KEGG   ENZYME: 6.3.1.14
Entry
EC 6.3.1.14                 Enzyme                                 

Name
diphthine---ammonia ligase;
diphthamide synthase;
diphthamide synthetase;
DPH6 (gene name);
ATPBD4 (gene name);
diphthine:ammonia ligase (AMP-forming)
Class
Ligases;
Forming carbon-nitrogen bonds;
Acid-D-ammonia (or amine) ligases (amide synthases)
Sysname
diphthine-[translation elongation factor 2]:ammonia ligase (AMP-forming)
Reaction(IUBMB)
ATP + diphthine-[translation elongation factor 2] + NH3 = AMP + diphosphate + diphthamide-[translation elongation factor 2] [RN:R03613]
Reaction(KEGG)
R03613
Substrate
ATP [CPD:C00002];
diphthine-[translation elongation factor 2] [CPD:C01573];
NH3 [CPD:C00014]
Product
AMP [CPD:C00020];
diphosphate [CPD:C00013];
diphthamide-[translation elongation factor 2]
Comment
This amidase catalyses the last step in the conversion of an L-histidine residue in the translation elongation factor EF2 to diphthamide. This factor is found in all archaea and eukaryota, but not in eubacteria, and is the target of bacterial toxins such as the diphtheria toxin and the Pseudomonas exotoxin A (see EC 2.4.2.36, NAD+---diphthamide ADP-ribosyltransferase). The substrate of the enzyme, diphthine, is produced by EC 2.1.1.98, diphthine synthase.
History
EC 6.3.1.14 created 1990 as EC 6.3.2.22, transferred 2010 to EC 6.3.1.14, modified 2013
Orthology
K06927  diphthine-ammonia ligase
Genes
HSA: 89978(DPH6)
PTR: 735941(DPH6)
PPS: 100988692(DPH6)
GGO: 101153919(DPH6)
PON: 100445767(DPH6)
NLE: 100606699(DPH6)
MCC: 701401(DPH6)
MCF: 102141727(DPH6)
CSAB: 103245888(DPH6)
CATY: 105574132(DPH6)
PANU: 101023519(DPH6)
RRO: 104665652(DPH6)
RBB: 108543693(DPH6)
TFN: 117070908(DPH6)
PTEH: 111554588(DPH6)
CJC: 100394882(DPH6)
SBQ: 101036126(DPH6)
MMUR: 105872397(DPH6)
MMU: 66632(Dph6)
MCAL: 110290024(Dph6)
MPAH: 110319199(Dph6)
RNO: 362191(Dph6)
MCOC: 116090666(Dph6)
CGE: 100765802(Dph6)
PLEU: 114697511(Dph6)
HGL: 101724973(Dph6)
CCAN: 109686902
OCU: 100339838(DPH6)
TUP: 102488589(DPH6)
CFA: 487480(DPH6)
VVP: 112919924(DPH6)
VLG: 121482008(DPH6)
AML: 100464985(DPH6)
UMR: 103673486
UAH: 113242065(DPH6)
ORO: 101384735(DPH6)
ELK: 111162261
MPUF: 101687016(DPH6)
EJU: 114221435(DPH6)
MLX: 118003334(DPH6)
FCA: 101094855(DPH6)
PYU: 121041463(DPH6)
PTG: 102962514(DPH6)
PPAD: 109263198(DPH6)
AJU: 106969797(DPH6)
HHV: 120224227 120241885(DPH6)
BTA: 767944(DPH6)
BOM: 102266159(DPH6)
BIU: 109564906(DPH6)
BBUB: 102400200(DPH6)
CHX: 102168266(DPH6)
OAS: 101103817(DPH6)
ODA: 120853241(DPH6)
CCAD: 122443351(DPH6)
SSC: 102166599(DPH6)
CFR: 102515310(DPH6)
