KEGG   ENZYME: 2.7.1.156
Entry
EC 2.7.1.156                Enzyme                                 
Name
adenosylcobinamide kinase;
CobU;
adenosylcobinamide kinase/adenosylcobinamide-phosphate guanylyltransferase;
AdoCbi kinase/AdoCbi-phosphate guanylyltransferase
Class
Transferases;
Transferring phosphorus-containing groups;
Phosphotransferases with an alcohol group as acceptor
Sysname
RTP:adenosylcobinamide phosphotransferase
Reaction(IUBMB)
RTP + adenosylcobinamide = adenosylcobinamide phosphate + RDP [where RTP is either ATP or GTP (for symbol definitions, click here)] [RN:R05221 R06558]
Reaction(KEGG)
R05221 R06558
Substrate
ATP [CPD:C00002];
GTP [CPD:C00044];
adenosylcobinamide [CPD:C06508]
Product
adenosylcobinamide phosphate [CPD:C06509];
ADP [CPD:C00008];
GDP [CPD:C00035]
Comment
In Salmonella typhimurium LT2, under anaerobic conditions, CobU (EC 2.7.7.62 and EC 2.7.1.156), CobT (EC 2.4.2.21), CobC (EC 3.1.3.73) and CobS (EC 2.7.8.26) catalyse reactions in the nucleotide loop assembly pathway, which convert adenosylcobinamide (AdoCbi) into adenosylcobalamin (AdoCbl). CobT and CobC are involved in 5,6-dimethylbenzimidazole activation whereby 5,6-dimethylbenzimidazole is converted to its riboside, alpha-ribazole. The second branch of the nucleotide loop assembly pathway is the cobinamide (Cbi) activation branch where AdoCbi or adenosylcobinamide-phosphate is converted to the activated intermediate AdoCbi-GDP by Cob U. The final step in adenosylcobalamin biosynthesis is the condensation of AdoCbi-GDP with alpha-ribazole, which is catalysed by EC 2.7.8.26, adenosylcobinamide-GDP ribazoletransferase (CobS), to yield adenosylcobalamin. CobU is a bifunctional enzyme that has both kinase (EC 2.7.1.156) and guanylyltransferase (EC 2.7.7.62, adenosylcobinamide-phosphate guanylyltransferase) activities. However, both activities are not required at all times. The kinase activity has been proposed to function only when S. typhimurium is assimilating cobinamide whereas the guanylyltransferase activity is required for both assimilation of exogenous cobinamide and for de novo synthesis of adenosylcobalamin [4].
History
EC 2.7.1.156 created 2004
Pathway
ec00860  Porphyrin metabolism
ec01100  Metabolic pathways
Orthology
K02231  adenosylcobinamide kinase / adenosylcobinamide-phosphate guanylyltransferase
Genes
ECOb1993(cobU)
ECJJW1971(cobU)
ECDECDH10B_2137(cobU)
EBWBWG_1787(cobU)
ECOKECMDS42_1621(cobU)
ECOCC3026_11245(cobU)
ECEZ3153(cobU)
ECSECs_2788(cobU)
ETWECSP_2658(cobU)
ELXCDCO157_2572(cobU)
EOIECO111_2639(cobU)
EOJECO26_2883(cobU)
EOHECO103_2454(cobU)
ECOOECRM13514_2625(cobU)
ECOHECRM13516_2553(cobU)
ESLO3K_09605(cobU)
ESOO3O_16020(cobU)
ESMO3M_09570(cobU)
ECKEC55989_2227(cobU)
ECGE2348C_2126(cobU)
EOKG2583_2503(cobU)
ELRECO55CA74_12030(cobU)
ELHETEC_2103
ECWEcE24377A_2275(cobU)
EUNUMNK88_2515
ECPECP_1991
ENAECNA114_2064
ECOSEC958_2309(cobU)
ECVAPECO1_1074(cobU)
ECOAAPECO78_13760(cobU)
ECXEcHS_A2116(cobU)
ECMEcSMS35_1131(cobU)
ECYECSE_2277
ECRECIAI1_2074(cobU)
ECQECED1_2329(cobU)
EUMECUMN_2329(cobU)
ECTECIAI39_1054(cobU)
EOCCE10_2284(cobU)
EBRECB_01902(cobU)
ECOBC3029_14160(cobU)
EBLECD_01902(cobU)
EBEB21_01891(cobU)
EBDECBD_1656
ECIUTI89_C2231(cobU)
EIHECOK1_2192(cobU)
ECZECS88_2058(cobU)
ECCc2479(cobU)
ELOEC042_2231(cobU)
ELNNRG857_10130(cobU)
ESEECSF_1851
ECLEcolC_1635
EKOEKO11_1788
EKFKO11_12770(cobU)
EABECABU_c22880(cobU)
EDHEcDH1_1663
EDJECDH1ME8569_1929(cobU)
ELUUM146_07035(cobU)
ELWECW_m2165(cobU)
ELLWFL_10600(cobU)
ELCi14_2289(cobU)
ELDi02_2289(cobU)
ELPP12B_c1025(cobU)
ELFLF82_0337(cobU)
ECOLLY180_10325(cobU)
ECOIECOPMV1_02116(cobU)
ECOJP423_11170(cobU)
EALEAKF1_ch4325
EMAC1192_01970
ESZFEM44_24870(cobU)
ERUYOSH18_00630(cobU)
STYSTY2221(cobU)
STTt0856(cobU)
SEXSTBHUCCB_9130
SENTTY21A_04355(cobU)
STMSTM2018(cobU)
SEOSTM14_2506(cobU)
SEVSTMMW_20491
SEYSL1344_1994(cobU)
SEMSTMDT12_C20400(cobU)
SEJSTMUK_2048(cobU)
SEBSTM474_2103(cobU)
SEFUMN798_2183(cobU)
SETUSTU288_06480(cobU)
SETCCFSAN001921_06695(cobU)
SENRSTMDT2_19911(cobU)
SENDDT104_20761(cobU)
SENICY43_10905(cobU)
SEENSE451236_16300(cobU)
SPTSPA0853(cobU)
SEKSSPA0798
SPQSPAB_01087
SEISPC_1697(cobU)
SECSCH_2026(cobU)
SEHSeHA_C2240
SHBSU5_02612
SENHCFSAN002069_21730(cobU)
SEEHSEEH1578_19370(cobU)
SEESNSL254_A2194
SENNSN31241_31190
SEWSeSA_A2187
SEASeAg_B2140
SENSQ786_09960(cobU)
SEDSeD_A2353
SEGSG2042(cobU)
SELSPUL_0882(cobU)
SEGASPUCDC_0882(cobU)
SETSEN2016(cobU)
SENAAU38_10175(cobU)
SENOAU37_10185(cobU)
SENVAU39_10185(cobU)
SENQAU40_11430(cobU)
SENLIY59_10470(cobU)
SENJCFSAN001992_01345(cobU)
SEECCFSAN002050_17050(cobU)
SEEBSEEB0189_009375(cobU)
SEEPI137_03990(cobU)
SENBBN855_21030
SENEIA1_10070(cobU)
SENCSEET0819_17235(cobU)
SESSARI_00870
SALZEOS98_08920
SFLSF2061(cobU)
SFVSFV_2065(cobU)
SFESFxv_2295(cobU)
SFNSFy_2942
SFSSFyv_3013
SFTNCTC1_02254(cobU)
SSNSSON_2054(cobU)
SBCSbBS512_E0963
SDYSDY_2240(cobU)
SDZAsd1617_03033
SHQA0259_13825(cobU)
ESHC1N69_08025
ENRH650_05795(cobU)
ENFAKI40_1804
EPUQVH39_08025(cobU)
CCONAFK62_16860(cobU)
KPNKPN_03183(cobU)
KPUKP1_4448(cobU)
KPMKPHS_42470
KPPA79E_0927
KPHKPNIH24_07560(cobU)
KPZKPNIH27_20570(cobU)
KPVKPNIH29_21340(cobU)
KPWKPNIH30_21360(cobU)
KPYKPNIH31_20625(cobU)
KPGKPNIH32_22220(cobU)
KPCKPNIH10_21150(cobU)
KPQKPR0928_20635(cobU)
KPTVK055_4343(cobU)
KPOKPN2242_18865(cobU)
KPRKPR_1852(cobU)
KPJN559_1058
KPID364_16160(cobU)
KPAKPNJ1_01063
KPSKPNJ2_01094
KPXPMK1_00664(cobU)
KPBFH42_11875(cobU)
KPNEKU54_005210(cobU)
KPNULI86_05220(cobU)
KPNKBN49_0925(cobU)
KVAKvar_0887
KPEKPK_0933(cobU)
KPKA593_06045(cobU)
KVDKR75_03495
KVQSP68_10040
KOXKOX_01345(cobU)
KOEA225_4733
KOYJ415_08350(cobU)
KOMHR38_27480(cobU)
KOKKONIH1_23785(cobU)
KOCAB185_12605(cobU)
KQUAVR78_25665
EAEEAE_23305(cobU)
EARCCG29212
KQVB8P98_05140
KLLBJF97_23615
KLWDA718_05575(cobU)
KARLGL98_04720(cobU)
KGRJJJ10_05595(cobU)
KPASLUW96_01440(cobU)
KLCK7H21_05260(cobU)
KLMBWI76_23005
REEelectrica_00894(cobU)
RORRORB6_23455(cobU)
RONTE10_22805(cobU)
RPLNB1209_04805
RAODSD31_04925
RTGNCTC13098_01306(cobU)
CROROD_21031(cobU)
CKOCKO_00820
CFDCFNIH1_21085(cobU)
CBRAA6J81_01225
CWECO701_08140
CYOCD187_09325
CPOTFOB25_20635(cobU)
CFQC2U38_15205
CSEDJY391_08900(cobU)
CAMAF384_10300(cobU)
CAFAL524_12385
CIFAL515_10160
CFARCI104_16085
CIRC2U53_25895
CIEAN232_14105
CPARCUC49_05535
CTELGBC03_14395(cobU)
CITZE4Z61_02965(cobU)
CARSE1B03_16615(cobU)
CIXM4I31_09250(cobU)
CIBHF677_009485(cobU)
EBTEBL_c14930(cobU)
PGELG71_20570(cobU)
ESCEntcl_1779
KLEAO703_13045(cobU)
KSAC813_00220
KORAWR26_09255(cobU)
KRDA3780_14720(cobU)
KCOBWI95_19910
KOTEH164_08295
KPSEIP581_14355(cobU)
KOOO9K67_08910(cobU)
KOUC0557_16175
KIENCTC12125_00664(cobU)
KASKATP_16230
KLUK7B04_20825(cobU)
KCYRIN60_08415(cobU)
LPNUKQ929_03060(cobU)
LAZA8A57_17755
BUFD8682_20900 D8682_24285
BAGEBADSM9389_15440
BFTMNO13_05120(cobU) MNO13_08265(cobU)
BSELRHD99_04930(cobU) RHD99_08300(cobU)
AHNNCTC12129_00861(cobU)
ASUBNLZ15_18485(cobU)
YREHEC60_09705(cobU)
KINAB182_08250(cobU)
PDZHHA33_11375(cobU)
METYMRY16398_18800
PSGCG163CM_06300(cobU)
TOEQMG90_13685(cobU)
EBFD782_1637
EBCC2U52_18835
EBUCUC76_20395
EBBF652_146
YENYE2710(cobU)
YEPYE105_C1577
YEYY11_15931
YELLC20_02051
YEWCH47_2057(cobU)
YETCH48_3174(cobU)
YEFFORC2_2689
YEEYE5303_31411(cobU)
YALAT01_4057(cobU)
YFRAW19_742(cobU)
YINCH53_3389(cobU)
YKRCH54_920
YROCH64_102(cobU)
YAKACZ76_01555(cobU)
YMADA391_08250
YHID5F51_11400
YCAF0T03_13870(cobU)
YMOHRD69_13265(cobU)
YASN0H69_16980(cobU)
YKIHRD70_18520(cobU)
SFWWN53_18880(cobU)
SFGAV650_14115(cobU)
RAHRahaq_2613
RACEJHW33_04120(cobU)
RAQRahaq2_2063
RAAQ7S_13010(cobU)
ROXBV494_03770
RVCJ9880_20040(cobU)
BGJAWC36_11370(cobU)
BRBEH207_06530
BNGEH206_15040
BIZHC231_15980(cobU)
SLIGGTU79_14820(cobU)
PLUplu2986(cobU)
PLUMA4R40_14915(cobU)
PAYPAU_01614(cobU)
PTTVY86_16775(cobU)
PAKHB0X70_15295
PLUICE143_15290
XBOXBJ1_0835(cobU)
XBVXBW1_1575(cobU)
XNEXNC1_1166(cobU)
XNMXNC2_1146(cobU)
XPOXPG1_0791(cobU)
XBUHGO23_15190(cobU)
XGRQL128_04895(cobU)
MMKMU9_998
EICNT01EI_2179
ETRETAE_1988(cobU)
ETDETAF_1797
ETEETEE_4046(cobP)
ETCETAC_09085(cobU)
EDWQY76_10320(cobU)
EDLAAZ33_10120(cobU)
EHOA9798_08700
HAVAT03_05720(cobU)
HPARAL518_20265
OPODSM2777_20740(cobU)
PRAGEKN56_09765(cobU)
PFQQQ39_10690(cobU)
LRINCTC12151_01594(cobU)
XCCXCC3060(cobU)
XCBXC_1098
XCAxcc-b100_1135(cobU)
XCPXCR_3397
XCVXCV3316(cobU)
XAXXACM_3102(cobU)
XACXAC3187(cobU)
XCIXCAW_03474(cobU)
XCTJ151_03369
XCJJ158_03348
XCUJ159_03344
XCNJ169_03367
XCWJ162_03348
XCRJ163_03344
XCMJ164_03344
XCFJ172_03360
XFUXFF4834R_chr14430(cobU)
XAOXAC29_16215(cobU)
XOMXOO1240(XOO1240)
XOOXOO1350(cobU)
XOPPXO_05703(cobU)
XOYAZ54_17725
XORXOC_3395
XVEBJD12_06775
XPEBJD13_22920
XPHXppCFBP6546_18110(cobU)
XANAC801_15930
XCZEBN15_14030
XHDLMG31886_11680(cobP)
XPRMUG10_15910(cobU)
XDYNYR95_16820(cobU)
PJPLAG73_07135(cobU)
LABLA76x_1225
LAQGLA29479_1976
LCPLC55x_4225
LGULG3211_4016
LEZGLE_4084(cobU)
LEMLEN_1116(cobU)
LMBC9I47_2547
LUEDCD74_07960
LYJFKV23_13095(cobU)
LSOLGOY17_04090(cobU)
LAUXLA521A_07870(cobU)
LYARDV84_12550(cobU)
FAUFraau_1293
DJICH75_15910
DJAHY57_07020
DCSISN74_02910(cobU) ISN74_13145
DTLH8F01_13685(cobU)
DTADYST_04012
LPYFIV34_19070(cobU)
LFLIM816_01540(cobU)
LAEGL2Y94_01935(cobU)
LAEOL2Y97_20340(cobU)
LAESL2Y96_20775(cobU)
TAMNN4264_17525(cobU)
VCHVC_1239
VCFIR04_11510
VCSMS6_1023
VCEVch1786_I0744(cobU)
VCQEN18_09500
VCJVCD_003109
VCIO3Y_05770(cobU)
VCOVC0395_A0861(cobU)
VCRVC395_1358(cobU)
VCMVCM66_1194(cobU)
VCLVCLMA_A1086
VCXVAA049_2505
VCZVAB027_1918
VVUVV1_2786
VVYVV1476
VVMVVMO6_01741
VVLVV93_v1c13860(cobU)
VPAVP1306
VPBVPBB_1231
VPKM636_15275
VPFM634_08440
VPHVPUCM_1911
VHAVIBHAR_02128
VCAM892_02670
VAGN646_0345
VEXVEA_003691
VDBAL552_14765
VHRAL538_01945
VNAPN96_06820
VOWA9237_01320
VROBSZ04_14420
VSPVS_1700
VEJVEJY3_06350(cobU)
VFUvfu_A02109
VNIVIBNI_A1494(cobP)
VANVAA_03082
LAGN175_07140
VAUVANGNB10_cI1526c(cobU)
VCYIX92_06315
VCTJV59_32145
VTUIX91_06910
VEUIXK98_15360(cobU)
VSIMTO69_07390(cobU)
VFLAL536_14295
VMIAL543_15510
