KEGG   Taxonomy 285450

Category info Taxonomy
Search genes:

Taxonomy (Streptomyces roseochromogenus)

T10000agKEGG Addendum (20)