CBAI: 105076877(DPH6)
CDK: 105089991(DPH6)
BACU: 102999917
LVE: 103073700(DPH6)
OOR: 101286626(DPH6)
DLE: 111181579(DPH6)
PCAD: 102986799(DPH6)
ECB: 100071713(DPH6)
EPZ: 103549169
EAI: 106835154(DPH6)
MYB: 102242552(DPH6)
MYD: 102762328(DPH6)
MMYO: 118649499(DPH6)
MNA: 107543010(DPH6)
HAI: 109386232(DPH6) 109386235
DRO: 112311983(DPH6)
SHON: 118993625(DPH6) 118993721
AJM: 119040266(DPH6)
MMF: 118633085(DPH6)
PALE: 102879441(DPH6)
PGIG: 120587215(DPH6)
RAY: 107508077(DPH6)
MJV: 108395481(DPH6)
TOD: 119238455(DPH6)
LAV: 100665153(DPH6)
TMU: 101341843
MDO: 100031655(DPH6)
SHR: 111718835(DPH6)
PCW: 110213387(DPH6)
OAA: 100092006(DPH6)
GGA: 423294(DPH6)
PCOC: 116229327(DPH6)
MGP: 100545423
CJO: 107314989(DPH6)
NMEL: 110401071(DPH6)
APLA: 101791384(DPH6)
ACYG: 106031715(DPH6)
TGU: 100228635(DPH6)
LSR: 110475282(DPH6)
SCAN: 103826577(DPH6)
PMOA: 120500486(DPH6)
GFR: 102038484(DPH6)
FAB: 101807633(DPH6)
PHI: 102100472(DPH6)
PMAJ: 107205831(DPH6)
CCAE: 111930341(DPH6)
CCW: 104684337(DPH6)
ETL: 114055308(DPH6)
FPG: 101914569(DPH6)
FCH: 102050705(DPH6)
CLV: 102092941(DPH6)
EGZ: 104126473(DPH6)
NNI: 104015898(DPH6)
ACUN: 113480775(DPH6)
PADL: 103914362(DPH6)
AAM: 106482814(DPH6)
NPD: 112957972(DPH6)
ASN: 102371902(DPH6)
AMJ: 102576788(DPH6)
CPOO: 109321378(DPH6)
GGN: 109298704(DPH6)
PSS: 102459890(DPH6)
CMY: 102940116(DPH6)
CPIC: 101943027(DPH6)
TST: 117876661(DPH6)
CABI: 116821647(DPH6)
ACS: 100562724(dph6)
PVT: 110076865(DPH6)
PBI: 103051724(DPH6)
PMUR: 107285394(DPH6)
TSR: 106553933(DPH6)
PGUT: 117665721(DPH6)
PMUA: 114593272(DPH6)
ZVI: 118082617(DPH6)
GJA: 107111519(DPH6)
XLA: 444081(dph6.L)
XTR: 100497052(dph6)
NPR: 108799324(DPH6)
DRE: 503603(dph6)
SANH: 107665515(dph6)
SGH: 107554776(dph6)
CCAR: 109054609
CAUA: 113060441(dph6)
IPU: 108269848(dph6)
PHYP: 113538748(dph6)
AMEX: 103047424(dph6)
EEE: 113572703 113591790(dph6)
TRU: 101077017(dph6)
LCO: 104922411(dph6)
NCC: 104942349(dph6)
CGOB: 115027816(dph6)
ELY: 117266649(dph6)
PLEP: 121954034(dph6)
SLUC: 116057571(dph6)
ECRA: 117935898(dph6)
PFLV: 114546786(dph6)
GAT: 120832507(dph6)
MSAM: 119900178 119910319(dph6)
CUD: 121525939(dph6)
MZE: 101482267(dph6)
ONL: 100710751(dph6)
OAU: 116326108(dph6)
OLA: 105356906(dph6)
OML: 112149443(dph6)
XMA: 102222678(dph6)
XCO: 114134749(dph6)
XHE: 116709553(dph6)
PRET: 103458761(dph6)
CVG: 107094430(dph6)
CTUL: 119774954(dph6)
NFU: 107392174(dph6)
KMR: 108232843(dph6)
ALIM: 106518433(dph6)
AOCE: 111573295(dph6)
CSEM: 103379697(dph6)
POV: 109636226(dph6)
LCF: 108875040(dph6)
SDU: 111225729(dph6)
SLAL: 111660122(dph6)
XGL: 120795386(dph6)
HCQ: 109517449(dph6)