VSCVSVS12_01607(cobP)
VGABSQ33_02000
VSHBSZ05_13280
VQICCZ37_05390
VTAA0503(cobP)
VAFD1115_08045
VNLD3H41_06495
VCCFAZ90_08385(cobU)
VASGT360_07545(cobU)
VSRVspart_01930(cobP)
VKABTD91_12965(cobU)
VZIG5S32_06045(cobU) G5S32_07885(cobU)
VNVIF132_08785(cobU)
VGIMID13_06865(cobU)
VSLLTQ54_01650(cobU)
VPLSA104470976_00987(cobU)
VJPNP165_07180(cobU)
VPGLZI70_13485(cobU)
VOSKNV97_11835(cobU)
VTICEQ48_12575
VCRAIS519_03235(cobU)
VLEISX51_14105(cobU)
VSYK08M4_13140(cobP)
VRURND59_12925(cobU)
VMTQYQ96_07735(cobU)
PPRPBPRB0995(COBU)
PGBH744_1c0961
PDSCAY62_15450
PGHFH974_19410(cobU)
PAEPA1278(cobP)
PAEVN297_1318
PAEIN296_1318
PAUPA14_47680(cobP)
PAPPSPA7_4112(cobP)
PAGPLES_40341(cobP)
PAFPAM18_3751(cobU)
PNCNCGM2_2162(cobU)
PAEBNCGM1900_5296(cobU)
PDKPADK2_19255(cobU)
PSGG655_18775(cobU)
PRPM062_06955
PAEPPA1S_19515
PAERPA1R_gp4885
PAEMU769_19365
PAELT223_20610
PAESSCV20265_4135
PAEUBN889_01361(cobU)
PAEGAI22_14445
PAECM802_1315
PAEOM801_1317
SECHB18_18130
PMYPmen_1756
PMKMDS_3106
PREPCA10_18270(cobP)
PPSEBN5_1589(cobU)
PFUWKF707C_38800
PALCA0T30_08995
PCQPcP3B5_15500(cobP)
PMUIG4G71_10070(cobU)
PNTG5B91_24750(cobU)
PPAAB7D75_18775
PPUPP_1678(cobP)
PPFPput_4041
PPGPputGB1_1277
PPWPputW619_1237
PPTPPS_1329
PPBPPUBIRD1_3939(cobU)
PPIYSA_02427
PPXT1E_3644(cobU)
PPUHB479_06425(cobU)
PPUTL483_05945
PPUNPP4_40930(cobP)
PPUDDW66_1251 DW66_1613
PFVPsefu_1880
PMONX969_04520
PMOTX970_04495
PPJRK21_03725
PORAPT59_07145
PMOLCLJ08_06205
PALDLU682_022780(cobU)
PIXRIN61_17940(cobU)
PMOSO165_016285
PSTPSPTO_1714(cobP)
PSBPsyr_3675
PSYRN018_07035
PSPPSPPH_3696(cobP)
PSAVPSA3335_22380
PAMGBKM19_021920
PCIPCH70_37890
PAVLBKM03_21185
PVDCFBP1590__1589(cobP)
PCABJGS08_06375(cobU)
PCOFPOR16_06905(cobU)
PTREI9H09_07550(cobU)
PSYIMME58_18900(cobU)
PASTN015_19425(cobU)
PLIJKQP88_17920(cobU)
PFLPFL_4425(cobU)
PPRCPFLCHA0_c44980(cobP)
PPROPPC_4534(cobU)
PFEPSF113_4404
PFNHZ99_25635
PFOPfl01_1647
PFSPFLU_4484
PFCPflA506_3790(cobU)
PPZH045_13345(cobU)
PFBVO64_5050
PMANOU5_5267(cobU)
PTVAA957_22400
PCGAXG94_08095
PVRPverR02_22840
PAZOAYR47_29120
POIBOP93_18460
PRXHRH33_19500(cobU)
PMEDE3Z27_21230(cobU)
PKRAYO71_11130
PMUDNCTC8068_03843(cobU)
PTOLI7845_20755(cobU)
PFWPF1751_v1c39790(cobU)
PFFPFLUOLIPICF716300
PFXA7318_19145
PENPSEEN1384
PLULFOB45_13315(cobU)
PBAPSEBR_a4239
PBCCD58_22395
PPUUPputUW4_03769(cobU)
PDRH681_17985(cobU)
PSVPVLB_06075(cobU)
PSKU771_23350
PKCPKB_1573(cobP)
PCHEY04_22460
PCZPCL1606_17550
PCPJM49_08730
PCHPC4K32_4606
PFZAV641_06150
PLQAA042_03915
PALKPSAKL28_12940
PRHLT40_06770
PSWLK03_21805
PPVNJ69_12230
PSESPSCI_0377(cobU)
PSEMTO66_23135
PSECCCOS191_1322(cobP)
PPSYAOC04_02685
PSOSPOS17_4497(cobU)
PFKPFAS1_19750
PANRA7J50_4165
PPSLBJP27_21935
PSETTHL1_1822
PSILPMA3_21080
PYMAK972_4368
PKEDLD99_09035
PALLUYA_09300
PUMHGP31_08760(cobU)
POJPtoMrB4_40720(cobP)
PGGFX982_00175
PPSHG5J76_08730(cobU)
PGYAWU82_01195
PLALFXN65_19540(cobU)
PSEJHNQ25_15550(cobU)
PVKEPZ47_22460
PEZHWQ56_06895(cobU)
PBZGN234_25815(cobU)
PKHJLK41_09505(cobU)
PTYJWV26_19615(cobU)
PMAOPMYSY11_2974(cobP)
PATAJWU58_19435(cobU)
PDWBV82_4279(cobU)
PZEHU754_009785(cobU)
PMOEHV782_009260(cobU)
PCAMHNE05_10400(cobU)
PSEPC4K39_6359
PPIIQL104_22940(cobU)
PVWHU752_025640(cobU)
PTRTHU722_0021090(cobU)
PXAKSS93_09810(cobU)
PSAMHU731_007505(cobU)
PTZHU718_009465(cobU)
PQIKH389_20320(cobU)
PSHHHU773_008155(cobU)
PXNHU772_006305(cobU)
PHVHU739_009370(cobU)
PPRGHU725_005785(cobU)
PANHHU763_006335(cobU)
PASGKSS96_20735(cobU)
PFAKKSS94_06540(cobU)
PMUYKSS95_09370(cobU)
PMAMKSS90_06980(cobU)
PAZEKSS91_20425(cobU)
PALVKSS97_08085(cobU)
PORYEJA05_06825
PWZJ7655_12925(cobU)
PTKEXN22_20855(cobU)
PTWTUM18999_41200(cobP)
PZAHU749_022415(cobU)
PIEHU724_008920(cobU)
PWYHU734_007140(cobU)
PTAENCTC10697_01157(cobP)
PGFJ0G10_09580(cobU)
PCAVD3880_15600
PJUL1P09_05655(cobU)
PHFNLY38_16215(cobU)
PPHNHU825_10690(cobU)
PIZLAB08_R44810(cobU)
PPEGKUA23_21865(cobU)
PSIINF676_08600(cobU)
PSIHLOY51_06705(cobU)
PCASLOY40_07050(cobU)
PFITKJY40_09570(cobU)
PASILG197_11490(cobU)
PKMPZ739_06310(cobU)
PNBNK667_18695(cobU)
PSOAPSm6_02330(cobP)
PTAIICN73_12610(cobU)
PKKQQ992_06455(cobU)
PKJQ1W70_17335(cobU)
PHYGJTY93_07320(cobU)
PHOMKJF94_05225(cobU)
PCHEQYM18_16750(cobU)
PCUCPSH97_08485(cobU)
PTRLOU419_08280(cobU)
PPAELDL65_02590(cobU)
PPAOK3169_22330(cobU)
PRHZCRX69_06295
PSJYAA098_06690
PSKUKUIN1_36390(cobU)
PSHSJJN09_24945(cobU)
PHEFPSH57_07085(cobU)
PSAPST_1298(cobP)
PSZPSTAB_1291(cobU)
PSRPSTAA_1330(cobU)
PSCA458_07210(cobU)
PSJPSJM300_09285(cobU)
PSHPsest_3007
PSTTCH92_07735
PSTUUIB01_15300
PSEDDM292_12695
PCHLLLJ08_14690(cobU)
PKGLW136_07695(cobU)
SDEGGOM96_15935(cobU)
PZDKQ248_12800(cobU)
AVNAvin_33060(cobP)
AVLAvCA_33060(cobU)
AVDAvCA6_33060(cobU)
ACXAchr_16240(cobU)
PBBAKN87_05010
EMODM558_06500
EAZJHT90_04310(cobU)
ENTOMTZ49_08665(cobU)
HPEGEAO82_14940
HAESLO767_08695(cobU)
PNNKEM63_09645(cobU)
PPHABVH74_15335
PBAUOS670_02235(cobU)
MAQMaqu_0268
MHCMARHY0210(cobU)
MBSMRBBS_0209(cobP)
MSRAU15_18985
MPQABA45_00820
MLQASQ50_09790
MARJMARI_26270(cobP)
MALLPBN92_01070(cobU)
MSHEMAALD49_02260(cobU)
MANPEHN06_01635
KAKKalk_17590
PSYYDLE54_01450
ACBA1S_1659
ABMABSDF1877(cobU)
ABYABAYE1994(cobU)
ABCACICU_01686
ABNAB57_1884
ABBABBFA_01814(cobP)
ABXABK1_2145
ABZABZJ_01848
ABRABTJ_02021
ABDABTW07_1901
ABHM3Q_2038
ABADABD1_16450(cobU)
ABJBJAB07104_02065
ABABBJAB0715_01871
ABAJBJAB0868_01809
ABAZP795_8975
ABKLX00_08380
ABAUIX87_19130
ABAAIX88_10215
ABWBL01_08455
ABALABLAC_24930
ACCBDGL_001018(cobU)
ANORR32_09755
ALCOTEC02_09980
ACALBUM88_08950
ASEII8T81_10400(cobU)
ACDAOLE_10505
ATTAMQ28_00310
AJORZ95_05830
ACWA0J50_09250
AHLAHTJS_07545
AJNBVL33_09420
ASOLBEN76_04610
ADVDJ533_09225(cobU)
ARJDOM24_07075
AWUBEN71_10115
ACUMC9E88_011265(cobU)
AGUAS4_23010(cobP)
AUGURS_2701
ADSFPL17_05795(cobU)
ABERBSR55_11215
ATNFM020_08550(cobU)
ACHICDG60_08900
ALJG8D99_08965(cobU)
ASHAG8E00_07250(cobU)
ATGJ4G44_07730(cobU)
ABOUACBO_17240(cobU)
AGYLFPL18_15900(cobU)
AVZHWI77_07745(cobU)
ATZM5E07_08575(cobU)
ACOINQU59_12505(cobU)
AVIVLF296_08420(cobU)
ACIEKIP84_09310(cobU)
SONSO_1037(cobU)
SFRSfri_0878
SAZSama_0764
SBLSbal_3362
SBMShew185_0979
SBNSbal195_1013
SBPSbal223_1001
SBTSbal678_1039
SBSSbal117_3501
SBBSbal175_1010
SLOShew_0716
SPCSputcn32_2959
SHPSput200_3064
SSESsed_2160 Ssed_2162 Ssed_3732
SPLSpea_3378
SHEShewmr4_0844
SHMShewmr7_3178
SHNShewana3_3276
SHWSputw3181_0988
SHLShal_3455
SWDSwoo_4082
SWPswp_0998
SVOSVI_0658(cobU)
SHFCEQ32_11440
SJASJ2017_3252
SPSWSps_04785
SBJCF168_04375
SMAVCFF01_03420
SHEWCKQ84_12965
SALGBS332_11085
SLJEGC82_06045 EGC82_11275 EGC82_11285
SMAIEXU30_15175(cobU)
SPOLFH971_15655(cobU)
SBKSHEWBE_1380(cobP)
SKHSTH12_00285(cobP)
SAESHBH39_13680(cobU)
SLITJQC75_03595(cobU)
SCAATUM17387_32360(cobU)
SPSHFM037_04900(cobU)
SEURFM038_020295(cobU)
SCYPJYB88_14020(cobU)
SAVIJYB87_03910(cobU)
SSEMJYB85_14380(cobU)
SGLAFJ709_04000(cobU)
SXMMKD32_16340(cobU)
SVMKDH10_002140(cobU)
SHEJMZ182_15815(cobU)
SSEHN7V09_06860(cobU)
SCHKGII14_18255(cobU)
SACHK0H61_13840(cobU)
SAEGK0H80_03635(cobU)
SDEOD0436_17780(cobU)
SMESK0I73_15275(cobU)
SHAOK0H81_03715(cobU)
SZHK0H63_04210(cobU)
SSPAK0I31_03645(cobU)
SHNSK0J45_03660(cobU)
SRHSK0I63_03695(cobU)
SPSJK0I62_03530(cobU)
SMAYK0H60_16440(cobU)
SOGRA178_04720(cobU)
SPSREGC80_22055
CPSCPS_3657(cobP)
COMCMT41_12635
COZA3Q34_13955
COLWA3Q33_13985
COLADBO93_03160
COVEKO29_03620
CBERB5D82_14030
LSDEMK97_05190
PHAPSHAa2997(cobU)
PTNPTRA_a3567(cobP)
PSEOOM33_10090
PPHEPP2015_2715
PRRAT705_15995
PLZS4054249_05050
PPISB1L02_03415
PSPOPSPO_a1475(cobP)
PTUPTUN_a2171(cobP)
PNGPNIG_a3790(cobP)
PSENPNC201_13505(cobP)
PDJD0907_12595
PXIJ5O05_13350(cobU)
PVBJ5X90_09435(cobU)
PSAZPA25_06950(cobP)
PFLICTT31_13810
PSHOKQ246_01070(cobU)
PMAZR5H13_14285(cobU)
ALRDS731_04045(cobU)
GAGGlaag_3276
GPSC427_1089
PMESFX988_01576
PATPatl_1137
CATEC2869_01545
HMIsoil367_14650
AGZM0C34_05695(cobU)
AGQLQZ07_07930(cobU)
AGAROAG1_30210(cobU)
ALKMNKI27_18230(cobU)
ASEMNNL22_01255(cobU)
CATTOLW01_07105(cobU)
FESHER31_04780(cobU) HER31_04790(cobU)
MVSMVIS_3623(cobU)
MYAMORIYA_3829(cobU)
CJACJA_3770(cobP)
CEBB0D95_00750
CEKD0B88_08905
CEGD0C16_10475
SDESde_3204
TTUTERTU_3615(cobPU)
SAGAM5M_10530(cobU)
MARQMARGE09_P3247
GILNHM04_16740(cobU)
SPOIIMCC21906_01241
SNANI6N98_04400(cobU)
STAWNCG89_05555(cobU)
ZALAZF00_14445
OSGBST96_12085
MIIBTJ40_10325
MICZGL2_37320(cobP)
HJABST95_14020
HALCEY643_08220(cobU)
MCAMCA0462(cobU)
METUGNH96_03775(cobU)
MMEOOOT43_09675(cobU)
MMTMetme_0229
MDNJT25_009225
MDHAYM39_01720
MKOMKLM6_0387
METLU737_00635
MELLIVG45_16710(cobU)
MRPNM686_000815(cobU)
MMOTQZJ86_00765(cobU)
MAHMEALZ_0945
MBUREQU24_05305
MPSYCEK71_15495
MMAIsS8_1628
MSZEMSZNOR_1436(cobP)
MMOBF6R98_02370(cobU)
MEINmethR_P2065
MOZMoryE10_11220(cobU)
MESLKKZ03_16890
TMHJX580_07750(cobU)
MEJQ7A_2239
MPINLGT42_007215(cobU)
MMAFGCM100_26900(cobU)
MTHAVSX76_11700(cobU)
TXAHQN79_05225(cobU)
TIBTHMIRHAM_09740(cobP)
TSETHMIRHAS_14900(cobP)
THISHZT40_19015(cobU)
TUNJ9260_16855(cobU)
TLOJ9253_14485(cobU)
TSBHMY34_13765(cobU)
TANIJ8380_05765(cobU)
TWNL2Y54_00275(cobU)
TLCRCF98_08295(cobU)
TSJL3K52_00350(cobU) L3K52_03290(cobU)
ALVAlvin_1828
ATEPAtep_22030(cobU)
TVIThivi_1703
TMBThimo_0502
MPURMARPU_06095
TEETel_06805
TSYTHSYN_13990
TTPE6P07_05575(cobU)
THIPN838_09865(cobU)
CJAPGWK36_12495(cobU)
THIMKFB96_22660(cobU)
TBOGLT988_06965(cobU)
TLRThiosp_02672(cobP)
TFRIThiofri_02323(cobP)
TWGThiowin_01995(cobP)
AEHMlg_2824
HHAHhal_1853
HHKHH1059_09810(cobP)
HHCM911_11115
EBSECTOBSL9_0034
TKMTK90_1455
TNITVNIR_3488(cobP_[H])
TTITHITH_14970
TVRTVD_07080
SHAILMH63_16820(cobU)
NAXHC341_00535(cobU)
GAIIMCC3135_06220(cobP)
EPSL0Y14_06355(cobU)
SEDSAAY24_03465
HCHHCH_00963(cobU)
HAHEENC22_04005
HAHHO5O45_21410(cobU)
HELHELO_1818(cobU) HELO_1821
HCSFF32_13025 FF32_13045
HAKKO116_01848 KO116_01851
HAMHALO2034 HALO2037
HHUAR456_12850 AR456_12865
HCOLOKO_03150(cobP) LOKO_03153
HALOBWR19_06535 BWR19_06550
HHHCLM76_13570 CLM76_13585
HBEBEI_1062(cobP1) BEI_1064(cobP2)
HAGBB497_14185 BB497_14200
HMDCTT34_07330 CTT34_07345
HAXIHAALTHF_42450n HAALTHF_42490n
