KEGG   DGROUP: Class II antiarrhythmic agent
Entry
DG01806                     DGroup                                 
Name
Class II antiarrhythmic agent
Propranolol type antiarrhythmic
  Stem
-olol, -lol
Type
Structure, Class
Member
Alprenolol
 D07156  
Alprenolol (INN)
 D01182  
Alprenolol hydrochloride (JP18/USAN)
Oxprenolol
 D08318  
Oxprenolol (INN)
 D01806  
Oxprenolol hydrochloride (JP18/USP)
D00513  
Pindolol (JP18/USP/INN)  <JP/US>
Propranolol
 D08443  
Propranolol (INN)
 D00483  
Propranolol hydrochloride (JP18/USP)  <JP/US>
D00432  
Nadolol (JP18/USP/INN)  <JP/US>
Carteolol
 D07624  
Carteolol (INN)
 D00599  
Carteolol hydrochloride (JP18/USP)  <JP/US>
Tertatolol
 D07182  
Tertatolol (INN)
 D08572  
Tertatolol hydrochloride
Penbutolol
 D08074  
Penbutolol (INN)
 D00602  
Penbutolol sulfate (JP18/USP)
D07183  
Cloranolol (INN)
D05587  
Practolol (USAN)
Metoprolol
 D02358  
Metoprolol (USAN/INN)
 D00601  
Metoprolol tartrate (JP18/USP)  <JP/US>
 D00635  
Metoprolol succinate (USP)  <US>
 D05011  
Metoprolol fumarate (USP)
D00235  
Atenolol (JP18/USP/INN)  <JP/US>
Acebutolol
 D02338  
Acebutolol (USAN/INN)
 D00597  
Acebutolol hydrochloride (JP18/USP)  <US>
Bisoprolol
 D02342  
Bisoprolol (JAN/USAN/INN)  <JP>
 D00634  
Bisoprolol fumarate (JP18/USP)  <JP/US>
Esmolol
 D07916  
Esmolol (INN)
 D00644  
Esmolol hydrochloride (JAN/USP)  <JP/US>
D06646  
Epanolol (USAN/INN)
D07184  
Talinolol (INN)
Landiolol
 D12410  
Landiolol (USAN/INN)
 D01847  
Landiolol hydrochloride (JAN/USAN)  <JP>
D01504  
Bufetolol hydrochloride (JP18)  <JP>
Arotinolol
 D07465  
Arotinolol (INN)
 D01830  
Arotinolol hydrochloride (JP18)  <JP>
Indenolol
 D08078  
Indenolol (INN)
 D01958  
Indenolol hydrochloride (JP18)
D01492  
Bucumolol hydrochloride (JP18)
D02389  
Primidolol (USAN/INN)
D03729  
Dexpropranolol hydrochloride (USAN)
D03759  
Diacetolol hydrochloride (USAN)
D04190  
Flestolol sulfate (USAN)
D06162  
Tiprenolol hydrochloride (USAN)
D06176  
Tolamolol (USAN/INN)
 » expand
Class
Cardiovascular agent
 DG01653  Antiarrhythmics
LinkDB

» Japanese version

DBGET integrated database retrieval system