BPEC: 110161158(dph6) 110173883
MALB: 109968060(dph6)
SASA: 106601537(dph6)
OTW: 112261621(dph6)
OMY: 110498341(dph6)
SALP: 111968581(dph6)
SNH: 120060398(dph6)
ELS: 105015517(dph6)
SFM: 108919340(dph6)
PKI: 111843588(dph6)
AANG: 118234034(dph6)
LOC: 102685393(dph6)
PSPA: 121324652(dph6)
LCM: 102351051(DPH6)
CMK: 103175186(dph6)
RTP: 109927511(dph6)
BFO: 118414575
BBEL: 109479114
CIN: 100180152
SCLV: 120326470
SPU: 576024
APLC: 110986338
SKO: 100368513
DME: Dmel_CG1578(CG1578)
DER: 6551260
DSE: 6619914
DSI: Dsimw501_GD15968(Dsim_GD15968)
DAN: 6502958
DSR: 110179611
DPE: 6598352
DMN: 108152890
DWI: 6652914
DGR: 6564883
DAZ: 108619156
DNV: 108656815
DHE: 111605301
DVI: 6633410
CCAT: 101456184
MDE: 101887741
ACOZ: 120952292
AARA: 120901380
CPII: 120414328
AME: 411591
ACER: 107993124
BIM: 100744165
BBIF: 117214313
BTER: 100646351
CCAL: 108632135
OBB: 114877338
MGEN: 117220250
NMEA: 116428379
CGIG: 122403287
SOC: 105201757
MPHA: 105828132
AEC: 105151494
ACEP: 105625480
PBAR: 105425226
VEM: 105566286
HST: 105187241
DQU: 106741259
CFO: 105252780
FEX: 115238924
LHU: 105678440
PGC: 109857928
OBO: 105287527
PCF: 106790755
NVI: 100116698
CSOL: 105361579
MDL: 103578395
TCA: 663632
DPA: 109540798
ATD: 109598175
AGB: 108906113
LDC: 111503164
NVL: 108567777
APLN: 108735055
PPYR: 116169659
OTU: 111416928
BMOR: 101741069
BMAN: 114246347
MSEX: 115441919
BANY: 112054202
PMAC: 106719804
PPOT: 106101588
PRAP: 110992933
ZCE: 119832770
HAW: 110379789
TNL: 113496068
PXY: 105381769
API: 100162183
AGS: 114129070
RMD: 113551725
BTAB: 109032974
CLEC: 106661200
HHAL: 106686730
NLU: 111058949
ZNE: 110828110
CSEC: 111873257
FCD: 110843893
DMK: 116927309
PVM: 113812445
HAZT: 108671978
EAF: 111696303
DSV: 119464153
RSAN: 119401706
RMP: 119164291
VDE: 111250872
VJA: 111258689
TUT: 107360450
CSCU: 111627398
PTEP: 107442365
CEL: CELE_E01A2.5(E01A2.5)
CBR: CBG12063
BMY: BM_BM3081(Bm3081)
PCAN: 112571353
BGT: 106069187
GAE: 121372355
CRG: 105333362
MYI: 110459198
PMAX: 117323566
OBI: 106869672
LAK: 106171049
EGL: EGR_02475
NVE: 5521664
EPA: 110232352
ATEN: 116295777
ADF: 107332439
AMIL: 114968054
PDAM: 113686951
SPIS: 111336499
HMG: 100205848
AQU: 100639417
ATH: AT3G04480
ALY: 9320511
CRB: 17893221
THJ: 104827285
CPAP: 110825988
CIT: 102624743
PVY: 116136417
TCC: 18600065
GRA: 105804621
GAB: 108474237
GMX: 100807009
GSJ: 114400147
VRA: 106753982
VAR: 108329395
VUN: 114194713
CCAJ: 109796664
APRC: 113861687
CAM: 101493811
LJA: Lj1g3v3976130.1(Lj1g3v3976130.1) Lj1g3v3977140.1(Lj1g3v3977140.1)
ADU: 107494379
LANG: 109331641
RCN: 112195267
PPER: 18775339
PMUM: 103318703
PAVI: 110754347
