( 163)   112  0.303  310   <-> 2
kpw:KPNIH30_13245 lactate dehydrogenase         K00016   314   464 ( 163)   112  0.303  310   <-> 2
kpx:PMK1_03961 L-lactate dehydrogenase 1        K00016   314   464 ( 163)   112  0.303  310   <-> 2
kpy:KPNIH31_12325 lactate dehydrogenase         K00016   314   464 ( 163)   112  0.303  310   <-> 2
kpz:KPNIH27_12445 lactate dehydrogenase         K00016   314   464 ( 163)   112  0.303  310   <-> 2
kva:Kvar_2702 L-lactate dehydrogenase          K00016   314   464 ( 164)   112  0.306  310   <-> 2
ldb:Ldb0120 L-lactate dehydrogenase           K00016   307   464 ( 190)   112  0.305  305   <-> 2
paci:A4V11_05190 L-lactate dehydrogenase        K00016   323   464 (  68)   112  0.289  308   <-> 2
clt:CM240_1552 L-lactate dehydrogenase 1        K00016   319   463 (  -)   111  0.306  317   <-> 1
cmv:CMUST_14595 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   463 ( 256)   111  0.285  316   <-> 2
dew:DGWBC_1316 malate dehydrogenase           K00024   306   463 (  -)   111  0.308  308   <-> 1
fpm:LA56_545 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   319   463 (  -)   111  0.308  321   <-> 1
hlc:CHINAEXTREME04405 malate dehydrogenase       K00024   304   463 (  -)   111  0.282  294   <-> 1
laci:CW733_09120 malate dehydrogenase          K00024   308   463 (  -)   111  0.307  309   <-> 1
lai:LAC30SC_04560 L-lactate dehydrogenase        K00016   308   463 (  15)   111  0.309  314   <-> 3
lam:LA2_04745 L-lactate dehydrogenase          K00016   308   463 (  15)   111  0.309  314   <-> 3
lay:LAB52_04530 L-lactate dehydrogenase         K00016   308   463 (  15)   111  0.309  314   <-> 3
mta:Moth_1826 lactate dehydrogenase           K00016   317   463 (  -)   111  0.310  306   <-> 1
sga:GALLO_2034 lactate dehydrogenase          K00016   322   463 (  18)   111  0.302  305   <-> 3
sgg:SGGBAA2069_c19920 L-lactate dehydrogenase      K00016   322   463 (  18)   111  0.302  305   <-> 3
sgt:SGGB_2017 L-lactate dehydrogenase          K00016   322   463 (  18)   111  0.302  305   <-> 3
shr:100914404 L-lactate dehydrogenase A chain isoform X K00016   421   463 (  42)   111  0.304  319   <-> 8
ssg:Selsp_1656 Malate dehydrogenase           K00024   322   463 (  -)   111  0.313  313   <-> 1
bfi:CIY_31450 L-lactate dehydrogenase          K00016   315   462 (  -)   111  0.302  315   <-> 1
cbk:CLL_A2569 L-lactate dehydrogenase          K00016   316   462 (  9)   111  0.310  310   <-> 2
cge:100689064 lactate dehydrogenase A          K00016   332   462 (  8)   111  0.290  317   <-> 6
cha:CHAB381_1136 malate dehydrogenase          K00024   297   462 (  -)   111  0.333  309   <-> 1
hxa:Halxa_1475 Malate dehydrogenase           K00024   304   462 (  -)   111  0.289  294   <-> 1
kor:AWR26_13545 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   462 ( 141)   111  0.294  313   <-> 2
kpk:A593_22850 lactate dehydrogenase          K00016   314   462 ( 162)   111  0.306  310   <-> 2
kvd:KR75_20665 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   462 ( 162)   111  0.306  310   <-> 2
kvq:SP68_01650 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   462 ( 162)   111  0.306  310   <-> 2
slu:KE3_1848 L-lactate dehydrogenase          K00016   322   462 (  15)   111  0.302  305   <-> 3
stb:SGPB_1842 L-lactate dehydrogenase          K00016   322   462 (  15)   111  0.302  305   <-> 3