HSVHNO53_14375 HNO53_14390
HPROLMS44_13550 LMS44_13565
HQDK1Y77_06680 K1Y77_06695
HBPHPTD01_3543
HALFQEN58_11415 QEN58_11430
HHAOQWG60_11885 QWG60_11900
HASOB2G49_09475 B2G49_09490
HALWB6N23_15605 B6N23_15620
HASHHXW73_10550 HXW73_10565
HPISP1P91_09790 P1P91_09805
HAMSNF683_14630 NF683_14645
HCAMI4484_13975 I4484_13990
HALKCUU95_17100 CUU95_17115
HVNEI420_07445 EI420_07460
HOLHORIV_40960 HORIV_41000
HSRHSBAA_39240
HPIZGYM47_07010 GYM47_07025
HNPSR894_11860 SR894_11875
HTTHZS52_14695 HZS52_14710
HSXHNO51_13700 HNO51_13715
HTXEKK97_15500 EKK97_15515
EMECEM_299(cobP)
HAAA5892_11690
KUSB9G99_14435
KMAB9H00_00555
KUYFY550_07855(cobU)
ABOABO_2380(cobU)
ALNAS19_24420
ALCAASALC70_01934(cobP)
ADIB5T_04156(cobU)
AXEP40_20205
APACS7S_16820
MMWMmwyl1_3675
MMEMarme_3453
MPCMar181_0517
MPRIMP3633_3210
MARDIBG28_17955(cobU)
MFOIJSY38_06520(cobU)
MPRFJ8N69_05080(cobU)
MRHIKDW99_03400(cobU)
MPONMACH16_27150(cobP)
TOLTOL_0699
TORR615_13910
TWANHUF19_13850(cobU)
OAIOLEAN_C29840(cobU)
MARSA8C75_05890
MGEOCFI10_17600
MSECLN244_01055(cobU)
MRZKDW95_10250(cobU)
NCUF0U83_08445(cobU)
NJPNEJAP_1829(cobP)
BMARHF888_12955(cobU)
VCWGJQ55_03025(cobU)
BACZKFF03_14380(cobU)
GSNYC6258_01553
OMEOLMES_2587
PLEIQ9312_12710(cobU)
TAUTola_1664
OCEGU3_05535(cobU)
OPEPU634_12235(cobU)
SDFACG33_15185
GBIPG2T_02755
SVASVA_1143
SALNSALB1_1253
REVHUE57_16415(cobU)
GPBHDN1F_08210(cobU)
VFFVITFI_CDS3310
CCAHDWG20_06375
CVICV_0495(cobU)
CVCBKX93_12900
CHROCXB49_22270
CHRIDK842_06815
CHRBDK843_12380
CRZD1345_00755
CHRMFYK34_16155(cobU)
CHAECH06BL_01430(cobU)
PSENH8B_3915
AMAHDLM_3804
AQSDKK66_08405
VOGLCH97_11955(cobU)
IODEJO50_14160
IFLC1H71_10620
JEUBJP62_10175
JESJHS3_23920(cobU)
DEEHQN60_02605
DTKK4H28_01385
CHIZHQ393_09580
CFONHZU75_03155
CHICN8I74_02830(cobU)
LHKLHK_03222(cobU)
AQLBXU06_11775
MAERDAI18_07320
RSORSc2391(cobP)
RSEF504_2351
RPUCDC45_12180
RNCGO999_04960(cobU)
RSCRCFBP_11031(cobU)
RSLRPSI07_1078(cobU)
RSNRSPO_c01056(cobU)
RSMCMR15_10986(cobU)
RSYRSUY_24740(cobU)
RSGJK151_17345(cobU)
RPIRpic_2657
RPFRpic12D_2199
RPJN234_16905
RMNTK49_15250
RINACS15_2633
RWEKOL96_19050(cobU)
REHH16_A2962(cobU)
CNCCNE_1c29120(cobQ)
CUHBJN34_15840
REUReut_A0664
RMERmet_2779(cobU)
CTIRALTA_A2436(cobU)
CBWRR42_m3276
CGDCR3_0450(cobP)
CCUPBKK81_16230
CUPBKK80_17240
CUUBKK79_15110
CPAUEHF44_09015
COXE0W60_23895(cobU)
CCAMM5D45_13170(cobU)
CCAXKZ686_06480(cobU)
CUKKB879_27010(cobU)
CNANA2G96_18540
BMABMA0696(cobU)
BMVBMASAVP1_A2317(cobU)
BMLBMA10229_A2970(cobU)
BMNBMA10247_1629(cobU)
BMALDM55_2056
BMAEDM78_1275
BMAQDM76_2031
BMAIDM57_2697
BMAFDM51_468
BMAZBM44_1545
BMABBM45_1108
BPSBPSL0986
BPMBURPS1710b_1199(cobU)
BPLBURPS1106A_1044(cobU)
BPDBURPS668_1038(cobU)
BPRGBP346_A1037
BPSEBDL_1049
BPSMBBQ_2460
BPSUBBN_2584
BPSDBBX_2993
BPZBP1026B_I2551
BPQBPC006_I1035
BPKBBK_531
BPSHDR55_146
BPSABBU_1194
BPSOX996_3214
BUTX994_1748
BTEBTH_I0843
BTQBTQ_861
BTJBTJ_1580
BTZBTL_2849
BTDBTI_2842
BTVBTHA_3065
BTHEBTN_1854
BTHMBTRA_3174
BTHADR62_2055
BTHLBG87_3054
BOKDM82_419
BOCBG90_604
BUUWS70_04880
BSAVWS86_14085
BHGI6G56_05995(cobU)
BUDAQ610_14210
BVIBcep1808_2531
BVEAK36_1461
BURBcep18194_A5778
BCMBcenmc03_2452
BCHBcen2424_2447
BCJBCAL2657
BCENDM39_2535
BCEWDM40_84
BCEOI35_2517
BAMBamb_2495
BACBamMC406_2363
BMJBMULJ_02411(cobP)
BMUBmul_0847
BMKDM80_2517
BMULNP80_2591
BCTGEM_0982
BCEDDM42_2621
BCEPAPZ15_00070
BDLAK34_633
BPYRABD05_02275
BCONNL30_30480
BUBBW23_2436
BDFWI26_11810
BLATWK25_11870
BTEIWS51_22500
BSEMWJ12_12305
BPSLWS57_30980
BMECWJ16_12585
BSTGWT74_13105
BSTLBBJ41_16560
BANNJFN94_12595(cobU)
BARINLX30_14410(cobU)
BAENL3V59_14175(cobU)
BGLbglu_1g28130
BGUKS03_263
BUGBC1001_0764
BGFBC1003_0866
BGDbgla_1g31390
BGOBM43_641
BYIBYI23_A006040
BUKMYA_2218
BUEBRPE67_ACDS05990
BULBW21_2979
BUQAC233_03765
BGPBGL_1c29640
BPLAbpln_1g28670
BUMAXG89_09710
BUIAX768_03345
BURKDM992_07880
BXEBxe_A3493
BXBDR64_1196
BPHBphy_2204
BGEBC1002_0722
BPXBUPH_05421
BPYBphyt_1004
BUZAYM40_03800
BFNOI25_724
BCAIK788_00040480
PSPWBJG93_09120(cobU)
PARABTO02_07675
PARBCJU94_01260
PHSC2L64_12380
PTERC2L65_11505
PGPCUJ91_03970
PCJCUJ87_04000
PTSCUJ90_03720
PCAFDSC91_006148
PMEGFNZ07_18705(cobU)
PTROG5S35_03525(cobU)
PGISI6I06_08005(cobU)
PACPFAZ97_03690(cobU)
PACSFAZ98_03490(cobU)
PEWKZJ38_15520(cobU)
PDIOPDMSB3_0884(cobP)
PBRYNDK50_03965(cobU)
PSAAQEN71_25095(cobU)
PKFRW095_39475(cobU)
PBONQS306_10500(cobU)
PPAIE1956_14475(cobU)
PPKU875_17575
PPNODA70_10045
PPNMLV28_21045
PRBX636_16840
PPULRO07_15265
PSPUNA29_21780
PAPISG18_24720
PVEUC34_06500
POXMB84_10940
PTXABW99_01900
PFGAB870_17540
PNRAT302_00630
PANDDRB87_05875
PFIBPI93_021770(cobU)
PCOMNTU39_07410(cobU)
PLGNCTC10937_04022(cobU)
CABASBC2_08250(cobP)
BUOBRPE64_ACDS06560(cobU)
CABKNK8_06730(cobU)
TVLFAZ95_04900(cobU)
TCARU0034_14420(cobU)
PACRFXN63_26320(cobU)
RFRRfer_2622
RSBRS694_09160
RACRA876_06610
RHYRD110_11235
RHFEUB48_03095
RHGEXZ61_07925(cobU)
RHOAHZ993_04285
POLBpro_2783
PNAPnap_2365
POSDT070_18955
POOF7R28_11620(cobU)
PVACHC248_01310(cobP)
AJSAjs_1098
ACKC380_15490
ACRABSY15_16
ACIDCBP33_07700
ACIPCBP36_08270
ACINCBP34_07600
ACISCBP35_10660
ACIOEAG14_08040
ARADKI609_14905
ATEMPQV96_08290(cobU)
AAVAave_1539
AAAAcav_1579
DACDaci_2791
DELDelCs14_3966
DTSBI380_09730
DHKBO996_12880
DLAI6G47_10270
VAPVapar_2549
VPEVarpa_3377
VPDVAPA_1c30030
VAAAX767_18565
VBOCKY39_15805
VAMC4F17_06905
CTTCtCNB1_1844
CTESO987_11495
CKEB5M06_11765
CSERCCO03_11295
COFFOZ74_11515
CAQTKAQ61_10260
CODOLAD35_15515
CTEZCT3_29730(cobU)
AANTHUK68_12205
CRJQMY55_09980
CENPM9799_00045 M9799_02010
ADNAlide_3312
ADKAlide2_1135
RTARta_16370
OTOADJ79_00945
OTKC6570_09660
OTDJ1M35_08105
HYRBSY239_2019
HYBQ5W_08790
HYLLPB072_09555
HYCE5678_06925(cobU)
HPSEHPF_10110(cobP)
HYNF9K07_17690
HTNKI616_14470
HCZG9Q37_09230(cobU)
DPYBA022_09725
DIHG7047_03525
DAERH9K75_20540
DRGH9K76_15940
DIADtpsy_1014
SIMPC6571_18095
MELMC7H73_08725
MELAC6568_00410
MJELVC68_07750
CBAASRAA_0426
CBABSMCB_0323
HGRDW355_11810
PBHAAW51_3244(cobP)
MPTMpe_A2308(cobU) Mpe_B0511(cobU)
METPC1M51_15580
RGERGE_15040(cobU) RGE_44430(cobU)
RBNRBXJA2T_12412 RBXJA2T_16407
RDPRD2015_1092
KIAG8A07_22600(cobU)
PKTAT984_01625
PAQAK9V56_018640(cobU)
SNNEWH46_12410
IDCLRM40_20455(cobU)
ATERMW290_22700
LCHLcho_2665
RGUA4W93_09245
HARHEAR0966(cobU)
MMSmma_1097(cobU)
JABVN23_19680
JAZYQ44_22375
JALBZG29_05790
JSVCNX70_05865
JASFJQ89_22825(cobU)
JLVG3257_05950(cobU)
JAHJAB4_012230(cobP)
JRIP9875_05925(cobU)
HSEHsero_2644(cobP)
HSZACP92_13240
HHTF506_13780
HRBHrubri_2733(cobP)
HEEhmeg3_12375
HHFE2K99_14095(cobU)
HFRG5S34_14075(cobU)
MNRACZ75_15310
MASWAM586_04520
MASSCR152_06285
MTIMDIR46_10335
MASYDPH57_24165
MANCIV454_12480(cobU)
MFYHH212_04760(cobU)
MVARMasN3_09740(cobP)
MENYLSQ66_04365(cobU)
MASZC9I28_06035
MALIEYF70_24920(cobU)
MUMFCL38_24415(cobU)
MFLAGO485_19830(cobU)
MPLIE1742_19785(cobU)
TCTPX653_25670(cobU)
DUGHH213_14805(cobU)
DZOSR858_01800(cobU)
TMJP0M04_05070(cobU)
RUGQC826_25300(cobU)
EHBE7V67_023025(cobU)
UPVEJN92_20905
UPIEJG51_003985(cobU)
UNDUNDKW_1836(cobU)
GLCJQN73_08105(cobU)
ACTBRHM62_08865(cobU)
AONDEH84_12580
XYKGT347_03025(cobU)
XYGR9X41_07945
TTWLCC91_06150
ETBN7L95_06095(cobU)
NIINit79A3_2878
NCOAAW31_04075
SHDSUTH_02618
DOEDENOEST_0584(cobP)
RBUPG1C_08180
NPVOHM77_10125(cobU)
TBDTbd_2713
MFAMfla_0113
MMBMmol_0271
MEHM301_0169
MEIMsip34_0144
MEPMPQ_0153(cobU)
MEUACJ67_01700
MPAUZMTM_01210(cobU)
FAMOYT1_ch1289
FKUFGKAn22_21280(cobP)
SULFCAP31_14170
SPLBSFPGR_26490(cobU)
SLACSKTS_29470(cobP)
DSUDsui_0473
ARESIWH25_01875(cobU)
AIQAzoinq_08455(cobU)
OTROTERR_28870(cobP)
NIVJY500_03120(cobU)
EBAebA4011(cobU)
ABREpbN1_24610(cobU)
APETToN1_30970(cobU)
RBHB4966_13390
DARDaro_0147
DEYHYN24_00760
DDENKI615_00690(cobU)
DECHGBK02_02450(cobU)
QAUKI612_00625(cobU)
FLEKI610_00795(cobU)
AZOazo3557(cobU)
AOAdqs_3700
AZAAZKH_0611(cobU_cobP)
AZIAzCIB_0518
AZDCDA09_02625
AZRCJ010_21545
TMZTmz1t_3758
THUAC731_013070
THAUC4PIVTH_1703(cobU)
TCLTchl_1241
THKCCZ27_22070
TAKTharo_3223
THAGCKCBHOJB_03381(cobP)
AZQG3580_02920(cobU)
ACOMCEW83_17875
ZPAC3497_12765
FPHOSHINM1_019320(cobU)
FMYHO273_08610(cobU)
APPCAP2UW1_1380
DDZDSYM_01310
MLOmll1308
MLNA9174_19920
MCIMesci_3315
MCICA4R28_10170
MOPMesop_3806
MAMMesau_03595
MAMOA6B35_22045
MESWA9K65_017935
MESMEJ066_25910
MESPC1M53_24140
MHUAMCHK_2929(cobU)
MJREB229_19680
MERDEB233_17025
MESRFGU64_05510(cobU)
MOHIHQ72_17700(cobU)
MMEILRP31_17925(cobU)
NIYFQ775_15270(cobU)
NKIKW403_18440(cobU)
NRHT8J41_21515(cobU)
NTUNTH_04235(cobP)
MESOBSQ44_06520
AAKAA2016_2964
AMIHCO731_02945(cobP)
AMISAmn_34670
ANJAMD1_2865(cobP)
PHTBLM14_05535
PHYLHB779_17765(cobU)
RPODE0E05_12530(cobU)
ORMHTY61_02365(cobU)
KMNHW532_17700(cobU)
RBSRHODOSMS8_03450(cobP)
SMESMc04305(cobP)
SMKSinme_1931
SMQSinmeB_1772
SMXSM11_chr1371(cobP)
SMIBN406_01689(cobU)
SMEGC770_GR4Chr2014
SMELSM2011_c04305(cobP)
SMERDU99_10640
SMDSmed_1761
RHINGR_c18210(cobP)
SFHSFHH103_01750(cobU)
SFDUSDA257_c42340(cobP)
SIXBSY16_785(cobP)
SAMESAMCFNEI73_Ch2196(cobP)
SINOSS05631_c19880
ESJSJ05684_c19410
EAKEKH55_1880
EMXFKV68_11240(cobU)
ENUPYH37_004345(cobU)
EGIPZN02_003143(cobU)
SKMPZL22_002208(cobU)
STEGQA637_08400(cobU)
EADOV14_3191(cobP)
EAHFA04_08770
ECAAJ3R84_08880(cobU)
ENPJVX98_10980(cobU)
ATUAtu1542(cobP)
ATAAWN88_12780
AGRAGROH133_06286(cobU)
ATFAch5_14860(cobP)
AGCBSY240_816(cobP)
AGTEYD00_05815(cobU)
ALFCFBP5473_08375(cobU)
ARUIG6M88_00965(cobU)
AVQHRR99_07875(cobU)
AVVRvVAT039_01260(cobU)
AVFRvVAR031_22430(cobU)
ASALCFBP5507_06425(cobU)
RIRBN877_I1513(cobP)
RPUSCFBP5875_06370(cobU)
ACUCKZ699_06185(cobU)
ALEGCFBP4996_06065(cobU)
AVIAvi_2650(cobU)
RETRHE_CH02491(cobP)
RECRHECIAT_CH0002594(cobP)
RELREMIM1_CH02515(cobP)
REPIE4803_CH02541(cobP)
REIIE4771_CH02628(cobP)
RLERL2832(cobP)
RLTRleg2_2133
RLGRleg_2373
RLBRLEG3_22515
RLURLEG12_22175
RTRRTCIAT899_CH10625(cobP)
RHLLPU83_2118(cobU)
RGARGR602_CH02279(cobP)
RHNAMJ98_CH02552(cobP)
RPHAAMC79_CH02621(cobP)
RHXAMK02_CH02566(cobP)
RHVBA939_02420
RHKKim5_CH02620(cobP)
REZAMJ99_CH02630(cobP)
RJGCCGE525_12050
RHRCKA34_14035
RGRFZ934_08195(cobU)