PDUL: 117632448
MDM: 103434213
PXB: 103935688
ZJU: 107412319
MNT: 21407235
CSV: 101206966
CMO: 103485878
BHJ: 120079428
MCHA: 111018223
CMAX: 111465391
CMOS: 111444237
CPEP: 111799056
RCU: 8258634
JCU: 105647750
MESC: 110621217
PEU: 105133876
JRE: 108991516
QLO: 115953010
TWL: 119999948
VVI: 100244247
VRI: 117930727
SLY: 101245449
SPEN: 107018291
SOT: 102584229
CANN: 107870276
NSY: 104218637
NTO: 104105323
NAU: 109238642
INI: 109187093
ITR: 116019893
SIND: 105163797
EGT: 105977780
HAN: 110904437
LSV: 111916346
CCAV: 112508050
DCR: 108204789
CSIN: 114268316
BVG: 104903997
SOE: 110786502
NNU: 104602820
MING: 122091109
NCOL: 116252959
OSA: 9270287
DOSA: Os02t0810450-01(Os02g0810450)
OBR: 102713720
BDI: 100838496
ATS: 109758520
SBI: 110434488
ZMA: 103627881
SITA: 101785566
PHAI: 112877438
PDA: 103721763
EGU: 105055708
MUS: 103999817
DCT: 110095883
PEQ: 110031426
AOF: 109827995
ATR: 18447174
PPP: 112288731
APRO: F751_6486
SCE: YLR143W(DPH6)
ERC: Ecym_4223
NDI: NDAI_0G02460(NDAI0G02460)
TPF: TPHA_0C00650(TPHA0C00650)
TBL: TBLA_0A04110(TBLA0A04110)
TDL: TDEL_0F04730(TDEL0F04730)
KAF: KAFR_0H02150(KAFR0H02150)
CAL: CAALFM_C203830WA(CaO19.839)
SLB: AWJ20_1830(DPH6)
NCR: NCU02670
NTE: NEUTE1DRAFT73167(NEUTE1DRAFT_73167)
MGR: MGG_00500
SSCK: SPSK_02236
MAW: MAC_01007
MAJ: MAA_05725
BFU: BCIN_01g05150(Bcdph6)
MBE: MBM_08301
ANG: ANI_1_1794184(An04g03970)
ABE: ARB_00365
TVE: TRV_04205
PTE: PTT_06876
SPO: SPBC577.12(mug71)
CNE: CNJ02960
CNB: CNBJ0560
TASA: A1Q1_07026
ABP: AGABI1DRAFT38553(AGABI1DRAFT_38553)
ABV: AGABI2DRAFT67613(AGABI2DRAFT_67613)
MRT: MRET_0007
DFA: DFA_01168
PCB: PCHAS_143940(PC000462.04.0)
TAN: TA13205
TPV: TP02_0444
BBO: BBOV_III005100(17.m07455)
CPV: cgd4_610
SMIN: v1.2.008547.t1(symbB.v1.2.008547.t1)
SPAR: SPRG_14835
TCR: 503917.14
ABX: ABK1_2872
ABH: M3Q_3052
ABAD: ABD1_25290
ABAZ: P795_4250
ABAU: IX87_09380
ABAA: IX88_15910
AGU: AS4_31640
AVR: B565_2704
AMED: B224_3712
ACAV: VI35_06330
BACO: OXB_0552
SIV: SSIL_2313
KUR: ASO14_149
EFL: EF62_2702
EFS: EFS1_2008
EFQ: DR75_1231
CBZ: Cbs_1271
CBEI: LF65_01403
CBV: U729_2763
DEV: DhcVS_1335(rdhH) DhcVS_95(rdhH)
DMC: btf_1444
DUC: UCH007_09910(rdhH) UCH007_13590(rdhH) UCH007_13800(rdhH)
BIP: Bint_0289
FIN: KQS_04600
THER: Y592_04885
ASAC: ATHSA_1270
MJA: MJ_0570
MMP: MMP0343
MMD: GYY_01760
MMAD: MMJJ_07130
MAE: Maeo_1253
MVO: Mvol_1678
MTH: MTH_432
METC: MTCT_0372
METE: tca_00397
MST: Msp_0563
MRU: mru_1231
MSI: Msm_0142
MEB: Abm4_0818
MMIL: sm9_0907
MEYE: TL18_05745
MOL: YLM1_0669
METH: MBMB1_1181
MFC: BRM9_1386
MCUB: MCBB_1084
MFV: Mfer_0659
MKA: MK0644
AFU: AF_1666
FPL: Ferp_1978