cdk:105095330 lactate dehydrogenase C          K00016   332   461 (  19)   111  0.298  305   <-> 7
cfr:102519711 lactate dehydrogenase C          K00016   332   461 (  19)   111  0.298  305   <-> 7
csta:CSTAT_12330 lactate dehydrogenase         K00016   315   461 ( 240)   111  0.296  307   <-> 2
ecb:100057054 L-lactate dehydrogenase C chain isoform X K00016   332   461 (  17)   111  0.290  317   <-> 8
fro:AALO17_17110 L-lactate dehydrogenase        K00016   321   461 (  24)   111  0.290  314   <-> 2
kco:BWI95_15935 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   461 ( 154)   111  0.284  313   <-> 2
kgo:CEW81_12010 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   461 (  -)   111  0.298  309   <-> 1
mars:A8C75_07480 malate dehydrogenase          K00024   309   461 (  -)   111  0.291  316   <-> 1
xce:Xcel_1257 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   461 (  -)   111  0.302  311   <-> 1
bdu:BDU_90 L-lactate dehydrogenase           K00016   320   460 (  -)   111  0.310  319   <-> 1
cei:CEPID_11795 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   460 ( 149)   111  0.296  304   <-> 3
cma:Cmaq_1675 Lactate/malate dehydrogenase       K00024   309   460 (  -)   111  0.304  306   <-> 1
csp:WM42_1612 L-lactate dehydrogenase          K00016   306   460 ( 134)   111  0.279  312   <-> 2
fpp:FPB0191_00847 malate dehydrogenase (NAD)      K00016   307   460 (  -)   111  0.300  313   <-> 1
lae:LBAT_0335 L-lactate dehydrogenase          K00016   323   460 (  13)   111  0.289  308   <-> 3
lcr:LCRIS_00963 L-lactate dehydrogenase         K00016   309   460 (  7)   111  0.315  295   <-> 4
lke:WANG_0755 L-lactate dehydrogenase 1         K00016   309   460 (  4)   111  0.309  304   <-> 3
mbr:MONBRDRAFT_32392 hypothetical protein        K00016   309   460 ( 204)   111  0.318  280   <-> 2
aui:APT62_08400 L-lactate dehydrogenase         K00016   318   459 ( 148)   110  0.290  297   <-> 2
caz:CARG_09325 lactate dehydrogenase          K00016   315   459 ( 246)   110  0.287  314   <-> 2
ctae:BGI42_10175 L-lactate dehydrogenase        K00016   316   459 (  -)   110  0.303  317   <-> 1
cted:CTEST_12565 L-lactate dehydrogenase        K00016   318   459 ( 124)   110  0.282  308   <-> 3
fna:OOM_1755 malate dehydrogenase            K00024   319   459 (  -)   110  0.308  321   <-> 1
fnl:M973_06150 malate dehydrogenase           K00024   319   459 (  -)   110  0.308  321   <-> 1
lac:LBA0910 L-lactate dehydrogenase           K00016   308   459 (  9)   110  0.306  314   <-> 3
lacy:A4V08_26480 L-lactate dehydrogenase        K00016   315   459 (  -)   110  0.299  314   <-> 1
lad:LA14_0931 L-lactate dehydrogenase          K00016   308   459 (  9)   110  0.306  314   <-> 3
laf:SD55_0931 L-lactate dehydrogenase          K00016   308   459 (  9)   110  0.306  314   <-> 3
lrm:LRC_03460 L-lactate dehydrogenase          K00016   323   459 ( 124)   110  0.302  311   <-> 2
cbol:CGC65_07150 L-lactate dehydrogenase        K00016   315   458 (  -)   110  0.298  315   <-> 1
cef:CE2753 putative L-lactate dehydrogenase       K00016   322   458 ( 253)   110  0.278  317   <-> 2
cfc:CFLV_12015 lactate dehydrogenase          K00016   315   458 (  -)   110  0.305  305   <-> 1
coa:DR71_998 L-lactate dehydrogenase          K00016   315   458 ( 130)   110  0.307  309   <-> 2
cpro:CPRO_00680 L-lactate dehydrogenase 2        K00016   313   458 (  -)   110  0.294  310   <-> 1