RADCO657_10900
ROYG3A56_03375(cobU)
RIIFFM53_023840(cobU)
RHIDFFM81_008765(cobU)
RBQJ2J99_12985(cobU)
RLNJ0663_22065(cobU)
RBANJ2J98_12490(cobU)
RRGJ3P73_14450(cobU)
RLSHB780_17290(cobU)
RROSD4A92_16520
RAWNE851_23115(cobU)
RSULN2599_06660(cobU)
RLWRlegWSM1455_11945(cobU)
RRHOPR018_08435(cobU)
RTUPR017_08605(cobU)
RCTPYR68_10795(cobU)
ARAArad_2800(cobP)
AROB0909_05835
RBWRLCC275e_12120(cobU)
RIFU5G49_002383(cobU)
RHIZQMO80_000055(cobU)
NGLRG1141_CH19470
NGGRG540_CH20270(cobP)
NEOCYG48_06605
NENNCHU2750_15920(cobP)
NPMQEO92_10480(cobU)
RHTNT26_1986(cobP)
RFVRFYW14_02063
SHZshn_10470
SZOK8M09_09630(cobU)
SOJK6301_08585(cobU)
SSUMQ9314_18085(cobU)
ABAWD5400_09115
PDESFE840_014335(cobU)
HOEIMCC20628_01047
KAIK32_20490
BMEBMEI0693
BMELDK63_735(cobP)
BMIBMEA_A1355
BMZBM28_A1321(cobU)
BMGBM590_A1312
BMWBMNI_I1271
BMEEDK62_119(cobP)
BMFBAB1_1328(cobU)
BMBBruAb1_1309(cobU)
BMCBAbS19_I12410
BAABAA13334_I01889
BABODK55_1304(cobP)
BABRDO74_587(cobP)
BABTDK49_1060(cobP)
BABBDK48_816(cobP)
BABUDK53_1287(cobP)
BABSDK51_173(cobP)
BABCDO78_1208(cobP)
BMSBR1308(cobU)
BSIBS1330_I1304(cobU)
BSFBSS2_I1275(cobU)
BSUIBSSP1_I0385
BSUPBSPT1_I0392
BSUVBSPT2_I0387
BSUCBSSP2_I1334
BMTBSUIS_A1358(cobP)
BSZDK67_990(cobP)
BSVBSVBI22_A1304(cobU)
BSWIY71_06475
BSGIY72_06215
BOVBOV_1271(cobU)
BCSBCAN_A1331(cobP)
BSKBCA52141_I3094
BOLBCOUA_I1308(cobU)
BCARDK60_1347(cobP)
BCASDA85_06280
BMRBMI_I1321(cobU)
BPPBPI_I1360(cobU)
BPVDK65_72(cobP)
BCETV910_100688
BCEEV568_100760
BVLBF3285c1_2123(cobU)
BRUBFS01_06335
BRJBKD03_15595
OINIAR37_10445(cobU)
BIOBR141012304_11389(cobU)
OANOant_1875
OAHDR92_1363(cobP)
OPSA8A54_06175
BPSNNIK97_04325(cobU)
OCHCES85_1459(cobP)
OCRHGK82_07045(cobU)
OCLGTN27_07400(cobU)
OCCKMS41_06570(cobU)
BJAbll3256(cobP)
BJUBJ6T_64940
BJPRN69_31480
BRABRADO4911(cobU)
BBTBBta_3140(cobU)
BRSS23_47480(cobP)
AOLS58_27800
BRCBCCGELA001_14655
BRADBF49_1442
BICLMTR13_27170
BROBRAD285_2325(cobU)
BRKCWS35_19565
BOTCIT37_37280(cobU)
BRQCIT40_10760(cobU)
BGQX265_24840
BGZXH91_22880
BSYMCIT39_09745(cobU)
BBETF8237_03870(cobU)
BARHWN72_17790
BVZBRAD3257_5444(cobU)
BELBE61_67650(cobP)
BDGLPJ38_19095(cobU)
BSEPHAP48_0032320(cobU)
BQBJ4P68_0033590(cobU)
BBANJ4G43_018805(cobU)
BCANBcanWSM471_15505(cobU)
BAUTQA635_27095(cobU)
BBRAQA636_29045(cobU)
BGKIC762_13500(cobU)
BCOUIC761_23280(cobU)
BPAHQA639_16885(cobU)
BXNI3J27_12695(cobU)
BROSQUH67_09185(cobU)
BRAZLRP30_14425(cobU)
RPATX73_003695(cobU)
RPBRPB_0740
RPCRPC_3747
RPDRPD_0638
RPERPE_2234
RPTRpal_0785
RPXRpdx1_0766
RBKE0H22_18895(cobU)
TRBHB776_15010(cobU)
TALZRPMA_21105(cobU)
BVVBHK69_09310
BVESQO058_18425(cobU)
BOPAXW83_22115
BOSBSY19_881
BOIBLM15_18750
BOFFQV39_16475(cobU)
BOWNWE53_22645(cobU)
BAPIBBC0122_013560
BAPABBC0178_013770
XAUXaut_3776
XDIEZH22_20535(cobU)
AZCAZC_2256
STARG3545_27460(cobU)
LNEFZC33_26045(cobU)
SNOSnov_2576
ANCGBB76_07595(cobU)
APRAG3A50_04365(cobU)
APOLK9D25_12150(cobU)
MEAMex_1p1336(cobP)
MDIMETDI2108(cobP)
MEXMext_1447
MCHMchl_1722 Mchl_5721
MPOMpop_1442
MZAB2G69_14865
MRDMrad2831_1469
METM446_2430
MNOMnod_2144
MORMOC_1844
METAY590_06725
MAQUMaq22A_c09395(cobU)
MPHYMCBMB27_01114
MEEDA075_09530
METDC0214_08200
METXA3862_23535
METSDK389_14545
METIDK427_20855
MMESMMSR116_31155(cobU)
MTEADK419_17280
MINDmvi_30630
MOGMMB17_11190(cobU)
MTADM6G65_07975(cobU)
MOCBB934_08035
MIVC4E04_16900
MICOGDR74_04345(cobU)
MTEZHPT29_021550(cobU)
MLDU0023_04605(cobU)
BIDBind_3597
MSLMsil_1778
MTUNMTUNDRAET4_2397(cobP)
MLGCWB41_06275
MEDKQEV83_03700(cobU)
BBARRHAL1_01951(cobP)
RHJHZY79_03225(cobU)
CHELAL346_07130
CDQBOQ54_00270
HDNHden_2701
HDTHYPDE_37143
HMCHYPMC_0685(cobP)
HNIW911_08890
RVARvan_1117
RLACQMO75_08475
FILBN1229_v1_1435(cobP)
FIYBN1229_v1_1436(cobP)
RHZRHPLAN_54980
MCGGL4_0409
METGHT051_12385(cobU)
PHLKKY_1
PEMOF122_17810(cobU)
DEQXM25_19415
DEIC4375_03020
DEAFPZ08_00610(cobU)
DSALK1X15_02805(cobU)
DEVOH4N61_02220
DNPN8A98_04680(cobU)
DOYJI749_16180(cobU)
DRHJI748_10435(cobU)
DAGPSQ19_18085
DRPPSQ90_03730(cobU)
MMYRMXMO3_03142
YTIFNA67_00725(cobU)
MHARL1P08_09250(cobU)
BVRBVIR_1992
BLAGBLTE_24550(cobU)
MSCBN69_2991
MBRYB1812_05385
MROSEHO51_02760
MHEYH2LOC_009830(cobU)
MPARF7D14_02310(cobU)
MIWASS37A_29840
MTWCQW49_02455
MECQMSC49_09040
CMETK6K41_26890(cobU)
PLEOOHA_1_02009(cobP)
HDIHDIA_3024(cobP)
MEYTM49_17600
MAADAZF01_08205
MMEDMame_02798(cobP)
MLUTJET14_11130(cobU)
AUAM673_03510
AALAIGS74_19480(cobU)
AALMLUX29_21840(cobU)
AUZSa4125_01220(cobU)
AUBLXB15_13325(cobU)
JIEOH818_10455(cobU)
JAVOXU80_15645(cobU)
HCIHCDSEM_002(cobP)
HCTHCTETULN_002(cobP)
HCCHCTETUND1_111(cobP)
NOHG5V57_29990(cobU)
RBMTEF_15000
BRND1F64_13810
PSFPSE_3497
PPHRAPZ00_21350
LAPACP90_15375
LABRCHH27_05050
LABPFJ695_17530(cobU)
LABTFIU93_21435(cobP)
LAGGB0E33_27215
RPOPK1718_16005(cobU)
SIWGH266_22165(cobU)
PHRC6569_16620
PSTGE8M01_31155(cobU)
LIZLGH83_10505(cobU)
ACUTMRB58_03190(cobU)
CAKCaul_2734
CSECseg_1991
CMBCSW64_14775
CFHC1707_20720
BDMEQG53_17085
BVYNCTC9239_00630(cobP)
BGOEIFJ75_11775(cobU)
SILSPO0405
SITTM1040_0455
RUAD1823_11935
RUTFIU92_01555(cobP)
RCONK3740_01695(cobU)
JANJann_0905
RDERD1_1196(cobP)
RLIRLO149_c035830(cobP)
RPONG3256_02105(cobU)
DSHDshi_2979
PGAPGA1_c26670(cobP)
PGLPGA2_c24700(cobP)
PGDGal_00763
PHPPhaeoP97_02610(cobP)
PPICPhaeoP14_02412(cobP)
PHQD1820_08040
OATOAN307_c38940(cobP)
OAROA238_c04750(cobP)
OTMOSB_05250(cobP)
OCTFTO60_13510(cobU)
LMDMETH_01645
LEJETW24_01945(cobU)
LAQUR2C4_02605(cobU)
LEVETW23_01495(cobU)
LCAEK3721_15110(cobU)
REDroselon_00399 roselon_02147
CIDP73_3825
CMARIMCC12053_2982
CEHCEW89_09890
MALGMALG_01220
CONTQ29_16275
YPACCEW88_21470
YANAYJ57_14375
TPROGa0080559_TMP2066
PABYGa0080574_TMP2075
SUAMBOO69_15945
SULZC1J03_20355
SULIC1J05_17755
SULDB5M07_02875
SPOTG6548_06200(cobU)
SMEDJNX03_15440(cobU)
SINLDSM14862_02906(cobP)
SFAVPL335_13800(cobU)
SDUBR1T39_12855(cobU)
SPSESULPSESMR1_00058(cobP)
TOMBWR18_18895
RMMROSMUCSMR3_01236(cobP)
ROKRAK1035_0184
RIDRIdsm_04962(cobP)
ROMEI983_03215
ROHFIU89_17295(cobP1) FIU89_18440(cobP2)
RPELN7U68_10615(cobU)
AHTANTHELSMS3_02533(cobP)
SAGUCDO87_15375
THAACFI11_20580
MALUKU6B_33230(cobP)
TGLHFZ77_08610(cobU)
HATRC74_09610
PALXGQA70_02150(cobU)
LSALKBK07_01865(cobU)
MARUFIU81_15615(cobP)
RMAIMACH21_08920(cobP)
RSPRSP_0602
RSHRsph17029_2255
RSQRsph17025_0481
RSKRSKD131_1943
CAZTLV780_02100(cobU)
RCPRCAP_rcc02057(cobP)
RHPLPB142_02325
RBLB6K69_06655
FYTQF092_09510(cobU)
PDEPden_1568
PAMIJCM7686_1553
PYEA6J80_20080
PCONB0A89_04480
PZHCX676_04715
PAROCUV01_16585
PAMNJCM7685_1662
PARREOJ32_09980
PKDF8A10_11375(cobU)
PPANESD82_15160(cobU)
PLIAE4191_07870(cobU)
PSANHGN31_04720(cobU)
PMAUCP157_01671(cobP)
PMEHJWJ88_05475(cobU)
PSEWJHW44_05905(cobU)
PSAPJHX88_04875(cobU)
PFISJHX87_03645(cobU)
PAEXJHW48_08885(cobU)
PSTLJHW45_07605(cobU)
PALPJHW40_15905(cobU)
PVERE3U25_14680(cobU)
PFEOE3U26_03095(cobU)
PTPRCA23_c21320(cobP)
RSUNHU_03774
RHMB5V46_01785
RHCRGUI_2347
RMBK529_002050
TSCOR1T40_20375(cobU)
DAAAKL17_0002
DONBSK21_11260
RBZB9057_02355
LVSLOKVESSMR4R_02757(cobP)
RBGBG454_17540
GEHHYN69_15715
GFUKM031_03655(cobU)
TAWEI545_14000
SALOEF888_09205
SEDIEBB79_17735
PPSOQPJ95_05775(cobU)
HMLHmaOT1_05660(cobU)
BOOE2K80_01890(cobU)
PSEBEOK75_12945(cobU)
LITFPZ52_07900(cobU)
PPRUFDP22_07325(cobU)
PAEDG5B38_13320(cobU)
MONG8E03_14315(cobU)
PAMOBAR1_14950
POZI0K15_05370(cobU)
PALWPSAL_000780(cobP)
PSHQF3W81_10630(cobU)
PPAFI8N54_15290(cobU)
PGVSL003B_2029
CACTHZ995_03465(cobU)
THASC6Y53_07925(cobU)
HDHG5B40_19175(cobU)
GCEKYE46_04540(cobU)
NSMJO391_03275(cobU)
ACROK3J57_02305(cobU)
SINRO5O51_01025(cobU)
AALKLGT41_0004870(cobU)
AMYLQBD29_15960(cobU)
AMAQGO499_01625(cobU)
RHOCQTA57_01630(cobU)
PBAEP8S53_01300(cobU)
LVRT8T21_09255(cobU)
FAQG5B39_05315(cobU)
RBXI3V23_11305(cobU)
HNEHNE_1521(cobU)
HBAHbal_2162
NARSaro_0322
NPPPP1Y_AT26481
NPNJI59_03365
NREBES08_14535
NOVTQ38_000245
NORFA702_01500(cobU) FA702_20575(cobU)
NDRHT578_04765(cobU)
NHUMPQ457_16235(cobU)
NOLNSDW_15920(cobU)
SPHKSKP52_23440
SPHPLH20_21850
SGISGRAN_3612(cobP)
SPHQBWQ93_10390
SPHOC3E99_12890
SPHXE5675_02120(cobU)
SPHUSPPYR_3871(cobP)
SPHMG432_10925
STAXMC45_17055
SSANNX02_15890
SPANAWL63_13240
SKRBRX40_11660
SPLKAV944_15430
SPKCKC8_14040
SPHAD3Y57_03000
SPAUDRN02_016940(cobU)
SCHYGVO57_13070(cobU)
SBINSBA_ch2_6380(cobP)
SAERNEF64_11335(cobU)
SMORLHA26_07660(cobU)
SQONMP03_00930(cobU)
SHANPPZ50_01295(cobU) PPZ50_08565(cobU)
SNAPPQ455_10605(cobU)
SSAGKV697_07040(cobU)
SJPSJA_C2-03290(cobU_cobP)
SINBSIDU_11735
SCHSphch_3745
SYBTZ53_06810
SBDATN00_04765 ATN00_06855
SPMIK663_18316
SPHBEP837_03450(cobP)
SPHRBSY17_1668
SPHTK426_22564
SYAA6768_23505
SCLOSCLO_1015820
SPYGYGS_C2P0062
SUFLFIL70_22660(cobU)
SBARH5V43_18160(cobU)
SAMISAMIE_1026740
SPPHKFK14_02830(cobU) KFK14_09790(cobU)
CIJWG74_05905
BLASBSY18_2552
BFWB5J99_03720
SPZRG5C33_04165(cobU)
HGNE6W36_09005(cobU)
PARJJ4G78_04110(cobU)
SPHSETR14_14120(cobU)
POQKZX46_05965(cobU)
PMEAKTC28_05520(cobU)
TFVIDJ81_03915
CNAAB433_08360
CMANA9D14_15255
EFVCHH26_14580
NTDEGO55_18895
CAENK5X80_00705(cobU)
AFLVQQW98_06400(cobU)
GOHB932_2917
GTIFXF46_12965(cobU)
GFAMKW11_13490(cobU)
AMVACMV_P1_00730(cobP)
GDIGDI0846(cobP)
GDJGdia_1170
GXYGLX_11370
GXLH845_2303
KNAB0W47_06170
KEUS101446_01594(cobP)
KSCCD178_01758(cobP)
KREGWK63_11565(cobU)
KOILV478_18305(cobU)
APTAPA01_22420(cobP)
APWAPA42C_22420(cobP)
APFAPA03_22420(cobP)
APUAPA07_22420(cobP)
APGAPA12_22420(cobP)
APQAPA22_22420(cobP)
APXAPA26_22420(cobP)
APZAPA32_22420(cobP)
APKAPA386B_1101(cobU)
ASZASN_2613(cobU) ASN_878(cobU)
ASVWG31_11350
AACEA0U92_10745
APERA0U91_10750
APOMCPF11_09410
ATOCIW82_07705
AASCA4S02_00545
ACETDS739_11000
AOTAcetOri_orf03989
AOYEOV40_010645(cobU)
ACEKFLP30_06830(cobU)
ABGAsbog_00252
KBAA0U89_06085
RGIRGI145_06870
ROSCTJ15_10560
RMUCFOB66_08910(cobU)
RMTIAI58_02670(cobU)
RCVPFY06_02375(cobU)
COQD9V35_07620
COMMGN303_07410(cobU)
SSAME3D00_09345(cobU)
EBLAJGUZn3_06490(cobP)
LCKHN018_05980(cobU)
KHAIFJ82_04745(cobU)
RAPRHOA_2494
ACIMGT370_20595(cobU)
KDPN5W20_06330(cobU)
NGUQN315_15865(cobU)
SHUMSTHU_52310
SVCSTVA_52210
STELSTAQ_47420