GAC: GACE_1487
GAH: GAH_01683
PFU: PF0828
PFI: PFC_03325
PHO: PH1257(PH1257)
PAB: PAB0759
TKO: TK2280
TON: TON_1247
TGA: TGAM_1854
TSI: TSIB_1787
THE: GQS_09435
THA: TAM4_39
THM: CL1_1476
TNU: BD01_1627
MBAK: MSBR3_0267
MAC: MA_1374
MMA: MM_2359
METM: MSMTP_2170
MTHR: MSTHT_0845
MTHE: MSTHC_2426
MHOR: MSHOH_2962
MBU: Mbur_0466
MMET: MCMEM_0897
MMH: Mmah_0924
MPY: Mpsy_0422
MTP: Mthe_1352
MHU: Mhun_1584
MLA: Mlab_0933
MEMA: MMAB1_2595
MPI: Mpet_1270
MBN: Mboo_0992
MPL: Mpal_1086
MPD: MCP_2153
MEZ: Mtc_2164
RCI: RRC12
HAL: VNG_0391C
HSL: OE_1579R(dph6)
HHB: Hhub_1552(dph6)
HALH: HTSR_1390
HHSR: HSR6_1462
HMA: rrnAC0632
HHI: HAH_1290
NPH: NP_0382A(dph6)
NMO: Nmlp_1424(dph6)
HUT: Huta_2709
HTI: HTIA_2451
HMU: Hmuk_2825
HALL: LC1Hm_2172(dph6)
HWA: HQ_1669A(dph6)
HWC: Hqrw_1786(dph6)
HVO: HVO_1077(dph6)
HME: HFX_1082
HLA: Hlac_0801
HTU: Htur_1353
NMG: Nmag_2610(dph6)
NAT: NJ7G_4097
SALI: L593_03460
FAI: FAD_1184
CDIV: CPM_0882
MARC: AR505_1512
ABI: Aboo_1093
APE: APE_0421
ACJ: ACAM_0304
SMR: Smar_1167
IHO: Igni_0787
IIS: EYM_00155
DKA: DKAM_0999
HBU: Hbut_1070
STO: STK_20480
SSO: SSO0678
SOL: Ssol_1736
SSOA: SULA_1762
SSOL: SULB_1763
SSOF: SULC_1761
SAI: Saci_0103
SID: M164_1457
SII: LD85_1667
SIH: SiH_1418
SIR: SiRe_1336
SIC: SiL_1338
MSE: Msed_2025
MCN: Mcup_0263
AHO: Ahos_0557
STEP: IC006_1395
PAI: PAE2672
PIS: Pisl_1875
PCL: Pcal_0164
PAS: Pars_1010
PYR: P186_2602
TNE: Tneu_1245
CMA: Cmaq_1530
VDI: Vdis_1754
VMO: VMUT_0201
TPE: Tpen_1107
ASC: ASAC_0411
NMR: Nmar_0530
NCT: NMSP_1144
NEV: NTE_00775
NCV: NCAV_1332
NBV: T478_0392
NDV: NDEV_0520
BARC: AOA65_1520
BARB: AOA66_1229
NAA: Nps_03125
MARH: Mia14_0811
NCON: LC1Nh_0884(asnB)
 » show all
Reference
1
  Authors
Moehring, T.J. and Moehring, J.M.
  Title
Mutant cultured cells used to study the synthesis of diphthamide.
  Journal
UCLA Symp Mol Cell Biol New Ser 45:53-63 (1987)
Reference
2  [PMID:3346227]
  Authors
Moehring JM, Moehring TJ.
  Title
The post-translational trimethylation of diphthamide studied in vitro.
  Journal
J Biol Chem 263:3840-4 (1988)
Reference
3  [PMID:23169644]
  Authors
Su X, Lin Z, Chen W, Jiang H, Zhang S, Lin H
  Title
Chemogenomic approach identified yeast YLR143W as diphthamide synthetase.
  Journal
Proc Natl Acad Sci U S A 109:19983-7 (2012)
DOI:10.1073/pnas.1214346109
  Sequence
[sce:YLR143W]
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 6.3.1.14
IUBMB Enzyme Nomenclature: 6.3.1.14
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 6.3.1.14
BRENDA, the Enzyme Database: 6.3.1.14
CAS: 114514-33-9
LinkDB

DBGET integrated database retrieval system