cstr:CBE89_01975 L-lactate dehydrogenase        K00016   315   458 ( 252)   110  0.284  306   <-> 2
diz:CT688_04200 L-lactate dehydrogenase         K00016   317   458 ( 245)   110  0.283  314   <-> 2
kpnk:BN49_2736 similar to L-lactate dehydrogenase 2 fro K00016   314   458 ( 157)   110  0.300  310   <-> 2
ccjz:ccrud_13265 L-lactate dehydrogenase        K00016   314   457 ( 236)   110  0.286  311   <-> 2
cgy:CGLY_15335 L-lactate dehydrogenase         K00016   321   457 (  -)   110  0.288  309   <-> 1
clx:CLAN_0850 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   299   457 (  -)   110  0.298  312   <-> 1
csz:CSSP291_08685 L-lactate dehydrogenase        K00016   314   457 ( 170)   110  0.291  309   <-> 2
dly:Dehly_0359 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   306   457 (  -)   110  0.299  318   <-> 1
fha:CDV26_07865 malate dehydrogenase          K00024   319   457 ( 356)   110  0.297  320   <-> 2
frf:LO80_00530 malate dehydrogenase           K00024   319   457 (  -)   110  0.299  321   <-> 1
hali:BV210_08680 malate dehydrogenase          K00024   304   457 (  -)   110  0.276  293   <-> 1
kqu:AVR78_17285 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   457 ( 150)   110  0.303  310   <-> 2
lle:AYR59_03635 L-lactate dehydrogenase         K00016   321   457 (  70)   110  0.297  296   <-> 2
mmo:MMOB0410 l-lactate dehydrogenase          K00016   318   457 (  -)   110  0.315  324   <-> 1
nou:Natoc_4026 malate/lactate dehydrogenase       K00024   304   457 ( 344)   110  0.283  293   <-> 2
pmon:X969_01685 malate dehydrogenase          K00024   309   457 (  -)   110  0.291  316   <-> 1
pmot:X970_01675 malate dehydrogenase          K00024   309   457 (  -)   110  0.291  316   <-> 1
ppj:RK21_04358 malate dehydrogenase           K00024   309   457 (  -)   110  0.291  316   <-> 1
ppud:DW66_0662 malate dehydrogenase           K00024   309   457 (  -)   110  0.291  316   <-> 1
tbe:Trebr_2038 L-lactate dehydrogenase         K00016   315   457 (  1)   110  0.305  321   <-> 2
tbm:BK010_06180 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   457 (  -)   110  0.283  318   <-> 1
acep:105622871 L-lactate dehydrogenase-like       K00016   322   456 (  87)   110  0.293  321   <-> 6
cfi:Celf_1585 L-lactate dehydrogenase          K00016   333   456 ( 235)   110  0.288  316   <-> 3
cfl:Cfla_1564 L-lactate dehydrogenase          K00016   334   456 ( 223)   110  0.263  315   <-> 2
csem:103380384 L-lactate dehydrogenase A chain     K00016   332   456 (  45)   110  0.302  318   <-> 5
frx:F7310_05410 malate dehydrogenase          K00024   319   456 ( 347)   110  0.296  311   <-> 2
hao:PCC7418_0509 L-lactate dehydrogenase        K00016   324   456 (  -)   110  0.303  304   <-> 1
lhu:105676882 L-lactate dehydrogenase          K00016   402   456 (  40)   110  0.286  322   <-> 6
lsj:LSJ_1423 L-lactate dehydrogenase          K00016   322   456 (  -)   110  0.299  311   <-> 1
lsl:LSL_1362 L-lactate dehydrogenase          K00016   322   456 ( 148)   110  0.299  311   <-> 2
mds:MDIS_00980 lactate dehydrogenase          K00016   315   456 (  -)   110  0.315  314   <-> 1
ppb:PPUBIRD1_0698 Malate dehydrogenase         K00024   309   456 (  -)   110  0.291  316   <-> 1
ppuh:B479_03725 malate dehydrogenase          K00024   309   456 (  -)   110  0.291  316   <-> 1
