KEGG   ENZYME: 2.1.1.370
Entry
EC 2.1.1.370                Enzyme                                 
Name
[histone H3]-lysine4 N-dimethyltransferase;
NSD3 (gene name)
Class
Transferases;
Transferring one-carbon groups;
Methyltransferases
Sysname
S-adenosyl-L-methionine:[histone H3]-L-lysine4 N6-dimethyltransferase
Reaction(IUBMB)
2 S-adenosyl-L-methionine + a [histone H3]-L-lysine4 = 2 S-adenosyl-L-homocysteine + a [histone H3]-N6,N6-dimethyl-L-lysine4 (overall reaction);
(1a) S-adenosyl-L-methionine + a [histone H3]-L-lysine4 = S-adenosyl-L-homocysteine + a [histone H3]-N6-methyl-L-lysine4;
(1b) S-adenosyl-L-methionine + a [histone H3]-N6-methyl-L-lysine4 = S-adenosyl-L-homocysteine + a [histone H3]-N6,N6-dimethyl-L-lysine4
Reaction(KEGG)
(other) R03875 R04866
Substrate
S-adenosyl-L-methionine [CPD:C00019];
[histone H3]-L-lysine4;
[histone H3]-N6-methyl-L-lysine4
Product
S-adenosyl-L-homocysteine [CPD:C00021];
[histone H3]-N6,N6-dimethyl-L-lysine4;
[histone H3]-N6-methyl-L-lysine4
Comment
This entry describes enzymes that successively methylate the L-lysine4 residue of histone H3 (H3K4) twice, ultimately generating a dimethylated form. These modifications influence the binding of chromatin-associated proteins. The human NSD3 protein also catalyses the activity of EC 2.1.1.hq, [histone H3]-lysine27 N-dimethyltransferase. cf. EC 2.1.1.364, [histone H3]-lysine4 N-methyltransferase, and EC 2.1.1.354, [histone H3]-lysine4 N-trimethyltransferase.
History
EC 2.1.1.370 created 2020.
Pathway
ec00310  Lysine degradation
ec01100  Metabolic pathways
Orthology
K11425  [histone H3]-lysine4 N-dimethyltransferase / [histone H3]-lysine27 N-dimethyltransferase
Genes
HSA54904(NSD3)
PTR464119(NSD3)
PPS100989573(NSD3)
GGO101127408(NSD3)
PON100459660(NSD3)
NLE100599595(NSD3)
HMH116461947(NSD3)
MCC700254(NSD3)
MCF102138188(NSD3)
MTHB126961185
MNI105476625(NSD3)
CSAB103215646(NSD3)
CATY105590798(WHSC1L1)
PANU101000513(NSD3)
TGE112630794(NSD3)
MLEU105548959(WHSC1L1)
RRO104679642(NSD3)
RBB108512402(WHSC1L1)
TFN117094840(NSD3)
PTEH111544119(NSD3)
CANG105525159(WHSC1L1)
CJC100389349(NSD3)
SBQ101031525(WHSC1L1)
CIMI108309922(NSD3)
CSYR103274946(NSD3)
MMUR105870392(NSD3)
LCAT123626674(NSD3)
PCOQ105815829(WHSC1L1)
OGA100961764(NSD3)
MMU234135(Nsd3)
MCAL110299577(Nsd3)
MPAH110337154(Nsd3)
RNO290831(Nsd3)
MCOC116069055(Nsd3)
ANU117721890(Nsd3)
MUN110563304(Nsd3)
CGE100773097(Nsd3)
MAUA101843019(Nsd3)
PROB127220341(Nsd3)
PLEU114681351(Nsd3)
MORG121462361(Nsd3)
MFOT126504433
AAMP119811017(Nsd3)
NGI103745768(Nsd3)