AZLAZL_015930(cobU)
ALIAZOLI_1242(cobU)
ABSAZOBR_140190(cobU)
ABQABAZ39_05710
ABFAMK58_08505
ATIAL072_12780
AHUA6A40_05640
AZTTSH58p_17065
AZMDM194_05080
AZZDEW08_13975
AOZHUE56_18095(cobU)
AARED3093_03455
AZSE6C72_11150(cobU)
NAOY958_27825
NCBC0V82_22125
SKTIGS68_15120(cobU)
SMUCJL100_011015(cobU)
SROEJL101_014645(cobU)
RRURru_A0670
RRFF11_03430
RCERC1_0323(cobU)
MGYMGMSRv2__0900(cobU)
MGRYMSR1_13620(cobP)
MAGXXM1_0704(cobU)
MAGNWV31_11980
FERFNB15_19030(cobU)
DEXHWD60_18585(cobU)
DVNHQ394_01545(cobU)
MAGamb4425
HTQFRZ44_39890(cobP)
HADHFRZ61_38170(cobP)
TXITH3_20680(cobU)
THACCSC3H3_20190
TIIDY252_00855
THAIIT893_19880(cobU)
TLUR1T41_08335(cobU)
TTBMACH01_38840(cobP)
MAGQMGMAQ_0048(cobU)
VSUP3M64_07880(cobU)
NACINUH88_12260(cobU)
THART8K17_02085(cobU)
TMOTMO_3151(cobP)
MGMMmc1_2375
ECOGFIV45_04655(cobU)
APBSAR116_0546
SNEANBZ79_04780(cobU)
KOZKFF44_03320(cobU)
MAESGa0123461_0275
MFNGa0123462_1993
HTLHPTL_1959
TDNSuden_0112
SUASaut_0056
SULGFJR48_00550
SPALFM071_00310
SSEIFJR45_00265
SBALHUE88_00360
SMASHUE87_00395
SKUSulku_0026
SBASulba_2135
SMULSMUL_1545(cobU)
SHALSHALO_1509
SULSSdiek1_1602
SULJSJPD1_1522
SULTFA592_00150(cobU)
ABUAbu_2182(cobP)
ABTABED_1977
ABLA7H1H_2114(cobP)
ANTArnit_1838
AELLAELL_2638(cobU)
AAQIAAQM_2333(cobU)
ASUIASUIS_2420(cobU)
ACLOACLO_2462(cobU)
AVPAVENP_2867(cobU)
ADZADFLV_2780(cobU)
ARCABLL_2649
PACOAACT_2798(cobU)
AROSNJU99_13915
ALKALEK_3231(cobU)
ALPLPB137_13130
AHSAHALO_2502(cobU)
AMYTAMYT_2554(cobU)
AMARAMRN_2609(cobU)
ACAAACAN_2612(cobU)
AMOLAMOL_2564(cobU)
APAIAPAC_2414(cobU)
HBVABIV_1416(cobU)
HEBRAEBR_1663(cobU)
AANAAANAER_1652(cobU)
HTMRZR91_07485
SLHYH65_07325
SINUIMZ28_04000
HMRHipma_1320
DAVDESACE_04730
GSUGSU3010(cobU)
GSKKN400_2953(cobU)
GMEGmet_0466(cobU)
GPIGPICK_02605
GAOA2G06_14165
GBZJZM60_07990(cobU)
GEMGM21_3898
GEBGM18_4244
GEFFO488_14360(cobU)
GURGura_4188
GEOGeob_0538(cobU)
GLOGlov_3081
TAMMGEAMG1_2106(cobU)
GBMGbem_3814(cobU)
GBNGEOBRER4_37050(cobU)
GERKP004_18230(cobU)
GSUBKP001_18005(cobU)
GNTKP003_18250(cobU)
GPLM1B72_01540(cobU)
GSBGSUB_01440
GHCL9S41_04820(cobU)
PCAPcar_0487(cobU)
PEFA7E78_06125
PPDPpro_2805
DEUDBW_3106
DVEDESUT3_08000(cobU)
DEPAOP6_0796(cobP)
DESDSOUD_0613(cobU)
DDSDdes_0701
DFIAXF13_02575
DPGDESPIGER_1560
DEFCNY67_10720
DTRRSDT_0962(cobU)
DFLDFE_3030
PSYFN1030_15265
DSBLN040_08785
DMADMR_39520(cobU)
DCBC3Y92_02910
DGGDGI_0587
DDEDde_3495
DMSE8L03_15530
DSADesal_2963
DHYDESAM_23169
DAFDesaf_0382
DASDaes_2489
DPIBN4_11053
DEJAWY79_08220
PPRFDPRO_2901(cobP)
PSELGM415_08460
DDNDND132_1144
PSEFPSDVSF_11770(cobP)
PNWSYK_13040(cobU)
PTHELF599_12810
DSXGD604_15425
DSDGD606_16155
PBIZLWC08_12765(cobU)
DVUDVU_1007(cobU)
DVLDvul_1982
DVMDvMF_3046
DVGDeval_0932
CLIHKPS_003494
TMURJBF11_09165
DBADbac_3123
DOAAXF15_04000
DESUNLA06_15545
THEWTDMWS_03350
DPSDP1953
DSFUWK_02957
DLMDPPLL_15180(cobP)
DAKDaAHT2_2610
DPRDespr_0586
DEOCAY53_00745
DOGHP555_00880(cobU)
DBKDGMP_15260(cobP)
DDUGF1_15430(cobP)
ECOMQTN59_20840(cobU)
DOLDole_1229
DALDalk_0454
DATHRM2_02230(cobU)
DTOTOL2_C39860(cobU)
DOVDSCO28_10580(cobU)
DWDDSCW_18940(cobU)
DALKDSCA_62210
DMLDmul_05780(cobU)
DLIdnl_27650(cobU)
DMMdnm_029360
DEKDSLASN_02080(cobU)
DAODesac_0476
DTIDesti_5589
SFUSfum_2608
DAXFDQ92_06415(cobU)
DBRDeba_1529
DMPFAK_27500(cobU)
TIDThein_1433
CTHITHC_0076
TAVG4V39_01220
TMAIFVE67_03775
DAWHS1_001325
AVMJQX13_42235(cobU)
CFUSCYFUS_006226
SCLsce0212(cobU)
SCUSCE1572_01940
SAMYDB32_001472
DHRLGS26_06470(cobU)
SBFJCM31447_10690
PIJQEJ31_12580
SAQIAXG55_05245
BIFN288_01305 N288_01325
BMETBMMGA3_01195(cobU)
BWHA9C19_10035 A9C19_10050
BBADK7T73_03015 K7T73_03035
BACIB1NLA3E_01965
GSTHW35_00110
BACOOXB_1393 OXB_1397
BACQDOE78_21330 DOE78_21335
BACAFAY30_10690 FAY30_10710
BHKB4U37_11515 B4U37_11530
BCIRC2I06_20915 C2I06_20935
BMQBMQ_1997(cobU) BMQ_2000
BMDBMD_1953(cobU) BMD_1956
BMHBMWSH_3280 BMWSH_3283(cobU)
BMEGBG04_4298 BG04_4301
BEOBEH_16920 BEH_16935
BFXBC359_13220
PARHI5S86_07245(cobU)
PKSIE339_16025 IE339_16040
BHABH1590(cobP) BH1594
BKWBkAM31D_10685(cobU_1) BkAM31D_10700(cobU_2)
BPFBpOF4_15115(cobU) BpOF4_15135
BONA361_01310 A361_01330
BKOCKF48_08005 CKF48_08025
CFIRNAF01_01235 NAF01_01255
CSPGLS684_01395 LS684_01410 LS684_23175
CPSSM5V91_20960
BDAFSZ17_03055 FSZ17_03075
GKAGK2258 GK2261
GTEGTCCBUS3UF5_25450 GTCCBUS3UF5_25480
GTKGT3570_10755 GT3570_10770
GTMGT3921_08215 GT3921_08230
GLIGLN3_04195 GLN3_04210
BCALCWI35_17110 CWI35_17125
GTNGTNG_2191 GTNG_2194(cobU)
GWCGWCH70_2204 GWCH70_2207
GYCGYMC61_0421 GYMC61_0424
GYAGYMC52_2238 GYMC52_2241
GCTGC56T3_1243 GC56T3_1246
GMCGY4MC1_1293 GY4MC1_1296
GGHGHH_c23460 GHH_c23490
GJFM493_11645 M493_11660
GEAGARCT_02230 GARCT_02233(cobP)
GELIB49_03060 IB49_03075
GSEGT50_15855 GT50_15870
GSRGS3922_04750 GS3922_04765
GEJA0V43_09255 A0V43_09270
GZAIC807_07435 IC807_07450
GTHGeoth_1403 Geoth_1406
PTLAOT13_15860 AOT13_15875
PTBDER53_15850 DER53_15865
PCALBV455_03147(cobP)
PARGPspKH34_12450(cobU) PspKH34_12480
AFLAflv_1046(cobU)
AGNAFK25_09170 AFK25_09185
ANMGFC28_89 GFC28_92
AAMYGFC30_2460 GFC30_2463
ANLGFC29_1533 GFC29_1536
ANDGRQ40_12075 GRQ40_12090
ACAIISX45_09310 ISX45_09325
ASEDIRT44_18395(cobU)
LSPBsph_2445(cobP) Bsph_2449
LGYT479_13080 T479_13095
LFUHR49_14045 HR49_14060
LYSLBYS11_09305 LBYS11_09320
LYBC3943_18575 C3943_18590
LYZDCE79_05255 DCE79_05270
LYGC1N55_12225 C1N55_12240
LPAKGDS87_10525 GDS87_10540
LAGRFJQ98_11520 FJQ98_11535
LMACI6G82_08875
LYCFH508_0013775
LCAPICJ70_14920
LYPMTP04_23520(cobU)
LIUOU989_09075
LLBR6U77_16735
HMNHM131_17685 HM131_17705
HLIHLI_08675 HLI_08695
HNZP9989_20755
HSHIMUO14_10995
HAMYMUO15_14835
VIRX953_06200
VHLBME96_05420 BME96_05440
VILCFK37_06615
VNECFK40_06495 CFK40_06515
LAOAOX59_07990 AOX59_08010
FARABE41_016175 ABE41_016190
FECQNH15_20990
APAKAP3564_11460
ACOPRI196_06645
BSJUP17_24565
BMURABE28_023245
PBUTDTO10_11155
PASABAOM_4938(cobP)
PPSRI6J18_15235 I6J18_15250
PFRIL8956_26035
BTHVCQJ30_15215 CQJ30_15225
PSYHD0S48_09140 D0S48_09155
PSYOPB01_03200 PB01_03220
PSYBKD050_14310
NMKCHR53_11220 CHR53_11240
NTMBTDUT50_10655 BTDUT50_10670
NDTL1999_09755
NCMQNK12_11690 QNK12_11710
NNVQNH39_14530 QNH39_14545
MEKUHUW50_24245 HUW50_24260
MSEMGMB29_13225 GMB29_13240
MDGK8L98_12510 K8L98_12525
MLITKDJ21_019495(cobU)
MENLMVE64_25345(cobU)
MEBZLPC09_11525(cobU)
AIAAWH56_025205 AWH56_025225
BVQFHE72_12615 FHE72_12630
RAZU9J35_12775
BOUI5818_21025 I5818_21045
CTHUHUR95_16575
GAJMY490_18400(cobU)
ALKLMM271_14225 MM271_14245
ALKGMOJ78_11465
PHJLC071_10000
DOMRRU94_22420 RRU94_22440
AHALFTX54_003125
LMOlmo1147
LMNLM5578_1220
LMYLM5923_1173
LMTLMRG_00590
LMOCLMOSLCC5850_1136(cobU)
LMOEBN418_1347
LMOBBN419_1344
LMODLMON_1140
LMOWAX10_14240
LMOQLM6179_01454(cobU)
LMRLMR479A_1168(cobU)
LMOMIJ09_04600
LMFLMOf2365_1154(cobU)
LMCLm4b_01152
LMOGBN389_11660(cobU)
LMPMUO_05930
LMOLLMOL312_1134(cobU)
LMOJLM220_18835
LMOZLM1816_01022(cobU)
LMOXAX24_03100
LMHLMHCC_1504
LMQLMM7_1153(cobU)
LMLlmo4a_1130(cobU)
LMGLMKG_01787
LMSLMLG_2818
LMJLMOG_00582
LMWLMOSLCC2755_1139(cobU)
LMXLMOSLCC2372_1142(cobU)
LMZLMOSLCC2482_1185(cobU)
LMONLMOSLCC2376_1098(cobU)
LMOSLMOSLCC7179_1114(cobU)
LMOOLMOSLCC2378_1150(cobU)
LMOYLMOSLCC2479_1143(cobU)
LMOTLMOSLCC2540_1125(cobU)
LMOALMOATCC19117_1146(cobU)
LMOKCQ02_05900
LMVY193_10000(cobU)
LINlin1111
LWElwe1105(cobU)
LSGlse_1025(cobU)
LIVLIV_1079
LIIJL52_05725
LIWAX25_05830
LIAJL58_05855
LIOJL53_06385
LMARLAX80_005315(cobU)
BBEBBR47_12410(cobU) BBR47_39350
BLRBRLA_c021760
BFMBP422_01445 BP422_14985
BAGRBA6348_11385 BA6348_22665
BRWGOP56_03680(cobU)
BCHSJNE38_06590(cobU) JNE38_19980(cobU)
BCOPJD108_11575(cobU) JD108_17370(cobU)
BPABPSE45_06185(cobU) PSE45_18270(cobU)
BAYDBSPP4475_06660(cobU) BSPP4475_15740
BBORRFB14_13720(cobU) RFB14_19925(cobU)
BRUMNDK47_14270(cobU) NDK47_20685(cobU)
PJDPjdr2_3351
GYMGYMC10_5182
PPYPPE_01290
PPMPPSC2_06655(cobU)
PPOPPM_1260(cobU)
PPOLX809_07110
PPQPPSQR21_013600(cobU)
PPOYRE92_05230
PMSKNP414_06793
PMQPM3016_6410
PMWB2K_32410
PTAHPL003_14855
PLVERIC2_c35600(cobP)
PSABPSAB_08940
PDUPDUR_10160
PBDPBOR_07425
PGMPGRAT_07195
PODPODO_06045
PAENP40081_07495
PAEFR50345_06425
PAEQR50912_06690
PAEAR70723_06125
PAEER70331_06135
PAEHH70357_06935
PAEJH70737_06275
PBJVN24_21370
PIHUB51_16065
PRIPRIO_1527(cobU)
PSONJI735_15745(cobU)
PPEOABE82_06780
PNPIJ22_31300
POWIJ21_22750
PBVAR543_08755
PXLBS614_11245 BS614_12845
PSWUSY83_08820
PDHB9T62_01505
PIBBBD41_20025
PCXLPB68_07810
PKBB4V02_18425
PAIHASL14_04770
PVOPVOR_27874
PLWD5F53_04090
PLENEIM92_20590
PLUTEI981_21480
PALBEJC50_15635
PCHIPC41400_07025
PBKBack11_13100(cobU)
PPRTET464_04105
PBACHUB98_23925(cobU) HUB98_25350
PRZGZH47_03445(cobU)
PLYCGXP70_13055(cobU)
PSOPKP014_12700(cobU)
PTRIKDC22_06260(cobU)
PCELHUB94_18235(cobU)
PTJJRJ22_05385(cobU)
PTHINDS46_23945(cobU)
PUIPUW25_06290(cobU) PUW25_07640
PMAHPTQ21_12640(cobU) PTQ21_14265
PDYQJQ58_28180(cobU) QJQ58_29910
PMAELMZ02_13525
PWNQNH46_07325(cobU)
PSPNL1F29_12555(cobU)
PPOGQPK24_05725(cobU) QPK24_07210
PAUNMJA45_21795
PPABKET34_07860(cobU) KET34_09615
PGLUA3958_03580
TCOTheco_1579
ANXACH33_02970
ASOCCB4_00863(cobP)
ATHEK3F53_15965(cobU)
AUDPO771_02425(cobU)
COHNKCTCHS21_15930
CCHLFPL14_21540 FPL14_25265
CHEBHH215_02385
PLIGNAG76_17110(cobU)
AFXJZ786_00030(cobU) JZ786_07535(cobU)
AACOK1I37_13580(cobU)
ACURJZ785_03260(cobU) JZ785_03410(cobU)
ADAUNZD86_09655(cobU)
AFASNZD89_11205(cobU)
ACYCJI721_10775(cobU)
TUMCBW65_11140
TABCIG75_16895
EFFskT53_16170
SIVSSIL_2832 SSIL_2835
SSILSOLI23_04460 SOLI23_04475
SOBCSE16_05390 CSE16_05405
PLNPlano_2432 Plano_2436
PKUAUO94_03440
PRTAUC31_13930 AUC31_13945
PLLI858_010605 I858_010625
PANABBH88_06745 BBH88_06765
PDGBCM40_03015 BCM40_03035
PHCBBI08_09405 BBI08_09425
PMARB0X71_15190 B0X71_15210
PPLABBI15_08370 BBI15_08385
PFAEAJGP001_14110
PLXCW734_14420 CW734_14435
PMATBBI11_13985 BBI11_14000
PDECH1Q58_13295 H1Q58_13310
PGQFK545_03400
JEOJMA_30660 JMA_30690
KURASO14_2571
KZONCTC404_00494 NCTC404_00497(cobP)
SPSYAZE41_19650 AZE41_19670
SPORSporoP33_11295 SporoP33_11315
SPOPSporoP37_11710 SporoP37_11730