ppx:T1E_0782 Malate dehydrogenase            K00024   309   456 (  -)   110  0.291  316   <-> 1
acg:AWM71_06835 L-lactate dehydrogenase         K00016   321   455 (  69)   110  0.293  311   <-> 2
ccn:H924_12290 L-lactate dehydrogenase         K00016   315   455 ( 243)   110  0.276  319   <-> 2
dvi:Dvir_GJ17738 uncharacterized protein        K00016   330   455 (  40)   110  0.280  314   <-> 8
fia:NA23_07165 L-lactate dehydrogenase         K00016   323   455 (  -)   110  0.294  326   <-> 1
fpz:LA55_1166 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   319   455 (  -)   110  0.305  321   <-> 1
frt:F7308_1265 Malate dehydrogenase           K00024   319   455 ( 354)   110  0.304  312   <-> 2
ful:C4N20_05575 L-lactate dehydrogenase         K00016   319   455 (  -)   110  0.304  312   <-> 1
gga:396221 L-lactate dehydrogenase A chain       K00016   332   455 (  46)   110  0.290  317   <-> 4
hpk:Hprae_1033 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   455 (  -)   110  0.323  319   <-> 1
loki:Lokiarch_42810 L-lactate dehydrogenase       K00016   319   455 (  22)   110  0.304  319   <-> 2
lsi:HN6_01147 L-lactate dehydrogenase (L-LDH)      K00016   322   455 ( 147)   110  0.299  311   <-> 2
lsn:LSA_11450 L-lactate dehydrogenase, malate dehydroge K00016   318   455 (  20)   110  0.297  296   <-> 3
ppu:PP_0654 malate dehydrogenase            K00024   310   455 (  -)   110  0.288  316   <-> 1
ame:411188 L-lactate dehydrogenase-like         K00016   332   454 (  38)   109  0.278  317   <-> 5
avs:AWM76_01805 L-lactate dehydrogenase         K00016   318   454 ( 137)   109  0.293  297   <-> 2
bcw:Q7M_92 L-lactate dehydrogenase           K00016   316   454 (  -)   109  0.307  319   <-> 1
beq:BEWA_042870 L-lactate dehydrogenase, putative         321   454 (  -)   109  0.317  315   <-> 1
caqu:CAQU_12235 lactate dehydrogenase          K00016   317   454 (  -)   109  0.287  317   <-> 1
ckl:CKL_1381 Hypothetical protein            K00016   315   454 (  -)   109  0.300  310   <-> 1
ckr:CKR_1277 hypothetical protein            K00016   315   454 (  -)   109  0.300  310   <-> 1
cmj:AFK66_009590 L-lactate dehydrogenase        K00016   314   454 ( 167)   109  0.288  309   <-> 2
has:Halsa_1287 L-lactate dehydrogenase         K00016   317   454 (  -)   109  0.318  318   <-> 1
hda:BB347_13810 malate dehydrogenase          K00024   304   454 ( 189)   109  0.283  293   <-> 2
hgl:101703298 lactate dehydrogenase A like 6B      K00016   381   454 (  22)   109  0.293  317   <-> 8
lbk:LVISKB_0531 L-lactate dehydrogenase 1        K00016   321   454 (  -)   109  0.295  308   <-> 1
lbr:LVIS_0514 malate dehydrogenase (NAD)        K00016   318   454 (  -)   109  0.295  308   <-> 1
lbt:AYR52_01160 L-lactate dehydrogenase         K00016   323   454 (  33)   109  0.293  304   <-> 2
lku:APS55_01245 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   454 ( 109)   109  0.304  296   <-> 2
mco:MCJ_006130 L-lactate dehydrogenase         K00016   317   454 (  -)   109  0.306  320   <-> 1
oaa:791112 lactate dehydrogenase A           K00016   332   454 (  43)   109  0.282  319   <-> 4
ppg:PputGB1_0697 Lactate/malate dehydrogenase      K00024   309   454 (  -)   109  0.291  316   <-> 1
ppun:PP4_46090 malate dehydrogenase           K00024   309   454 (  -)   109  0.288  316   <-> 1
cpy:Cphy_1117 L-lactate dehydrogenase          K00016   325   453 (  61)   109  0.310  310   <-> 2