HGL101703406(Nsd3)
CPOC100731623(Nsd3)
CCAN109688938(Nsd3)
DORD105992508(Whsc1l1)
DSP122107675(Nsd3)
PLOP125339238(Nsd3)
NCAR124983289
MMMA107155390(Nsd3)
OCU100352710(NSD3)
OPI101534677(NSD3)
TUP102487161(NSD3)
GVR103598752(WHSC1L1)
CFA475584(NSD3)
CLUD112649385(NSD3)
VVP112916135(NSD3)
VLG121489603(NSD3)
NPO129515681(NSD3)
AML100473259(NSD3)
UMR103659130(NSD3)
UAH113262089(NSD3)
UAR123780424(NSD3)
ELK111144613
LLV125092754
MPUF101692729(WHSC1L1)
MNP132006554(NSD3)
MLK131820407(NSD3)
NVS122889879(NSD3)
ORO101364354(WHSC1L1)
EJU114224800
ZCA113925754(NSD3)
MLX118009959(NSD3)
NSU110573151(NSD3)
LWW102731696(NSD3)
FCA101086901(NSD3)
PYU121017975(NSD3)
PCOO112859068(NSD3)
PBG122473400(NSD3)
PVIV125163477(NSD3)
LRUF124520314
PTG102949086(NSD3)
PPAD109262146(NSD3)
PUC125923275
AJU106978378(NSD3)
HHV120238666(NSD3)
BTA513054(NSD3)
BOM102268973(NSD3)
BIU109553299(NSD3)
BBUB102408813(NSD3)
BBIS104987721(WHSC1L1)
CHX102188284(WHSC1L1)
OAS101112880(NSD3)
BTAX128068200(NSD3)
ODA120865662(NSD3)
CCAD122432227(NSD3)
MBEZ129549406(NSD3)
SSC100520868(NSD3)
CFR102515779(NSD3)
CBAI105062081(WHSC1L1)
CDK105089934(NSD3)
VPC102531762(NSD3)
BACU103016894(NSD3)
BMUS118887838(NSD3)
LVE103072101(WHSC1L1)
OOR101278951(NSD3)
DLE111173519
PCAD102990993(NSD3) 129391328
PSIU116746681(NSD3)
NASI112413240(NSD3)
ECB100057692(NSD3)
EPZ103560265(NSD3)
EAI106824653(NSD3)
MYB102252817(NSD3)
MYD102759770(NSD3)
MMYO118650348(NSD3)
MLF102422851(NSD3)
PKL118728578(NSD3)
EFUS103290253(NSD3)
MNA107535114(WHSC1L1)
DRO112306746(NSD3)
SHON118993176(NSD3)
AJM119065038(NSD3)
PDIC114508778(NSD3)
PHAS123807640(NSD3)
MMF118622289(NSD3)
PPAM129064810(NSD3)
HAI109373158(NSD3)
RFQ117021281(NSD3)
PALE102879344(NSD3)
PGIG120595611(NSD3)
PVP105300277(NSD3)
RAY107515960(WHSC1L1)
MJV108396577(NSD3)
TOD119257819(NSD3)
SARA101545402(WHSC1L1)
SETR126006400(NSD3)
LAV100663420(NSD3)
TMU101341096
ETF101648902(NSD3)
DNM101428090(NSD3)
MDO100029834(NSD3)
GAS123236990(NSD3)
SHR100913907(NSD3)
AFZ127548238
PCW110207576(NSD3)
OAA100074284(NSD3)
GGA426778(WHSC1L1)
PCOC116234530(NSD3)
MGP100550821(NSD3)
CJO107323733(NSD3)
TPAI128090006(NSD3)
LMUT125685149(NSD3)
NMEL110387045(NSD3)
APLA101796335(NSD3)
ACYG106044410(NSD3)
CATA118256046(NSD3)
AFUL116499346(NSD3)
TGU100224170(NSD3)
LSR110473395(NSD3)
SCAN103822694(NSD3)
PMOA120505099(NSD3)
OTC121346793(NSD3)
PRUF121360068(NSD3)
GFR102033572(NSD3)
FAB101807043(NSD3)
OMA130261944(NSD3) 130266556
PHI102104727(WHSC1L1)
PMAJ107213840(NSD3)
CCAE111938845(NSD3)
CCW104694849(NSD3)
CBRC103614646(WHSC1L1)
