KEGG   Taxonomy 33899

Category info Taxonomy
Search genes:

Taxonomy (Streptomyces galilaeus)

T10000agKEGG Addendum (14)
T06932sgalStreptomyces galilaeus