csd:Clst_2023 Ldh                    K00016   317   453 (  -)   109  0.308  312   <-> 1
csj:CSK29544_03098 L-lactate dehydrogenase       K00016   314   453 ( 166)   109  0.288  309   <-> 2
css:Cst_c21180 L-lactate dehydrogenase Ldh       K00016   317   453 (  -)   109  0.308  312   <-> 1
erb:A4V01_17800 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   453 (  58)   109  0.316  316   <-> 2
kpp:A79E_2596 L-lactate dehydrogenase          K00016   314   453 ( 152)   109  0.300  310   <-> 2
kpu:KP1_2672 putative malate dehydrogenase       K00016   314   453 ( 152)   109  0.300  310   <-> 2
mcc:693731 lactate dehydrogenase C           K00016   332   453 (  11)   109  0.291  316   <-> 11
mcf:101925242 uncharacterized LOC101925242       K00016   332   453 (  11)   109  0.291  316   <-> 11
naj:B1756_08360 malate dehydrogenase          K00024   304   453 (  -)   109  0.280  293   <-> 1
pon:100938339 L-lactate dehydrogenase C chain isoform X K00016   350   453 (  11)   109  0.291  316   <-> 8
toc:Toce_1441 L-lactate dehydrogenase          K00016   313   453 (  -)   109  0.299  321   <-> 1
csk:ES15_1967 L-lactate dehydrogenase          K00016   314   452 ( 165)   109  0.288  309   <-> 2
ggo:101138644 lactate dehydrogenase C          K00016   332   452 (  5)   109  0.291  316   <-> 11
hsa:3948 lactate dehydrogenase C            K00016   332   452 (  5)   109  0.291  316   <-> 7
pda:103720685 L-lactate dehydrogenase B         K00016   350   452 ( 141)   109  0.278  309   <-> 12
ppi:YSA_06385 Malate dehydrogenase           K00024   309   452 (  -)   109  0.288  316   <-> 1
pps:100988810 lactate dehydrogenase C          K00016   332   452 (  5)   109  0.291  316   <-> 9
pput:L483_03370 malate dehydrogenase          K00024   309   452 (  -)   109  0.288  316   <-> 1
ptr:451064 L-lactate dehydrogenase C chain       K00016   332   452 (  5)   109  0.291  316   <-> 7
rpln:B1209_13045 L-lactate dehydrogenase        K00016   314   452 ( 149)   109  0.291  309   <-> 2
tru:101079446 L-lactate dehydrogenase A chain      K00016   332   452 (  36)   109  0.296  318   <-> 5
bre:BRE_89 L-lactate dehydrogenase           K00016   320   451 (  -)   109  0.309  317   <-> 1
cax:CATYP_10050 lactate dehydrogenase          K00016   317   451 ( 190)   109  0.283  311   <-> 2
cjo:107314688 L-lactate dehydrogenase A chain      K00016   332   451 (  17)   109  0.290  317   <-> 4
crd:CRES_0511 L-lactate dehydrogenase          K00016   322   451 ( 207)   109  0.265  309   <-> 2
csab:103239190 lactate dehydrogenase C         K00016   332   451 (  7)   109  0.291  316   <-> 8
esa:ESA_01812 hypothetical protein           K00016   306   451 ( 164)   109  0.288  306   <-> 2
fnt:HMPREF0405_00623 L-lactate dehydrogenase      K00016   318   451 (  -)   109  0.306  314   <-> 1
fta:FTA_1040 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   319   451 (  -)   109  0.296  321   <-> 1
ftc:DA46_1816 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   319   451 (  -)   109  0.296  321   <-> 1
fth:FTH_0966 malate dehydrogenase            K00024   336   451 (  -)   109  0.296  321   <-> 1
fti:FTS_0967 malate dehydrogenase            K00024   319   451 (  -)   109  0.296  321   <-> 1
ftl:FTL_0987 lactate dehydrogenase           K00024   319   451 (  -)   109  0.296  321   <-> 1
fto:X557_05150 malate dehydrogenase