ETL114066496(NSD3)
ZAB102073618(NSD3)
ZLE135456895(NSD3)
ACHL103805547(WHSC1L1)
SVG106862050(WHSC1L1)
MMEA130586094(NSD3)
HRT120764054(NSD3)
FPG101913589(NSD3)
FCH102055544(NSD3)
CLV102090497(NSD3)
EGZ104125799(WHSC1L1)
NNI104016016(WHSC1L1)
PCRI104036695(WHSC1L1)
PLET104623200(WHSC1L1)
EHS104510940(WHSC1L1)
PCAO104045432(WHSC1L1)
ACUN113488073(NSD3)
TALA104369158(NSD3)
PADL103912352(WHSC1L1)
AFOR103896951(NSD3)
ACHC115350174(NSD3)
HALD104312472(WHSC1L1)
HLE104828806(WHSC1L1)
AGEN126051779
GCL127025407
CCRI104163353(WHSC1L1)
CSTI104551979(WHSC1L1)
CMAC104477594(WHSC1L1)
MUI104547244
BREG104638549(WHSC1L1)
FGA104075714(WHSC1L1)
GSTE104254043(WHSC1L1)
LDI104347707(WHSC1L1)
OHA104335043(WHSC1L1)
NNT104410494
SHAB115618401(NSD3)
DPUB104301280(WHSC1L1)
PGUU104460409(WHSC1L1)
CPEA104384842(WHSC1L1)
CVF104283350(WHSC1L1)
RTD128919661(NSD3)
CUCA104068523(WHSC1L1)
TEO104382674(WHSC1L1)
BRHI104489149(WHSC1L1)
AAM106493055(NSD3)
AROW112965458(NSD3)
NPD112952905(NSD3)
TGT104576679(WHSC1L1)
DNE112991599(NSD3)
SCAM104148737(WHSC1L1)
ASN102385195(NSD3)
AMJ106736778(NSD3)
CPOO109317418(NSD3)
GGN109295543(NSD3)
PSS102457400(NSD3)
CMY102943320(NSD3)
CCAY125626483(NSD3)
DCC119848710(NSD3)
CPIC101938886(NSD3)
TST117873023(NSD3)
CABI116821414(NSD3)
MRV120399010(NSD3)
ACS100558428(nsd3)
ASAO132782615(NSD3)
PVT110072168(NSD3)
SUND121933496(NSD3)
PBI103067854(NSD3)
PMUR107289990(NSD3)
CTIG120312916(NSD3)
TSR106550392(WHSC1L1)
PGUT117674754(NSD3)
APRI131203638(NSD3)
PTEX113445632 113445684
NSS113420986(NSD3)
VKO123027006(NSD3)
PMUA114585486(NSD3)
PRAF128403113(NSD3)
ZVI118096806(NSD3)
HCG128333703(NSD3)
GJA107112988(NSD3)
STOW125441690(NSD3)
EMC129342492(NSD3)
XLA108711640(nsd3.L) 108712682
XTR100216035(nsd3)
NPR108800629(WHSC1L1)
RTEM120933173(NSD3)
BBUF120986278(NSD3)
BGAR122927314(NSD3)
MUO115469364(NSD3)
GSH117362351(NSD3)
DRE100006350(whsc1l1)
SRX107705078 107720716
SANH107678004 107687514
SGH107553696(whsc1l1)
CCAR109099915 109100150
CAUA113054245 113109774
CGIB127966832 128021289
PTET122352849(nsd3)
LROH127171920(nsd3)
OMC131547750(nsd3)
PPRM120482303(nsd3)
RKG130082943(nsd3)
MAMB125259226(nsd3)
CIDE127521782
MASI127432704 127433635
TROS130545973(nsd3)
TDW130411726(nsd3)
MANU129447107(nsd3)
IPU108277349(nsd3)
IFU128620402(nsd3)
PHYP113544017(nsd3)
SMEO124393235(nsd3)
TFD113639282(nsd3)
TVC132862874(nsd3)
TRN134332539(nsd3)
AMEX103025001(nsd3)
CMAO118824311(nsd3)
EEE113582471(nsd3)
CHAR105904648(nsd3)
TRU101063468(nsd3)
TFS130525354(nsd3)
TNGGSTEN00029589G001
LCO109137146(nsd3)
NCC104951617(whsc1l1)