SURESporoP32a_11985 SporoP32a_12000
SPOSDV702_15960 DV702_15980
SPAEE2C16_11700 E2C16_11720
SPOOJ3U78_18510
SURLBI350_15780 BI350_15800
STHOQNH10_00435
RSTATY39_16665 ATY39_16680
PANCE2636_13650 E2636_13670
PLAYDNR44_007505 DNR44_007520
VIJJNUCC6_17410 JNUCC6_17425
UTHDKZ56_08650
LFBC1X05_13270
TVUAB849_007580(cobU)
KPULGXN76_03645(cobU)
KEBGXN75_03770(cobU)
PABSJIR001_25060
SSASSA_0489(cobU)
SIPN597_04935
SMENSAMEA4412692_0378(cobU)
LRELreu_1699
LRFLAR_1587
LRUHMPREF0538_20886
LPASKZE55_00440
LCYLC20004_04235
LPDAYR62_10270
PCEPECL_1411(cobU)
LROSLROSL1_1584
LGNABM34_00795
EAVEH197_14050
ERAFJ9537_06430(cobU)
VCPH9L18_11485(cobU)
VHYG7082_09175(cobU)
VIEOL234_06955(cobU)
AURHMPREF9243_1750(cobU)
AUNAWM73_01245
ALOYCJ190_001390
AMITDBT49_0001480
ATJDBT50_007465
ABAECL176_08750
FCTNRE15_10610(cobU)
CACCA_C1383(cobU)
CAESMB_G1406(cobU)
CAYCEA_G1397(cobU)
CPECPE1035
CPFCPF_1290
CPRCPR_1109
CTCCTC_00718
CTETBN906_00753(cobU)
CNONT01CX_2078
CBOCBO0911(cobU)
CBACLB_0950(cobU)
CBHCLC_0964(cobU)
CBYCLM_1056
CBLCLK_0347(cobU)
CBKCLL_A2921 CLL_A2923
CBBCLD_3649(cobU)
CBICLJ_B0958
CBNCbC4_1390
CBTCLH_2664 CLH_2666
CBFCLI_0996(cobU)
CBMCBF_0968(cobU)
CBJH04402_00982
CBECbei_1264 Cbei_1266
CBZCbs_1264 Cbs_1266
CBEILF65_01396 LF65_01398
CKLCKL_0731(cobU)
CKRCKR_0653
CLJCLJU_c35520(cobU)
CCBClocel_3914
CLSCXIVA_17390
CLBClo1100_1721
CSRCspa_c14640(cobU1) Cspa_c14660(cobU2)
CPASClopa_4111
CPATCLPA_c33260(cobU)
CPAECPAST_c33260(cobU)
CSBCLSA_c32010(cobU) CLSA_c32030
CAHCAETHG_1460(cobU)
CLTCM240_1150 CM240_1152
CBVU729_245
CSQCSCA_4656
CLDCLSPO_c09010(cobU)
CACECACET_c09550(cobU)
CCKCcar_18185
CBUTATN24_00845 ATN24_00855
CTYKCTK_C25570(cobU)
CEUA7L45_18875
CTAEBGI42_11190 BGI42_11200
CFMBJL90_10770
CCHVBTM20_09860
CARGRSJ17_09395
CDRKB9W14_21625
CSEPCP523_12940
CDYF3K33_06770 F3K33_06780
CCOHSAMEA4530647_0601(cobU)
CFERD4Z93_04020
CGASJ1C67_15605 J1C67_15615
CLOSDMR38_17835(cobU)
CCAAKQH81_13170(cobU)
CMAHC1I91_26140
CRWCROST_019500(cobU)
CFBCLFE_019470(cobU)
CAUNCLAUR_010400(cobU)
CNNCNEO_1741
CGELpsyc5s11_37650(cobU)
CTAGLL095_10245(cobU)
CINTHZF06_04530(cobU)
HHWNCTC503_00882(cobU)
CALEFDN13_02455(cobU)
CRSFQB35_05160(cobU)
CPRFK7H06_10840(cobU)
CRASKVH43_09705(cobU)
SARJHH195_00155
OCWOW730_09385(cobU)
PROQP6M73_08260(cobU)
CTHCthe_3151
CTXClo1313_0702
CCLClocl_2884
HSCHVS_12380(cobU)
CCECcel_0644
RHEREHE19_002420(cobU)
RPAYP0092_09995(cobU)
FPLAA4U99_04095 A4U99_04105
RUMCK1_05880 CK1_05900
FPRFP2_02860 FP2_02880
FPAFPR_29110 FPR_29130
FPRACG447_11845 CG447_11855
FDUGXM22_12110 GXM22_12120
VFAMM35RIKEN_19320
VCOPMM50RIKEN_01430
ACOLK5I23_15355
LASAL9O85_07270
PETRQKW49_07690(cobU)
PALMRBG61_08535
AGATRWV98_07625
INTRX717_13635
STHSTH1928
SLPSlip_2105
SALQSYNTR_1650
DSYDSY2115(cobU)
DHDDhaf_3286
DDHDesde_2752
DDLDesdi_2286
DMTDESME_08710
SGYSgly_2900 Sgly_2902
DORDesor_1443
DAIDesaci_2197
DMIDesmer_1442
DEDDHBDCA_p749
DECDCF50_p807
DRSDEHRE_08170
DCADesca_1442
PTHPTH_1311(CobU)
DRMDred_1910
DRUDesru_1954
DFGB0537_09445
DAEDtox_3094
DKUDesku_2371
DAUDaud_1312
TFRBR63_04760(cobU)
FWADCMF_28215
AACXDEACI_2454
TJRTherJR_1306
DGIDesgi_1891
HMOHM1_2396
HCVFTV88_0716(cobU)
ELMELI_0783
EMTCPZ25_016845
ELIMB2M23_11605
AWOAwo_c30180(cobU)
AWICHL1_000469(cobU)
ALKAJ0B03_11395(cobU)
ACAEHYG86_03350(cobU)
ALACJYE50_00625
AHCJYE49_00990
SAYTPY_2791
SAPSulac_1091
STHRBXT84_09175
CTHMCFE_1377
IBUIB211_01512 IB211_01514
FMSM1R53_02810(cobU)
PROMQO263_17180(cobU)
EUUADJ67_00890 ADJ67_00900
BPENNQ488_08970
BPRSCK3_32100
CBAFJS518_08655
BFICIY_15540 CIY_15580
RHORHOM_09045 RHOM_09055
RIXRO1_12870 RO1_12890
RIMROI_24660 ROI_24680
RRKH8S51_011415
CCTCC1_11780 CC1_11800
CCOMI6K69_14920 I6K69_14925
ROBCK5_30770 CK5_30790
BYLA4V09_05565 A4V09_05575
BHANCGC63_07855 CGC63_07865
BLAUDQQ01_09590 DQQ01_09600
BPROPMF13cell1_04258(cobU_1) PMF13cell1_04260(cobU_2)
BLABEYS05_14430 EYS05_14440
BLIQINP51_06575 INP51_08490
BMASLK422_09400
BLARLC508_02880
BLUIBlut17040_19780(cobU)
BCOCBLCOC_32860 BLCOC_32880(cobU)
BHVBLHYD_19230(cobU)
CPYCphy_1106 Cphy_1108
LACYA4V08_33980 A4V08_33990
CSCIHDCHBGLK_00114(cobU_1) HDCHBGLK_00116(cobU_2)
CHYLCE91St63_25640
CSHClosa_2383 Closa_2409
CSOCLS_23950
LXAOW255_08960
ARFAR1Y2_1900 AR1Y2_1902
ACACEYQ97_08935 EYQ97_08945
LUAD4A81_06260
LGGQJR73_06045
EHLEHLA_0728
PXVFXF36_13590 FXF36_13600
ANRAna3638_11120 Ana3638_11130
ACELacsn021_39600 acsn021_39620(cobU)
ACHTbsdcttw_22220
EELEUBELI_20177 EUBELI_20179
RTORTO_04640
RGNRGna_05500 RGna_05505
CBOLCGC65_12850
CASPNQ535_14005
DLOK5I24_04570
SINTK5I26_05730
WCPH9Q76_12900
SSUNH9Q77_05415
QDOH9Q78_00335 H9Q78_00345
WHJH9Q79_03870
STOMQU660_03285
EREEUBREC_1922 EUBREC_1924
ERTEUR_15680 EUR_15700
ERAERE_29360 ERE_29380
KIBRBB56_03230
CBILEUBC25_20900
CLEClole_3417
CEWEKH84_20595(cobU)
CBARPATL70BA_0698(cobU)
VGUHYG85_14420(cobU)
VPYHZI73_23750(cobU)
AMIJEQM06_10380
AMICAmi3637_10395 Ami3637_10400
ABUTAmi103574_14010
ETMCE91St48_39100(cobU)
AMTAmet_3623
AOEClos_2210
GFEGferi_24180
CSPOQNI18_12015(cobU)
PBIFKXZ80_14560(cobU)
PSORRSJ16_16320
CDFCD630_34380(cobU)
PDCCDIF630_03747(cobU)
CDCCD196_3214(cobU)
CDLCDR20291_3260(cobU)
PDFCD630DERM_34380(cobU)
ROCHF520_12040(cobU)
RILCRIB_2265
PHXKGNDJEFE_02265(cobU)
TEMJW646_08045(cobU)
TGCL0P85_00480(cobU)
TMYTEMA_32150(cobU)
TEBT8CH_0571(cobU)
THYRP4S50_14340(cobU)
IBRNQ514_13875(cobU)
PEBO0R46_01165(cobU)
PBQC3V37_02265
EACEAL2_808p00940(cobU)
CSTCLOST_1101(cobU)
CMIUB1H56_03280
TTETTE0381(CobU)
TEXTeth514_0305
THXThet_0348
TPDTeth39_1895
TITThit_0348
TMTTmath_0418
TBOThebr_1943
TWIThewi_0438
TKITKV_c03180(cobU)
CHYCHY_0768(cobP)
ADGAdeg_1704
TPZTph_c11690(cobU)
TTMTthe_2257
TTOThethe_02338
TXYThexy_1956
TSHTsac_0059
AAUTACETAC_04290(cobU)
MASMahau_1099
MTHOMOTHE_c10470(cobU)
MTHZMOTHA_c11360(cobU)
TEPTepRe1_1001
TAETepiRe1_1098(cobU)
BACGD2962_09955
TOCToce_1424
NTHNther_0937
NCDACONDI_00696(cobU)
HASHalsa_2189
HPKHprae_1516
HALSD7D81_15670
IFNGM661_12805(cobU)
AARAcear_0839
HHLHalha_1707
AFTBBF96_15445
KMEH0A61_01979(cobP)
HPRFHLPR_10380(cobU)
PIVNCTC13079_00696(cobU)
CADCuri_c05790(cobU)
SPOAEQM13_00805(cobU)
KPARJL105_00320(cobU)
CAZOG3A45_05490(cobU)
TISP3962_05495(cobU)
TIZRBU61_04175(cobU)
SEDZJYG23_03865(cobU)
ECOUM1R54_03525
VPRVpar_0905
VATB7L28_04390
VRM44547418_00922(cobU)
VDNNCTC11831_01041(cobP)
VNKVEIT17_09240(cobP)
VRGOKW85_04940(cobU)
MEDMELS_0999
MHWACT01_07580
MEGDKB62_10145
MMAXLCQ47_04705(cobU)
DHODia5BBH33_09530(cobU)
SSGSelsp_0927
SRISELR_09250(cobU)
SELEADJ74_00265
SELOAXE86_10000
SELTBCS37_04970
SDIAQU667_05205(cobU)
MHGMHY_21160
MFUNGXM21_01675(cobU)
SGBIP3F81_06330(cobU)
PUFUFO1_2212
PFTJBW_02353
MANAMAMMFC1_03998(cobU)
STEDSPTER_16860(cobU)
PFACPFJ30894_01712(cobP)
TSGHLK68_07615 HLK68_07625
LPILLIP_3515
CALKHUE98_10510(cobU)
CAERCSV91_02680
SHIShel_21090 Shel_21110
CBACJI75_05420 JI75_05430
BWAHLV38_01075 HLV38_01085
MTURv0254c(cobU)
MTVRVBD_0254c
MTCMT0267(cobU)
MRAMRA_0263(cobU)
MTFTBFG_10257
MTBTBMG_00256
MTKTBSG_00259
MTZTBXG_000257
MTGMRGA327_01630
MTIMRGA423_01630
MTECCDC5079_0237
MTURCFBS_0271(cobU)
MTLCCDC5180_0235
MTOMTCTRI2_0259(cobU)
MTDUDA_0254c(cobU)
MTNERDMAN_0283(cobU)
MTJJ112_01375
MTUBMT7199_0259
MTUCJ113_01805
MTUEJ114_01385
MTXM943_01350
MTULTBHG_00254
MTUTHKBT1_0271(cobU)
MTUUHKBT2_0271(cobU)
MTQHKBS1_0271(cobU)
MBOBQ2027_MB0260C(cobU)
MBBBCG_0292c(cobU)
MBTJTY_0261(cobU)
MBMBCGMEX_0261c(cobU)
MBKK60_002760
MBXBCGT_0019
MAFMAF_02550(cobU)
MMICRN08_0286
MCEMCAN_02611(cobU)
MCQBN44_10293(cobU)
MCVBN43_10288(cobU)
MCXBN42_10300(cobU)
MCZBN45_10280(cobU)
MORYMO_000269
MPAMAP_1947(cobU)
MAOMAP4_1881
MAVIRC58_09395
MAVURE97_09400
MAVMAV_2284(cobU)
MITOCO_22330
MIAOCU_22530
MIDMIP_03162
MYOOEM_20440
MCHIAN480_11545
MIROCQ_21440
MMALCKJ54_10025
MLPMLM_1973
MMANMMAN_17390(cobU)
MSAMycsm_03909
MULMUL_3564(cobU)
MMIMMAR_3251(cobU)
MMAEMMARE11_31530(cobU)
MLIMULP_03483(cobU)
MPSEMPSD_33330(cobU)
MSHOMSHO_46640(cobU)
MMCMmcs_3304
MKMMkms_3366
MJLMjls_3315
MMMW7S_10615
MKNMKAN_02945 MKAN_20435
MYVG155_18280
MYEAB431_18855
MHADB586_18445
MDXBTO20_13390
MSHGMSG_03100
MFJMFLOJ_01110(cobU)
MSTOMSTO_01890(cobU)
MSIMMSIM_45770(cobU)
MSAKMSAS_11560(cobU)
MKUI2456_15685
MLWMJO58_16505
MXEMYXE_21410(cobU)
MNVMNVI_44390(cobU)
MPAGC0J29_18270
MNMMNVM_13880
MGORH0P51_17055
MCOOMCOO_12140(cobU)
MBAIMB901379_02759(cobU)
MSEOMSEO_18920(cobU)
MHEKJMUB5695_02148(cobU)
MGAUMGALJ_20710(cobU)
MLJMLAC_22160(cobU)
MBRDMBRA_36140(cobU)
MSHJMSHI_10650(cobU)
MMAMK3U93_14620
MSPGF6B93_05930
MOTLTS72_08360 LTS72_19775
MPAAMKK62_10375
MMEHM5I08_13985
MKYIWGMT90018_24790(cobU)
MADIA7U43_13550
MWUPT015_07180
MSMMSMEG_4274(cobU)
MSGMSMEI_4173(cobU)
MSBLJ00_21185
MSNLI99_21190
MSHLI98_21195
MVAMvan_0379
MGIMflv_0355
MSPMspyr1_04010
MCBMycch_0304
MNED174_18015
MYNMyAD_17665
MFTXA26_37250
MPHLMPHLCCUG_03338(cobU)
MVQMYVA_0350(cobU)
MLLB1R94_10985
MRHMycrhN_4502
MTHN4412656_00541(cobU_1) 4412656_01831(cobU_2)
MHASMHAS_01501(cobU)
MDUMDUV_39890(cobU)
MCHTMCHIJ_11900(cobU)
MDRMDOR_24160(cobU)
MAUUNCTC10437_00334(cobU)
MMAGMMAD_34710(cobU)
MMORMMOR_30170(cobU)
MFXMFAL_12830(cobU)
MAICMAIC_33510(cobU)
MIJMINS_31780(cobU)
MALVMALV_02830(cobU) MALV_28420
MTYMTOK_55220(cobU)
MPSCMPSYJ_05750(cobU)
MARZMARA_04920(cobU)
MGADMGAD_04280(cobU)
MHEVMHEL_58920(cobU)
MSARMSAR_35760(cobU)
MANYMANY_18390(cobU)
MAUBMAUB_51580(cobU)
MPOFMPOR_08750(cobU)
MPHUMPHO_17710(cobU)
MMUCC1S78_009540
MMATMMAGJ_72420(cobU)
MBOKMBOE_36550(cobU)
MFGK6L26_13405
MSEIMSEDJ_46730(cobU)
MFLVNCTC10271_01984(cobU)
MCEEMCEL_03980(cobU)
MBRML2Z93_001394
MMONEWR22_17095
MGOAFA91_18730
MHOLK3U96_11010
MSENK3U95_15645
MPAEK0O64_18240
MRFMJO55_01540
MDFK0O62_17900
MCROMI149_19045
MGROFZ046_14330
MKRMKOR_05170
MPAKMIU77_06840
MABMAB_1954c
MMVMYCMA_1019
MABBMASS_1942
MABLMMASJCM_1968
MCHEBB28_10160
MIZBAB75_10635
MSTEMSTE_01890
MSAOMYCSP_08530
MSALDSM43276_01748(cobP)
MJDJDM601_0433(cobU)
MTER4434518_00431(cobU)
MMINMMIN_21480
MHIBMHIB_39530
MHERK3U94_02500
MVMMJO54_02555
ASDAS9A_1269
CGLCgl2199(Cgl2199)
CGBcg2413(cobU)
CGUWA5_2119(CobU)
CGTcgR_2080
CGSC624_10650
CGGC629_10660
CGMcgp_2413(cobU)
CGJAR0_10455
CGQCGLAR1_10305
CGXSB89_10070
CEFCE2091
CDIDIP1633(cobU)
CDPCD241_1568(cobU)
CDHCDB402_1536(cobU)
CDTCDHC01_1569(cobU)
CDECDHC02_1517(cobU)
CDRCDHC03_1545(cobU)
CDACDHC04_1545(cobU)
CDZCD31A_1647(cobU)
CDBCDBH8_1619(cobU)
CDSCDC7B_1630(cobU)
CDDCDCE8392_1539(cobU)
CDWCDPW8_1622(cobU)
CDVCDVA01_1506(cobU)
CDIPERS451417_01657(cobU)
CKPckrop_0704(cobU)
CPUCPFRC_07205
CPLCp3995_1469(cobU)
CPGCP316_07370
CPPCpP54B96_1453(cobU)
CPKCP1002_05940
CPQCPC231_07210
CPXCPI19_04310
CPZCpPAT10_1426(cobU)
CORCp267_1489(cobU)
COPCP31_07600
CODCp106_1413(cobU)
COSCp4202_1419(cobU)
COICPCIP5297_07385
COECP258_07385
COUCP162_03915
CPSECPTA_02016
CPSUCPTB_01745
CPSFCPTC_02011
CULCULC22_01548(cobU)
CUCCULC809_01532(cobU)
CUECULC0102_1667
CUNCul210932_1618(cobU)
CUQCul210931_1504(cobU)
CUZCul05146_1590(cobU)
CUJCUL131002_1542(cobU)
CUSCulFRC11_1522(cobU)
CAZCARG_06845
CVTB843_09140
COADR71_330
CKUUL82_07185
CMVCMUST_11035
CEICEPID_08530(cobU)
CLWCLAC_08060
CCJZccrud_09650
CAQUCAQU_08655
CSPHCSPHI_08045
CPEGCPELA_03620(cobU2)
CGKCGERO_07515(cobU)
CRFFRC0190_01657
CCHOCCHOA_07955(cobP)
CPSOCPPEL_03820(cobU2)
CMATHBA49_02540(cobU)
CAMCI6I65_04000
CGLUI6J20_01595
CSILCBE74_08380
CKWCKALI_04025(cobU)
CORYFQV43_07080
CFYI6L56_04210
CHINJ5O04_09930(cobU)
CFGCFREI_09590(cobU)
CCAWCCANI_09865(cobU)
CFACCFAEC_09525(cobP)
CFEUCFELI_09545(cobP)
CDURCDUR_09250(cobU)
CHANCHAN_08900(cobU)
CPYRCYJ47_03975
BFVC628_10615
NFANFA_17010(cobU)
NFRERS450000_02413(cobU)
NCYNOCYR_1816(cobU)
NBRO3I_011360
NSLBOX37_08780
NOZDMB37_31935
NAHF5544_14910(cobU)
NADNCTC11293_02745(cobU)
NIEKV110_11350(cobU)
NGPLTT66_02835(cobU)
NSPUIFM12276_45200
RHARHA1_ro01144(cobU)
RERRER_36080(cobP) RER_53580
REYO5Y_16545 O5Y_25435
REBXU06_16765 XU06_25785
RQIC1M55_17765 C1M55_27020
ROPROP_08710(cobP)
ROAPd630_LPD05241
RPYY013_10255 Y013_14375
RBYCEJ39_21070
RHBNY08_643
RAVAAT18_20275
RFAA3L23_03895(cobU)
RHSA3Q41_04353(cobU)
RHWBFN03_09920
RRZCS378_09720
RHUA3Q40_01163(cobU)
RHQIM25_02015
RHODAOT96_06980 AOT96_28025
RRT4535765_03878(cobU)
RCRNCTC10994_03404(cobU)
RTMG4H71_14395(cobU)
RKOJWS14_05940(cobU)
RGOKYT97_06740(cobU) KYT97_16900(cobU)
ROZCBI38_12150
RPSKJWS13_40490(cobU)
RGORNMQ04_16905
RANTRHODO2019_10160
RHOPD8W71_18995
RHOORA302_17255(cobU) RA302_26035(cobU)
REQREQ_28350(cobU) REQ_39280
GRUGCWB2_05290(cobU)
GAVC5O27_22060
GODGKZ92_05000
GJIH1R19_05000
GAMIIHQ52_08305
SPINKV203_06755
TSDMTP03_30600
DPCA6048_16960
DLUA6035_16225
DKNNHB83_16550
TOYFO059_15045
SCOSCO2173(SC5F7.28)
SALBXNR_4708
SMASAVERM_6032(cobU)
SGRSGR_5336
SGBWQO_08640
SFISFUL_1742
SANLKZO11_08405
SGRFSGFS_084110
SCYER2B67_27665
SCBSCAB_67141(cobU)
SSXSACTE_1598
SVLStrvi_7250
SHYSHJG_3652
SHOSHJGH_3417
SRCM271_35515
SMALSMALA_2099
SSOII1A49_13655
SFASfla_4651
SBHSBI_07797
SVESVEN_1830
SDVBN159_6262
SALSSLNWT_5708
STRPF750_2033
SCIB446_11365
SLVSLIV_26845
SGUSGLAU_09905
SVTSVTN_10540
STREGZL_06349
SCWTU94_09455
SLDT261_6001
SLCSL103_08420
SXISXIM_11010
STRMM444_11105
STRCAA958_06930
SAMBSAM23877_2268
SPRISPRI_5327
SCZABE83_27140
SCXAS200_32020
SRWTUE45_02700(cobU_1)
STRFASR50_10585
SLEsle_49660(sle_49660)
SRNA4G23_01357(cobU_1)
SPAVSpa2297_08975
STRTA8713_08285
SCLFBB341_21155
SGSAVL59_37875
STSIA4E84_11220
SKYD0C37_25390
SALWCP975_09555
SGMGCM10017557_60280
SCADDN051_27540
SPHWNFX46_31645
SLSSLINC_2503
SNRSNOUR_29525
SALUDC74_2666
SALLSAZ_14615
SPLULK06_007725
STRDNI25_28310
SNWBBN63_25750
SAUOBV401_13965
SSIAA7J05_26020
SVUB1H20_07745
SPUNBFF78_30330
SGVB1H19_12770
SLAUSLA_1762
SALFSMD44_02379(cobP)
SALJSMD11_4888(cobP)
SLXSLAV_26360(cobP)
STROSTRMOE7_11650
SFKKY5_2157
SNZDC008_09250
SGEDWG14_06158(cobU)
SRJSRO_5290
SLKSLUN_10640
SDXC4B68_29320
SGDELQ87_28470
SQZFQU76_07475
SCYAEJ357_12770
SASTCD934_24635
SNQCP978_10475
STIRDDW44_04165
SKACP970_31785
SGZC0216_23885
SVNCP980_23990
SNKCP967_25195
SHAWCEB94_11755
SRKFGW37_09115
SFICEIZ62_24245
SGALCP966_09710
SSPODDQ41_03545
SVRCP971_24240
SPADDVK44_06805
SFYGFH48_29090
SAQUEJC51_14505
SGFHEP81_05598
SCAVCVT27_07535
SSEOD0Z67_07720
SBYH7H31_26660
SRIMCP984_30020
SSUBCP968_23835
SPHVF9278_11210
SCINCP977_09770
SFUGCNQ36_09685
SPACB1H29_26490
STSUB7R87_07470
SCHACP983_31410
SGXH4W23_10970
SCOECP976_12540
SBATG4Z16_25815
SSPBCP982_12690
SNFJYK04_02852(cobP)
SPLACP981_10755
SBROGQF42_13850
STUIGCM10017668_18240
SATAC5746_11875
SCHFIPT68_10215
SHUNDWB77_05558(cobU)
SHARHUT13_06255
SCYGS1361_11925(cobU1)
SFEUIM697_11005
SLIAHA039_25235
SDWK7C20_10310
SVDCP969_11960
SCALI6J39_07950
SFBCP974_07435
SMOBJ7W19_08620
SPRACP972_09980
SPEUCGZ69_09420
SROIIAG44_29310
SXNIAG42_25780
SGJIAG43_08305
SHKJ2N69_09365
SANUK7396_26095
SACTDMT42_10905
SMAOCAG99_21410
SGOBtest1122_03995
SINEKI385_13465
SLFJEQ17_33595
SDECL3078_12730
SAOVG3H79_27195
SDURM4V62_30210
SYANNRK68_09880
SRUGF0345_06545
SAKBK1J60_32815
STAALDH80_28390
SNIGHEK616_13190
SVIOHWN34_23785
SCAEIHE65_32915
STUBMMF93_09000
SSPNLXH13_11400
SCIRSTRCI_002388
SXTKPP03845_102415(cobU)
SLONLGI35_14760
SDRZNEH16_23250
STUDSTRTU_005231
STEEF3L20_24410
SENGOJ254_17245
SGKPET44_09725
SANTQR300_31070
SYUNMOV08_29545
SARGHKX69_25085
SJNRI060_31060
SOVQZH56_26595
SFIYF0344_27540
SHAUK9S39_32210
SKGKJK29_28005
SCOAQU709_31915
SLAIP8A22_28380
SFPQUY26_29260
SCHGNRO40_07465
STTNBSL84_09550
SINNABB07_27495
STRZOYE22_25955
SCAYPYS65_26575
SCTSCAT_1298(cobU)
SCYSCATT_12970
KSKKSE_22120(cobU)
KABB7C62_07630
KAUB6264_18815
KITCFP65_1960
KISHUT16_09520(cobU)
STRIC7M71_006645
YIALO772_24125
STRHGXP74_09835
ABRYNYE86_09050
AGLAOIE69_28430
ACITHPK19_13905(cobU)
DNIHX89_07965
DAYFV141_07170
DERMH7F30_10240
LMOIVV02_17130
YIMJ5M86_09035
ALXLVQ62_02075 LVQ62_10370
BEIGCM100_13660(cobU)
ICAIntca_2011
ARSADJ73_13865
JTEASJ30_05290
JLIEXU32_09470
JMEEEW87_009570
JAYH7A72_05235
JCRO9K63_01705
TEHGKE56_09860(cobU)
PEIH9L10_03840(cobU)
TEDU5C87_16740
SERJSGUI_0840 SGUI_2137
SERWFY030_15590(cobU)
ORNDV701_05280 DV701_11630
ORZFNH13_05475 FNH13_08490
ORDL0A91_06035 L0A91_12070
OCPNF557_03980 NF557_06375
DCOSAMEA4475696_1828(cobU)
AUSIPK37_18365(cobU)
CGRN4412665_00800(cobU)
PFRPFREUD_12230(cobU)
PFRERM25_0967
PACDEGX94_00980
PAUSNCTC13651_01039(cobU)
PPCHMPREF9154_1119(cobU)
ARUBJ5A65_09690(cobU)
PBOPACID_08970
AACIASQ49_00395
ACIJJS278_02435(cobU)
AJIC0Z10_00415
MPHMLP_03080(cobP)
MIKFOE78_15960(cobU)
MICGGJV80_09955
TFABW733_05400
TESBW730_17510
TEZBKM78_01610 BKM78_10395
TDFH9L22_17195(cobU)
TLATLA_TLA_00326(cobU_1) TLA_TLA_02095(cobU_2)
TEJKDB89_12330(cobU)
PRVG7070_09720
BRTJ4N02_02255
PROPQQ658_09455(cobU)
BROObrsh051_06130
NCANoca_2510
NDKI601_3850(cobU)
NOIFCL41_09615
NDPE2C04_10175(cobU)
NSNEXE58_15310(cobU)
NBEBack2_04890(cobU)
NANOG5V58_13405
NMESH9L09_19735(cobU)
NAROCFH99_15645
NPIG7071_10140 G7071_14480(cobU)
NAQUENKNEFLB_00266(cobU_1) ENKNEFLB_01616(cobU_2)
NROK8W59_00400(cobU)
NOQLN652_21390(cobU)
NCQK6T13_12200
NPCKUV85_07185
NPSKRR39_12390
NMARHPC71_13790
NFCKG111_06315
PSIMKR76_17005
AERAERYTH_15040
AEZC3E78_16305
AEBC6I20_00330
AEFGEV26_16270(cobU)
ASEZH9L21_13590
ADBNP095_13525
AWNNQV15_09085
MGGMPLG2_0123
MUZH4N58_17955
NBTKLP28_07540(cobU)
KFLKfla_2707
KQIF1D05_33940
KSLOG809_26350
TFUTfu_0997
THAONI17_002375
TALXFOF52_01745
NDANdas_0947
NALB005_0126
NGVCDO52_11375
NEXNE857_23705
NECKGD82_08795
NAKEKGD83_20870
NCGKGD84_09360
STRREKD16_09890(cobU)
SNAHOUQ99_08385
SAIUJ4H86_05610
TCUTcur_3089
ACTWF7P10_36190
AMAZLUW76_41505
ACIROG979_04820
SPIQOHA34_35320
ACTQOG417_19375
SROSros_2651
NOABKM31_29095
NOWGBF35_17205
NCXNocox_14505(cobU)
NGNLCN96_17460
NFSOIE67_29115
TBITbis_1276
MHAIOHB01_23410
FRAFrancci3_3129
FALFRAAL5138(cobU)
FREFranean1_1789
FSYFsymDg_3203
FRIFraEuI1c_5213
ACEAcel_0941
NMLNamu_0171
NAKEH165_13400
NAKAH7F38_21770(cobU)
GOBGobs_0586
BSDBLASA_1749(cobU)
BLAPMVA48_06555 MVA48_06970(cobU)
BBRGU6N30_09785(cobU)
MMARMODMU_0670(cobU)
SENSACE_1651(cobU)
SACGFDZ84_20760(cobU)
SVISvir_08540
SACCEYD13_04655(cobU)
AMDAMED_7046(cobP)
AMNRAM_36155
AMMAMES_6938(cobP)
AMZB737_6938(cobP)
AOIAORI_1687(cobP)
AJAAJAP_31035
AMQAMETH_5449(cobU)
AMYCCU254_28495
AMYBBKN51_00660
AABA4R43_41570
AMYYYIM_35475(cobU)
AORISD37_32725
AACDLWP59_31775(cobU)
APRTMUY14_01315
AROONQK81_14570
ATHML1857_30225(cobU)
ARHDVSH64_24580
AMOGQRX60_23745
ACYNORV05_04160(cobU)
PDXPsed_4558
PBROHOP40_18875
PPELH6H00_17685
APRECNX65_06730
AMIAmir_1359
SESPBN6_16060
SSYIEKG83_07875
SACXIOD16_04825(cobU)
KALKALB_1954
KUTJJ691_55310(cobU_1)
KBUQ4V64_13510
KPHYAOZ06_13410
LEDBBK82_02345
AHMTL08_21825
ACTIUA75_25605
ACADUA74_25025
AHGAHOG_22960(cobU)
ALOCRK55667
PMADBAY61_06135
SACEGIY23_07555(cobU)
ACTUActkin_01550(cobU)
CROSN8J89_09210(cobU)
ACTYOG774_02940(cobU)
UMERM788_35860(cobU)
CAICaci_1841
AEYCDG81_16305
PLIMPHILAsVB114_00525
EKEEK0264_11435
JCYM6B22_03825
RXYRxyl_0652
RRDRradSPS_0830
RUBGBA63_09280
RMARGBA65_11815
AFOAfer_0536
AYMYM304_11580(cobP)
ATQGH723_09260
AQZKSP35_12320
SYNslr0216(cobU)
SYZMYO_122740(cobU)
SYYSYNGTS_2248(cobU)
SYTSYNGTI_2247(cobU)
SYSSYNPCCN_2246(cobU)
SYQSYNPCCP_2246(cobU)
SYJD082_01790(cobP)
SYOC7I86_11755
SYCsyc0554_d(cobP)
SYUM744_11750
SYFSynpcc7942_0990
SYDSyncc9605_1328
SYESyncc9902_1146
SYGsync_1327
SYRSynRCC307_1234(cobU)
SYXSynWH7803_1122(cobU)
CYACYA_2240
CYBCYB_0367(cobU)
SYNESyn6312_0463
SYNPSyn7502_02910
SYNKKR100_08580
SYNRKR49_02255
SYNDKR52_09845
SYHSyncc8109_1334(cobU_cobP)
SYNWSynWH8103_01351
SYNCCB0101_02975
SYNYBM449_12865
DSLDacsa_2463
SYWSYNW1216(cobU)
CGCCyagr_0539
CYICBM981_0592
PMAPro_0974(cobU)
PMMPMM0863(cobU_cobP)
PMTPMT_0749
PMNPMN2A_0345
PMIPMT9312_0938
PMBA9601_09991(cobU)
PMCP9515_09441(cobU)
PMFP9303_14681(cobU)
PMGP9301_09971(cobU)
PMHP9215_10301(cobU)
PMJP9211_09011(cobU)
PMENATL1_10181(cobU)
PRCEW14_1030
PRMEW15_1035
WNAKA717_04870(cobU)
CMPCha6605_1297
CYNCyan7425_0689
CEPCri9333_3920
TVNNIES2134_106360(cobP)
SLWBRW62_03570
AMRAM1_5740(cobU)
ACAMHRE53_24645(cobU)
TELtll1104(cobP)
THNNK55_01640(cobP)
THECFFX45_11720(cobU)
TSZOOK60_15265(cobU)
LENLEP3755_11970
LETO77CONTIG1_02591(cobP)
LBOLBWT_48980
KOVK9N68_11355(cobU)
LSCKIK02_17525(cobU)