TBEN117472667(nsd3)
CGOB115013158(nsd3)
PGEO117452322(nsd3)
GACU117560782(nsd3)
EMAC134873551(nsd3)
ELY117252663(nsd3)
EFO125890393(nsd3)
PLEP121943929(nsd3) 121964519
SLUC116053944(nsd3)
ECRA117945475(nsd3)
ESP116689438(nsd3)
PFLV114555335(nsd3)
GAT120831193(nsd3)
PPUG119225419(nsd3)
AFB129100970(nsd3)
CLUM117736005(nsd3)
PSWI130196984(nsd3)
MSAM119891651(nsd3)
SCHU122875676(nsd3)
CUD121509831(nsd3)
ALAT119019798(nsd3)
MZE101481339(nsd3)
ONL100692732(nsd3)
OAU116310986(nsd3)
OLA101156018(nsd3)
OML112148284(nsd3)
CSAI133450669(nsd3)
XMA102222057(nsd3)
XCO114154602(nsd3)
XHE116729765(nsd3)
PRET103470645(whsc1l1)
PFOR103145846(whsc1l1)
PLAI106956792(whsc1l1)
PMEI106921735(whsc1l1)
GAF122826599(nsd3)
PPRL129365841(nsd3)
CVG107089672(whsc1l1)
CTUL119778126(nsd3)
GMU124877665(nsd3)
NFU107394238(whsc1l1)
KMR108233751(nsd3)
ALIM106513637(whsc1l1)
NWH119413897(nsd3)
AOCE111573350(nsd3)
MCEP125011832(nsd3)
CSEM103397008 103397827
POV109637173(nsd3)
SSEN122769284(nsd3)
HHIP117767669(nsd3)
HSP118115062(nsd3)
PPLT128439017(nsd3)
SMAU118313498(nsd3)
LCF108881778(nsd3)
SDU111237743(nsd3)
SLAL111661024(nsd3)
XGL120805367(nsd3)
HCQ109525952(nsd3)
SSCV125993778
SBIA133499069(nsd3)
PEE133399959(nsd3)
PTAO133475154(nsd3)
BPEC110156434(nsd3)
MALB109956650(nsd3)
BSPL114861815(nsd3)
SJO128364823(nsd3)
SASA106580439 106585046
STRU115164370 115200307
OTW112248594(nsd3) 112262742
OMY110525799 110536201
OGO124034222(nsd3) 124034924
ONE115111712 115140198
OKI109881240 109894919
OKE118371621 118393330
SALP111958177 111974608
SNH120031939 120063245
CCLU121562471 121584965(nsd3)
ELS105014331(nsd3)
SFM108934463 108940378(nsd3)
PKI111851463 111857590(nsd3)
AANG118206256 118213470
LOC102694526(whsc1l1)
PSPA121302457 121303193
ARUT117397959 117962539
PSEX120539300(nsd3)
LCM102359965(NSD3)
CMK103190419(nsd3)
RTP109912039(nsd3)
CPLA122543120(nsd3)
HOC132837021(nsd3)
LERI129713203(nsd3)
DCI103504837
 » show all
Reference
1  [PMID:16682010]
  Authors
Kim SM, Kee HJ, Eom GH, Choe NW, Kim JY, Kim YS, Kim SK, Kook H, Kook H, Seo SB
  Title
Characterization of a novel WHSC1-associated SET domain protein with H3K4 and H3K27 methyltransferase activity.
  Journal
Biochem Biophys Res Commun 345:318-23 (2006)
DOI:10.1016/j.bbrc.2006.04.095
  Sequence
[hsa:54904] [mmu:234135]
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 2.1.1.370
IUBMB Enzyme Nomenclature: 2.1.1.370
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 2.1.1.370
BRENDA, the Enzyme Database: 2.1.1.370
LinkDB

DBGET integrated database retrieval system