LSKJ5X98_25390(cobU)
HHGXM38_046050(cobP)
PSEUPse7367_3064
PSERABRG53_3683(cobU)
PGXOA858_16230(cobU)
THEUHPC62_02745(cobU)
TOGHNI00_05545(cobU)
TSINOXH18_12035(cobU)
GLPGlo7428_4429
CHONNIES4102_05380(cobP)
GDUP0S91_02540(cobU)
GENGM3709_1051
GEEGM3708_2632
CANCyan10605_2213
CSNCyast_1809
CYLAA637_14635(cobU)
SYPSYNPCC7002_A1561(cobU)
SYVAWQ23_08015
SYLAWQ21_08450
LEPLepto7376_4343
SYNNNIES970_04530(cobU)
MARMAE_36880(cobP)
MPKVL20_4819
MIQB5D77_01760
MVZmyaer102_11820(cobP)
HAOPCC7418_0829
ENNFRE64_03240(cobU)
CYUUCYN_11490
CYTcce_4757(cobU)
CWACwatDRAFT_2790
CYPPCC8801_1547
CYHCyan8802_1571
CYCPCC7424_1177
CYJCyan7822_3156
TERTery_3432
ARPNIES39_O04610(cobP)
PAGHNIES204_00710(cobU)
PPSUNO713_05557(cobP)
PRUNPCC7821_04316(cobP)
OXYHCG48_10950(cobU)
MVAGD0A34_02935
LFSHFV01_10245(cobU)
OACOscil6304_1267
ONIOsc7112_3744
MPROBJP34_26530
PHORJWS08_07360(cobU)
PYHNEA10_03410(cobU)
MICMic7113_3461
GEIGEI7407_1097
GVIglr0747(cobP)
GLJGKIL_1670(cobP)
GMLISF26_15595(cobU)
ANAall3174
NPUNpun_F5616
NOSNos7107_2032
NOPNos7524_1056
NONNOS3756_16250(cobU)
NFLCOO91_02997
NOECLI64_27725
NSHGXM_06675
NEDHUN01_27715(cobU)
NPZACX27_04600
AVAAva_3872
NAZAazo_4529
ANBANA_C12688(cobU)
ACYAnacy_4996
AWAAA650_22895
ANNEH233_17555(cobU)
CSGCylst_1677
RSINB6N60_04363
HBQQI031_04515(cobU)
CALOCal7507_6020
CALTCal6303_3137
CALHIJ00_15585
CALNNIES2098_19450
CALSNIES3974_41290(cobU)
RIVRiv7116_5374
MDPNIES3275_20720
FISFIS3754_05560
NSPBMF81_00987(cobP)
NSPHBDGGKGIB_03225(cobP)
DOUBMF77_03066(cobP)
DFSHGD76_08815(cobU)
DHTNG743_12870(cobU)
CCURIAR63_03260(cobU)
CRKL3I90_12830(cobU)
AFLOHEQ12_01695(cobU)
STOQK2F26_19355(cobU)
AEEIM676_04765(cobU)
RCSNIES932_25730
TOQHCG51_29570(cobU)
ALAXNIES50_46170
SCYTSAMD_70810
NCNBZZ01_22540
CTHEChro_5088
PLPPle7327_2463
SCSSta7437_1864
STANSTA3757_01730
GLTGlitD10_2757(cobU)
GCYLQF76_04280(cobU)
CERRGRSB_1009(cobU)
CEECP3F56_10220(cobU)
DETDET0660(cobU-1) DET0694(cobU-2)
DEHcbdbA644(cobU)
DEBDehaBAV1_0629
DEVDhcVS_598(cobU)
DEGDehalGT_0591
DMCbtf_616(cobU)
DMDdcmb_662(cobU)
DMGGY50_0585(cobU)
DMXX792_03200
DMYX793_02945
DMZX794_02695
DUCUCH007_05780(cobU)
DLYDehly_0709
DEWDGWBC_1399
DFODform_00895(cobP|cobU) Dform_00922(cobP|cobU)
DETHHX448_06240(cobU)
RRSRoseRS_0575
RCARcas_0634
CAUCaur_2562
CHLChy400_2769
CAGCagg_1261
HAUHaur_1053
CALLOZ401_002367(cobU)
PSUBPelsub_P1034
LEKhrd7_06560(cobU)
ABAOBEQ56_04290
CAPCLDAP_13470(cobP)
KBSEPA93_23825(cobU)
KBBccbrp13_64040
TBHTbon_11000(cobU)
DRADR_A0020
DGEDgeo_2873
DDRDeide_2p01830(cobU)
DMRDeima_2091
DPTDeipr_2602
DGODGo_PA0382(cobP)
DPDDeipe_2320
DPUSU48_00930
DWUDVJ83_14530
DFCDFI_02040
DEINDAAJ005_11455(cobU)
DGADEGR_33210
DPHEHF33_19195
DRDLMT64_12275(cobU)
DAHDAETH_00550
DAQUM8445_15620(cobU)
DTAELAJ19_18990(cobU)
DMBE5F05_20740(cobU)
MRBMrub_0235
MREK649_00790
MTAIMtai_v1c26090
MSVMesil_3404
CCZCCALI_00154
CCOTCCAX7_37610
VABWPS_24390(cobP)
AAQWK1X11_009910
TMVOH491_04845
AMUAmuc_1678
AGLPYTT_2354
ABIWAbiwalacus_00640(cobU)
AMAKJ5W79_09815
RULUC8_01680(cobU)
ROLCA51_47010(cobU)
RUVEC9_53330(cobU)
LRSPX52LOC_05263
SACISinac_1082
KSTKSMBR1_3950(cobU)
BROCIPI25_06710(cobU)
BPITBPIT_16100
JETL3J17_16310(cobU)
PBUL21SP3_01702(cobP)
LPROPQO03_04055(cobU)
VBCC5Q97_14665
TDETDE_2382(cobU)
TPITREPR_0543
TPEDTPE_1485(cobU)
SSMSpirs_1633
STASTHERM_c07020
SPEREW093_04100
SLRL21SP2_2056
OCKEXM22_05755
SBUSpiBuddy_0885
SGPSpiGrapes_1138
SASSMUG09_05070(cobU)
TAZTREAZ_2261
SCDSpica_1558
BHCJFL75_10965
LILLB_152(cobU)
LIELIF_B124(cobU)
LICLIC_20122(cobU)
LISLIL_20133(cobP)
LBJLBJ_4190(cobU)
LBLLBL_4205(cobU)
LSTLSS_07134
LAJA0128_21255
LKMEFP84_20190
LNOMAL08_18915(cobU)
LKRFH602_01250(cobU)
TAQUKDW03_07565(cobU)
ACMAciX9_2035
GMAAciX8_3088
GRBGOB94_00305(cobU)
ABASACPOL_5154
PFERIRI77_10120
CTMCabther_A1028
CVLJ8C06_07910(cobU)
CHLOJ8C02_04980(cobU)
SCORJ3U87_19445(cobU)
MSILMETEAL_00550
FNUFN0913
FNCHMPREF0946_00386
FNTHMPREF0405_00848
FUSHMPREF0409_00621
FNEFSDG_00549
FHWRN87_07795
FPDCTM68_03545
FVAFV113G1_09740(cobU)
FULC4N20_10985
FMOC4N19_11770
FGOC4N16_08085
FNFBSQ88_08140
FPEIC4N17_08345
FCII6I83_07120(cobU)
FHOH9Q81_04115(cobU)
FPOLERS445057_01314(cobU)
IPOIlyop_0511
CSOMMKD34_07165(cobU)
LBALebu_0472
LEOAMK43_01000
LOTAXF11_03685
LEQBCB68_01425
LHFJCM16775_2078
LSZJCM16776_0363
LHGJMUB5056_0423
LTEJMUB4039_1897
LWDJCM16777_0398
LGOJCM16774_2146
STRSterm_1016
TAITaci_1719
CPORBED41_02135
SBRSY1_22070 SY1_22100
TLITlie_0148
AMOAnamo_2103
PPIOCE91St28_02660 CE91St28_20750
PYYRAH42_11070 RAH42_12575
ARAMKAR29_00325
GAUGAU_0499(cobU)
BFRBF2485
BFSBF9343_2437(cobP)
BFGBF638R_2479(cobP)
BFBVU15_10780
BHLBache_2262
BOABovatus_02147(cobP)
BCELBcellWH2_00326(cobP)
BZGC4H11_00815
BHFC3V43_03675
BISDXK01_017190(cobU)
BUNBun01g_25860
BEGINE88_03875(cobP)
BSTEK6V31_04105(cobU)
BHUMJXR92_012340(cobU)
BVUBVU_3151
BDOEL88_09050
BDHGV66_17075
PCOPI6J50_05975(cobU)
PGIPG_0701(cobU)
PGNPGN_0735
PGTPGTDC60_1824(cobU)
PAHPoras_0191
PCRENCTC12858_01876(cobP)
PCAGNCTC12856_00649(cobP)
PENDLA319_07435(cobU)
PSOECE91St14_13430
PORPJ4862_01570(cobU)
PETPEIBARAKI_5407
PSACPSM36_1126
DYSG7050_10270(cobU)
DYHG7051_10630(cobU)
PPNPalpr_0794
PDIBDI_3957
PARCCI960_03040
PMERINE87_02357(cobP)
PGOLK6V26_27905
PJOLK449_17820
PFAINXY11_26375
TFOBFO_0479
TOHBCB71_03470
PIINF347_06195(cobU)
OSPOdosp_2467
BVIRI6J59_05015
BFHF1611_18855
PHERprwr041_01550
PCOUL6468_10270(cobU)
PRUPRU_1093(cobP)
POCNCTC13071_01280(cobP)
PBYL6471_10365(cobU)
SBAOL6469_05295(cobU)
PEOAS203_09550
PCLRPC1C4_12090
ALDGFH31_03655
RBCBN938_2407
DORIFH5T_13750
DRCG0Q07_15325(cobU)
ANFAQPE_2460
ASXCDL62_10750
ALKQM9189_11750(cobU)
MBASALGA_3989
CPICpin_4483
CBAECOR50_03060
CHIHGWR21_02540
COYHF329_23380
CFILMYF79_17410
CHFKTO58_21960(cobU)
CSACSIO70_22180
NKONiako_6838
PSEGD3H65_26015
PGOFSB84_04270
LACSH4075_18135
FLVKJS94_16735
AUPAsAng_0019070
PCMAY601_0794
PEJFYC62_05070
SLASL2B55_12140
EVIEchvi_3757
ESTDN752_02130
ECHIFKX85_17705
EMAIKZP23_19515
SPIBG8759_27115(cobU)
SRHOHH216_15335
SOQLQ777_26485
SENFGJR95_39010(cobU)
RHOZGXP67_32660
DFEDfer_5374
DFQNFI81_08245
DCNMUK70_09905
DPFON006_15090
HSWHsw_PA0254
HYZAXW84_07520
HNVDDQ68_01420
HTBMTX78_14405
HVLMUN86_24600
FLLEI427_24995
FKAKM029_20955
CLITOQ292_37850
FMMLVD15_21735
FUALVD17_05125
FLWLVD16_12535
REKN6H18_17555
RCGN7E81_12020
RSRT7867_07750
ATKAUTU_48480
FPSFP1461(cobU)
FPCFPSM_01929
FPYFPG101_09620
FPOFPG3_04470
FPQIB65_06925
FPVIA03_07025
FPWIA04_06930
FPKIA06_06975
FJOFjoh_0086
FJGBB050_02419(cobU)
FCOFCOL_05070
FINKQS_04595(cobU)
FGLEM308_17380
FCMBIW12_12305
FCRHYN56_00460
FFLHYN86_00425
FENJ0383_15535(cobU)
FCVAWN65_08670
FSDLXD69_10775
FPBNLJ00_00480(cobU)
FEHLZF87_14115(cobU)
FBIL0669_00495(cobU)
FCSTRV642_0098
FPLUNLG42_00460(cobU)
FHUM0M44_00455(cobU)
FPECQ1W71_12375(cobU)
PBATJL193_00600
PCEAJ3359_02735
TDIAUW17_04785
TJETJEJU_2518
TMPF9Y86_14985
TOVPG911_07990
TPACPG913_07480
TFIPJJ26_05110
TSIGD6T69_09285
WFUAXE80_10565
FOPFNB79_10755
FEKC1H87_19830
FAYQ4Q34_13410
TAJC1A40_01175
AQBD1818_23500
AQAD1815_08720
AQDD1816_01180
AQENBT05_17775
ZSPMQE36_11350
FBQD1817_07290
CTECT0945(cobP)
CPCCpar_1174
CLZBIU88_04980
CCHCag_0846
CPHCpha266_0998
CPBCphamn1_1493
CLIClim_1078
PVICvib_0821
PLTPlut_1133
PPHPpha_1293
PAAPaes_1255
PROCPtc2401_01256(cobP)
PRSB9H02_05370
PROSCHL67_05225
PROWOO006_07000(cobU)
PROIOO005_06505(cobU)
CTSCtha_1963
TTKTST_0937(cobP)
TLETlet_1237
TTATheth_1735
TMETmel_0855
TAFTHA_1045
THPBG95_05050
THERY592_05130
FNOFnod_1366
FPEFerpe_1701
FIANA23_08425
OCYOSSY52_21220(cobU)
MPZMarpi_1645
MARNLN42_08765
MAEOJRV97_04270(cobU)
OCSOF820_05080
KOLKole_0454
ASACATHSA_0892
DINSelin_2102
DDFDEFDS_2051(cobU)
DAPDacet_0147
GTLEP073_08590
CNICalni_1885
MSCHN508_001108
TYETHEYE_A1174
DTPJZK55_23100
NDENIDE2665(cobU)
NMVNITMOv2_1607(cobP) NITMOv2_1836(cobU)
NIONITINOP_2552(cobU)
NJANSJP_3535(cobU)
NKFNkreftii_001753
NIFW02_07850(cobU)
NTIDNFV4_04459
NALLPP769_12145(cobU)
NNEOPQG83_02995(cobU)
LFCLFE_1465
LFILFML04_1197
LFPY981_05765
LEGABH19_07520
ALAMRT761_00798(cobP)
MOXDAMO_2088(cobU)
MMXMmarC6_0405
MMDGYY_04095
MMAKMMKA1_05300
MMAOMMOS7_05250
HACBHbl1158_02835
 » show all
Reference
1  [PMID:7559521]
  Authors
O'Toole GA, Escalante-Semerena JC.
  Title
Purification and characterization of the bifunctional CobU enzyme of Salmonella typhimurium LT2. Evidence for a CobU-GMP intermediate.
  Journal
J Biol Chem 270:23560-9 (1995)
DOI:10.1074/jbc.270.40.23560
Reference
2  [PMID:9601028]
  Authors
Thompson TB, Thomas MG, Escalante-Semerena JC, Rayment I.
  Title
Three-dimensional structure of adenosylcobinamide kinase/adenosylcobinamide phosphate guanylyltransferase from Salmonella typhimurium determined to 2.3 A resolution,.
  Journal
Biochemistry 37:7686-95 (1998)
DOI:10.1021/bi973178f
  Sequence
[stm:STM2018]
Reference
3  [PMID:10529169]
  Authors
Thompson TB, Thomas MG, Escalante-Semerena JC, Rayment I.
  Title
Three-dimensional structure of adenosylcobinamide kinase/adenosylcobinamide phosphate guanylyltransferase (CobU) complexed with GMP: evidence for a substrate-induced transferase active site.
  Journal
Biochemistry 38:12995-3005 (1999)
DOI:10.1021/bi990910x
  Sequence
[stm:STM2018]
Reference
4  [PMID:10869342]
  Authors
Thomas MG, Thompson TB, Rayment I, Escalante-Semerena JC.
  Title
Analysis of the adenosylcobinamide kinase/adenosylcobinamide-phosphate guanylyltransferase (CobU) enzyme of Salmonella typhimurium LT2. Identification of residue His-46 as the site of guanylylation.
  Journal
J Biol Chem 275:27576-86 (2000)
DOI:10.1074/jbc.M000977200
Reference
5  [PMID:12195810]
  Authors
Warren MJ, Raux E, Schubert HL, Escalante-Semerena JC.
  Title
The biosynthesis of adenosylcobalamin (vitamin B12).
  Journal
Nat Prod Rep 19:390-412 (2002)
DOI:10.1039/b108967f
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 2.7.1.156
IUBMB Enzyme Nomenclature: 2.7.1.156
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 2.7.1.156
BRENDA, the Enzyme Database: 2.7.1.156
CAS: 169592-51-2
LinkDB

DBGET integrated database retrieval system